Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje grupę cieplno-chemicznych urządzeń do badania komponentów w procesach wytwarzania koksu wielkopiecowego oraz pomiarów właściwości rud żelaza przygotowywanych do wytopu. Pomiary te są połączone z obróbką mieszanek węglowych, koksu i rud w warunkach wysokotemperaturowych. Wspomniane urządzenia bazują na wymaganiach międzynarodowych norm. Przedstawiona jest modułowa budowa tych urządzeń. Ponadto opisany jest sposób regulacji temperatury retort oraz komputerowe sterowania procesami obróbki.
EN
The paper presents the group of thermo-chemical systems for testing of the components in the processes of blast-furnace coke production and determination of the parameters of iron ores prepared for melting. This measurements are connected with coal compositions, coke and ores processing in high-temperature conditions. The systems are based on the international standards. The modular constructions of these systems are described. The method of retort temperature control and computer control of the processes are presented also.
PL
Produkcja stali jest procesem wymagającym stałego monitoringu. Aktualnie, zarówno względy ekonomiczne, jak i ekologiczne wymagają stosowania wielu środków umożliwiających optymalizacje procesu produkcyjnego pod względem maksymalizacji uzysku, jak i minimalizacji kosztów produkcji oraz negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Względy te wymagają stosowania coraz doskonalszych metod pomiarowych parametrów jakościowych materiałów wsadowych wielkich pieców.
EN
Main domain of this article was put onto measurement precision and results useful in the device for determination of iron ores plasticity. New device, elaborated in Tele- and Radio Research Institute can provide a veryuseful measurement results, by assure a recurrentmeasurement conditions, approximate to real industrial process. Some measurement systems of physical properties and some control systems of the device was discussed in this paper and results were shown.
PL
W artykule omówiono nowe urządzenia do pomiaru redukcyjności oraz termoplastyczności rud żelaza, opracowane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dokładności pomiaru oraz przydatności wyników uzyskanychw skali mikro-, które powinny reprezentować wyniki otrzymane w warunkach przemysłowych. Przedstawiono także oryginalne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń elektrotermicznych.
EN
In the article are presented the new devices for determination reducibility and thermoplasticity of iron ores worked out in Tele- & Radio Research Institute. The considerable amount of thought is given to the measurement precision and usefulness of micro scale results which should represent results obtained in industrial conditions. The orginal construction of electrothermal systems are described also.
PL
Modyfikowano powierzchnię folii poliimidowej w wyładowaniu elektrycznym z barierą dielektryka, które generowano prądem sinusoidalnie zmiennym o częstotliwości 50 Hz. Jako gazy robocze stosowano hel, powietrze, argon i wodór. Modyfikacji poddawano folię o grubościach 0,025 i 0,125 mm. W wyniku działania plazmy, folia ulegała trawieniu. Cienka folia trawiła się dobrze w argonie (ubytek masy 11,7 µg · cm-²) i słabo w helu oraz powietrzu (ubytki masy odpowiednio 6,4 i 6,7 µg · cm-²). Grubsza folia trawiła się w argonie lepiej (ubytek masy 56,2 µg · cm-²) niż folia cienka. Folia gruba najlepiej trawiła się w wodorze (ubytek masy 65,0 µg · cm-²). Badanie zmodyfikowanych powierzchni metodą XPS pokazało, ze podczas trawienia w argonie, w cząsteczce poliimidu pęka głównie wiązanie między azotem i grupą karbonylową. Natomiast trawienie w wodorze powoduje pękanie wiązania między tlenem i pierścieniem benzenowym. Badania SEM i AFM pokazały, że powierzchnia poliimidu po trawieniu plazmowym charakteryzuje się licznymi, równomiernie rozłożonymi nierównościami.
EN
Modyfication of polyimide foil surface in dielectric barrier discharge, generated with usage of 50 Hz AC, was studied. Helium, air, argon and hydrogen were working gases. Foils with a thickness of 0,025 and 0,125 mm were modified. As a result of plasma treating, the foil was etched. Foil with a thickness of 0,025 mm was etched more intensively in argon (weight decrease 11,7 µg · cm-²) than in helium and air (weight decrease 6,4 and 6,7 µg · cm-², respectively). Foil with a thickness of 0,125 mm was etched more intensively in argon (weight decrease 56,2 µg · cm-²) than foil 0,025 mm thick. Thicker foil was etched the most intensively in hydrogen (weight decrease 65,0 µg · cm-²). XPS spectra showed, that while treating in argon, mainly one kind of bond breaks - a bond between nitrogen and carbonyle group. Etching in hydrogen causes further breaking of bonds between oxygen and benzene ring. SEM and AFM showed that treated polyimide surface changed and is rough.
PL
W artykule omówiono konstrukcję zmodernizowanego urządzenia do pomiaru ciśnienia rozprężania węgla kamiennego w procesie koksowania, opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Podano podstawowe zalety urządzenia w stosunku do klasycznych układów pomiarowych do oznaczania tego parametru, opisanych w normie [4]. Zamieszczono wyniki badań prototypu urządzenia oraz wykazano jego praktyczną przydatność w procesach pomiarowych.
EN
In the article, the construction of new device for determination of expansion pressure of hard coal was discussed. The device was created in the Tele & Radio Research Institute. The basic advantages of this construction were shown and compared with classical methods. Test results of the prototype were discussed.
PL
Liczne modele obliczeniowe elektrotermicznych członów grzejnych pozwalają zazwyczaj na zadowalające odzwierciedlenie rzeczywistości, co pozwala na optymalną konstrukcję urządzeń. Jednak w pewnych grupach urządzeń, klasyczne modele wymiany ciepła nie mogą być wykorzystywane, ze względu na nadmierne uproszczenia rzeczywistości. Przykładem jest urządzenie do pomiaru ciśnienia rozprężania, którego specyficzny charakter pracy wymusza stosowanie odmiennych modeli wymiany ciepła. W artykule podano częściowe wyniki prac mających na celu racjonalizację konstrukcji urządzenia do badania ciśnienia rozprężania węgla kamiennego w procesie koksowania.
EN
Many different mathematical models of heat transfer are used for designing of electro-thermal devices. In many cases, results of simulations are good quality. But, in some cases, a special approach must be used for accurate modeling of heat process in special furnaces. For example, the heat transfer phenomenon in furnace for determination of expansion pressure of hard coal was discussed. Some classical approach was compared with new procedures and physical model of the furnace.
PL
W artykule przedstawiono termiczną utylizację tworzyw sztucznych zawierających halogenowe antypireny, które występują w odpadach elektronicznych w szczególności w płytkach obwodów drukowanych. W wyniku pirolizy takich odpadów można otrzymać 3 rodzaje produktów: a- stała pozostałość, w której nie wykryto obecności niebezpiecznych halogenów, b- ciekła pozostałość - mieszanina węglowodorów, z których część po procesach chemicznej przeróbki można zastosować w produkcji lepiku, papy lub olejów smołowych i c- gaz procesowy, z którego można odzyskać halogeny.
EN
This paper presents the results of thermal utilization of plastics including halogenated flame retardants, descended from printed circuit boards. Three types of products can be obtained as results of thermal treatment (pyrolysis) of electronic wastes: a - solid residue, devoid of hazardous halogens, b- oil - mixture of hydrocarbons which can be used in building and c - gas from which halogens can be recycled.
PL
Artykuł przedstawia zasadę działania i budowę unikatowej prasy do spiekania pod ciśnieniem kowalencyjnych proszków ceramicznych. Prasę opracowano i wykonano w Przemysłowym Instytucie Elektroniki na zamówienie KBN. Opisano również komputerowy program sterujący procesem spiekania. Przedstawiono wyniki optymalizacji procesu spiekania pod ciśnieniem proszku SiC. Otrzymano spieki kowalencyjnego węglika krzemu o gęstości powyżej 96%.
EN
The paper is concerned with the deign and principle of operation of a press intended for pressure-assisted sintering of covalent ceramic powders. The press was designed and constructed at the Industrial Institute of Electronics upon an order of the State Committee for Scientific Research. The paper also describes the underlying principle and the algorithms of the "Press" computer program designed for controlling the sintering process. The study included the optimization of the pressure-assisted sintering process. The results are presented in the paper. The covalent SiC powder thus produced had a density above 96%.
PL
Badano nowy sposób dopalania gazów popirolitycznych w procesie termicznego niszczenia niebezpiecznych odpadów. Sposób polegał na utlenianiu gazów popirolitycznych tlenem w poślizgowym wyładowaniu elektrycznym. Substancjami testowymi były odpady z polietylenu, polipropylenu, polistyrenu i zużyte opony samochodowe. Stwierdzono, że zaproponowany sposób dopalania gazów po pirolizie odpadów z tworzyw sztucznych jest efektywny i skuteczny. Węglowodory powstałe podczas pirolizy polietylenu i polipropylenu utleniają się bardzo wydajnie. Ilość węglowodorów w gazach opuszczających wymiennik ciepła nie przekraczała 110 ppm podczas rozkładu polietylenu i 30 ppm podczas rozkładu polipropylenu. Najtrudniej utleniały się węglowodory powstałe po pirolizie polistyrenu. W gazach wylotowych wykryto 360 ppm monomeru polistyrenu. Po pirolizie opon samochodowych w gazach odlotowych wykryto mniej niż 80 ppm węglowodorów. Waga opon samochodowych zmniejszona została o 65% wag. w stosunku do ich wagi początkowej w procesie ich pirolizy.
EN
A new method for burning gases produced during a thermal decomposition of hazardous waste was tested. The method consisted in using gliding electric discharge for oxidation of these gases by oxygen. Polypropylene, polyethylene, polystyrene wastes and car tires were used as testing substances in experiments. The proposed method proved effective and efficient. Hydrocarbons formed in pyrolysis of polyethylene and polypropylene were oxidized with high efficiency. The quantity of hydrocarbons in off-gases after polyethylene oxidation was below 110 ppm and below 30 ppm after polypropylene oxidation. Oxidation of hydrocarbons formed in polystyrene pyrolysis was less efficient; 360 ppm of polystyrene monomer was found in off-gases. Eighty ppm of hydrocarbons was detected in off-gases after thermal decomposition of car tires. During pyrolysis the weight of car tires was reduced by 65% compared to their initial weight.
PL
Spalanie odpadów jest jedną z metod, umożliwiającą szybką i całkowitą konwersję substancji organicznej z postaci stałej w gaz. Dzięki spalaniu następuje redukcja objętości (do 80-90 % objętości początkowej) i masy (do 35-60 % masy początkowej) odpadów. Jednak niewłaściwie prowadzony proces daje pozostałości zawierające substancje organiczne oraz emisję niebezpiecznych związków do atmosfery. Stąd istnieje potrzeba rozwoju nowych technologii i nowych rozwiązań w dziedzinie termicznego unieszkodliwiania odpadów. W artykule omówiono, opracowywaną w PIE, konstrukcję modułowego systemu do destrukcji odpadów niebezpiecznych oraz technologię opartą na procesie pirolizy lub zgazowania oraz dopalania gazów pirolitycznych w reaktorze plazmowym i/lub katalitycznym.
EN
The combustion of wastes is one of the conversion methods of solid organic substances into gaseous state. Due to the process of combustion the decrease in volume (up to 80-90%) and in mass (up to 35-60%) of wastes is accomplished. However this process can lead to hazardous compounds emission to atmosphere. Also dangerous organic substances can remain in the solid decomposition product. The new technologies solving these problems are now developed. In this paper, we describe the construction of modular system for hazardous waste degradation and the technology based on pyrolysis or gasification and re-combustion of pyrolysis gas in plasma and /or catalytic reactor.
PL
Od 1991 r. specjalizacja PIE, którą były urządzenia technologiczne i pomiarowe dla przemysłu półprzewodnikowego została zastąpiona nową tematyką. Artykuł omawia aparaturę laboratoryjną i badawczą dla określania parametrów fizyko-chemicznych paliw stałych i właściwości materiałów, która jest przedmiotem prac naukowo-badawczych i konstrukcyjnych Instytutu.
EN
The previous specialization of PIE - the technological and measurement systems for semiconductor industry - was replaced since 1991 by new topics. The paper describes the laboratory and research equipment for determination of the physical and chemical parameters of solid fuels and characteristics of the materials. The presented equipment is the subject of actual research works of the Institute.
PL
Wzrost ilości odpadów w szpitalach (odpady infekcyjne zawierające drobnoustroje chorobotwórcze) w tym również opakowań z tworzyw sztucznych (opakowań na krew, leki, itp.) stwarza konieczność opracowania ekologicznej technologii utylizacji tych odpadów. W Przemysłowym Instytucie Elektroniki opracowano urządzenie oraz metodę destrukcji odpadów niebezpiecznych opartą na kombinacji pirolizy z katalitycznym i/lub plazmowym dopalaniem spalin. Urządzenie pozwala na emisję do atmosfery gazu o znikomej zawartości związków szkodliwych.
EN
Increasing amount of medical wastes (infection wastes with pathogenic microorganisms) and also plastics packing wastes (packing of blood, phamaceutics etc) makes a necessity to developed ecological technology of utilization of such wastes. In Industrial Institute of Electronics a device and dangerous wastes destruction method was worked out. Applied thermal methods is a combination of pyrolysis and catalytic or plasma combustion of gaseous products. As a result the gas emitted from this device includes slight amount of harmful compounds.
PL
Tematyka pracy PIE w zakresie urządzeń technologicznych i pomiarowych dla przemysłu półprzewodnikowego została zmieniona w 1991 r. Artykuł omawia nową aparaturę laboratoryjną i badawczą do określania parametrów fizykochemicznych paliw stałych i właściwości materiałów, która jest przedmiotem prac naukowo-badawczych i konstrukcyjnych Instytutu.
EN
The previous specialization of PIE - the technological and measurement systems for semiconductor industry - was replaced since 1991 by new topics. The paper describes the laboratory and research equipment for determination of the physical and chemical parameters of solid fuels and characteristics of the materials. The presented equipment is the subject of actual research works of the Institute.
PL
Artykuł omawia nową metodę oznaczania węgla błyszczącego w masach formierskich, która bazuje na obróbce badanej próbki w wysokiej temperaturze przy wymuszonym przepływie azotu, tlenu lub ich mieszaniny. Węgiel błyszczący osadzany jest na wacie kwarcowej i następnie spalany w tlenie. Zawartość CO2 w produktach spalania mierzona jest sondą NDIR. Wyniki pomiaru obrabiane są przez system komputerowy, drukowane w formie raportu i archiwizowane. W artykule porównano nową metodę z powszechnie stosowanyą metodą retortową i metodą IFG Dusseldorf.
EN
The paper describes the new method of determination of content of bright coal in foundry sands based on high temperature processing of the sample by forced flow of nitrogen, oxygen or mixture of them. During process the bright coal is deposited on quartz wool an next burned in oxygen. The content of CO2 in combustion products is measured by NDIR probe. The measurements results are processed by computer system, printed in form of report and stored. In the paper the new method is compared with common used retort method and IFG Dusseldorf method.
PL
W Wielkiej Brytanii metoda pozostałościowa stosowana jest do wycen nieruchomości posiadających potencjał rozwojowy. Oszacowana wartość nieruchomości przy zastosowaniu tej metody, wyraża kwotę jaka może zostać przeznaczona na zakup gruntu lub zrealizowanie inwestycji. W obydwu przypadkach celem metody pozostałościowej jest dokonanie oceny opłacalności inwestycji w obliczu dostępnych kryteriów.
PL
Praca zawiera założenia i kryteria wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych metodą inwestycyjną, powszechnie stosowaną w Wielkiej Brytanii. Omówiono wpływ elementów, typu lokalizacja budynków czy wielkości parcel, na wartości kapitałowe nieruchomości. W analizach procesu wyceny nieruchomości uwzględniono technikę kapitalizacji prostej brutto i netto oraz technikę zdyskontowanych strumieni pieniężnych.
EN
The paper presents the investment method, its assumptions and criteria for valuation of real estate. Analysed method is popular used for considered real estate and depends on localization and sizes of buildings (grounds). Analysed valuation process of real property takes into account capitalization technique straight gross and net and discounted cash flow.
18
Content available remote Wartość nieruchomości w inwestycjach budowlanych
EN
The paper presents a methods of building investments estimation and dependence between market value of grounds assign for buildings and method of valuation of considered real estates.
19
Content available remote Ocena metod wycen nieruchomości gruntowych pod wodami
EN
The paper presents the methods of agricultural grounds valuation. The considered grounds can be located under the water. Analysis involve the methods of costs for valuation of nurseries and grounds valuation. The application of presented comparative method gives correctness of estimation of analysed grounds.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.