Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 268

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania naukowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The article presents the experience of Berdyansk State Pedagogical University in the implementation of crisis management of scientific projects during the war and under the conditions of occupation. Based on experience, the authors show the problems and challenges Ukrainian scientists to face in occupied cities and territories where active hostilities are taking place. Based on the analysis of the current situation and the survey of scientists of the BSPU participating in the scientific projects’ implementation, the main factors that prevent scientific research implementation have been established. The authors present their own vision of crisis management during wartime, identify risks, and offer tools for their minimization. Next, the authors analyse the effectiveness of the measures taken. The article is useful for managers of all levels, because it raises important questions about the stability of the functioning of the science and education system in force majeure circumstances.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku, dotyczące wprowadzania kryzysowego zarządzania projektami naukowymi, w czasie wojny i w warunkach okupacji. Bazując na własnym doświadczeniu, pokazujemy problemy i wyzwania, przed którymi stoją ukraińscy naukowcy w okupowanych miastach i na terytoriach, na których toczą się aktywne działania wojenne. Na podstawie analizy obecnej sytuacji oraz ankiety przeprowadzonej wśród naukowców Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku, uczestniczących w realizacji projektów naukowych, ustalono główne czynniki uniemożliwiające realizację badań naukowych. Przedstawiamy naszą wizję zarządzania kryzysowego w czasie wojny, identyfikujemy zagrożenia i oferujemy narzędzia do ich minimalizacji. Następnie analizujemy skuteczność podjętych działań. Artykuł jest przydatny dla menedżerów wszystkich szczebli, ponieważ stawia ważne pytania o stabilność funkcjonowania systemu nauki i edukacji w warunkach siły wyższej.
2
Content available remote Research dilemma of military logistics
PL
Od wielu lata trwają nieustanne prace na płaszczyźnie teorii i praktyki zmierzające do uporządkowania chaosu terminologicznego oraz określenia przejrzystego, powszechnie akceptowalnego zakresu badań logistyki wojskowej. Pomimo wielu prób podejmowanych przez liczne środowiska, prowadzące badania naukowe nad problemami współczesnej logistyki wojskowej, dotychczas nie udało się wypracować niezbędnego konsensusu. Na taki stan rzeczy największy wpływ ma interdyscyplinarny charakter problematyki logistycznej w sektorze militarnym oraz duża dynamika zmian zachodzących w wojskowych systemach logistycznych, a także ich otoczeniu. Obecnie wiele argumentów wskazuje jednak na to, że dla dalszego rozwoju logistyki wojskowej niezbędnym jest podjęcie szeroko zakrojonych badań ukierunkowanych na identyfikację zakresu jej pól oraz perspektyw badawczych. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena naukowej ewolucji logistyki wojskowej oraz wskazanie jej dalszych perspektyw badawczych w formule interdyscyplinarnej. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: jakie priorytetowe kierunki badań należy przyjąć w rozwoju logistyki wojskowej oraz co i w jakim zakresie wpływa w największym stopniu na doskonalenie jej wymiaru wobec oczekiwań podmiotów tworzących wojskowy system logistyczny? W materiale wykorzystano szereg metod, wśród których wiodące były: analiza i synteza, kwerenda literatury przedmiotu, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Jako metodę empiryczną wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu eksperckiego. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.
EN
For many years, continuous work has been carried out at the level of theory and practice aimed at sorting out the terminological chaos and defining a transparent, universally acceptable scope of military logistics research. Despite many attempts made by numerous circles conducting scientific research on the problems of modern military logistics, so far it has not been possible to develop the necessary consensus. This state of affairs is most influenced by the interdisciplinary nature of logistics issues in the military sector and the high dynamics of changes taking place in military logistics systems, as well as their environment. Currently, however, many arguments indicate that for the further development of military logistics, it is necessary to undertake extensive research aimed at identifying the scope of its research fields and indicating further research perspectives of military logistics. The aim of the article is to identify and evaluate the scientific evolution of military logistics and to indicate its further research perspectives in an interdisciplinary formula. The research problem undertaken to be solved has been specified in the following form: what priority research directions should be adopted in the development of military logistics and what affects the improvement of its dimension to the expectations of entities creating the military logistics system? A number of methods were used in the material, among which the leading ones were: analysis and synthesis, querying the literature on the subject, abstraction and inference. As an empirical method, the diagnostic survey method using the expert interview technique was used. The adopted approach made it possible to obtain a cross-cutting nature of the considerations, at the same time providing grounds for further, extended research on this extremely important and current problem.
EN
Aim: The aim of the article is to discuss issues related to both the legal status and the location of research institutes in the economic and scientific space. The special nature of the activity of institutes consisting in the duality of public and commercial purposes causes that in doctrine and jurisprudence there are discussions and disputes as to the unambiguous definition of the nature of the activity of the institutes. This publication analyses and points to the public-commercial nature of the business. Regardless of the public mission and the possibility to receive subsidies from the state budget, the institutes are, after all, self-financing entities registered in the National Court Register, excluded from the catalogue of entities of the public finance sector. They cover their operating costs from the generated revenue and carry out their business activities as entrepreneurs, responsible for their own liabilities. Introduction: The development of science is the foundation of technical and social progress and a source of dynamic economic growth. Without scientific and research activities, it is difficult to imagine the development of civilisation, which, in its present form of technological advancement, requires in-depth scientific knowledge. In the Polish system of higher education and science, one of the organisational and legal forms of conducting scientific and research activity are research institutes, which play a large role in stimulating the growth of innovation in the Polish economy, regardless of the category assigned to them by the legislator. Methodology: The paper uses theoretical research methods, including an analysis of the provisions of the Act on Research Institutes, the Act on Higher Education and Science and the Act on Public Finance. The publication also reviews literature and common court judgments. Conclusions: In the Polish system of higher education and science one of the organisational and legal forms of conducting scientific and research activity are research institutes, whose legal status and scope of activity is regulated by the Act of 30 April 2010 on Research Institutes (Polish Journal of Laws: Dz.U. 2020 poz. 1383). This publication discusses the legal basis and forms of operation of research institutes, pointing to the public-commercial nature of their activities, which results from the legal status, scope of responsibility or financial independence of research institutes.
PL
Cel: Celem artykułu jest omówienie zagadnień związanych zarówno ze statusem prawnym, jak i umiejscowieniem instytutów badawczych w przestrzeni gospodarczej i naukowej. Szczególny charakter działalności instytutów polegający na dualizmie celów publicznych i komercyjnych sprawia, że w doktrynie i orzecznictwie trwają dyskusje i spory co do jednoznacznego określenia charakteru działania instytutów. Niniejsza publikacja analizuje i wskazuje na publiczno-komercyjny charakter działalności. Niezależnie bowiem od misji publicznej oraz możliwości otrzymania dotacji z budżetu państwa, instytuty są przecież samofinansującymi się podmiotami zarejestrowanymi w KRS, wyłączonymi z katalogu jednostek sektora finansów publicznych. Pokrywają koszty działalności z uzyskiwanych przychodów i prowadzą działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy, samodzielnie odpowiadając za zaciągnięte zobowiązania. Wprowadzenie: Rozwój nauki jest fundamentem postępu technicznego i społecznego oraz źródłem dynamicznego wzrostu gospodarczego. Bez działalności naukowo-badawczej trudno wyobrazić sobie rozwój cywilizacji, która w obecnej formie zaawansowania technologicznego wymaga pogłębionej wiedzy naukowej. W polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki jedną z form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności naukowo-badawczej są instytuty badawcze, które odgrywają dużą rolę w stymulowaniu wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, niezależnie od kategorii nadanej im przez ustawodawcę. Metodologia: W pracy wykorzystano teoretyczne metody badawcze, w tym analizę przepisów ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o finansach publicznych. W publikacji dokonano również przeglądu literatury oraz wyroków sądów powszechnych. Wnioski: W polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki jedną z form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności naukowo-badawczej są instytuty badawcze, których status prawny oraz zakres działalności reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2020 poz. 1383). W niniejszej publikacji omówiono podstawy prawne oraz formy działania instytutów badawczych, wskazując na publiczno-komercyjny charakter ich działalności, który wynika ze statusu prawnego, zakresu odpowiedzialności czy też samodzielności finansowej instytutów badawczych.
PL
Cel: Głównym celem artykułu jest wskazanie inspirującej roli Profesora Romualda Kolmana w rozwoju prac naukowych i aplikacyjnych skupionych na zagadnieniach oceny produktów, w szczególności w obszarze tematycznym uwzględniającym ich cykl życia. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wspomniane wyżej rozważania mają swoje źródło w zauważanych w otoczeniu, nie tylko w odniesieniu do obiektów technicznych, przemianach jakościowych, które to przemiany winny być analizowane i oceniane w całym cyklu życia produktów. Wyniki/wnioski: Analiza dostępnych materiałów publikacyjnych autorstwa Profesora Romualda Kolmana i innych autorów wskazuje, iż był on pierwszą osobą w polskim środowisku naukowym wskazującą na konieczność oceniania produktów w perspektywie ich cyklu życia, to jest od projektowania do likwidacji. Ograniczenia: Z racji językowego zasięgu oddziaływania publikacji Profesora Romualda Kolmana (publikacje w języku polskim) analizę oddziaływania tych publikacji ograniczono głównie do opracowań w języku polskim. Zastosowanie praktyczne: Podjęta w artykule problematyka jest praktycznym wyrazem doceniania twórczej działalności Profesora Romualda Kolmana, będąc przy okazji 100-lecia urodzin wyrazem uznania dla tej działalności. Oryginalność/wartość poznawcza: Do analizy dokonanej w tym artykule podjęto niewskazywane do tej pory, wybrane dokonania jednego z pionierów rozwijania problematyki kwalitologicznej w Polsce, ujawniające się aktualnie w tak intensywnie rozwijanej tematyce, kryjącej się pod hasłem „zarządzania cyklem życia" (Life Cycle Management).
EN
Purpose: The main goal of this paper is to indicate the inspiring role of Professor Romuald Kolman in the development of scientific and applied works on evaluation of products, especially in problem area taking into consideration their life cycle. Design/methodology/approach: The above mentioned considerations have their source in observed, not only in relation to technical objects, quality transformations, which should be analyzed and evaluated throughout the whole life cycle of products. Findings/conclusions: The analysis of publications of Professor Kolman and other authors indicates that he was the first Polish scientists to show the necessity of evaluating products in the perspective of their life cycle, i.e. from design to final disposal. Research limitations: Because of the Polish language range of Profesor Kolman publications, the analysis of effects of these publications is limited to Polish language. Practical implications: The issues discussed in the article are practical expression of appreciation of creative activities of Professor Kolman, being on the occasion of the 100th anniversary of his birth a form of special recognition of this activity. Originality/value: For the analysis performed in this article, selected, not indicated so far achievements of one of the pioneers in the development of quality science in Poland, which are currently being revealed in such an intensively developed scientific problem area named „Life Cycle Management” were undertaken.
PL
Architektura jest dziedziną nauki i sztuki, w której badania naukowe prowadzące do rozwoju naszej wiedzy powinny odgrywać zasadniczą rolę. Im większa wiedza o otaczającym nas świecie i o nas samych, tym jesteśmy w stanie zaprojektować lepsze obiekty budowlane. Badania naukowe mogą więc być związane ze wszystkimi aspektami projektowania budynków, budowli i krajobrazu, projektowania wnętrz, projektowania detali architektonicznych, wznoszenia obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu, funkcjonowania budynków, budowli i terenu obecnie, lub w przeszłości, renowacji, konserwacji, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, etc. Istotą tych badań jest właśnie zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie naszych horyzontów myślowych, co jest możliwe tylko i wyłącznie po zmianie stereotypowego podejścia do poszczególnych problemów architektonicznych. Niniejszy artykuł, którego głównym celem jest nawiązanie dyskursu naukowego, dotyczącego powyższej tematyki, przedstawia nowoczesną, proekologiczną koncepcję badań naukowych w dziedzinie architektury wraz z obrazem związanych z nią kontrowersji.
EN
Architecture is a field of science and art in which research leading to the advancement of our knowledge should play an essential role. The more we know about the world around us and about ourselves, the better building structures we are able to design. Scientific research can, therefore, be related to all aspects of building, structure and landscape design, interior design, designing architectural details, erection of buildings and land development, functioning of buildings, structures and land now or in the past, renovation, maintenance, reconstruction and expansion of existing facilities construction, etc. The essence of the above-mentioned research is, precisely, the acquisition of new knowledge and broadening our mental horizons, which is possible only and exclusively if we stop the stereotypical approach to particular architectural problems. This article, the purpose of which is to establish a scientific discourse on the subject, presents a modern, pro-ecological concept of scientific research in the field of architecture along with the related controversy.
PL
Wielodyscyplinowe badania, w których uczestniczą przedstawiciele różnych gałęzi nauki i biznesu, są dużym wyzwaniem, dają jednak wiele satysfakcji i stwarzają zupełnie nowe możliwości badawcze i rozwojowe.
PL
W chwili obecnej Wrocławska Szkoła Laserowa (WSL) jest znanym na świecie ośrodkiem badawczym, w którym prowadzone są badania naukowe oraz opracowywane nowe rozwiązania dziedzinie techniki laserowej. Twórcą WSL był prof. Zbigniew Godziński. Pod kierunkiem Profesora grupa badawcza, w skład której wchodzili dr Jan Kupka i dr Romuald Nowicki, w roku 1967 uruchomiła pierwszy „wrocławski laser” (trzeci w Polsce, po Politechnice Warszawskiej i WAT). W 1976 roku grupa badawcza pod kierunkiem prof. R. Nowickiego uruchomiła laser molekularny CO2 generujący promieniowanie o długości fali 10,6 μm. Krokiem milowym na drodze rozwoju WSL był rok 1992. Pałeczkę założycieli WSL przejmuje młody (teraz już na emeryturze) prof. Krzysztof Abramski. Tworzy on „Grupę Elektroniki Laserowej”, która obecnie liczy dziesięciu pracowników naukowych i jedenastu doktorantów w ramach Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W chwili obecnej Grupa ta prowadzi intensywne badania naukowe w kilku kierunkach: Ultraszybkie lasery femtosekundowe, zjawiska nieliniowe w światłowodach w bliskiej i średniej podczerwieni; Metrologia laserowa; Spektroskopia laserowa do detekcji śladowych gazów; Mikroobróbka laserowa. W artykule opisano w wielkim skrócie historię WSL, która liczy już ponad 50 lat.
EN
At present, the Wrocław Laser School is a center where scientific research and innovative solutions in the field of laser technology are conducted. The founder of this school was prof. Zbigniew Godziński. Under the supervision of the Professor, the research group, which included Jan Kupka (PhD) and Romuald Nowicki (PhD), in 1965 launched the first "Wrocław laser" (third in Poland, after the Warsaw University of Technology and the Military University of Technology). In 1975, a research group led by prof. R. Nowicki launched a CO2 molecular laser generating radiation with a wavelength of 10.6 μm. From 1992 to the present day, the development of the school has been inspired by prof. Abramski (retired for 2 years, but still professionally active). Currently, the Wrocław Laser School conducts intensive research in several directions: Ultrafast femtosecond lasers, non-linear phenomena in near and mid-infrared fibers; Laser metrology; Laser spectroscopy for the detection of trace gases; Laser micromachining. The article briefly describes the history of Wrocław Laser School, which is over 50 years old.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
9
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
10
Content available remote Nauka : czy Chiny wyprzedzą Amerykę?
PL
W roku 2020 Instytut Elektroenergetyki obchodzi Jubileusz 50-lecia. Instytut powstał na skutek zmiany organizacyjnej Politechniki Warszawskiej w 1970 roku, przez połączenie katedr Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Sieci i Układów Elektroenergetycznych, Elektrotermii i Techniki Świetlnej. Przypadający w roku 2020 jubileusz stanowi okazję do zaznaczenia działań i osiągnięć Instytutu w obszarze zarówno badań naukowych, jak i kształcenia. Ten artykuł prezentuje historią oraz dzień dzisiejszy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej ukazują bogactwo tradycji oraz dorobek społeczności Instytutu.
EN
In 2020, the Electrical Power Engineering Institute celebrate its 50th anniversary. The Institute was established as a result of organizational reform of Warsaw University of Technology in 1970, by merger of the Departments of Power Plants and Electrical Power Economy, Electric Power Networks and Systems, Electrical Thermal Engineering and Light Technology. The jubilee in 2020 is an opportunity to highlight the activities and achievements of Institute both in scientific research and teaching. This paper presents the history and the present day of the Electrical Power Engineering Institute of Warsaw University of Technology showing the richness of tradition and achievements of the Institute's community.
PL
W artykule omówiono założenia ramowego programu Horyzont Europa, ustanowionego przez Komisję Europejską na lata 2021–2027, w zakresie badań naukowych i innowacji. Konstrukcja tego programu oparta jest na trzech filarach, odpowiadających kolejno: za stworzenie odpowiednich warunków dla naukowców do zdobycia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, za wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy, za skoncentrowanie się na rozwoju kluczowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w wybranych obszarach. Przedstawiono grupy tematyczne programu Horyzont Europa, obejmujące m.in. zdrowie, cyfryzację, klimat, energię, przemysł, biogospodarkę. Zwrócono uwagę na organizację międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, w której szczególne miejsce w nadchodzącej perspektywie programowej zajmuje partnerstwo. Partnerstwo rozumiane tu jest jako współdziałanie zespołów badawczych państw członkowskich UE, sektora prywatnego, fundacji czy stowarzyszeń przy podejmowaniu i realizacji inicjatyw wspierających rozwój oraz przy wdrażaniu programu badań. Podkreślono miejsce technologii wodorowych w rozwoju różnych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi lądowej i morskiej, poprzez ogrzewnictwo i klimatyzację, po przemysł petrochemiczny, chemiczny czy stalowy. We wdrażaniu tych technologii ogromną rolę do spełnienia ma przemysł gazowniczy, dysponujący zarówno doświadczeniem, jak i infrastrukturą do transportu gazu ziemnego z dodatkiem wodoru czy gazu i wodoru, a także do magazynowania wodorowego nośnika energii. Przedstawiono korzyści wynikające z realizacji programu Horyzont Europa. Oprócz tych najważniejszych, związanych z głównym celem, jakim jest wspomożenie działań na rzecz uczynienia Europy kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r., zwrócono uwagę na zapewnienie otwartego dostępu do publikacji i danych wynikowych oraz na wzmocnienie międzynarodowej współpracy zespołów badawczych. Zaprezentowano główne założenia i cele programu Cyfrowa Europa oraz obszary objęte finansowaniem (m.in. sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe, szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w całej gospodarce). Obydwa programy, Horyzont Europa, jak i Cyfrowa Europa, są kompatybilne ze strategią UE Europejski Zielony Ład.
EN
The article discusses the objectives of the Horizon Europe framework programme, conceived by the European Commission for 2021–2027, for the purposes of research and innovation. This programme is structured around three pillars, focusing on: creating the right conditions for researchers to acquire a high level of knowledge and skills, harnessing Europe’s intellectual capital, development of key technologies and innovative solutions in selected areas. The thematic groups of Horizon Europe have been presented, including: health, digital solutions, climate, energy, industry, bioeconomy. Attention has been paid to the organisation of international cooperation in the scope of research and innovation, where partnership has a special place in the upcoming programme perspective. The partnership is understood here as cooperation between research teams from EU Member States, the private sector, foundations or associations in undertaking and carrying out initiatives to support the development and implementation of the research agenda. The place of hydrogen technology in the development of various sectors of the economy was emphasised – from energy, road, rail, air, inland and sea transport, through heating and air conditioning, to the petrochemical, chemical and steel industries. The gas industry has a great role to play in the implementation of these technologies, having both the experience and the infrastructure to transport natural gas with the addition of hydrogen or to store hydrogen as an energy carrier. The benefits of implementing Horizon Europe have been presented. In addition to the chief benefits, related to the main objective of helping to make Europe a climate-neutral continent by 2050, attention has been paid to ensuring open access to publications and raw research results as well as to reinforcing international cooperation between research teams. The main assumptions and objectives of the Digital Europe programme have been presented, as well as the areas covered by funding (e.g. artificial intelligence, advanced digital skills, wide use of modern digital technologies in the entire economy). Both Horizon Europe and Digital Europe are compatible with the European Green Deal strategy of the EU.
PL
Sposób przedstawienia wyników analiz bardzo często nie odzwierciedla jakości ich otrzymania. Nawet bardzo pobieżna analiza chemicznej literatury naukowej pozwala stwierdzić, że brak jest korelacji pomiędzy starannością otrzymywania wyników a formą ich prezentacji.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy problematyki naukowo-badawczej realizowanej w Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Zagrożeń Naturalnych w Górnictwie, funkcjonującej w strukturze Katedry Górnictwa Podziemnego. Przytoczono krótką charakterystykę oraz przykładowe rezultaty badań w zakresie zagadnień związanych z zagrożeniem tąpaniami, kształtowaniem warunków bhp na stanowiskach pracy i monitoringiem parametrów jego środowiska, ze wskazaniem na aplikacyjność rozwiązań w aspekcie dążenia do poprawy poziomu bezpieczeństwa podziemnych robót górniczych. Wobec istotnej roli edukacji w kształtowaniu i promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy zaprezentowano zarys informacji dotyczących kształcenia i oferty studiów podyplomowych w zakresie bhp prowadzonych w ramach Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
EN
This paper discusses some selected academic and research issues explored by the Laboratory of Work Safety and Natural Hazards in Mining, operating as part of AGH’s Department of Underground Mining. The article includes an overview and examples of studies into the issues related to rockburst hazard, OHS conditions in workplaces, and monitoring of workplace environment parameters, while also exploring solutions that could be applied to improve the safety of underground mining operations. Given the important role of education in fostering the culture of safety at work, the paper outlines the educational programmes and post-graduate courses on OHS available at the Faculty of Mining and Geoengineering.
16
Content available remote Synchrotron SOLARIS
PL
Naukowcy z kraju i zagranicy już od października ubiegłego roku mogą prowadzić regularne badania w Centrum SOLARIS. Znajdujący się w ośrodku synchrotron stwarza im unikalne możliwości badawcze, dotąd niedostępne w Europie Środkowo-Wschodniej. O wybudowanie w Polsce synchrotronu zabiegano od ponad trzydziestu lat, dlatego pierwsi użytkownicy w SOLARIS to przełomowy moment dla polskiej nauki.
17
Content available remote Oczy astronautów
PL
W tym roku obchodzimy 50. rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. 50 lat temu, dokładnie 20 lipca 1969 roku, misja Apollo 11 zakończyła się sukcesem. Neil Armstrong postawił pierwszy krok na Srebrnym Globie, a tuż za nim Edwin „Buzz” Aldrin. Cztery miesiące później, w listopadzie 1969 roku, kolejnych dwóch astronautów wylądowało na Księżycu. Do tej pory na Lunie stanęło 12 osób. To zbyt mało, żeby stwierdzić, czy wyniki stanu zdrowia astronautów po zakończonych misjach były istotne statystycznie. Obecne marzenia o kolonizacji Księżyca i Marsa stają się coraz bardziej realne, a podróże kosmiczne mają charakter nie tylko badawczy, lecz nawet turystyczny. Amerykański program lotów kosmicznych Artemis, który jest realizowany przez NASA, prywatne spółki kosmiczne i partnerów międzynarodowych (ESA, JAXA, CSA) ma na celu ponowne wysłanie ludzi na Księżyc, w tym pierwszej kobiety, w 2024 roku. Cały czas w kosmosie, ale bliżej Ziemi – w odległości 408 km w apogeum od naszej planety przebywają astronauci w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (International Space Station, ISS). To właśnie na podstawie ich życia w mikrograwitacji przeprowadza się badania naukowe, by lepiej poznać m.in. działanie ludzkiego organizmu w stanie nieważkości. W oparciu o wyniki badań wykonanych przez NASA wykazano, że mikrograwitacja ma nieodwracalny wpływ na zdrowie. Najbardziej narażone układy to: wzrokowy, krwionośny, mięśniowy i ośrodkowy układ nerwowy. Podobne efekty mogą wystąpić również podczas misji na powierzchnię innych ciał niebieskich, takich jak Księżyc czy Mars. Przypuszcza się, że w dłuższej perspektywie, panująca niska grawitacja może być niewystarczająco silna, żeby zapobiec trwałym, szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego.
18
EN
For the first quarter of the 20th century, the Curie Laboratory and the Ernest Rutherford Laboratory were the two main research centers for radioactivity. Both dealt with the same field, but had different priorities from the beginning. The Paris laboratory focused on discovering and studying the properties of new radioactive elements, while Rutherford in his laboratories in Montreal, and later in Manchester and Cambridge, tried, above all, to explain the very nature of radioactivity. There was a clear competition between the two laboratories, which, however, did not preclude personal and scholarly cooperation between their heads of research, i.e. Maria Skłodowska-Curie and Ernest Rutherford. The article discusses the main topics of this collaboration, such as developing a radium template, assigning scientific terminology, organizing scientific conferences, and preparing students. In addition, a few passages were devoted to the private relations between both scientists, which had a direct impact on their collaboration.
PL
W artykule zaprezentowano profil statutowej działalności Katedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Przybliżono, specyfikę funkcjonowania Katedry, którą tradycyjnie charakteryzują bliskie związki z marynarką wojenną(początkowo niemiecką, a następnie polską), dla której zawsze stanowiła ważne zaplecze intelektualne i laboratoryjne, podczas realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i szkoleniowych. Miało to również swoje odzwierciedlenie w obsadzie stanowiska kierownika Katedry, które często powierzano profesorom wywodzącym się z korpusu oficerskiego marynarki wojennej. Omówiono zagadnienia naukowe, które są od lat rozwijane, w trzech zasadniczych kierunkach badawczych: projektowania, technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń zabudowanych w siłowniach okrętowych i lądowych, a także w siłowniach różnego rodzaju obiektów oceanotechnicznych. W ostatnich dwóch dekadach wiodącym kierunkiem badań naukowych była diagnostyka techniczna silników okrętowych–tłokowych i turbinowych, głównie eksploatacyjna: cieplno-przepływowa i drganiowa, którą ostatnio rozszerzono o badania identyfikacyjne procesu emisji spalin. Projekty naukowo-badawcze, realizowane w tym zakresie od 2015 roku dotyczyły opracowania innowacyjnej metody suchej odsiarczania spalin silników okrętowych zasilanych paliwami pozostałościowymi, a także metody testowania modyfikowanych paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika Diesla. Stanowiska laboratoryjne, zaprojektowane i zbudowane w ramach projektów są sukcesywnie rozwijane i przystosowywane do nowych tematów badań naukowych, jak również dla potrzeb zajęć dydaktycznych. W artykule scharakteryzowano dodatkowo działalność dydaktyczną Katedry w zakresie prowadzonych na Wydziale kierunków studiów: „oceanotechnika”, „energetyka”, „transport”, „techniki geodezyjne w inżynierii” oraz uruchomionego w bieżącym roku akademickim: „inżynieria morska i brzegowa”. Aktualne obciążenie dydaktyczne nauczycieli akademickich Katedry wynosi 3350godzin(2500 godzin etatowych), co stanowi 12% ogólnej (sumarycznej) liczby godzin dydaktycznych realizowanych na Wydziale.
EN
The article is a retrospective analysis of the development of airborne laser scanning technology in the country in the past twenty years, i.e. from the beginnings of this technique use in Poland to the present day. The emphasis in the text is placed on development trends and scientific and application problems in the field of technology undertaken by national research centres. The review is based on numerous publications in this field, which have been released over two decades mainly in the "Archive of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing". Therefore, the article is a presentation of the progress in the area of airborne laser scanning through an attempt to systematize and review national publications in this scope. It also presents the development of the national production potential and the level of the country's coverage with data and products derived from airborne laser scanning.
PL
Artykuł stanowi retrospektywne spojrzenie na rozwój techniki lotniczego skanowania laserowego w kraju w minionych dwudziestu latach, tj. od początków tej techniki w Polsce do współczesności. Akcent w tekście położono na trendy rozwoju oraz problemy naukowe i aplikacyjne z zakresu techniki podejmowane przez krajowe ośrodki badawcze. Podstawą przeglądu są liczne publikacje z tego zakresu, które ukazały się na przestrzeni dwóch dekad głównie w „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”. Artykuł jest więc prezentacją postępu w obszarze lotniczego skanowania laserowego poprzez próbę usystematyzowania i przegląd krajowych publikacji z tego zakresu. Zaprezentowano w nim również rozwój krajowego potencjału produkcyjnego oraz stan pokrycia kraju danymi i produktami pochodnymi lotniczego skanowania laserowego.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.