Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bateria kondensatora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Dobór wartości znamionowych filtrów przemysłowych
PL
Parametry znamionowe układów kompensacyjno-filtrujących wyznaczane są w oparciu o harmoniczne prądów i napięć w stanach ustalonych co tyczy się głównie jednostek filtrujących o prostej topologii. Jednak w przypadku bardziej złożonych układów wymaga się, aby elementy były dostosowane do pracy zarówno w warunkach ustalonych, jak i przejściowych. Korzystając ze standardów oraz norm, w artykule omówiono procedurę doboru parametrów baterii kondensatorów i dławików układów filtrujących z pozycji ich bezawaryjnej pracy w sieciach przemysłowych.
EN
The component ratings of single-tuned or single branch harmonic filter applications are often specified based solely on a combination of steady state fundamental and harmonic voltages and currents. Although for more complex harmonic filter circuits are required to be adapted to operate as well in steady state and transient conditions. Using the standards and norms, the article discusses the procedure for selecting the ratings of capacitor banks and reactors of the filtering systems from the point of view of their trouble-free operation in industrial grids.
PL
Praktyka eksploatacji układów kompensacyjno-filtrujących o złożonej konfiguracji połączeń, zainstalowanych w systemach zasilania odbiorników niekonwencjonalnych pokazała, iż wielokrotne włączenia/wyłączenia technologiczne transformatorów i filtrów harmonicznych w układzie zasilania są dosyć często przyczyną uszkodzenia elementów składowych obwodu filtrującego. W artykule zbadano wpływ zachodzących procesów przejściowych podczas wyłączeń filtrów harmonicznych na wartości przepięć generowanych na elementach układu filtrującego oraz stykach wyłącznika mocy. Przeanalizowano również wpływ ponownego zapłonu łuku elektrycznego między stykami wyłącznika oraz obecności równoległych filtrów w układzie na poziomy napięć przejściowych. Analizę zachodzących procesów przejściowych przeprowadzono na modelu, opracowanym w pakiecie Matlab/Simulink.
EN
The practice of operating compensation and filtering equipment using for disturbing loads and having a complex configuration has shown that multiple operation switchingon/switching-off of transformers and harmonic filters on the power supply system often cause damage of the filtering circuit components. The article examines the impact of transients during harmonic filter switching-off on the overvoltages generated on filter components and circuit breaker contacts. The effect of electric arc re-ignition between circuit breaker contacts and the presence of parallel filters in the system on transient voltage magnitudes was also analyzed. The analysis of transients was carried out by a model developed in the Matlab/Simulink package.
PL
Układy kompensacji mocy biernej oraz filtracji, oparte na kondensatorach znajdują powszechne zastosowanie w praktycznych rozwiązaniach systemów przemysłowych. Ich parametry znamionowe wyznaczane są wyłącznie w oparciu o harmoniczne prądów oraz napięć w stanach ustalonych, niemniej jednak tyczy się to głównie jednostek filtrujących o prostej topologii. Stąd, mając na uwadze bardziej złożone układy w większości przypadków istniejących lub nowoprojektowanych obiektów wymaga się, aby analizowane układy były dostosowane do pracy zarówno w warunkach ustalonych jak i przejściowych. Korzystając ze standardów oraz norm, w artykule omówiono procedurę doboru parametrów baterii kondensatorów oraz dławików układów filtrujących z pozycji ich bezawaryjnej pracy w elektrycznych sieciach przemysłowych. Zaproponowana metoda ma wspomóż działania projektowe filtrów harmonicznych.
EN
The application of harmonic filter circuit based on power capacitor banks are widely used in practical solutions in industrial systems. The component ratings of these units are often specified based solely on a combination of steady state fundamental and harmonic voltages and currents. Although, this may be adequate in single-tuned or single branch units and method may not properly rate the components for more complex applications such as multiple, single-tuned harmonic filter circuits in compensated installations. Thus, in the most cases of commonly used or newly designed circuits are required to be adapted to operate as well in steady state and transients conditions. Using the exsisting Standards, the article propose a method for determining equipment ratings parameters of the capacitor banks and air-core filter reactors according to malfunctions. The study illustrated in this paper will be used to support and improve harmonic filter realiability and design. It is hoped that ideas will be a resource for a future filter application guide being contemplated by the capacitor subcommittee.
4
Content available remote The model of a vacuum circuit breaker for switching on capacitor bank
EN
The paper presents the method of creating a model in Matlab software of a vacuum circuit breaker that is used for modelling the switching processes of capacitive circuits. In the model of the vacuum circuit breaker, the phenomena of contact bounces (which is a new solution), the phenomenon of the current interruption and also the reconstruction of the strength between the contacts were taken into account during control of the switching process. There are different methods of modelling a circuit breaker for switching circuits proposed in literature, but none of them consider the phenomenon of contact bounces. The solution presented by the author is not ideal. However, in a simple and accessible way it takes into account the aforementioned phenomenon in switching processes. The paper indicates that the used solution is important and influences the waveforms of currents and voltages in circuits during switching processes. The paper also presents voltage and current waveforms that show the method of the model operating during overvoltages and overcurrents. An analysis of emerging overvoltages and overcurrents, and their influence on switching phenomena in the circuit with switching capacitor banks, can also be found in the paper. The most important is included a new version of a model of vacuum circuit which is an answer to simulate a switch on process in capacity MV circuit. In the literature can usually be found the model when we can simulate a switch off MV inductive circuit, so presented model is new version of modelling such capacity circuits.
PL
W pracy przedstawiono metodę tworzenia modelu w oprogramowaniu Matlab wyłącznika próżniowego, który służy do modelowania procesów łączeniowych w obwodach pojemnościowych. W modelu wyłącznika próżniowego uwzględniono zjawisko odbijania styków (które jest nowym rozwiązaniem), zjawisko przerwania prądu, a także rekonstrukcję siły między stykami, podczas sterowania procesem przełączania. Istnieją różne metody modelowania wyłącznika dla układów łączeniowych zaproponowane w literaturze, ale żaden z nich nie uwzględnia zjawiska odbijania styków. Rozwiązanie przedstawione przez autora nie jest idealne. Jednak w prosty i przystępny sposób uwzględnia to zjawisko w procesach przełączania. Dokument wskazuje, że zastosowane rozwiązanie jest ważne i wpływa na przebiegi prądów i napięć w obwodach podczas procesów przełączania. W artykule przedstawiono również przebiegi napięcia i prądu, które pokazują metodę działania modelu podczas przepięć i przetężeń. W artykule przedstawiono analizę pojawiających się przepięć i przetężeń oraz ich wpływ na zjawiska łączeniowe w obwodzie z bateriami kondensatorów. Najważniejszym i nowym rozwiązaniem w modelowaniu łączników próżniowych jest uwzględnienie zjawiska odbicia styków w procesie załączania obwodu pojemnościowego.
EN
The article analyses theoretical and practical solutions of reactive power compensation in the power grid of 25 kV, 50 Hz of the catenary. The article presents theoretical and practical studies (by providing circuits for connecting capacitor banks, structural circuits diagrams for the automatic control reactive power level, and calculating the parameters of capacitor banks) for the compensation of reactive power.
PL
W pracy przedstawiono powstawanie asymetrii napięciowej baterii kondensatorów wysokoczęstotliwościowych stosowanych przy grzaniu indukcyjnym. Na podstawie symulacji i pomiarów napięć na kondensatorach rzeczywistych banków kondensatorów wykazano, że dla takich systemów jednorodne napięcia na wszystkich elementach uzyskiwane są tylko dla konkretnych rozwiązań projektowych. Po zamodelowaniu baterii, na podstawie obliczeń symulacyjnych pokazano do czego taki stan prowadzi.
EN
The work presents the formation of voltage asymmetry of high frequency capacitor banks used in induction heating. Based on simulations and measurements voltages on real capacitors of capacitor's banks, it has been shown that for such systems, uniform voltages on all components are obtained only for specific design solutions. After the modeling of the battery, based on the simulation calculations, this is what the state shows.
EN
In this article, we discuss difficulties connected with the determination of the parameters of a single-tuned passive filter connected in parallel to a network that supplies power to devices with the impedance and frequency characteristics varying as a function of time or load. Devices of this type are exemplified by a capacitor bank whose steps are composed of capacitors connected in series with inductances. Based on the results of tests conducted at an industrial plant, we demonstrate the impact of a capacitor bank on the current and voltage harmonics in the power network. The harmonics should be taken into account when designing a passive filter. Considering that the operation of a capacitor bank may cause significant changes in voltage distortion, a passive filter designed without regard to such changes may not function properly. In the remaining part of the article, we present graphs of selected electrical values recorded at the industrial plant, followed by the simulation results, which confirm the phenomena observed during the test measurements. Our findings concern methods employed in the process of designing a passive filter to be used in a network that includes a capacitor bank.
PL
W artykule przedstawiono problem związany z trudnością w określaniu parametrów rezonansowego filtra pasywnego włączonego równolegle do sieci, w której pracują urządzenia o charakterystyce impedancyjno-częstotliwościowej zmiennej w funkcji czasu lub obciążenia. Reprezentantem grupy wspomnianych urządzeń jest bateria kondensatorów w której stopnie złożone są z kondensatorów szeregowo połączonych z indukcyjnościami. Na przykładzie instalacji przebadanej w zakładzie przemysłowym wykazany zostanie wpływ baterii kondensatorów na wartości harmonicznych prądu i napięcia w sieci zasilającej zakład. Wartości te powinny być uwzględnianie przy projektowaniu filtra pasywnego. W rezultacie znaczących zmian odkształcenia napięcia, jakie może powodować praca baterii kondensatorów, filtr pasywny zaprojektowany bez uwzględnienia tych zmian może pracować nieprawidłowo. W dalszej części artykułu przedstawiono wykresy wybranych wielkości elektrycznych zarejestrowanych w zakładzie przemysłowym, a następnie wyniki symulacji potwierdzające zjawiska zaobserwowane podczas pomiarów. Wnioski dotyczą wybranych metod postępowania podczas projektowania filtra pasywnego w sieci, w której pracuje bateria kondensatorów.
PL
Praktyka eksploatacji układów kompensacyjno-filtrujących w różnych topologiach i systemach zasilana pokazała, że strojenie filtrów powinno odbywać się dla częstotliwości nieco niższej, niż wielokrotność częstotliwości podstawowej. W pracy, w oparciu o model zrealizowany w pakiecie Matlab/Simulink zbadano wpływu technologicznych odchyleń parametrów elementów filtru na występujące stany przejściowe. Poprzez zmianę strojenia jednostki filtrującej, utożsamianą ze zmianą tolerancji indukcyjności dławika oraz pojemności baterii kondensatorów filtru, porównano wartości udarów prądowych i przepięć generowanych na elementach układu filtrującego podczas komutacji łączeniowych.
EN
The practice of operating multiple, single-tuned FC units in different power supply systems has shown that harmonic filters tuning should be carried out for lower frequencies than multiple of network frequency. To examination of the filter components parameters tolerances impact on switching transients Matlab/Simulink software was chosen. The influence of the filter tuning on switching transients behavior under arc furnace unit and harmonic filters energizing was analyzed. The paper focuses on the comparison of the switching transients due to different tolerances of air-core reactor inductances and capacitor bank capacitances in single and multiple harmonic filters configurations.
PL
W referacie opisano wyniki pomiarów dla instalacji elektrycznych zakładu przemysłowego z szczegółowym uwzględnieniem baterii kondensatorów pracujących w obecności wyższych harmonicznych. Występowanie wysokich wartości harmonicznych prądowych w warunkach rezonansu pojemności baterii z indukcyjnością transformatora może być przyczyną przegrzewania i uszkadzania izolacji kondensatorowej. Analiza pomiarów z rejestratorów jakości energii elektrycznej umożliwia wprowadzenie zmian w instalacjach elektrycznych poprawiających bezpieczeństwo użytkowania oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
EN
The paper presents the results of measurements of electrical industrial plant with a detailed consideration of capacitors operating in a harmonic environment. The seventh harmonics of supply voltage, reaching high average value of 16% has been detected in tested installation. Due to the resonance phenomena, amplification and propagation of current harmonics causes in capacitor banks overheating as well as deforming the cases. Furthermore recordings of transient states, allowed to register overvoltages involved while switching on the capacitor bank. Data analysis of power quality recorder in electrical installations improving safety and reducing operating costs.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje o budowie baterii kondensatorów stosowanych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia oraz podano zasady zabezpieczania od: skutków zwarć, przeciążeń, wzrostu i obniżenia napięcia.
EN
The article presents basic information about the structure of accumulator batteries used to compensate reactive power in medium voltage networks and gives the principles of protection against short circuit incidents, surcharge, rise and drop of voltage.
PL
Praktyka eksploatacji układów kompensacyjno-filtrujących pokazała, że wielokrotne komutacje technologiczne filtrów wyższych harmonicznych zachodzące w układzie są dosyć często przyczyną uszkodzenia elementów składowych obwodu filtrującego. W pracy zbadano wpływ topologii systemu zasilania oraz dokładności strojenia filtrów na wartości udarów prądowych oraz przepięć generowanych na elementach układu filtrującego podczas komutacji łączeniowych. Analizę zachodzących procesów przejściowych przeprowadzono w oparciu o model zrealizowany w pakiecie Matlab/Simulink. Porównano ze sobą procesy przejściowe zachodzące w różnych układach kompensacyjno- filtrujących: w pierwszym przypadku moduł filtrów stanowiły wyłącznie jednostki typu LC, w drugim - współpracujący z nimi filtr klasy ”C”.
EN
The practice of operating reactive power compensation systems involving passive multiple, single-tuned filter circuits (FC) has shown, that energizing the configured-in harmonic filter can cause damage of the filter components. Examination and comparison of supply system and FC configuration impact on switching overvoltages and overcurrents under the harmonic filters energizing were carried out. The influence of the filters tuning on transient behavior was analyzed too. The transient analysis has been carried out by simulating two type of FC within Matlab/Simulink software. For the first case the FC was configured solely by LC units, for the second case a ”C” type filter was included to the FC.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia zawartości harmonicznych prądu i napięcia poprzez projektowanie i wykonanie układów kompensacyjnych ściśle dobranych do faktycznych potrzeb układu zasilającego. Zastosowanie kompensacji mocy biernej może przynieść również odpowiednie korzyści ekonomiczne. Właściwy dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej nie jest zagadnieniem prostym i wymaga bardzo często podejścia indywidualnego, wynikającego z różnorodności krzywych obciążenia elektrycznego odbiorców energii elektrycznej.
EN
The article presents the possibility of current and voltage harmonics limitation by the design and implementation of compensation systems precisely correspond to the actual requirements of the power system supply. The usage of reactive power compensation can also lead to the economic benefits. The appropriate selection of devices for reactive power compensation is a complex issue and often requires an individual approach, resulting from the diversity of the electrical load curve of single customer.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania systemu nadzoru IC-View do centralnego zarządzania pracą baterii kondensatorów oraz filtrów wyższych harmonicznych.
EN
The paper presents possibilities of using IC-View supervision system in central control of operation of capacitor banks and higher harmonic filters.
PL
Praktyka eksploatacji układów filtrujących w złożonych systemach zasilania pieców łukowych prądu przemiennego pokazała, że wielokrotne komutacje technologiczne zachodzące w układzie, dosyć często są przyczyną uszkodzenia elementów składowych układu filtrującego. Generowane amplitudy prądów i napięć wielokrotnie przewyższają wartości znamionowe i ustalone baterii kondensatorów oraz dławików układów kompensacyjnych. W pracy zbadano wpływ topologii systemu zasilania na wartości udarów prądowych oraz przepięć generowanych na elementach układu filtrującego podczas komutacji łączeniowych. Analizę zachodzących procesów przejściowych przeprowadzono w oparciu o model zrealizowany w pakiecie Matlab/Simulink. Korzystając ze standardów oraz norm omówiono praktykę doboru parametrów filtru uwzględniającą stany przejściowe. Porównano parametry kondensatorów oraz dławików obwodów filtrujących wyznaczonych z pozycji zapewnienia ich bezawaryjnej pracy w stanach przejściowych.
EN
The practice of operating multiple single-tuned filters in AC electrical arc furnace power supply systems has shown, that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the filters. To examination of supply and filter system configuration impact on switching transient and dynamic overvoltages and overcurrents, an example of 50 MVA arc furnace unit was chosen. The transient analysis has been carried out by simulating within Matlab/Simulink software. Using ANSI/IEEE Standards paper focuses on the selections of ratings for capacitors and air-core reactors used in multiple singletuned harmonic filters configurations. Comparison of filter reactor and capacitor bank design based on steady state operation and transformer energizing was shown.
15
Content available remote Three-phase squirrel-cage induction generator excited by capacitor battery
EN
The generation of electrical energy in small power plants which use renewable energy sources is often implemented with the use of induction generators. This paper presents a proposal of an energy generation system which is constructed with the use of a three-phase self-excited squirrel-cage induction generator. The idea of this proposal consists of a control method of the generator rotor magnetic flux linkage via fully controlled power electronic switches. The energy produced by the induction generator is transferred to a DC link via an uncontrolled rectifier and a DC-DC chopper. The proposed solution allows us to generate energy with the use of a relatively simple and reliable electrical machine. Additional important advantages of this concept are a small number of controlled elements, and an easy control method.
PL
Wytwarzanie energii w małych elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii jest często realizowane w oparciu o generatory indukcyjne. W artykule przedstawiono propozycję układu sterowania wzbudzeniem generatora indukcyjnego klatkowego. Idea rozwiązania polega na sterowaniu sprzężonego strumienia magnetycznego wirnika generatora dzięki baterii kondensatorów dołączonych do obwodu stojana za pośrednictwem łączników energoelektronicznych. Energia wytwarzana w generatorze jest przekształcana za pośrednictwem prostownika niesterowanego oraz przerywacza i dostarczana do obwodu DC. Rozwiązanie to pozwala wytwarzać energię za pomocą maszyny o względnie prostej i niezawodnej, a tym samym taniej konstrukcji uzupełnionej o dodatkowe układy energoelektroniczne. Zalety tej koncepcji to mała liczba elementów sterowanych i łatwe sterowanie.
16
Content available remote Particularities of Capacitor Bank Overstressing within Detuned Filters
EN
Detuned filters are frequently used for reactive power compensation in electrical distribution network harmonically polluted. These kinds of filters are series LC circuits formed by filtering inductors and capacitors. The filtering inductor decrease the harmonic voltage at the terminals of the capacitor within the filter, but the value of the fundamental voltage at the terminals of the capacitor will increase. The paper presents a comparative study for two values of tuning frequencies used by the manufacturers of detuned filters.
PL
Rozstrojone filtry są często używane do kompensacji mocy biernej. Indukcyjności filtru zmniejszają liczbę harmonicznych ale wartość składowej podstawowej napięcia wzrasta na pojemnościach. W artykule analizuje się filtr przy dwóch częstotliwościach strojenia.
PL
W pracy przedstawiana jest metoda znajdowania optymalnych lokalizacji i parametrów baterii kondensatorów w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem algorytmu mrówkowego. Cechą charakterystyczną metody jest wykorzystanie w procesie znajdowania rekomendowanych do zainstalowania baterii kondensatorów oszacowań udziałów tych baterii w redukcji systemowych strat energii czynnej.
EN
In the paper, the method of searching optimal localizations and parameters of capacitor banks in a power system with the use of ant colony algorithm is presented. The characteristic feature of the method is that in the process of searching capacitor banks, which will be recommended for installation, assessments of contribution of particular capacitor banks to reduction of system active energy losses are utilized.
PL
Większość odbiorników prądu przemiennego pobiera moc i energię czynną, a także moc i energię bierną pulsującą między układem zasilającym a odbiornikiem. Oczywistym jest, że moc czynna jest w całości przetwarzana na pracę urządzenia oraz straty cieplne. Natomiast moc bierna nie wykonuje żadnej pracy, wpływa natomiast, a nawet warunkuje poprawne działanie odbiorników.
19
Content available remote Baterie kondensatorów w środowisku napięć i prądów odkształconych
PL
Baterie kondensatorów należą do kategorii urządzeń, które w bardzo dużym stopniu doświadczają skutków pracy w środowisku elektromagnetycznym z przebiegami odkształconymi. Przeciążenia którym podlegają dotyczą: napięcia, prądu i mocy. Dlatego też do tych wielkości odnoszą się, określane przez producentów kondensatorów, dopuszczalne współczynniki przeciążeniowe podające krotność ich wartości znamionowych. Wyznaczają one, dla baterii kondensatorów, obszar nieniszczących warunków, lecz praca z długotrwałym przeciążeniem skraca znacząco czas ich eksploatacji.
EN
Capacitor banks fall into a category of equipment whose operation is to a large extent adversely affected by electromagnetic environment with distorted voltages and currents. In such conditions they are subject to voltage, current and power overloads. Therefore capacitors' manufacturers provide permissible overload factors referred to these quantities and expressed as multiples of their nominal values. These factors define non-destructive conditions area for a capacitor bank but prolonged operation in overload conditions significantly shortens capacitors' service life.
PL
Praca zawiera wyniki symulacji cyfrowej przeprowadzonej w obwodzie pojemnościowym. Analizie poddane zostały przebiegi prądów i napięć pojawiających się podczas wyłączenia kolejnych stopni baterii łącznikiem próżniowym. Schemat przedstawionego w pracy obwodu pojemnościowego ze zmienną w czasie wartością mocy baterii został wykonany w pakiecie ATP/EMTP.
EN
The paper present results of digital simulation in capacitive circuit. The paper includes thjeanalysis of phenomena occurring during switching off the next step of capacitor bank by the vacuum switch. The diagram of capacitive circuit was made in the ATP/EMTP package.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.