Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Analizowano wpływ zastosowanego terminu oprysku i dawek retardanta Antywylegacza Płynnego 675 SL chlorku chlorocholiny (CCC) na zmiany akumulacji wybranych mikroelementów (Fe, Cu, Mn, Zn) w nasionach komosy ryżowej. Zbadano dwa terminy wykonania oprysku na etapie fazy rozwojowej roślin Sili par liści. Dawkę retardanta oceniano na trzech poziomach: l, 2 i 3 dm3•ha-1, które porównano z badaniem kontrolnym - bez zastosowania preparatu. Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na zawartość wybranych mikroelementów w nasionach komosy ryżowej. Najwyższą zawartość Fe i Mn zaobserwowano na obiektach z dawką 3 dm3•ha-1 CCC i była ona wyższa w fazie 8 par liści. Jednocześnie zastosowanie CCC w uprawie komosy ryżowej stymulowało nieznaczne zmniejszenie zawartości Cu i Zn.
EN
An influence of spraying time and chloromequat chloride (CCC) retardant doses on changes in the accumulation of selected micronutrients (Fe, Cu, Mn, Zn) in quinoa seeds was analyzed. Two time deadlines for retardant spraying at the stage of 8 and 11 pairs of leaves plant development phase was checked. The retardant dose was evaluated in three levels at l, 2 and 3 dm3 ha-1, which was compared to the control test without the use of preparation. A significant influence of examined factors on the content of selected micronutrients in seeds of quinoa was confirmed. The highest content of Fe and Mn was observed on objects with a dose of 3 dm3-ha"' CCC and was higher in the 8 pairs of leaves stagc. At the same time the use of CCC in the cultivation of quinoa stimulated a slight reduction of Cu and Zn content.
EN
The aim of research was to determine the nitrates and chlorides content in mineral and spring water and also the tap water from the Municipal Water and Sewage Service (MWiK) in Bydgoszcz and the water form a well located in the Lower Vistula River. The water samples did not exceed the norms of nitrates and chlorides content (the highest amount of them was in the tap water). Nevertheless, a high level of maximal content of nitrates in spring waters was observed, including one recommended by the Mother and Child Health Institute.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie zawartości azotanów N03- i chlorków Cl- wód mineralnych i źródlanych, a także wody wodociągowej z MWiK w Bydgoszczy i ujęcia własnego - studni na terenie Doliny Dolnej Wisły. Badane próby wody nie przekraczały norm pod względem zawartości azotanów i chlorków, których było najwięcej w wodzie wodociągowej. Niemniej jednak zanotowano wysoki poziom dopuszczalnej zawartości azotanów w wodach źródlanych, w tym jednej polecanej przez Instytut Zdrowia Matki i Dziecka.
PL
Celem pracy było porównanie właściwości fizykochemicznych odmian i nowych linii odmianowych komosy ryżowej. Materiałem badawczym były nasiona trzech odmian komosy ryżowej: Faro, Titicaca, Pinio oraz trzech linii odmianowych S1, S2 i S3. Przeprowadzono oznaczenia charakteryzujące wybrane właściwości fizykochemiczne. Stwierdzono, że badane odmiany i linie odmianowe cechują się zróżnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi. Mogą stanowić źródło wartościowego białka i polifenoli. Odmiana Faro oraz linia S1 mogą być wykorzystane w przemyśle farmaceutycznym z uwagi na wysoką zawartość saponin. Odmiana Tiricaca jest obiecującym surowcem dla przemysłu spożywczego.
EN
The aim of this study was to compare physicochemical properties of cultivars and new cultivar lines of quinoa. Seeds of three varieties of quinoa: Faro, Titicaca, Puno and three cultivar lines S1, S2 and S3 were taken as experimental material. Assays characterizing selected physicochemical properties were performed. Based on the obtained results ts it was found that the tested varieties and cultivar lines are characterized by diverse physicochemical properties. They can be used as a valuable source of protein and polyphenols. Faro variation and the line S1 may be applied in pharmaceutical industry due to their high content of saponins. Titicaca is promising raw material for food industry.
PL
Najbardziej popularnymi pod względem spożycia w Polsce są odmiany marchwi o tradycyjnym pomarańczowym zabarwieniu korzenia. Alternatywę mogą stanowić odmiany o purpurowym, białym czy żółtym zabarwieniu korzenia jako element wzbogacający ofertę przetworów z marchwi oraz jako źródło składników bioaktywnych w żywności. W badaniach preferencji konsumentów do spożycia kolorowych odmian marchwi posłużono się anonimową ankietą składającą się z 12 pytań oraz metodą skali hedonicznej przy ocenie akceptacji smaku surowej marchwi o różnym zabarwieniu korzenia oraz jej przetworów. W badaniu wzięło udział 52 ankietowanych, w tym 27 kobiet oraz 25 mężczyzn w przedziale wiekowym 20 do 26 lat. Przed rozpoczęciem oceny metodą skali hedonicznej badający zostali przeszkoleni w zakresie metodyki oraz procedury badania. Oceny preferencji metodą ankietową oraz skali hedonicznej dokonywano w laboratorium specjalistycznym do oceny sensorycznej w Katedrze Mikrobiologii i Technologii Żywności UTP. 25% spośród badanych konsumentów spożywało wcześniej kolorowe odmiany marchwi (biała, żółta, purpurowa), co może wynikać z faktu, że nie są one produktem szeroko dostępnym na rynku. Marchew świeża oraz soki z marchwi są preferowane przez konsumentów w porównaniu do pozostałych badanych przetworów z marchwi (marchwi konserwowej, mrożonej i gotowanej), co może być wynikiem obniżenia właściwości organoleptycznych podczas obróbki. Konsumenci preferują marchew pomarańczową od pozostałych kolorowych odmian marchwi, co potwierdza jej powszechne użycie w przetwórstwie, tradycje kulinarne oraz łatwy dostęp na rynku.
EN
The most popular in Poland in terms of consumption are varieties of carrot with a traditional orange-colored root. An alternative may be avarieties of carrots with purple, white or yellow color of the root as a raw material enriching an offer of processed products of carrots and as an important source of bioactive components in food. In a study of preferences for consumption of colored varieties of carrots were used anonymous questionnaire consisting of 12 questions and hedonic scale method when assessing the taste of raw carrots acceptance of a different color root and its products. The study involved 52 respondents, including 27 women and 25 men aged 20 to 26 years old. Before starting the evaluation method of hedonic scalę respondents been trained in the methodology and procedures of the research. Assessment of preferences based on ąuestionnaires and hedonic rate scale was carried out in the specialist laboratory for sensory evaluation in the Department of Microbiology and Food Technology at the University of Science and Technology in Bydgoszcz. 25% of respondents earlier consumed colored varieties of carrot (white, yellow, purple) which may result from the fact that they are not a product widely available on the market. Fresh carrots and carrot juice are preferred by consumers in comparison to the other tested processed products from carrot (carrots canned, frozen and cooked), which may be the result of a reduction in organoleptic properties during processing. Consumers prefer orange carrots from the other colored varieties of carrots, which confirms its widespread use in manufacturing, culinary traditions, and easy access on the market.
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza sensoryczna przetworów uzyskanych z kolorowych odmian marchwi jako źródła innowacji dla rodzimego przetwórstwa marchwi. W testach sensorycznych przeprowadzonych w laboratorium do oceny sensorycznej w Katedrze Mikrobiologii i Technologii Żywności w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (KMiTŻ UTP) wzięło udział 35 osób, 27 kobiet i 8 mężczyzn. W czasie analizy sensorycznej konsumenci oceniali 4 odmiany marchwi (Nerac - pomarańczowa, Yellowstone - żółta, White Satin - biała i Deep Purple - purpurowa) w 5 różnych przetworach (marchew świeża, mrożona, gotowana, konserwowa, sok z marchwi) pod względem barwy, smaku i zapachu. Przetwory z marchwi przygotowano w Pracowni Gastronomicznej KMiTŻ UTP. Wyniki badań wykazały, że przetwory z marchwi pomarańczowej zostały ocenione najlepiej, co świadczy o wysokiej akceptacji do szerokiego zastosowania w przetwórstwie pomarańczowych odmian marchwi. Najbardziej preferowanym pod względem wyróżników jakościowych przetworem z marchwi jest sok świeży. Przetwory z marchwi czarnej (purpurowej) oraz marchwi białej uzyskały niższe oceny w stosunku do adekwatnych przetworów z marchwi pomarańczowej oraz żółtej, co w mniejszym stopniu predysponuje marchew białą oraz czarną do szerszego wykorzystania w przetwórstwie. Wysokie oceny w analizie organoleptycznej przetworów z marchwi żółtej predysponują odmiany o korzeniu o żółtym zabarwieniu do szerszego wykorzystania w przetwórstwie marchwi.
EN
The aim of this study was sensory analyze of products with colored varieties of carrots as a source of innovation for the domestic processing carrots. In sensory tests conducted in the laboratory for sensory evaluation in the Department of Microbiology and Food Technology at the University of Science and Technology in Bydgoszcz (UTP) was attended by 35 people, 27 women and 8 men. During the sensory analysis consumers evaluated four varieties of carrots (Nerac - orange, Yellowstone - yellow, White Satin - White and Deep Purple - purple) in 5 different preparations (carrots fresh, frozen, cooked, canned carrot juice) in terms of color, taste and smell. Products with carrots prepared at the Laboratory of Culinary UTP. The results showed that products with orange carrots were evaluated best, reflecting the high level of acceptance for widespread use in manufacturing varieties of orange carrots. The most preferred in terms of parameters is fresh carrot juice. Prepared with black (purple) carrots and white carrol received a lower score in relation to adequate products with orange and yellow carrots, which predisposes to lesser extent white and black carrots for wider use in processing. Good grades in the organoleptic analysis gi products with yellow carrot with predispose the yellow root to wider use in the processing of carrots.
PL
W pracy badano wpływ dawek oraz terminu stosowania antywylegacza płynnego 675 SL, w którym substancją czynną jest chlorek chloromekwatu - chlorek (2-chloroetylo) trimetyloamoniowy (związek z grupy czwartorzędowej soli amoniowej). Materiał badawczy stanowiły nasiona komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) odmiany Faro pochodzące z doświadczeń polowych z lat 2004, 2005 i 2007, które przeprowadzono w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych - Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Stwierdzono istotny wpływ dawki zastosowanego retardantu na zawartość białka w nasionach komosy ryżowej.
EN
An influence of dose and application time of liquid anti-lodging agent 675 SL, in which chlormequat chloride - chloride (2-chloroethyl) trimethylam-monium chloride (compound from the group of quaternary ammonium salt) is an active ingredient was studied. Research material consisted of quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd.) of Faro variety originated from field tests carried out in years 2004, 2005 and 2007 in the Central Cultivar Research - Experimental Station for Cultivar in Chrząstów. A significant influence of retardant dose on the protein content in seeds of Chenopodium quinoa was observed.
PL
W pracy analizowano zawartość wybranych mikroelementów (Fe, Cu, Mn i Zn) w produktach stewii, będących w sprzedaży: tabletek oraz suszonych, w pełni wykształconych liści, które porównywano z młodymi liśćmi oraz cukrem. Stewia charakteryzuje się dużą zawartością badanych mikroelementów. Największą stwierdzono w młodych liściach stewii. Starsze liście zawierają mniejsze ich ilości, ale stanowią również bogate ich źródło. Z analizowanych produktów stewii tabletki zawierają znacznie mniej mikroelementów niż produkt nieprzetworzony w postaci suszonych liści. Cukier zawiera tylko śladowe ilości mikroelementów.
EN
The study analyzed a content of selected trace elements (Fe, Cu, Mn and Zn) in stevia products such as tablets and dried, fully developed leaves being on sale, which were then compared with young leaves and sugar. Stevia is characterized by a high content of micronutrients. The highest content was found in young leaves of stevia. Older leaves contain smaller quantities of micronutrients but still represent a rich source of them. Among analyzed stevia products the tablets contain much less micronutrient than the raw product in a form of dried leaves. Sugar contains only a trace amount of micronutrients.
PL
Celem pracy było określenie skuteczności skaryfikacji mechanicznej, jako procesu wstępnej obróbki oczyszczania nasion komosy ryżowej odmiany Faro. Skaryfikację mechaniczną prowadzono dwoma sposobami (I sposób - skaryfikacja, przesiewanie; II sposób - przesiewanie, skaryfikacja, przesiewanie) z zastosowaniem dwóch typów skaryfikatorów: bębnowego i talerzowego. Badano efektywność oczyszczania nasion w zależności od zastosowanego sposobu oczyszczania, rodzaju skaryfikatora, czasu skaryfikacji mierzonego liczbą obrotów części roboczej skaryfikatorów (odpowiednio bębna lub talerza) oraz gradacji ścierniwa. Bez względu na typ zastosowanego skaryfikatora zaobserwowano, że zastosowanie wstępnego przesiewania przed skaryfikacją pozwala na uzyskanie lepszych efektów oczyszczania nasion (około 92%) w porównaniu do metody bez wstępnego przesiewania (około 81%). Ilość wydzielonych zanieczyszczeń była zauważalnie większa w przypadku skaryfikatora talerzowego. Zastosowanie tego rodzaju skaryfikatora wpłynęło jednak niekorzystnie na stan okrywy nasiennej, co zostało wykazane za pomocą zdjęć mikroskopowych.
EN
The objective of the study was to determine the efficiency of mechanical scarification as a process of the initial purification processing of quinoa grains of Faro variety. Mechanical scarification was carried out with two methods (I method - scarification, screening; II method - screening, scarification, screening) with the use of two types of scarifiers: a drum scarifier and a plate scarifier. Efficiency of grain purification was investigated in relation to the applied method of purification, a type of a scarifier, time of scarification measured with the number of rotations of the working parts of scarifiers (respectively of a drum or a plate) or abradant gradation. Without regard to the type of the applied scarifier, it was observed that application of the initial screening through a scarifier allows obtaining better results of grains purification (approx. 92%) in comparison to the method without initial screening (approx. 81%). The amount of the selected pollutions was noticeably bigger than in case of a plate scarifier. However, the use of this type of a scarifier negatively influenced the condition of the grain cover, which was proved with the use of microscope images.
PL
W pracy analizowano skuteczność usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej przez wymywanie wodą. Badano wpływ temperatury wody, jej objętości w stosunku do masy nasion oraz czasu wymywania na zmniejszenie zawartości saponin. Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Stwierdzono brak znaczącego wpływu temperatury i objętości wody na udział saponin w okrywie nasion. Efekty w postaci redukcji (od 40 do 78)% zawartości saponin obserwowano w zależności od długości trwania procesu wymywania.
EN
Effectiveness of eliminating saponins from a surface of Chenopodium quinoa seeds using the method of leaching with water are analysed in the paper. An influence of water temperature, ratio of water volume to weight of seeds and time of leaching on a decrease of saponins' content was investigated. The content of saponins was determined employing the foam test. No considerable effect of temperature and water volume on the share of saponins in the seed cover was found. The 40% to 78% reduction of saponins' content were observed depending on the duration of leaching process.
PL
W pracy scharakteryzowano masę nasienną otrzymaną po zbiorze komo-sy ryżowej Chenopodium quinoa (Willd). Przeprowadzono analizę składu określając rodzaj i ilość zanieczyszczeń. Przeprowadzono analizę sitową badanego materiału. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono średnicę zastępczą oraz zawartość frakcji w zbiorze. Rozkład granulometryczny badanego materiału opisano funkcją rozkładu RRSB. Wyniki badań mogą posłużyć do opracowania założeń procesu oczyszczania nasion komosy ryżowej.
EN
Seed mass received after harvest of Chenopodium quinoa Willd. is characterized in the paper. The analysis of composition determining a type and amount of impurities was performed. The sieve analysis of tested material was also conducted. On basis of results calculated the equivalent diameter of replacement and the content of fractions in the set were calculated. The material particle size distribution was described using the RRSB distribution function. The results can be used in the determination of foredesigns for the treatment process of quinoa seeds.
PL
W pracy otrzymano granulowany, wieloskładnikowy nawóz sztuczny przeznaczony do drzew i krzewów iglastych o przedłu- żonym czasie działania z zastosowaniem trzech wybranych polimerowych dyspersji wodnych jako otoczek. Szybkość rozpuszczania tak otrzymanych nawozów określono metodą konduktometryczną mierząc przewodnictwo elektryczne powstałego roztworu. Obliczono zawartość polimeru w granulce oraz grubość otoczki.
EN
In this work granular, compound fertilizer for trees and shrubs during the prolonged operation using the three selected aqueous polymer dispersion coatings. The dissolution rate of fertilizer thus obtained was determined by conductometric measuring the electrical conductivity of the resulting solution. Calculated polymer content in the pellet and the thickness of the shell.
PL
W pracy zastosowano metodę skaryfikacji mechanicznej do usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej (Chenopodium guinoa Willd.). Badano wpływ intensywności ścierania na zmniejszenie zawartości saponin w nasionach. W badaniach zastosowano kilka metod skaryfikacji. Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Największą skuteczność skaryfikacji mechanicznej stwierdzono po zastosowaniu młocarni cylindrycznej. Zaobserwowano, że krotność skaryfikacji wpływa na znaczne obniżenie poziomu saponin.
EN
An attempt of removing saponin from the surface of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) using mechanical abrasion is presented in the paper. An influence of abrasion intensity on the saponin content on grains' surface was examined. A few kinds of abrasion methods were applied in researches. Saponin content was determined by means of the foam test. The best effect of mechanical abrasion was found using a cylindrical thresher. It was observed that the repetition of abrasion influenced a reduction of the saponin level.
PL
Zbadano nasiona komosy ryżowej (Chenopodium guinoa Willd.) odmiany Faro. W nasionach oznaczono suchą masę, zawartość białka, cukrów ogółem, redukujących i skrobi, zawartość tłuszczu, witaminy C oraz zawartość saponin. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej zawartości wymienionych składników w nasionach komosy ryżowej uprawianej w innych krajach oraz innych gatunków roślin uprawnych.
EN
Seeds of Chenopodium quinoa Willd of Faro cultivar were examined A content of dry substance, proteins, reducing and total sugars starch, fat, vitamin C and saponins were marked in seeds. The results obtained were used in comparative analysis of content of mentionec ingredients in seeds of quinoa growing in different countries and va ried species of crops.
PL
Wyznaczono zależności współczynnika oporu od liczby Reynoldsa w postaci trójmianu kwadratowego dla cząstek cylindrycznych o stosunku długości do średnicy Ud = 1,2, swobodnie zawieszonych w strumieniu cieczy, dla zakresu 100 < Re < 26000. Uzyskane wartości współczynników oporu X oraz liczby Reynoldsa Re porównano z zależnością opracowaną przez Haidera i Levenspiela λ (Re, O) odpowiednio dla tych samych współczynników sferyczności <φ.
EN
Dependences between the drag coefficient and the Reynolds number were determined in the form of trinomial square for cylindrical particles at length to diameter ratio of 1.2, freely suspended in liquid stream within the range 100 < Re < 26 000. The obtained values of drag coefficients A. and Reynolds numbers, Re, were compared with the correlation λ (Re, Φ) presented by Haider and Levenspiel for the respective spherical coefficients .
PL
Badano kinetykę suszenia w złożu fontannowym liści dziesięciu wybranych ziół w zakresie temperatur 30÷50st.C oraz dla różnego stopnia rozdrobnienia. Wyniki badań skorelowano za pomocą zależności Mw = Mwoexp(-kPt) wynikającej z założenia proporcjonalności szybkości suszenia do zawartości wody w materiale suszonym i prężności pary wodnej w temperaturze procesu.
EN
The drying kinetics in a fountain bed for leaves of ten chosen herbs in a temperature range from 30 to 50"C was studied. Two different levels of a size reduction of leaves were applied. The results of studies were correlated by Mw = Mwv cxp(-kPi), assuming the drying rate proportionality to water content in dried material and water vapour pressure at the process temperature.
PL
W pracy scharakteryzowano zjawisko widzenia barwnego, opisano czynniki, które wpływają na wrażenie barwy i przedstawiono najczęściej stosowane do oceny barwy mięsa modele przestrzeni do opisu barw. Zwrócono też uwagę na konieczność zapewnienia stałych warunków pomiaru barwy, odpowiednie przygotowanie próbek mięsa i podano zalecenia dotyczące ich opisu i parametrów pomiaru kolorymetrycznego barwy mięsa.
EN
In this paper a phenomenon of the colourful vision was characterised, factors which are influencing the impression of the colour were described and models of the space description most often taken to the assessment of meat colour were introduced. They also to pay attention on assuring permanent conditions of the measurement of the colour, right preparation of sample meats and recommendations concerning the description of samples and parameters of the colorimetric measurement of meat colour.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania zabiegu elektrostymulacji na dowolnych elementach tusz pochodzących z uboju krów. Obserwowano reakcje motoryczne różnych elementów tuszy wolowej wywołane impulsami elektrycznymi (tES~ 120 [s]; U= 350 [V]; I ~1,35 [A]; f = 50 [Hz];przebieg impulsu sinusoidalny; wy sycenie połówki sinusoidy [%] 45) oraz tempo zmian poubojowych na podstawie pomiaru pH w mięśniach kontrolnych (K) i elektrostymulowanych (ES). Wykazano, że elektrostymulacja wysokonapięciowa (ESWN) wpływała korzystnie na pożądane zmiany poubojowe w badanych elementach.
EN
In this paper we have presented abilities to apply electrostimulation of any unit of beef carcass. Motorical reactions of different units of beef carcass generated by electric impulses (tES~ 120 [s]; U = 350 [VJ; /~1,35 [A];f= 50 [Hz], sinusoidal impulse, saturation of half of sinusoid [%] 45) as well as the rate of after—slaughter changes in control (K) and electrostimulated (ES) units have been observed on the basis of pH measurements. It was shown that ESWN had an effect on the desirable changes of post mortem units.
EN
The values of resistance coefficient, λ for spheres, cubes and isometric cylinders made of benzoic acid were measured. Particles were falling down with the velocity equal to this of the stream. At the temperature range t = 5-50°C, and for Re = 100÷ 40 000 the following values of the resistance coefficient were obtained: λ - 0,49÷0,54 for spheres; &lamda;- 0,80÷0,85 forcylinders and &lamda; ÷ 0,80÷0,90 for cubes.
EN
The effectiveness of waste purification and the bed permeability depending on the grain sizes in the bed was studied. The possibility of bed regeneration and the effectiveness of waste purification in the regenerated bed were investigated. The grain diameters in the bed were equal to d = 0-0.76 mm, 0.76-1.5 mm, 1.5-2.5 mm and 2.5-5 mm. The effectiveness of waste purification was determined using COD, ether extract, TOC and the bed permeability.
EN
A study of the effectiveness of oil sewage purification by filtration on a carbon-lime bed was carried out. The volume ratio of carbon ash to waste lime equalled Vc/VCa = 0.375; 0.5; 0.625 of a regenerated carbon-lime bed. The ether extract, COD and inorganic contaminations with components of the bed, such as Ca+2, Cl-, were determined. The effectiveness of sewage purification increased as the quantity of sewage treated was increased. Sewage purification by adsorption on the carbon-lime bed does not solve the problem of environment protection as pollution get transported from liquid to solid state, and oily slag heaps of the used absorbent are produced. This in consequence causes the environment pollution as well. Relating to this, there is a need to regenerate oily absorbents and reuse them in adsorption process. The effectiveness of sewage purification on a regenerated bed and permeability of the bed after regeneration are similar to those for a freshly-prepared bed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.