Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  controllability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
This paper investigates the possibility of automatically linearizing nonlinear models. Constructing a linearised model for a nonlinear system is quite labor-intensive and practically unrealistic when the dimension is greater than 3. Therefore, it is important to automate the process of linearisation of the original nonlinear model. Based on the application of computer algebra, a constructive algorithm for the linearisation of a system of non-linear ordinary differential equations was developed. A software was developed on MatLab. The effectiveness of the proposed algorithm has been demonstrated on applied problems: an unmanned aerial vehicle dynamics model and a twolink robot model. The obtained linearized models were then used to test the stability of the original models. In order to account for possible inaccuracies in the measurements of the technical parameters of the model, an interval linearized model is adopted. For such a model, the procedure for constructing the corresponding interval characteristic polynomial and the corresponding Hurwitz matrix is automated. On the basis of the analysis of the properties of the main minors of the Hurwitz matrix, the stability of the studied system was analyzed.
EN
The paper investigates the controllability of fractional descriptor linear systems with constant delays in control. The Caputo fractional derivative is considered. Using the Drazin inverse and the Laplace transform, a formula for solving of the matrix state equation is obtained. New criteria of relative controllability for Caputo’s fractional descriptor systems are formulated and proved. Both constrained and unconstrained controls are considered. To emphasize the importance of the theoretical studies, an application to electrical circuits is presented as a practical example.
EN
In this paper, motivated by a physics problem, we investigate some numerical and computational aspects for the problem of hierarchical controllability in one-dimensional wave equation in domains with a moving boundary. Some controls act in part of the boundary and define a strategy of equilibrium between them, considering a leader control and a follower. Thus, we introduced the concept of hierarchical control to solve the problem and mapped the Stackelberg Strategy between these controls. The numerical methods described here consist of a combination of the following: finite element method (FEM) for space approximation; finite difference method (FDM) for time discretization and fixed-point algorithm for the solution of the total discrete control problem. Data programming and computer simulations are performed in FreeFem++ and for a better presentation of the experiments we use Matlab.
PL
W tym artykule, motywowanym problemem fizycznym, badamy pewne aspekty numeryczne i obliczeniowe problemu sterowalności hierarchicznej w jednowymiarowym równaniu falowym w domenach z ruchomą granicą. Niektóre sterowania są na brzegu i definiują strategię równowagi między nimi, biorąc pod uwagę sterowania lidera i naśladowcę. W związku z tym wprowadziliśmy koncepcję sterowań hierarchicznych w celu rozwiązania tego problemu i przyporządkowaliśmy strategię Stackelberga między tymi strategiami. Opisane tutaj metody numeryczne składają się z kombinacji następujących elementów: metoda elementów skończonych (MES) dla aproksymacji przestrzennej; metoda różnic skończonych (FDM) do dyskretyzacji czasu i algorytm stałoprzecinkowy do rozwiązania problemu całkowitego sterowania dyskretnego. Programowanie danych i symulacje komputerowe wykonujemy w FreeFem++, a dla lepszej prezentacji eksperymentów używamy Matlaba.
4
Content available Some analysis problems of the linear systems
EN
New approaches to the transformations of the uncontrollable and unobservable matrices of linear systems to their canonical forms are proposed. It is shown that the uncontrollable pair (A,B) and unobservable pair (A,C) of linear systems can be transform to their controllable (𝐴̅ , 𝐵̅ ) and observable (𝐴̅ , 𝐶̅ ) canonical forms by suitable choice of nonsingular matrix M satisfying the condition 𝑀[𝐴 𝐵] = [𝐴̅ 𝐵̅ ] and [𝐴 𝐵]𝑀 = [𝐴̂ 𝐵̂ ], respectively. It is also shown that by suitable choice of the gain matrix K of the feedbacks of the derivative of the state vector it is possible to reduce the descriptor system to the standard one.
PL
Zaproponowano nowe podejścia do transformacji niesterowalnych i nieobserwowalnych macierzy układów liniowych do ich postaci kanonicznych. Wykazano, że niesterowalna para (A,B) i nieobserwowalna para (A,C) układów liniowych może być przekształcona do ich postaci kanonicznych sterowalnych i obserwowalnych prze odpowiedni dobór nieosobliwej macierzy M spełniającej warunki 𝑀[𝐴 𝐵] = [𝐴̅ 𝐵̅ ] i [𝐴 𝐵]𝑀 = [𝐴̂ 𝐵̂ ]. Pokazano,żeprzezodpowiednidobórmacierzyKsprzężeniazwrotnego od pochodnej wektora stanu jest możliwa redukcja układu deskryptorowegodoukładustandardowego.
5
EN
It is shown that in uncontrollable linear system x = Ax + Bu it is possible to assign arbitrarily the eigenvalues of the closed-loop system with state feedbacks u = Kx, K ∈ ℜn⨉m if rank [A B] = n. The design procedure consists in two steps. In the step 1 a nonsingular matrix M ∈ ℜn⨉m is chosen so that the pair (MA,MB) is controllable. In step 2 the feedback matrix K is chosen so that the closed-loop matrix Ac = A − BK has the desired eigenvalues. The procedure is illustrated by simple example.
EN
In this paper the controllability properties of the convex linear combination of fractional, linear, discrete-time systems are characterized and investigated. The notions of linear convex combination and controllability in the context of fractional-order systems are recalled. Then, the controllability property of such a linear combination of discrete-time, linear fractional systems is proven. Further, the reduction of an infinite problem of transition matrix derivation is reduced to a finite one, which greatly simplifies the numerical burden of the controllability issue. Examples of controllable and uncontrollable, single-input, linear systems are presented. The possibility of extension of the considerations to multi-input systems is shown.
EN
The possibility of using reversible operating modes of hydraulic and electric machines in the problems of improving the controllability of an electrohydraulic complex is shown. The schemes of energy balance in pumping and turbine operating modes of hydraulic machines are given. A mathematical description of the four-quadrant characteristics of the pumping unit is proposed. The complete characteristics of the pump operating on the pipeline network with back pressure, when the direction of rotation of the pump electric motor was changed and there was reverse of the liquid in the hydraulic system, are obtained. A structural diagram of a system for active regulation of pumping unit parameters based on the use of hydro turbine units or reversible hydraulic machines is proposed.
PL
Pokazano możliwość użycia odwracalnego trybu pracy maszyn hydraulicznych i elektrycznych w polepszaniu sterowności zespołu elektrohydraulicznego. Podane zostały schematy równowagi energii w trybie pompowania i pracy turbinowej maszyny hydraulicznej. Dla jednostki pompowanie z czterokwadrantowym trybem pracy opracowano modele matematyczne. Otrzymano finalne charakterystyki działania pompy i sieci rurociągowej z ciśnieniem wstecznym w warunkach zmiany kierunku obrotów napędu elektrycznego pompy i cofania płynu w systemie hydraulicznym. Zaproponowany został diagram parametrów aktywnej regulacji jednostki pompowania, wykorzystujący jednostki turbin wodnych lub odwracalnych maszyn hydraulicznych.
EN
This paper studies the output controllability of discrete linear time invariant systems (LTI) with non-negative input constraints. Some geometrical arguments and positive invariance concepts are used to derive the necessary and/or sufficient conditions for the positive output controllability of discrete LTI systems. The paper also provides several academic examples, which support the theoretical results.
EN
The convex linear combination of the controllability pairs of linear continuous-time linear systems is defined and its properties are discussed. The main result is obtained using pure algebraic methods. In the illustrative examples different cases of linear convex combinations are analyzed.
EN
In the paper positive fractional continuous-time linear systems are considered. Positive fractional systems without delays and positive fractional systems with a single delay in control are studied. New criteria for approximate and exact controllability of systems without delays as well as a relative controllability criterion of systems with delay are established and proved. Numerical examples are presented for different controllability criteria. A practical application is proposed.
EN
A problem of optimization for production and storge costs is studied. The problem consists in manufacture of n types of products, with some given restrictions, so that the total production and storage costs are minimal. The mathematical model is built using the framework of driftless control affine systems. Controllability is studied using Lie geometric methods and the optimal solution is obtained with Pontryagin Maximum Principle. It is proved that the economical system is not controllable, in the sense that we can only produce a certain quantity of products. Finally, some numerical examples are given with graphical representation.
EN
This paper investigates the notion of practical feedback stabilization of evolution equations satisfying some relaxed conditions in infinite-dimensional Banach spaces. Moreover, sufficient conditions are presented that guarantee practical stabilizability of uncertain systems based on Lyapunov functions. These results are applied to partial differential equations.
EN
In this paper, controllability results for a class of multi-term time-fractional differential systems with state-dependent delay have been studied. The concept of fractional calculus, measure of noncompactness and Mönch fixed-point theorem has been implemented to obtain a new set of controllability results. Finally, an application is given to illustrate the obtained results.
EN
Sufficient conditions are given under which the controllability and observability of linear electrical circuits is independent of their resistances. In some particular cases the observability depends only on the capacitances or inductances of the electrical circuits.
15
Content available remote Semantics and Controllability of Time-Aware Business Processes
EN
We present an operational semantics for time-aware business processes, that is, processes modeling the execution of business activities, whose durations are subject to linear constraints over the integers. We assume that some of the durations are controllable, that is, they can be determined by the organization that executes the process, while others are uncontrollable, that is, they are determined by the external world. Then, we consider controllability properties, which guarantee the completion of the execution of the process, satisfying the given duration constraints, independently of the values of the uncontrollable durations. Controllability properties are encoded by quantified reachability formulas, where the reachability predicate is recursively defined by means of constrained Horn clauses (CHCs). These clauses are automatically derived from the operational semantics of the process. Finally, we present two algorithms for solving the so called weak and strong controllability problems. Our algorithms reduce these problems to the verification of a set of quantified integer constraints, which are simpler than the original quantified reachability formulas, and can effectively be handled by state-of-the-art CHC solvers.
EN
The main aim of this article is to survey and discuss the existing state of art concerning the assignability by a feedback of numerical characteristics of linear continuous and discrete time-varying systems. Most of the results present necessary or sufficient conditions for different formulation of the Lyapunov spectrum assignability problem. These conditions are expressed in terms of various controllability types and optimalizability of the controlled systems and certain properties of the free system such as: regularity, diagonalizability, boundness away, integral separation and reducibility.
EN
The study examines the effects of intellectual work virtualization on internal uncertainness of organizations using the entropy approach adopted from the information theory. The results are grouped using marginal cases marking limits of entropy value of virtualized organization linked to specific type of organizational culture.
PL
Artykuł bada wpływ wirtualizacji pracy intelektualnej na wewnętrzną niepewność organizacji stosujących podejście entropii przyjęte z teorii informacji. Wyniki zostały pogrupowane przy zastosowaniu marginalnych przypadków okreslających granice wartości entropii wirtualnych organizacji powiązanych ze specyficznym typem kultury organizacyjnej.
EN
The study examines the effects of simultaneous utilization of immersion and case studies on the outcome of practical preparation of future professional raising their value for the labor market. The results are indicating that immersion is capable of amplifying the outcome of case studies by raising the level of focusing during the in-class work and independence of decision-making.
PL
Artykuł omawia wpływ równoległego wykorzystania immersji i studiów przypadku na praktyczne przygotowanie przyszłego pracownika podnosząc jego wartość na rynku pracy. Wyniki wskazują, że immersja może zwielokrotnić wyniki studiów przypadku poprzez podniesienie poziomu koncentracji w czasie pracy na zajęciach i wzmocnić niezależność w podejmowania decyzji.
EN
The analysis of the influence of transfer function zeros on the parameters of state feedback controllers has been conducted. If a transfer function of a control object has zeros which are located closely to poles, the control object tends to singularity, and the influence of the input control signal to the states of the control object becomes weaker. The problem of the state feedback controller synthesis becomes ill-conditioned, which leads to the appearance of extremely large state feedback coefficients. In this case, the state feedback coefficients are sensitive to the parameters of the control object. As a result, the parametric robustness of the control system is reduced. Known methods of structural analysis of control object models are included amongst different methods of the numerical evaluation of the controllability and the observability, as well as methods of the model order reduction. These methods have some disadvantages, such as dependence on the state space representation form of the control object, ignoring a part of the control object model. In this paper, some ways of the preliminary structural analysis of the state space models of control objects have been proposed. The singular (Hankel) matrix is proposed for analyzing the properties of control object models. The singular matrix is the invariant characteristic of the control object in various state space forms and it characterizes the property of the control object completeness. As a result of the research, it was found that the coefficients of the state feedback controller are inversely proportional to the determinant of the singular matrix, and the determinant of the singular matrix is equal to the resultant of the transfer function polynomials. Thus the value of the determinant of the singular matrix depends on the location of the zeros of the transfer function. The method of the structural transformation (decomposition) of the control object for the defining the need of the reducing the order of the control object model is proposed.
EN
In this paper, we prove the existence of mild solutions for Sobolev-type fractional impulsive stochastic di erential equations with in nite delay in Hilbert spaces. In addition, the controllability of the system with nonlocal conditions and in nite delay is studied. An example is provided to illustrate the obtained theory.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.