Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściany zewnętrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych wraz z przykładami obliczeniowymi dotyczącymi ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
EN
This paper presents examples of structural and materiał solutions used in external walls along with calculations of physical parameters in view of thermal insulation and waterproofing requirements according to the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction of 14 November 2017, amending the Regulation on the technical conditions to be met by buildings and their location, entering into force on 1 January 2021.
PL
Osiągnięcie wymagań stawianych budynkom o niskim zużyciu energii jest procesem złożonym, obejmującym zagadnienia w zakresie projektowania architektonicznego, budownictwa ogólnego, fizyki budowli, instalacji budowlanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). W artykule przedstawiono zasady projektowania elementów obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D) i dwuwymiarowym (2D) w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych. Określono parametry fizykalne wybranych złączy ścian zewnętrznych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU86 oraz współczynniki przenikania ciepła z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych (2D).
EN
Achieving the requirements for buildings with low energy consumption is a complex process covering issues in the field of architectural design, general construction, building physics, and construction installations using renewable energy sources (RES). The article presents the principles of designing the exterior wall elements, taking into account the heat flow in the one-dimensional (1D) and two-dimensional (2D) field in terms of heat and humidity requirements. The physical parameters of selected joints of external walls were determined using TRISCO-KOBRU86 computer program and heat transfer coefficients including linear thermal bridges (2D).
PL
Energochłonność budynku określa się jako ilość energii (m.in. cieplnej, elektrycznej) dostarczonej do budynku z zewnątrz w związku z poprawną eksploatacją budynku w ciągu roku. Określana jest za pomocą różnych wskaźników wyrażonych w kWh/(m2·rok): wskaźnik energii użytkowej - EU, wskaźnik energii końcowej - EK, a w świadectwach charakterystyki energetycznej ocenia się budynki w odniesieniu do wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Większość użytkowników uważa, że energochłonność zależy od systemu grzewczego, dlatego koncentrują się tylko na poszukiwaniu supernowoczesnego i taniego w eksploatacji systemu produkującego ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. Kształtowanie energooszczędnego budynku (o niskiej energochłonności) to złożony proces, w którym należy wziąć pod uwagę różne elementy wpływające na ilość zużytej energii. Jednocześnie obiekty budowlane należy projektować tak, aby możliwe było komfortowe użytkowanie tych budynków, zapewniając odpowiednie parametry mikroklimatu wnętrza. W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy oraz systemu wentylacji na energochłonność budynku.
EN
Energy consumption of a building is defined as the amount of energy (e.g. thermal, electric) supplied to the building from the outside in connection with a proper building operation during a year. It is determined by means of different indicators expressed in kWh (m2 year): applied energy indicator (EU), final energy indicator (EK), and in power engineering characteristics certificates buildings are evaluated in relation to non-renewable primary energy (EP). The majority of consumers think that energy consumption depends on a heating system, therefore, they focus only on looking for a modern and low-maintenance system that produces heat for the needs of a central heating and hot service water. Shaping an energy efficient building (of low energy consumption) is a complex process, in which one is to take into consideration various elements that impact the amount of energy that has been consumed. Simultaneously, building structures should be constructed in order to utilize them comfortably by providing adequate microclimate parameters of the interior. This thesis presents an analysis of the impact of physical parameters of external wall barriers and their joints, and a ventilation system on energy consumption of a building.
4
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS a izolacyjność termiczna
PL
W artykule przedstawiono analizę ścian zewnętrznych w obrębie szczelin dylatacyjnych oraz wpływ zastosowanych rozwiązań na jakość cieplną przegród ściennych. Zamieszczono termogramy ścian budynku wielkopłytowego w obrębie dylatacji. Podano rozkład temperatury w wybranych polach pomiarowych.
EN
The article presents an analysis of external walls in the area of expansion joints, and the impact of the applied solutions on the thermal performance of envelope walls. It includes thermographic images of walls of panel framework building walls within the area of expansion joints. There is also a presentation of temperature distribution within selected measurement fields.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych po ich termoizolacji polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy i Petersburga. Na podstawie znanych wartości czasu okresu grzewczego, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania przed termoizolacją i po termoizolacji oszacowano przewidywany okres zwrotu środków oszczędzania energii, z uwzględnieniem wzrostu taryf energii cieplnej i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
EN
In this article, a formula has been presented to calculate the heat losses via residential building walls following thermal insulation with polystyrene, with reference to the weather conditions of Moscow and Petersburg. Based on known values of heating season, investment expenditures and operating expenses for the heating systems before and after thermal insulation application, the anticipated payback period was determined for energy saving resources, taking into account the rates of increase of heat price tariffs and discounting of future cash flows.
6
Content available remote Analysis of solutions for exterior walls in the BIM model using the AHP method
EN
This paper presents selected variants of thermal insulation for external walls of single family homes. The main aim of this article is to analyze the technological and economical solutions based on the BIM model. The technical and economic analysis concerns the calculation and evaluation of both the costs of constructing the walls and the energy demand of the model building designed by the authors. The last part of the paper compares and prioritises proposed solutions in regard to the accepted assessment criteria using the AHP method, which allows for selecting the best solution.
PL
W artykule przedstawiono wybrane warianty izolacji cieplnej ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych. Głównym celem artykułu jest analiza technologiczna i ekonomiczna rozwiązań oparta na modelu BIM. Analiza techniczna i ekonomiczna dotyczy obliczania i oceny zarówno kosztów budowy ścian, jak i zapotrzebowania na energię budynku zaprojektowanego przez autorów. W ostatniej części artykułu porównano proponowane rozwiązania i priorytety w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny z wykorzystaniem metody AHP, która pozwala na wybór najlepszego rozwiązania.
PL
Podczas pożaru budynek powinien spełniać pewne funkcje lub, inaczej mówiąc, mieć pewne właściwości użytkowe, które umożliwią ewakuację i ograniczą rozmiary strat materialnych.
EN
The article discusses fire safety demands and their practical importance as well as the impact of the building structure and elements of internal division to fire safety. The functions of supporting structures, ceilings, partition walls, suspended ceilings and raised floors are shown. In the case of external walls the article discusses the paths of spreading of fire in the building and the function of external walls that is associated with the demand of reducing the possibility of spreading of fire to adjacent buildings.
PL
W artykule podjęto próbę pokazania, jak element budynku w postaci ściany może wpływać na szeroko rozumiany aspekt zdrowia. Użyte materiały i technologie wykonania, a także kolor i wykończenie ścian mają związek ze zdrowiem fizycznym i psychicznym ludzi – użytkowników tych budynków i przebywających w ich otoczeniu. Rozróżniono oddziaływania na zdrowie fizyczne przy rozpatrywaniu wewnętrznej części przegrody oraz na zdrowie psychiczne przy percepcji części zewnętrznej. Przywołano także nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe w budynkach, rozważając również ich wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne użytkowników.
EN
The paper presents the attempt of showing as element of building – external wall – can effect to the widely understood aspect of health. Used materials and technologies of execution as well as color and kind of wall finish have got the relation with physical and mental health of people – users of the building and staying in their surroundings. It distinguish interactions at treating internal part of wall to physical bulkhead health and the mental health of perception the external part. This article invokes also the modern technological solutions in buildings material and their influence considering on physical and mental health of users.
PL
Ściana zewnętrzna to element struktury materialnej budynku podlegający oddziaływaniu wielu czynników środowiskowych. Element ten, oprócz funkcji konstrukcyjnej wydzielania przestrzeni bytowania człowieka, pełni funkcję ochronną dla środowiska wewnętrznego. Przyczyną istotnych zmian w technologii wykonywania ścian zewnętrznych stał się obecnie wymóg oszczędzania energii. Nie należy jednak zapominać, że podstawową funkcją tych konstrukcji powinno być dostosowywanie warunków środowiska geograficznego do potrzeb środowiskowych, głównie klimatycznych i zdrowotnych, człowieka.
EN
External wall is an element of a material structure of a building which is subject to the impact of numerous environmental factors. This element, apart from the structural function of separating human existence sphere, has a protective function towards the internal environment. The cause of significant changes regarding the technology of wall manufacturing is the energy-saving aspect. However, it should be remembered that the primary function of such structures should be the adjustment of geographical environment conditions to environmental needs, primarily the ones regarding the climate and health aspects of a human being.
EN
This paper assesses the compositions of exterior wall alternatives of a near zero-energy residential building over environmental profiles, such as embodied energy or embodied CO2 and SO2 emissions, by using the LCA methodology (“cradle to gate”) as well as over thermalphysical data. The assessment results are calculated by using four methods of a multi-criteria decision analysis. The objective is to optimize the material composition of a constructional design in order to create green Slovak residential construction by the application of natural vegetable materials.
PL
W niniejszym artykule ocenione zostają kompozycje alternatyw ścian zewnętrznych w niemal zero-energetycznym budynku mieszkalnym na tle profilów środowiskowych, takich jak energia całkowita czy całkowita emisja CO2 i SO2, przez zastosowanie metodologii LCA (w pełnym zakresie) oraz danych termofizycznych. Wyniki ocen obliczane są z zastosowaniem czterech metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej. Celem jest optymalizacja materiałowej kompozycji projektu budowlanego w celu stworzenia ekologicznego budownictwa mieszkaniowego na terenie Słowacji przez zastosowanie naturalnych materiałów roślinnych
11
Content available remote Biologia energooszczędnych ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych
PL
Ściana zewnętrzna to element struktury materialnej budynku podlegający oddziaływaniu wielu czynników środowiskowych. Element ten oprócz funkcji konstrukcyjnej wydzielania przestrzeni bytowania człowieka pełni funkcję ochronną dla środowiska wewnętrznego. We współczesnym, energooszczędnym budownictwie właśnie ta rola ściany stała się zagadnieniem bardzo istotnym. Przyczyną znaczących zmian w technologii wykonywania ścian jest obecnie wymóg oszczędzania energii. Nie należy jednak zapominać, że podstawową funkcją tych konstrukcji powinno być dostosowywanie warunków środowiska geograficznego do potrzeb środowiskowych, głównie klimatycznych i zdrowotnych.
EN
External wall is an element of a material structure of a building which is subject to the impact of numerous environmental factors. This element, apart from the structural function of separating human existence sphere, has a protective function towards the internal environment. In the contemporary, energy-saving building industry this particular function of a wall has become a very significant aspect. The cause of significant changes regarding the technology of wall manufacturing is the energy-saving aspect. However it should be remembered that the primary function of such structures should be the adjustment of geographical environment conditions to environmental needs, primarily the ones regarding the climate and health aspects of a human being.
EN
The test results of ultimate compressive strength of silicate products containing exclay filler is presented. Silicate products have a high thermal conductivity λ. Their production is the most ecological technology among the manufacturing of wall elements. To improve the thermo-insulating characteristics of silicate products (parallel to preserving their ecologicness), the use of exclay filler is suggested. The tests of ultimate compressive strength were carried out for the wall silicate element (hollowed) with the size of 250x150x220 mm of 15th grade with 10%, 15% and 20% contents of exclay aggregate with 4-10 mm grading. The research helped to calculate the insulation index for the standard (N15) and insulating products.
PL
W pracy przedstawiono analizę ścian zewnętrznych i ich złączy w świetle obowiązujących przepisów i norm przedmiotowych. Wykonano obliczenia podstawowych parametrów cieplnych i wilgotnościowych.
EN
The analysis of external walls and them joints according to current regulations and standards have been presented in this paper. The basic hygrothermal parameters have been calculated.
14
Content available remote Rascet soprotivlenia teploperedace sten s naruznym utepleniem
PL
Przedstawiono algorytm i metodę obliczenia oporu cieplnego ścian zewnętrznych dwuwarstwowych.
15
Content available remote Metoda ,,slurry walls” wykonywania ścian zewnętrznych w garażach podziemnych
EN
Slurry walls are in fact walls that are placed into the soil through a technique known as slurry wall construction. In short, these walls are constructed by excavating soil, producing a backfill mix and than placing that backfill into the excavated area. The outstanding feature of this technique is that the excavation trench is not empty during the excavation or construction. It is in fact completely filled with a gel type liquid which is providing lateral reinforcement to the trench walls. Typically this slurry consists of a simple mix of well hydrated bentonite, which is nothing more than montmorillonite and water. A well prepared mix forms a colloidal solution that will be the main source of lateral stability. This stabilizing mud will even detain the entry of outside water from a high water table.
16
Content available remote Warstwowe ściany zewnętrzne z wyrobów wapienno-piaskowych
PL
Oczekiwania współczesnego inwestora, projektanta oraz wykonawcy, to przede wszystkim korzystny rachunek ekonomiczny, trwałość, estetyka i coraz częściej ekologia. Te właśnie kryteria dobrze spełnia sztuczny piaskowiec, zwany popularnie cegłą wapienno-piaskową lub silikatem.
17
Content available remote „Ciepłe” ściany zewnętrzne: rozwiązania materiałowe
PL
Ściany zewnętrzne budynku muszą nie tylko zapewniać go nośność i stateczność konstrukcyjną, ale również spełniać wymogi techniczne związane z bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczeństwem użytkowania, ochroną przed hałasem, warunkami higieny, zdrowia i ochrony środowiska oraz oszczędnością energii i ochroną cieplną. Muszą więc być wykonane z materiałów ekologicznych, według określonej technologii, mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i duży opór cieplny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.