Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D Printing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The pre-operative preparation of a surgeon is increasingly often extended to individual patient’s anatomical models depicting the affected organ and the existing lesion in relation to the surrounding structures (e.g. blood vessels). Among the models, there are models of the skeletal system, in which the FFF technology is used. The models of parenchymal organs are more difficult to reproduce due to the material limitations in the FFF technology, which is why alternative technologies such as PolyJet and SLA are used. Due to the high price of models, they are employed less frequently, especially in the Polish hospitals. The research presented in the article deals with the modification of the existing methodology of rapid pre-operative models production with the use of various low-budget rapid manufacturing techniques, which use materials of low hardness, similar to the human soft tissues. The aim was to create a methodology and determine the parameters of materials that allow for the cheap production of functional pre-operational aids.
EN
Realism of a Virtual Reality simulation can be improved by use of physical objects tracked in real time. The paper presents possibility of using low-cost FDM process, realized by MakerBot Replicator 2X machine, in comparison with a professional one to build tooling for a simulation of ultrasound examination procedure. The objects were manufactured on two different machines out of ABS material, 3D scanned for accuracy testing and finally possibilities of their use in a VR system were evaluated.
EN
The article presents the impact of 3D printing process parameters on the efficiency of FDM technology, and the production cycle from design to detail materialization. The process parameters that have been explored include: the degree of infill of the model, the time of 3D printing, quantity of the post-process wastes. Described relationships resulLing from changes in the applied parameters and reuse of wastes.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów procesu druku 3D na efektywność technologii FDM, a także cykl wytwarzania od projektu do materializacji detalu. Parametry procesu, które zostały zbadane to: stopień wypełnienia modelu, czas druku, ilość odpadów poprocesowych. Opisano zależności wynikające ze zmiany zastosowanych parametrów oraz możliwości ponownego wykorzystania odpadów.
PL
Celem przeglądu literatury jest wyznaczenie zakresu zastosowań wydruków 3D uzyskiwanych w technologii druku przyrostowego CJP oraz 3DP w obrębie nauk przyrodniczych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie ich do planowania zabiegów ortopedycznych o wysokim stopniu komplikacji. Badania nad stosowaną metodą będą związane w ścisłej korelacji z aspektem finansowym. Badacze przyjmują za aksjomat fakt, iż głównym nabywcą będzie jednostka poddana leczeniu (pacjent), odbiorcą natomiast podmiot lub osoba udzielająca jej pomocy (lekarz). Przy wykorzystaniu dostępnych otwarto-źródłowych rozwiązań programowych oraz odpowiedniej metodzie obróbki wyników badań CT, bazującej na algorytmie filtrów dla plików RAW, udało się uzyskać pierwsze relatywnie satysfakcjonujące efekty. Pozwalają one na prawie całkowite wykluczenie ludzkiej pracy z jednego z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych procesów – jaki wpisz. Koszt całkowity (brutto) komercyjnego wydruku 3D, z uwzględnieniem wszystkich procesów produkcyjnych oraz poprodukcyjnych, jest średnio do 50% niższy od stawek komercyjnych dla modelu (os coxae) miednicy wraz z „os femoris” kością udową nieprzekraczającą długości 20 cm. Jest to efekt ”względnie pozytywny”. Mimo niewątpliwego sukcesu w zakresie kosztów druku 3D, będzie się dążyć do zmniejszenia kosztu wydruku o kolejne 30% (liczone od kwoty bazowej) poprzez wprowadzanie maszynowej obróbki oraz automatyzacji zadań oraz stosowanie innych metod druku. Zastosowanie wydruków 3D przy szeroko pojętym planowaniu zabiegów ortopedycznych, pozwala na znaczące zmniejszenie użycia instrumentarium oraz czasu zabiegu, w odniesieniu do przeprowadzonych podobnych działań, nieuwzględniających w swoim zakresie wydruku 3D.
EN
The purpose of the literature review is to determine the scope of 3D printing, also known as RP (Rapid Prototyping) applications in manufacturing medical model based on CJP (Collor Jet Printing) technology, with emphasis on the use in orthopedic surgery planning. The research of the presented method will be focused on the financial aspect. Researchers accept as axiomatic fact that the main buyer of the MRP (Medical Rapid Prototyping) structure will be the patient while the recipient will be the doctor or surgeon that provides the operation. Using available open-source software solutions and suitable method for the treatment of CT (Computed Tomography) scans based on filtering RAW files managed we to get the best or relatively good results allowing to exclude a human work from one of the most difficult and time-consuming processes. Total cost of 3D printings including all production processes and post-productions are about 50% lower than commercial rates (on free market) for the model of: “oscoxae” including "osfemoris" (femur length not exceeding 20 cm). In our opinion it’s "relatively positive" effect. Despite the success in the field of lowering the cost of 3D prints our work is still focused on reducing it (at least up to another 30%) by using automated-machine processing and tasks automation, as well as using another printing methods. Using 3D printings as a tools to help plan complex orthopedic surgeries make possible to extremely reduce the time of using instrumentation and the treatment time (comparing to similar surgeries carried out without using 3D printings).
EN
The paper presents research regarding dimensional compatibility of 3D printed casting patterns after impregnation with the paraffin. Scope of the work included conducting the impregnation process of the studied model and comparative analysis of dimensions of the 3D printed PMMA models before and after impregnation. The research consisted of the following stages: measurement of a non-impregnated casting pattern using an optical scanner, impregnation of the pattern with a selected paraffin and repeated measurement after the impregnation. Dimensional deviations were determined by measurement of the patterns in axes x, y and z and additionally by superposition of geometries scanned before and after the impregnation.
PL
W artykule zaprezentowano system monitorowania szlifowania kłowego wałków oraz wyniki pomiarów wielkości procesowych, które mogą być wykorzystane do automatycznego nadzorowania stanu tego procesu. Na system składają się układy pomiaru składowych siły szlifowania, drgań, emisji akustycznej, a także przyrząd do jednoczesnego pomiaru średnicy i błędu kształtu szlifowanego przedmiotu oraz przyrządy do pomiaru zarysu profilu i falistości czynnej powierzchni ściernicy (CPS). Do sterowania procesem oraz pomiaru wszystkich wymienionych wielkości, jak również do wstępnego przetwarzania i wizualizacji danych w trybie on-line opracowano specjalne oprogramowanie w języku BORLAND C++ i Visual C++. Przedstawiono analizę wyników pomiarów drgań, emisji akustycznej i składowych siły podczas szlifowania i skonfrontowano je z pomiarami zmian w mikro- i makrogeometrii CPS celem oceny możliwości ich wykorzystania do nadzorowania stanu zużycia ściernicy.
PL
Głównymi elementami biorącym udział w mieszaniu masy betonowej w mieszalnikach planetarnych są ramiona mieszające oraz lemiesze. Najbardziej narażone na zużycie ścierne są lemiesze. Wykorzystując nowoczesne technologie inżynierii odwrotnej: digitalizację, obróbkę chmury punktów, systemy CAD oraz drukowanie 3D, możliwe było szybkie wariantowanie konstrukcji lemieszy, analiza numeryczna oraz wykonanie prototypów.
EN
Essential elements participating in mixing concrete mass in planetary agitators there are shoulders mixing and ploughshares. The most exposed to the abrasive wear and tear are ploughshares. Using modern technologies of the Reverse Engineering so as: digitization, processing of the cloud of points, systems CAD and printing 3D, was possible fast shape structure of ploughshares, numerical analysis and making prototypes with technology of printing 3D (FDM). Through to using modern CAx integrated systems and equipment possibilities it was possible fast construction structure of the ploughshare and direct conducting endurance analyses.
PL
Przedstawiono wykonanie krótkiej serii obudów do istniejącego sterownika PLC. Model wzorcowy wykonano w technologii przyrostowej (metoda FDM) na drukarce 3D. Wymagało to odpowiedniego zaprojektowania geometrii obudowy, tak aby mogła być odformowana w formie silikonowej, a jednocześnie wykonalna na drukarce 3D. Pokazano proces projektowania kanałów dolotowych, odpowietrzających i przelewowych formy silikonowej oraz sposób przygotowania modelu wzorcowego.
EN
Explained in the paper is production of a short series of cases used for the existing PLC controller. The master pattern has been made by the FDM method on a 3D printer. This required the case geometry to be suitably designed, so that its replica could be obtained in silicone mould and, at the same time, was practicable to be realized on 3D printer. The paper shows how runners, vents and overflow ducts were designed in silicone mould and how the master pattern was prepared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.