Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system odwodnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano kwestie problemów technicznych związanych z odwodnieniem powierzchniowym, z uwzględnieniem wielkości spływu. Autor przedstawia również aspekty, od których jest uzależniona sprawność systemu odwodnienia.
EN
The article addresses some of technical problems related to surface drainage, especially taking into account the convenient size of runoff. The efficiency of a drainage system depends on the type of drained surface as well as the impact of water not directed to the system on road traffic safety.
PL
Artykuł porusza zagadnienia powierzchniowego odwodnienia dróg. Opisuje sposoby odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogowej. Przedstawia problemy związane z niewłaściwym projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymaniem cieków skutkujące niepoprawnym działaniem systemów odwodnienia.
EN
The article discusses the issue of the surface drainage of roads. Methods of draining rainwater from road surface are described. The paper presents problems related to wrong design, construction and maintenance of ditches and watercourses resulting in the incorrect operation of drainage systems.
4
Content available remote Gdy nie ma miejsca na budowie, transporty trzeba realizować „w odcinkach”
PL
W Rzeszowie kończy się rozbudowa al. Sikorskiego. Jednym z elementów projektu była budowa systemu odwodnienia. Ze względu na to, że prace odbywały się w ciągu drogi znajdującej się „pod ruchem”, dostawy materiałów budowlanych realizowane były zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem, dopasowanym do postępu robót.
EN
During the construction of an airport terminal it was found that as a result of the hydrostatic pressure of underground water the foundation plate of the building had dangerously shifted in the direction opposite to that of the gravitational forces. The only effective measure was to introduce a drainage system on the site. The complex geology of the area indicated that two independent drainage systems, i.e., a horizontal system in the Quaternary beds and a vertical system in the Tertiary water-bearing levels, were necessary. This paper presents numerical FEM calculations of the two drainage systems being part of the airport terminal drainaged esign. The computer simulation which was carried out took into consideration the actual effect of the drainage systems and their impact on the depression cone being formed in the two aquifers.
6
Content available remote Systemy rynnowe
PL
Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany na podstawie pomiarów następujących cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowych. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów wykonanych w większości w 2012 roku jest następująca: klasa A i B – 62,7%, klasa C –23,8%, klasa D –13,5%. W artykule zaprezentowano również wyniki oceny stanu poboczy oraz elementów systemu odwodnienia dróg, których stan w istotny sposób wpływa na postęp degradacji nawierzchni jezdni.
EN
Pavement condition of national roads in Poland is evaluated on the basis of measurement of five technical features: cracking, longitudinal evenness, rutting, surface description and skid resistance. Pavement condition is qualified into four classes: A – good, B – satisfactory, C – unsatisfactory and D – bad. Total intervention needs (class C and D) and immediate intervention needs (class D) are estimated. Percentage of pavement condition of national roads, according to measurements in 2012, is the following: class A and B – 62.7%, class C – 23.8% and class D – 13.5%. The article presents the results of evaluation the shoulders and road drainage system components for which the condition makes an important contribution on the progress of degradation of road surface.
PL
Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m. in. na podstawie pomiarów następujących cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowych. W artykule zaprezentowano wyniki oceny stanu nawierzchni, poboczy oraz elementów systemu odwodnienia dróg, których stan w istotny sposób wpływa na postęp degradacji nawierzchni jezdni. W zamieszczonych analizach przedstawiono zmiany stanu technicznego elementów sieci dróg krajowych w latach 2006–2012, wynikające z nich potrzeby finansowe oraz opisano aktualne działania GDDKiA służące poprawie stanu technicznego dróg.
EN
Pavement condition of national roads in Poland is evaluated on the basis of measurement of the following technical features: cracking, longitudinal evenness, rutting, surface description and skid resistance. The article presents the results of evaluation the surface, shoulders and road drainage system components for which the condition makes an important contribution on the progress of degradation of road surface. In the attached analysis presents changes the technical conditions of elements of the national road network in the period 2006–2012, the resulting financial needs and describes current activities GDDKiA to improve the technical condition of the roads.
PL
Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany na podstawie pomiarów pięciu cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowych. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A - dobry, B - zadowalający, C - niezadowalający i D - zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów z 2011 roku jest następująca: klasa A i B - 58,8%, klasa C - 23,6%, klasa D - 17,6%. W artykule zaprezentowano również wyniki oceny stanu poboczy oraz elementów systemu odwodnienia dróg, których stan w istotny sposób wpływa na postęp degradacji nawierzchni jezdni.
EN
Pavement condition of national roads in Poland is evaluated on the basis of measurement of five technical features: cracking, longitudinal evenness, rutting, surface description and skid resistance. Pavement condition is qualified into four classes: A good, B satisfactory, C unsatisfactory and D bad. Total intervention needs (class C and D) and immediate intervention needs (class D) are estimated. Percentage of pavement condition of national roads, according to measurements in 2011, is the following: class A and B 58.8%, class C 23,6% and class D 17.6%. The article presents the results of evaluation the shoulders and road drainage system components for which the condition makes an important contribution on the progress of degradation of road surface.
PL
Artykuł przedstawia metodykę wykrywanie niezbędnej objętości zbiorników wód opadowych na podstawie symulacji hydrodynamicznych sieci odwodnienia. Metodyka ta jest zalecana przez niemiecką wytyczną DWA-A 117 dla systemów odwodnienia dowolnej wielkości, a zwłaszcza dla zlewni o dużej lub średniej wielkości, z których wody opadowe są odprowadzane sieciami o czasie przepływu przekraczającym 15 minut. Szczególna uwaga jest poświęcona zagadnieniu analizy szeregu wartości objętości zbiorników otrzymywanych w efekcie symulacji hydrodynamicznych. Podkreśla się, że ostateczny wynik procedury projektowej nie jest zawężany do pojedynczej wartości objętości zbiornika retencyjnego, ale jest rozszerzany do zależności wymaganych objętości retencji względem częstości ich przekraczania. W drugiej części artykułu, prezentowany jest przykład praktycznego zastosowania symulacji hydrodynamicznych, w polskich warunkach, do wykrywania objętości zbiorników retencyjnych wód opadowych, dla wybranego systemu kanalizacji ogólnospławnej. Wykazuje się, że pomimo braku wieloletnich szeregów opadowych, nawet ograniczona liczba symulacji systemu odwodnienia, oparta na lokalnie zarejestrowanych zdarzeniach opadowych, prowadzi do lepszego zrozumienia jego funkcjonowania i przynajmniej zgrubnego określenia potrzebnej objętości retencji.
EN
Paper presents the methodology of storm detention volume estimation technique based on series of hydrodynamic drainage networks simulations. This methodology is recommended by the German guideline DWA-A 117 for all size drainage systems, especially for big or moderate scale catchments drained by networks of flow time exceeding 15 minutes. A special focus is given on statistical analysis of storm detention volumes series originating from hydrodynamic simulations. It is stressed that the final result of design procedure is not limited to the single detention volume value but is extended to the relation of necessary detention volumes versus their overflow frequencies. At the second part of the paper an example of practical hydrodynamic simulations application, in Polish conditions, for storm detention volume detection for a selected combined sewerage system is presented. It is proved that despite long precipitation series shortage, even limited number of drainage system simulations, based on locally recorded rainfall events, leads to better understanding of its functioning and at least rough necessary detention volume estimation.
PL
System odwadniania wyrobisk górniczych jest jednym z podstawowych i najważniejszych elementów niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania całego procesu wydobywczego w kopalni. W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane w obszarze automatyzacji systemu odwadniania wgłębnego, na przykładzie bariery studni wysadu solnego "Dębina" oraz wykorzystania pomp zatapialnych dużych mocy w pompowniach systemu odwadniania powierzchniowego. Automatyzacja, proekologicznej bariery ochronnej wysadu solnego "Dębina" zaprojektowanej i zrealizowanej jako pierścieniowa bariera studni głębinowych, jest przykładem właściwych działań w celu optymalizacji pracy studni głębinowych w zakresie hydraulicznym i energetycznym. Wśród licznych możliwych zastosowań pomp zatapialnych wielkich mocy można wyróżnić odwadnianie, w tym pompowanie wód powierzchniowych eksploatowane w odkrywkowych zakładach górniczych takich jak PGE KWB Bełchatów SA. Zastosowanie pomp zatapialnych OZ pozwala na zautomatyzowaną i energooszczędną eksploatację pompowni nowego typu w systemach odwadniania wyrobisk górniczych nie tylko wydobywających węgiel brunatny.
EN
Drainage system of mine excavations is one of the most important elements necessary for the correct and safe operation of the mining process. This paper presents innovative solutions adopted in the following areas automation of plunge drainage system, based on the example of "Dębina" salt dome barrier wells; - use of high-power submersible pumps in pumping stations of surface drainage systems. Automations of the environmentally friendly "Dębina" salt dome barrier wells designed and implemented as ring barrier wells, is an example of appropriate approach adopted to optimize the performance of deep wells in relation to hydraulic and energy efficiency. Large drainage, including surface water pumping stations operated in opencast mines, such as PGE KWB Bełchatów SA can be identified as one of the potential applications of submersible pumps. The use of submersible OZ pumps enables automated and energy-efficient operation of new type pumping stations in drainage systems of mine excavations not only limited to extracting lignite.
PL
Systemy odwodnienia są nieodłącznym elementem nowoczesnej infrastruktury komunalnej i transportowej. Niezawodność funkcjonowania innych elementów zaplecza technicznego jest często ściśle uzależniona od prawidłowej pracy systemów odwodnienia, definiowanej zarówno jako zdolność do odprowadzania wód ze spływów powierzchniowych, jak i ich retencjonowanie, oczyszczanie, a często także wprowadzanie do gruntu.
PL
Artykuł niniejszy jest kontynuacją wcześniej opublikowanego w Instalu numer 3/2006 artykułu dotyczącego nowoczesnego projektowanie kanalizacji sanitarnej na bazie NMT (Numerycznego Modelu Terenu) w programie InRoads Storm&Sanitary. Obecny artykuł prezentuje możliwe uproszczenia operacji projektowania systemu odwodnienia, które mogą być osiągnięte przez zastosowanie zaawansowanych technik komputerowych. Podane są podstawowe informacje dotyczące definiowania systemów odwodnienia w programie. Szczegółowo dyskutowane są możliwe do zastosowania w programie InRoads Storm&Sanitary metody określania spływu powierzchniowego. Prezentowane są teoretyczne podstawy metod SCS i Zmodyfikowanej Metody Racjonalnej obliczania maksymalnego natężenia spływu powierzchniowego i ich zastosowanie bazujące na NMT. Na koniec praktyczne wykorzystanie programu InRoads Storm&Sanitary jest zademonstrowane na przykładzie studium projektowego kanalizacji ogólnospławnej dla wybranej części jednego z wrocławskich osiedli mieszkaniowych. Kanalizacja ogólnospławna została wytrasowana na wcześniej wykonanym NMT osiedla mieszkaniowego. Obliczenia hydrauliczne sieci zostały przeprowadzone automatycznie w programie dla warunków pogody suchej i mokrej. Dla obliczeń sieci dla warunków pogody mokrej została wykorzystana formuła Wołoszyna natężeń deszczów miarodajnych. Obliczenia odpływu wód deszczowych zostały ponadto przeprowadzone dla dwóch przypadków: z i bez przyjęcia czasu koncentracji. Obserwowane były znaczące różnice w wartościach maksymalnych natężeń odpływów z sieci obliczonych dla różnych warunków.
EN
This article is a continuation of the previously published at Instal issue 3/2006 article, dedicated to the modern design of sanitary sewerage on the base of the DTM (Digital Terrain Model) at the InRoads Storm&Sanitary software. Present article presents possible simplifications of drainage system design operations that can be achieved by the introduction of advanced computer techniques. Basic information concerning definition of drainage systems the InRoads Storm&Sanitary are supplied. Possible methods of surface outflow estimation at the program are discussed in detail. Theoretical basis of the maximal surface runoff rates calculation methods: SCS (Soil Conservation Service) and Modified Rational Method and their implementation based on the DTM are presented. Finally InRoads Storm&Sanitary software practical use is demonstrated on the example of the combined sewerage system design study for a selected part of one of Wrocław's housing estates. Combined sewerage system was planned on the previously developed housing estate DTM. Network hydraulic calculations were made automatically at the program for wet and dry weather conditions. For wet weather conditions network calculations Wołoszyn's design storm formula was used. Moreover storm water outflow calculations were made for two cases: with and without assumption of the time of concentration. Significant differences at the maximal outflow rates from the network calculated for different conditions were observed.
PL
Jednym z aspektów działalności kopalni odkrywkowej jest konieczność prowadzenia drenażu w rejonie złoża, co powoduje ponoszenie znacznych kosztów przez zakład. Długotrwała eksploatacja powoduje znaczne zmiany w układzie hydrologicznym złoża, co wiąże się ze zmianą wielkości dopływów do kopalni. Prześledzenie zmian zasięgu wpływów drenażu górniczego na każdym etapie rozwoju kopalni oraz w przypadku jej likwidacji pozwala na optymalne zarządzanie kopalnią. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki modelowania hydrogeologicznego rejonu Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie wykonanego na potrzeby opracowania strategii rozwoju kopalni. Modelowanie miało na celu prognozę zmian warunków hydrogeologicznych w rejonie złoża na skutek planowanego rozwoju kopalni dalszymi poziomami eksploatacyjnymi, późniejszą likwidacją i zatopieniem wyrobiska oraz zaprzestania eksploatacji na aktualnym etapie robót.
EN
One from aspects of activity of strip mine is necessity of leadership of drainage in region of deposit what causes bearing of considerable costs through institution. Long-lasting exploitation causes considerable change in hydrological arrangement of deposit what joins with change of size of tributaries to mine. Tracing of changes of range of takings of mining drainage on every stage of development of mine as well as in case of her of liquidation permits mine onto optimum management. In present work results of hydrogeological modelling region of Strzelce Opolskie Limestone Mine were introduced executed mineral for needs of study of strategy of development. Modelling had prognosis of changes of hydrogeological conditions in region of deposit in consequence of planned development of mine further exploational levels on aim, later liquidation and submergence of excavations as well as cessations of exploitation on current stage of works.
PL
W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji KWB "Bełchatów" niezbędne jest funkcjonowanie sprawnego systemu odwadniającego w obrębie prowadzonych prac górniczych. System ten musi zapewniać obniżenie poziomu wód z odpowiednim wyprzedzeniem. Podstawowym systemem odwadniania odkrywki jest system studzienny, oparty na wielkośrednicowych studniach odwadniających, rozmieszczonych w odpowiednich barierach o odmiennych funkcjach i zadaniach. Bieżące odwodnienie zapewnia kilkaset studni. Aby zabezpieczyć sprawne i bieżące odwodnienie konieczne jest wykonywanie coraz to nowych studni i utrzymywanie w sprawności już eksploatowanych.
EN
To ensure an optimal mining operation of the Belchatow" LM it is indispensable that the dewatering system within the mine operation zone function efficiently. The system must ensure well in advance the lovering of water level. The basic dewatering system of the opencast mine is a water well system based on large-diameter dewatering wells placed within relevant barriers differing in function and performance. To ensure current and efficient dewatering it is necessary to provide ever newer and newer wells and maintain the efficiency level of those in operation.
20
Content available remote Systemy odwodnienia z PVC i PP
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.