Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lower Vistula
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Voice in discussion on the Lower Vistula River cascade
EN
The Lower Vistula term concerns the Vistula River at 391 km-long segment from the mouth of the Narew River where a considerable increase of the catchment area and the level of flows takes place. Due to the total amount of the managed water, the Lower Vistula River is a basic resource of hydro energy in Poland in spite of the small gross head in total, amounting to ca. 70 m and a very uneven flow. The utilization of the mentioned energy potential was based upon the plan anticipating a cascade of the possibly high water damming up, and the power plants with the storage work systems. Water navigation was expected to become the equivalent user of the cascade.
PL
Określenie Dolna Wisła dotyczy Wisły o długości 391 km od ujścia Narwi, gdzie następuje znaczący przyrost zlewni i wielkości przepływów. Dolna Wisła ze względu na ogólną ilość prowadzonej wody stanowi w kraju podstawowy zasób energii wodnej, mimo w sumie niewielkiego łącznego spadu brutto, wynoszącego ok. 70 m oraz bardzo nierównomiernego przepływu. Wykorzystanie tego potencjału energetycznego bazowało na planowaniu utworzenia kaskady możliwie wysokich piętrzeń wody, z elektrowniami o szczytowym charakterze pracy. Równorzędnym użytkownikiem kaskady miała być żegluga wodna.
PL
Odcinek dolnej Wisły jest bardzo nieregularny, co sprzyja tworzeniu się różnych rodzajów lodu i zatorów. Po wybudowaniu stopnia Włocławek w 1970 r., będącego pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły i utworzeniu zbiornika Włocławek nastąpiła zmiana reżimu termicznego dolnej Wisły a w konsekwencji jej reżimu lodowego. W 1982 r. w wyniku zbiegu niekorzystnych sytuacji hydrologicznych i meteorologicznych powstał rozległy zator lodowy i przerwanie zapór bocznych w górnej części zbiornika Włocławek oraz zalanie dużych obszarów na lewym brzegu zbiornika, co spowodowało duże straty społeczne i gospodarcze. Po powodzi wszystkie zniszczenia zostały naprawione a możliwość napływu w przyszłości różnego rodzaju lodu do zbiornika ograniczono pływającym zaporami instalowanymi w górnej części zbiornika. Flotylla lodołamaczy stacjonująca powyżej stopnia, umożliwia kruszenie lodu na zbiorniku i jego spławianie w dół Wisły.
EN
The lower Vistula section is highly irregular, which contributes to creation of different ice types and jams. After the Włocławek barrage, being the first element of the Lower Vistula Cascade, was completed in 1970 and the Włocławek reservoir was created, the lower Vistula thermal regime and, as a consequence, its ice regime changed. In 1982, due to a coincidence of unfavourable hydrological and meteorological conditions, a widespread ice jam formed, leading to a breach of side dams in the upper part of the Włocławek reservoir and flooding of large areas located on the left bank of the reservoir, which caused significant social and economic losses. After the flood, all the damages were repaired and the possibility of future ice jams reduced by floating dams installed in the upper part of the reservoir. The fleet of icebreakers stationed upstream the barrage allows for breaking the ice in the reservoir and its rafting downstream.
3
Content available remote Kaskada Dolnej Wisły : reaktywacja projektu w zasięgu ręki?
PL
Grupa Energa od wielu lat rozwija projekt budowy stopnia wodnego na Wiśle – w Siarzewie, poniżej Włocławka. Po licznych perturbacjach, na początku stycznia br., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał pozytywną decyzję środowiskową dla projektu, co oznacza, że realizacja inwestycji o wartości ponad 2 mld zł będzie się mogła niedługo rozpocząć.
PL
W artykule zawarto charakterystykę Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz informacje dotyczące możliwości przewozowych na odcinku Dolnej Wisły. Przedstawiono klasyfikację śródlądowych dróg wodnych w Polsce według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku. Artykuł zawiera także analizę dotyczącą lokalizacji znaczących portów śródlądowych. Wskazano również parametry floty dostosowanej do drogi wodnej klasy IV i wyższej.
EN
The article presents the characteristics of the International Waterway E70 and discussion on transport possibilities at the Lower Vistula section. The classification of inland waterways in Poland according to the regulations of the Council of Ministers of May 7th, 2002 is described along with the analysis of main inland port locations and fleet parameters related to the IV class of waterways.
5
Content available remote Transport possibilities at the section of lower Vistula
EN
The article presents information about transport possibilities at the section of Lower Vistula. Article provides classification of inland waterways in Poland according to the regulations of the Council of Ministers from May 7th, 2002. It also includes information regarding inland port locations and fleet parameters adjusted to the IV class of waterways. In addition, the use of the Lower Vistula for the carrying goods is mentioned. The information contained in the article are based on the research conducted during the INWAPO project.
PL
Artykuł przedstawia informacje dotyczące możliwości przewozowych na odcinku Dolnej Wisły. Przedstawiono klasyfikację śródlądowych dróg wodnych w Polsce wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku. Artykuł zawiera także informacje dotyczące lokalizacji portów śródlądowych. Wskazano parametry floty dostosowanej do drogi wodnej klasy IV i wyższej. W artykule zawarto również informacje dotyczące przepustowości oraz potencjalnych ładunków przewożonych na odcinku Dolnej Wisły. Informacje zawarte w artykule zostały oparte o badania przeprowadzone w ramach projektu INWAPO.
PL
Dla międzynarodowej drogi wodnej E70 (MDW E70) strategicznym odcinkiem jest dolna Wisła. Celem artykułu jest wykazanie, że dolna Wisła, dzięki swojemu potencjałowi i wyjątkowemu położeniu, jest odcinkiem, który determinuje znaczną część popytu na przewozy całą drogą wodną, a jednocześnie stwarza możliwości osiągania częściowych efektów już w trakcie modernizacji MDW E70, wpływając tym samym na efektywność całego przedsięwzięcia.
EN
Lower Vistula is a strategic section of the E70 International Waterway (E70 IW). The aim of the article is to prove that the Lower Vistula, due to its potential and unique location, is a section that determines a huge part of the demand in transport along the entire waterway, while offering the possibility to achieve partial results already during the modernization of the E70 IE, thus influencing the effectiveness of the entire undertaking.
PL
W związku z rozwojem przeładunku kontenerów w głębokowodnym terminalu kontenerowym w Porcie Północnym (DCT), pojawiły się problemy z dostawą i odbiorem kontenerów transportem kolejowym i drogowym. Jedną z możliwości rozwiązania problemu jest wykorzystanie drogi wodnej Wisły. W referacie przedstawione zostaną możliwości transportu kontenerów w relacji Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. Analiza uwzględnia obecnie występujące warunki nawigacyjne oraz ograniczenia na tym odcinku Wisły. W odniesieniu do floty przyjęto założenie, że wykorzystana będzie flota obecnie eksploatowana, lub znane lecz nie zrealizowane rozwiązania nowych jednostek. Określona będzie liczba kontenerów przewieziona przez określony typ floty w sezonie nawigacyjnym. Podane zostaną orientacyjne koszty transportu wodnego w porównaniu do kosztów transportu kolejowego. W analizie kosztów uwzględnione będą koszty zewnętrzne. Koszt transportu kolejowego oparty będzie o oficjalne taryfy PKP CARGO. Przedstawiona będzie prognoza podaży kontenerów ciążących do Wisły. Ma to związek z rozwojem przeładunków kontenerów w głębokowodnym terminalu w Gdańsku (DCT).
EN
Due to the development of container shipping in deepwater container terminal in the Northern Port (DCT), problems with the delivery and collection of containers by rail and road appear. One of possible solutions of the problem is to use the Waterway of Vistula River. The paper will present the possibilities of container transport in relation Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. The analysis takes into account the currently existing navigation conditions and restrictions on this section of river. With regard to the fleet, is was assumed that the currently operated fleet, or known but not yet implemented units will be used. The maximum capacity of Lower Vistula section will be determined as well as the number of containers carried by a particular type of fleet during the navigation season. Indicatory water transportation cost compared to the cost of road and rail transport will be given. The analysis of the costs will also include external costs. The cost of rail transport will be based on the official PKP CARGO tariff. The forecast of container supply for Vistula River will be presented. This all is related to the development of shipping in the deepwater container terminal in Gdansk (DCT).
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania Wisły w celach transportowych. Analizie poddano wpływ rewitalizacji rzeki na uruchomienie transportu towarów na odcinku Dolnej Wisły i rozwój turystyki. Badania przeprowadzono przy założeniu, że Wisła spełni wymagania IV klasy drogi wodnej. Transport wodny śródlądowy oprócz odciążenia transportu drogowego i kolejowego może przynieść wymierne korzyści dla gospodarki. Inwestycjami w tym zakresie zainteresowane są liczne przedsiębiorstwa i samorządy. Badania przeprowadzone w przedstawionej analizie oparto na wynikach projektu europejskiego INWAPO.
EN
The paper presents the possibilities to use Lower Vistula for transport at purposes. The influence of river revitalization on the introduction has been analysed. The research has been conducted with the assumption Vistula will satisfy the requirements of IV class waterway. The development of inland waterborne transportation can decrease congestion of roads and railway as well as give the significant benefits for economy. Many enterprises and local governments are interested in investments related to with Vistula. The presented research has been based on the results of European project INWAPO.
PL
W związku z rozwojem przeładunku kontenerów w głębokowodnym terminalu kontenerowym w Porcie Północnym (DCT), pojawiły się problemy z dostawą i odbiorem kontenerów transportem kolejowym i drogowym. Jedną z możliwości rozwiązania problemu jest wykorzystanie drogi wodnej Wisły. W artykule przedstawione zostaną możliwości transportu kontenerów w relacji Gdańsk-Tczew-Solec Kujawski. Analiza uwzględnia obecnie występujące warunki nawigacyjne oraz ograniczenia na tym odcinku Wisły. W odniesieniu do floty przyjęto założenie, że wykorzystana będzie flota obecnie eksploatowana, lub znane lecz nie zrealizowane rozwiązania nowych jednostek. Określona będzie liczba kontenerów przewieziona przez określony typ floty w sezonie nawigacyjnym. Podane zostaną orientacyjne koszty transportu wodnego w porównaniu do kosztów transportu kolejowego. W analizie kosztów uwzględnione będą koszty zewnętrzne. Koszt transportu kolejowego oparty będzie o oficjalne taryfy PKP CARGO. Przedstawiona będzie prognoza podaży kontenerów ciążących do Wisły. Ma to związek z rozwojem przeładunków kontenerów w głębokowodnym terminalu w Gdańsku (DCT).
EN
Due to the development of container shipping in deep water container terminal in the Northern Port (DCT), problems with the delivery and collection of containers by rail and road appear. One of possible solutions of the problem is to use the waterway of Vistula river. The paper will present the possibilities of container transport in relation Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. The analysis takes into account the currently existing navigation conditions and restrictions on this section of river. With regard to the fleet, is was assumed that the currently operated fleet, or known but not yet implemented units will be used. The maximum capacity of Lower Vistula section will be determined as well as the number of containers carried by a particular type of fleet during the navigation season. Indicatory water transportation cost compared to the cost of road and rail transport will be given. The analysis of the costs will also include external costs. The cost of rail transport will be based on the official PKP CARGO tariff. The forecast of container supply for Vistula river will be presented. This all is related to the development of shipping in the deep water container terminal in Gdansk (DCT).
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7439--7445, CD2
PL
W artykule zostały zawarte informację dotyczące wykorzystania Dolnej Wisły w celu przewozu towarów oraz pasażerów. Artykuł przedstawia korzyści, jakie przyniesie rewitalizacja Dolnej Wisły przy założeniu IV klasy drogi wodnej. Informacje zawarte w artykule zostały oparte na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu INWAPO. Artykuł przedstawia lokalizację Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej na odcinku Gdańsk-Tczew. Zostały także zawarte informację dotyczące obecnie posiadanego sprzętu do ratowania życia ludzkiego. Zastało zaproponowane utworzenie instytucji, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie ciągłej gotowości do przyjmowania oraz analizowania zawiadomień dotyczących zagrożenia życia, mienia, zanieczyszczenia na rzece. Zwrócono uwagę na brak specjalistycznego sprzętu pozwalającego na uratowanie jednostek śródlądowych oraz odpowiedniej ilości sprzętu pozwalającego na przeprowadzenie prawidłowej oraz możliwie jak najszybszej akcji ratowniczej przy planowanej regularnej żegludze na odcinku Gdańsk-Tczew.
EN
Article includes information about use of the Lower Vistula for the carrying goods and tourism. The article presents the benefits that will revitalize Lower Vistula assuming a class IV waterway. The information contained in the article is based on research conducted in the project INWAPO. The article presents the location of the State Fire Service and Voluntary Fire Brigade at the section Gdańsk-Tczew. Article includes also information on the currently existing equipment to save human lives. There was a suggestion to create an institution, which will be responsible and for analyzing the notifications regarding life’s risk and river pollution. The attention was paid to drawn to the lack of specialized rescue equipment to inland vessels, and the right amount of equipment to conduct proper and quickest possible rescue operation at planned regular navigation on the section Gdańsk-Tczew.
11
Content available Sustainable development of the Lower Vistula
EN
The Vistula is the Poland’s largest River. It flows from the south to the north and has its mouth in the Baltic Sea. Hydrographically the Vistula is divided into three sections: the Upper Vistula from the source to San tributary; the Middle Vistula up to the Narew tributary; and the Lower Vistula till the outlet to the sea. The Lower Vistula is 391 km in length. Along it there are several very important urban centers: Gdańsk with its harbor and container terminal, Elbląg with its harbor situated on the Vistula Lagoon, Tczew, Grudziądz, Włocławek, Płock and Warsaw, the capital of Poland. The Lower Vistula establishes part of the International Waterway E70 and E40 as it has important economic value and development potential. The Lower Vistula has important hydroenergy potential, is the source of water supply for people, industry and agriculture as well as being a very important ecological corridor. The whole length of the Lower Vistula, except for Włocławek Reservoir is included in the NATURA 2000 Program. The Włocławek hydraulic project lies along this section. It was commissioned in 1970 and has been the source of significant debate discussion between ecologists and water resources specialists. The Lower Vistula also benefits from scenic countryside and is popular for tourism and recreation. Along the Lower Vistula, a very important problem still exists in the form of flood hazard, mainly caused by ice phenomena and is also endangered by droughts. The paper begins with a short discussion about sustainable development. It then presents the current state of the management of the Lower Vistula and its catchment, its economic potential and plans for development. Possibilities regarding the construction of future hydraulic projects are also discussed, including the benefits for energy production, navigation, water supply, tourism and recreation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.