Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 434

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompatybilność elektromagnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę zmarłego przed dziesięciu laty prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeja Witolda Sowy oraz potencjał naukowo-badawczy i infrastrukturę Laboratorium Techniki Wysokich Napięć im. prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeja Sowy, funkcjonującego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Laboratorium wchodzi w skład Polskiej Sieci Laboratoriów EMC (EMC-LabNet).
EN
The article presents the profile of professor Andrzej Sowa who died ten years ago. The scientific and research potential and infrastructure of the High Voltage Technology Laboratory is presented as a part of Faculty of Electrical Engineering of the Białystok University of Technology. The laboratory is also a part of the Polish Network of EMC Laboratories (EMC-LabNet).
PL
Artykuł przedstawia rozwój oraz perspektywy potencjału naukowo-badawczego i infrastruktury Laboratorium Techniki Wysokich Napięć im. prof. zw. dr hab. inż. Andrzeja Sowy. Laboratorium funkcjonuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej i wchodzi w skład Polskiej Sieci Laboratoriów EMC (EMC-LabNet). Zaprezentowano kierunki badań naukowych i infrastrukturę oraz ofertę badawczą laboratorium.
EN
The article presents the development and perspectives of the scientific-research potential and the infrastructure of the Laboratory of High Voltage Technique named after prof. Andrzej Sowa, DSc PhD Eng. The laboratory operates at the Faculty of Electrical Engineering of Bialystok University of Technology and is a part of Polish EMC Laboratories Network (EMC-LabNet). The directions of scientific research, the infrastructure and the research offer of the laboratory have been presented.
3
Content available remote Electromagnetic compatibility of selected elements of building automation
EN
The article presents the results of electromagnetic compatibility tests of selected building automation devices. Elements of bus and wireless systems were tested. Electromagnetic compatibility measurements were carried out in accordance with EN 55014. Tests were performed for radiated disturbance emissions from equipment in the GTEM 1000 chamber in the frequency range from 30 kHz to 1 GHz and conducted disturbances in the frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kompatybilności elektromagnetycznej wybranych urządzeń automatyki budynkowej. Przetestowano elementy systemów magistralowych i bezprzewodowych. Pomiary kompatybilności elektromagnetycznej zostały wykonane zgodnie z normą EN 55014. Badania przeprowadzono dla emisji zaburzeń promieniowanych przez urządzenia w komorze GTEM 1000 w zakresie częstotliwości od 30 kHz do 1 GHz i zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz.
4
Content available Projekt stabilizatora impedancji sieci zasilającej
PL
Artykuł omawia urządzenia nazywane stabilizatorem impedancji sieci zasilającej, który jest jednym z przyrządów pomiarowych niezbędnych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Pierwsza część pracy wprowadza w tematykę sztucznych sieci pomiarowych. Przedstawia zasadę działania stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz aktualny stan wiedzy o tych urządzeniach. Druga część pracy zawiera opis projektu prototypu jednoliniowego stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz kolejnych etapów jego fizycznej realizacji. Ostatnia część pracy poświęcona jest rozważaniom dotyczącym metod weryfikacji poprawności działania zbudowanego urządzenia oraz jego zgodności z założeniami projektowymi.
EN
The article discusses devices called power supply impedance stabilizers, which are one of the measuring instruments necessary in electromagnetic compatibility tests. The first part of the work introduces the topic of artificial measurement networks. It presents the principle of operation of the power supply network impedance stabilizer and the current state of knowledge about these devices. The second part of the work contains a description of the prototype design of a single-line impedance stabilizer for the power supply network and the subsequent stages of its physical implementation. The last part of the work is devoted to considerations regarding methods of verifying the correct operation of the constructed device and its compliance with the design assumptions
PL
Obszar działania Komitetu Studiów C4 jest bardzo szeroki, dotyczy zarówno zjawisk, metodyk jak i narzędzi do analiz różnych kwestii funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym: jakości energii elektrycznej, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), dynamiki pracy systemów elektroenergetycznych, wyładowań atmosferycznych i koordynacji izolacji. Na sesję CIGRE 2022 w Paryżu Komitet C4 wytypował trzy tematy preferowane: PS1: Wyzwania i osiągnięcia w zakresie jakości energii (PQ) i kompatybilności elektromagnetycznej, PS2: Wyzwania i osiągnięcia w koordynacji izolacji i badaniach nad wyładowaniami atmosferycznymi, PS3: Wyzwania i osiągnięcia w dynamice systemu elektroenergetycznego. Spośród nadesłanych publikacji na sesję CIGRE zaakceptowanych zostało 59 referatów. W artykule przedstawiono charakterystykę tych referatów.
EN
The area of the Study Committee C4 activity is very wide and concerns occurrences, methodologies and tools to analyse various issues referring to a power system functioning including power quality performance, electromagnetic compatibility (EMC), power system dynamics, lightnings and insulation co-ordination. Three preferential subjects were selected by the Committee C4 for the CIGRE Session 2022 in Paris. They were: PS1 - Challenges and achievements in the power quality (PQ) and electromagnetic compatibility (EMC), PS2 - Challenges and achievements in insulation co-ordination and in research of lightnings, PS3 - Challenges and achievements in power system dynamics. From among all submitted publications only 59 were accepted to be presented during the CIGRE Session. Depicted are characteristics of these papers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kompatybilności elektromagnetycznej inteligentnego systemu monitoringu wizyjnego wagonów kolejowych, nazwa własna: IMW. Urządzenie IMW powstało w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.04.01.04-00-0157 / 17-00. Liderem projektu jest firma MobileMS, natomiast Instytut Kolejnictwa w latach 2019-2021 prowadził różne prace badawcze wraz z innymi instytucjami (konsorcjantami) tj. STIPENDIUM Instytut Naukowo-Technologiczny oraz Kodegenix. Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji Instytutu Kolejnictwa zrealizowało część badań kompatybilności elektromagnetycznej. Pomiary realizowane były w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych, aby w maksymalny sposób ograniczyć poziom emitowanych zakłóceń z urządzenia IMW. Wykonano testy urządzenia IMW zamontowanego za pomocą metalowych obejm na kostce rozdzielczej hydrauliki wózka motorowego typu WM-15A. Specjaliści ds. badań EMC i zakłóceń w Instytucie Kolejnictwa opracowali scenariusze testów według, których realizowano zaplanowane pomiary.
EN
The article presents the results of field tests of the intelligent video monitoring system of railway wagons, own name IMW. The IMW device was created as part of a project financed by the National Center for Research and Development, under Measure 4.1 of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 POIR.04.01.04-00-0157/17-00. The leader of the project is MobileMS, while the Railway Institute conducted various research works from 2019 to 2021 together with other institutions (consortium partners) i.e. STIPENDIUM Institute of Science and Technology and Kodegenix. The Automation and Telecommunications Laboratory of the Railway Institute realized part of the electromagnetic compatibility tests. The measurements were carried out in laboratory and field conditions in order to reduce as much as possible the level of generated interference from the IMW device. Tests were carried out on the IMW device mounted by means of metal clamps on the hydraulic distribution block of the WM-15A type motorized bogie. EMC and interference test specialists of the Railway Institute developed test templates according to which the planned measurements were carried out.
PL
Publikacja dotyczy analizy potrzeb badawczych kompatybilności elektromagnetycznej (KEM) w zakresie badań konstruktorskich nowego wyrobu, wprowadzanego na rynek UE. Badania te zwykle obejmują wstępne pomiary poziomów emisji oraz testy odporności na wybrane zaburzenia elektromagnetyczne. Przeanalizowano zasadność realizacji takich badań z punktu widzenia optymalizacji kosztów i czasu wdrożenia nowego produktu na rynek, co poparto wynikami własnych doświadczeń autora publikacji.
EN
The paper deals the analysis of the research needs of electromagnetic compatibility (EMC) in the field of preliminary testing (cognitive research of emission levels and selected immunity tests) of a new product launching to the EU market. The purposefulness of preliminary EMC testing were analyzed from the point of view of cost optimization and time to launch a new product to the market, which was supported by the results of the author's own experience.
8
Content available remote 3D printers − are they electromagnetically compatible?
EN
The paper presents the results of a study of the conducted and radiated electromagnetic emissions of selected 3D printer models, which are related to the EMC Directive and the permissible limits in harmonised standards. The measurements carried out showed that both 3D printers tested did not comply with EMC requirements in terms of radiated emissions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania emisji elektromagnetycznej przewodzonej i promieniowanej wybranych modeli drukarek 3D, które odniesiono do Dyrektywy EMC i dopuszczalnych limitów w normach zharmonizowanych. Przeprowadzone pomiary wykazały, że obie testowane drukarki 3D nie spełniają wymagań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną w zakresie emisji promieniowanej.
PL
W artykule zamieszczono najważniejsze informacje na temat możliwości potencjalnego wpływu środowiska elektromagnetycznego na eksploatację napędu BLDC. W szczególności zaprezentowane zostały wyniki badań odporności bezzałogowego statku powietrznego BSP z napędem BLDC na wyładowania elektryczności statycznej ESD wykonane w akredytowanym Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Omówiono zakres przeprowadzonych badań, uzyskane wyniki oraz wymagania normatywne w tym zakresie.
EN
The most important information regarding possibility of electromagnetic environment effects on BLDC drive operation were presented in this article. In particular, this paper presents tests results on the drone with BLDC power unit throughout ESD immunity tests performed in accredited Laboratory of Electromagnetic Compatibility Testing and Electromagnetic Field Measurements of the Military Institute of Armament Technology. This paper also covers range of performed tests, obtained results and standard requirements regarding this test range.
PL
W artykule została przedstawiona 17-letnia historia (2005-2022) Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej funkcjonującego w ramach Polskiej Sekcji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (USA) poczynając od opisu jego powstania i zaprezentowania składów osobowych jego kolejnych Zarządów. Opisano cele funkcjonowania Oddziału, różne formy jego działalności oraz najważniejsze osiągnięcia. Główną uwagę poświęcono okresowi szczególnej aktywności i osiągnięć Oddziału IEEE EMC-S-PL od połowy roku 2020, gdy została podjęta i skutecznie wdrożona w życie nowa inicjatywa pod nazwą Maraton EMC realizowana w formie interaktywnych webinarów poświęconych szeroko pojętej tematyce kompatybilności elektromagnetycznej. Pokazano również różne formy integracji członków Oddziału, np. marketingu i popularyzacji dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej oraz ich znaczenie dla zaangażowanych w nią specjalistów oraz jej sympatyków.
EN
The article presents the 17-year history (2005-2022) of the Polish Chapter of the Electromagnetic Compatibility Society operating within the Polish Section of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA), starting with a description of its creation and presentation of its subsequent Boards. The objectives of the Chapter’s operation, various forms of its activities and the most important achievements are described. The main attention was paid to the period of special activity and achievements of the IEEE EMC-S-PL Chapter from mid-2020, when a new initiative called the EMC Marathon was launched and effectively implemented in the form of interactive webinars devoted to the broadly understood subject of electromagnetic compatibility. Various forms of integration of the Chapter’s members, marketing and popularization of the field of electromagnetic compatibility were also shown, as well as their importance for the specialists involved in it and its sympathizers.
PL
Artykuł dotyczy elektromobilności. Opisano technologie wykorzystywane w pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania, wymagania prawne, jakie muszą być spełnione szczególnie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzanych badań emisji elektromagnetycznej stacji ładowania.
EN
The article is about electromobility. It describes the technologies used in electric vehicles and charging stations, as well as legal requirements that must be met, especially in terms of electromagnetic compatibility. Selected results of electromagnetic emission tests of charging stations are presented.
EN
Electromagnetic disturbances may interfere in operation of electronic devices. For protection against this phenomenon, each device should be subjected to EMC tests. Such tests are provided to check whether the device does not introduce too high level disturbances into the environment and whether it is sufficiently resistant to the electromagnetic field that may occur in this environment. The article describes test methods for electromagnetic interference immunity in relation to selected standards and an attempt of evaluation the reliability of the results has been undertaken.
PL
Zaburzenia elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie urządzeń elektronicznych. W celu ochrony przed tym zjawiskiem każde urządzenie powinno być poddawane testom EMC. Takie testy mają na celu sprawdzenie, czy urządzenie nie wprowadza do środowiska zakłóceń na zbyt wysokim poziomie i czy jest wystarczająco odporne na pole elektromagnetyczne, które może wystąpić w tym środowisku. W artykule opisano metody badań odporności na zakłócenia elektromagnetyczne w odniesieniu do wybranych norm oraz podjęto próbę oceny wiarygodności wyników.
13
Content available remote Problemy konstrukcji współczesnych urządzeń elektronicznych
PL
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości jednoczesnego spełnienia różnych wymagań eksploatacyjnych, jakie stawia się przed współczesnymi, wojskowymi urządzeniami elektronicznymi. Omówiono najważniejsze z tych wymagań i przedstawiono problemy, jakie sprawia ich spełnienie. Opisano autorskie metody zapewnienia optymalnych warunków pracy urządzeń w skrajnych warunkach klimatycznych. Metody te zostały praktycznie zweryfikowane w urządzeniach opracowanych i seryjnie produkowanych w WIŁ.
EN
The subject of the work is the analysis of the possibility of simultaneous fulfillment of various operational requirements that are set for modern military electronic devices. The most important of these requirements are discussed and the problems that their fulfillment causes. Proprietary methods of ensuring optimal working conditions for devices in extreme climatic conditions are described. These methods have been practically verified in devices developed and mass-produced at MCI.
14
EN
This paper aims to present a miniaturised and new design of ultra-wideband (UWB) frequency selective surface (FSS) with stopband characteristics for electromagnetic (EM) shielding applications. The modelled FSS used the integration of a two parallel conductive metallic patch with a circular loop structure. The FSS provided a UWB stopband filter response covering a bandwidth of 10.5 GHz, for frequencies from 2.2 GHz to 12.7 GHz. The proposed FSS had a compact physical dimension of 5 mm × 5 mm × 1.6 mm, with a printed array of 19 × 19 FSS unit cells. An equivalent circuit configuration (ECC) was used to verify the FSS unit cell structure’s performance. The proposed FSS was identified to contribute towards independent polarisation for obliques incidences transverse electric (TE) and transverse magnetic (TM) polarisations from 0° to 20°. Besides, the performance of the proposed FSS is stable over a wide range of incident angles for TE and TM polarisations.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zminiaturyzowanej i nowej konstrukcji ultraszerokopasmowej (UWB) powierzchni selektywnej częstotliwości (FSS) o charakterystyce pasma zaporowego do zastosowań w ekranowaniu elektromagnetycznym (EM). W modelowanym FSS wykorzystano integrację dwóch równoległych przewodzących metalowych łat ze strukturą pętli kołowej. FSS zapewnił odpowiedź filtra pasma zaporowego UWB, obejmującą pasmo 10,5 GHz, dla częstotliwości od 2,2 GHz do 12,7 GHz. Proponowany FSS miał kompaktowy wymiar fizyczny 5 mm × 5 mm × 1,6 mm, z nadrukowaną macierzą 19 × 19 komórek jednostkowych FSS. Do weryfikacji działania struktury komórki elementarnej FSS zastosowano równoważną konfigurację obwodu (ECC). Zaproponowana FSS została zidentyfikowana jako przyczyniająca się do niezależnej polaryzacji dla skośnych padań poprzeczna polaryzacja elektryczna (TE) i poprzeczna magnetyczna (TM) polaryzacja od 0° do 20°. Poza tym wydajność proponowanego FSS jest stabilna w szerokim zakresie kątów padania dla polaryzacji TE i TM.
PL
W artykule zamieszczono najważniejsze informacje na temat możliwości potencjalnego wpływu środowiska elektromagnetycznego na eksploatację napędu BLDC. W szczególności zaprezentowane zostały wyniki badań odporności bezzałogowego statku powietrznego BSP z napędem BLDC na wyładowania elektryczności statycznej ESD wykonane w akredytowanym Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Omówiono zakres przeprowadzonych badań, uzyskane wyniki oraz wymagania normatywne w tym zakresie.
EN
The most important information regarding possibility of electromagnetic environment effects on BLDC drive operation were presented in this article. In particular, this paper presents tests results on the drone with BLDC power unit throughout ESD immunity tests performed in accredited Laboratory of Electromagnetic Compatibility Testing and Electromagnetic Field Measurements of the Military Institute of Armament Technology. This paper also covers range of performed tests, obtained results and standard requirements regarding this test range.
PL
Zagadnienia tematyczne Komitetu Studiów C4 reprezentowane były na konferencji CIGRE w 2020 roku w 65 referatach. Podstawowe obszary aktywności Komitetu Studiów C4 na tej sesji zostały określone w trzech tematach preferowanych: poprawa wydajności technicznej SEE poprzez zastosowanie zaawansowanych metod, modeli i narzędzi; modelowanie przyszłej sieci elektroenergetycznej na podstawie wniosków wyciągniętych ze zdarzeń systemowych; metody, modele i techniki oceny wyładowań atmosferycznych, jakości energii i koordynacji izolacji w celu poprawy wydajności rozwijającej się sieci. Generalnie poruszone zagadnienia dotyczyły obecnych oraz przyszłych uwarunkowań technicznych pracy SEE i koncentrowały się w szczególności na: zjawiskach występujących w SEE cechujących się wysokim poziomem nasycenia źródeł bazujących na układach przekształtnikowych (IBR. ang. Inwerter Base Resource); metodykach analiz dynamicznych prowadzonych dla systemów cechujących się dużym nasyceniem IBR oraz zakłóceń elektromagnetycznych i indukowanych prądów geomagnetycznych; oceny bilansu mocy systemu i stabilności częstotliwości za pomocą analityki „Big Data”; rozwoju pojawiających się mierników i narzędzi do ilościowego określania niezawodności, odporności i elastyczności SEE, w tym z układami HVDC. Przytoczone zagadnienia podkreślają bardzo szeroki zakres zainteresowań i badań realizowanych w obszarze Komitetu Studiów C4. Przewiduje się, że poruszane w artykule kwestie staną się coraz bardziej powszechne i wymuszą istotne zmiany w dotychczasowym podejściu do kształtowania SEE.
EN
Subject matters of the Study Committee C4 were presented on CIGRE 2020 conference in 65 papers. Main areas of this Committee activity were defined in three preferential themes: improvement of an EPS (Electric Power System) technical performance by the use of advanced methods, models and tools; modelling of a future power network basing on conclusions drawn from system events; methods, models and technologies for evaluation of lightning discharges, power quality and insulation coordination to enhance an evolving grid performance. In general, the raised issues concerned the present and the future technical conditions of EPS operation and particularly focused on phenomena occurring in EPS characterized by high penetration level of resources basing on inverter systems (IBR – Inverter Base Resource; methodologies of dynamic analyses conducted for systems characterized by high penetration of IBR as well as electromagnetic disturbances and geomagnetic induced currents; evaluation of a system power balance and frequency stability with the use of the "Big Data" analytics; development of emerging measuring devices and tools for quantifying reliability, resilience and flexibility of an EPS including HVDC systems. The above mentioned problems emphasize that C4 Studies Committee has a very wide range of interests and research. It is expected that the problems discussed in this article will become more and more common and will force significant changes in the current approach to EPS shaping.
17
Content available 135 lat Politechniki Charkowskiej
PL
W pracy opisano 135 letnią historię Politechniki Charkowskiej, jednej z najstarszych uczelni technicznych Imperium Rosyjskiego i niepodległej Ukrainy. Po zniesieniu pańszczyzny w Rosji w 1861 roku powstały warunki do rozwoju przemysłu. Brak kadry technicznej spowodował konieczność zorganizowania uczelni technicznych. Profesorowie Politechniki Charkowskiej stanowili trzon kadry młodszych Politechnik w Imperium Rosyjskim i ZSRR.
EN
The paper presents the 135 years long history of Kharkiv University of Technology, one of the oldest Technical University in Russian Empire and independent Ukraine. After abolition of the serfdom in Russia in 1861, the conditions for industrial development arose. The lack of technical staff caused the necessity to organize technical universities. Professors of the Kharkiv Polytechnic constituted the core of the staff of the younger Polytechnics in Russian Empire and the USSR.
PL
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie wymagań jakie powinny być spełnione, aby urządzenia elektryczne i elektroniczne nie emitowały nadmiernych poziomów zaburzeń elektromagnetycznych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia kolejowych pojazdów trakcyjnych. Przykładem, którym posłużono się w niniejszym referacie będzie urządzenie radiowe końcowe w postaci radiotelefonu pociągowego zgodnego ze standardami polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK. W referacie omówiono metody eliminacji zaburzeń przewodzonych przy wykorzystaniu dedykowanego filtra eliminującego zaburzenia przewodzone pochodzące od zainstalowanego radiotelefonu pociągowego.
EN
The purpose of this paper is to present the requirements that must be met in order for electrical and electronic equipment does not emit excessive levels of electromagnetic disturbances in the ship's low-voltage rail traction vehicles. An example, which are used in this paper is the radio terminal device as a train radio according with the technical standards infrastructure manager PKP PLK. The paper discusses methods of eliminating conducted disturbances using a dedicated filter to eliminate conductive disturbances from the installed train radio.
19
Content available remote Analiza wyższych harmonicznych generowanych przez lampy LED
PL
W artykule ukazano, jaki wpływ na parametry jakości energii w instalacjach zasilających mają elektroluminescencyjne źródła światła. Zamieszczono wyniki badań lamp LED wykonanych na trzonkach z gwintami E14 oraz E27. Przedstawiono uzyskane przebiegi napięć i prądów oraz charakterystyki widmowe wyższych harmonicznych prądu i porównano je z wytycznymi obowiązujących norm.
EN
In the paper shows how the electroluminescent light sources have an impact on energy quality parameters in power supply installations. The results of tests on LED lamps made on E14 and E27 bases are included. The obtained voltage and current waveforms as well as the spectral characteristics of higher harmonics of current were presented and compared with the guidelines of applicable standards.
EN
The paper presents the results of measurements of electromagnetic disturbances of radiated power tools in the frequency range 30 MHz – 1 GHz. Experimental studies were carried out in a GTEM cell. The results obtained were compared with the directive defining the requirements for common devices, electric tools and other similar equipment. The maximum quasi-peak value measured was 65.41 dBμV/m, which exceeds the normative values by 10dB. Using statistical analysis, the following variables were evaluated in the context of characterisation of particular types of devices.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów emisji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych elektronarzędzi w zakresie częstotliwości 30 MHz – 1 GHz. Badania eksperymentalne przeprowadzono w komorze GTEM. Uzyskane wyniki porównano z dyrektywą określają wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i innych podobnych urządzeń. Maksymalna zmierzona wartość quasi szczytowa wynosi 65,41 dBμV/m, co przekracza wartości normatywne o 10dB. Posługując się analizą statystyczną dokonano wartościowania występujących zmiennych w kontekście scharakteryzowania poszczególnych typów urządzeń.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.