Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clays
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The effect of Na2SO3 as a pyrite depressant in NaCl and KCl saline media and the presence of kaolinite were evaluated by zeta potential tests. Chalcopyrite was also included in the study, because pyrite usually accompanies this mineral. Subsequently, the floatability results of both minerals in the NaCl solution were optimized based on the design of experiments (DoE). The Box–Behnken DoE was applied considering the percentage of kaolinite (X1), collector dose (X2), and depressant dose (X3) as factors. The results were modeled using artificial neural networks (ANNs) to construct contour plots and to determine the optimal conditions. In particular, maximization of the mass recovery of chalcopyrite and minimization of that of pyrite were sought. The particle swarm optimization algorithm was used as an optimization technique. The results indicated that the optimal conditions to maximize the floatability of chalcopyrite were kaolinite 6.85%, collector dose 3.58 × 10–3 mol/dm3, and depressant dose 3.49 × 10–5 mol/dm3. On the contrary, the optimal conditions to minimize the floatability of pyrite were 5% kaolinite, collector dose 5 × 10–4 mol/dm3, and depressant dose 6.4 × 10–5 mol/dm3. Under these conditions, the mass recoveries of chalcopyrite and pyrite were 66.1% and 14.0%, respectively. The results also indicated that the presence of kaolinite negatively affects the flotation of chalcopyrite, while the effect of Na2SO3 is not significant. In general, the findings suggest that Na2SO3 is a viable alternative to consider as a pyrite depressant in saline environments.
EN
A significant number of investigations have been reported on the elaboration and characterization of Polymer/Clays composites, via different methods. In our work, new composites materials were successfully prepared by in-situ polymerization of 4-vinylpyridine (4VP), in presence of two different types of Algerian modified clays (Maghnia and Mostaganem), noted (BC) and (MC), respectively. Different percentage clays (1 wt%, 3 wt% and 5 wt%) have been used. The differential scanning calorimetry analysis reveals the variation of glass transition temperature (Tg) of the copolymer in the composite materials. We show a decrease glass transition temperature (Tg) from 147°C to 131°C for P4VP-BC and from 147°C to 124°C for P4VP-MC according to the increase percentage of clays. Thermogravimetric analysis (TGA) shows good stability of composite materials at high temperature. Fourier Transformed Infrared (FTIR), Scanning Electron Microscopy coupled with Energy dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDX) and 1H NMR spectroscopy are used to show the presence of the clays in the materials.
PL
Z okazji Jubileuszu 60 – lecia czasopisma „Górnictwo Odkrywkowe” („Surface Mining”) prezentacja reprodukcji artykułu zamieszczonego w numerze 1 w 1959 r. Biuletynu Techniczno - Ekonomicznego „Węgiel Brunatny”.
EN
On the occasion of the 60th anniversary of the „Górnictwo Odkrywkowe” („Surface Mining”) periodical, here is a presentation of the reproduction of the article published in issue 1 of the „Węgiel Brunatny”(„Lignite”) Technical and Economic Bulletin 1959.
PL
W trakcie poszukiwań mineralizacji kruszcowej w morawsko-śląskiej strefie tektonicznej przebadano 312 próbek z 28 odkrywek. Wydzielono cztery odkrywki (Gierałcice, Górka Sobocka, Gęsiniec i Doboszowice), w których stwierdzono najwyższe zawartości REE. Szczegółowe badania wykazały, że granitoidy, aplity i żyły kwarcowe z Gierałcic oraz granitoidy z Górki Sobockiej charakteryzują się przeciętną zawartością pierwiastków ziem rzadkich, a podwyższone zawartości tych pierwiastków wykazują pojedyncze próbki pegmatytów, skał zmetasomatyzowanych i granitoidów pozostających na różnych etapach przeobrażeń hipergenicznych. Stosunkowo wysokie zawartości sumy REE stwierdzono w granitoidach z Gęsińca – maksymalnie 681 ppm, średnio 169 ppm. Występuje tam allanit, na którego kryształach utworzyły się skupienia wtórnych minerałów ziem rzadkich z grupy bastnäsytu: parisytu i prawdopodobnie thorbastnäsytu. Najwyższe zawartości REE oznaczono w 7 próbkach iłów wypełniających szczeliny tektoniczne w kamieniołomie gnejsu w Doboszowicach. Suma REE waha się w nich w granicach 591–1868 ppm, a średnia arytmetyczna zawartość przekracza 0,1%. Wskazuje to na możliwość wykrycia stosunkowo wysokich zawartości REE w skałach ilastych na terenie Sudetów.
EN
In the course of prospecting for ore mineralization in the Moravian-Silesian tectonic zone 312 samples were collected from 28 open pits. Selected four quarries (Gierałcice, Górka Sobocka, Gęsiniec and Doboszowice) have been found to have the highest content of REE. Detailed studies have shown that granitoids, aplites and quarz veins from Gierałcice and granitoids from Górka Sobocka are characterized by typical contents of rare earth elements, single elevated contents of these elements occur in pegmatites, metasomatites and weathered granitoids being at different stages of hypergenic alterations. Higher contents of total REE were found in granitoids from the Gęsiniec quarry–up to 681 ppm, an average of 169 ppm. In this quarry occur granitoids with crystals of allanite coated by aggregates of secondary REE minerals of the bastnaesite group: parisite and probably thorbastnaesite. The highest contents of REE were found in seven samples of clays filling the tectonic fissures in gneisses of the Doboszowice quarry. The contents of total REE in clays range within the limits of 591–1868 ppm and the mean content exceeds 0.1%. This indicates the possibility of the occurrence of higher contents of REE in clay rocks in the Sudetes Mountains.
EN
An excavation dug out in the glacially transported rock masses at Golaszyn near Łuków (eastern Poland), revealed the presence of deposits unknown so far in this area. These are older than the only known so far here glacially transported clays containing concretions with splendidly preserved ammonites of late Callovian at Łapiguz brickyard of Łuków. The succession exposed consists of sands and sandstones of Middle Callovian age which rest on red-brownish clays. The latter may be compared with the Triassic - Buntsandstein deposits of the northwestern Lithuania, that is the home area of glacially transported rock masses, commonly occurring in eastern Poland in the Łuków area. The new geological discoveries markedly increase a set of attractions for the promotion of the Łuków region for the education and geotourism purposes.
EN
The article describes issue of clay hydration phenomenon during Horizontal Directional Drilling. Reducing hydration, hence swelling, is a great concern in light of borehole wall stability maintenance. Muds commonly used for drilling by abovementioned technique are often blend of unknown ingredients. Thus, it should be carefully tested for addition of hydration inhibitors at the early stage of mud formula preparation. The paper includes research formula and results of technological parameters of modified HDD mud. Moreover, there were conducted tests of QSE Pellets swelling and linear swelling of test samples collected from boreholes drilled by HDD technique.
PL
W artykule przedstawiono przypadek łamania, na wielką skalę, przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przedsiębiorca pod pozorem robót geologicznych prowadził regularną eksploatację iłu do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej. Ostatecznie zmuszony do przeprowadzenia geodezyjnego obmiaru wyrobiska i rozliczenia zasobów złoża, prawie 11krotnie zaniżył ilość kopaliny pobranej w sposób nielegalny, czego dowiedziono wykorzystując metodykę obliczania zasobów metodą przekrojów. Procederowi sprzyjał brak zdecydowania w działaniu organu koncesyjnego.
EN
The article presents a case of large-scale violation of the Polish Geological and Mining Law. Under a disguise of geological works, an entrepreneur has conducted a regular mine working of clay for a production of ceramic construction products. Finally, forced to conduct a geodesic measurement of open-cut working and to provide the statement on the resources, they have understated estimated the amount of the illegally acquired mineral product 11-fold. This has been proved that using the methodology for the calculation of resources using sections method. The practice was encouraged by the hesitant activities undertaken by the licensing authority.
8
Content available Montmorillonit jako nośnik leku
PL
Zastosowanie minerałów ilastych, a w szczególności montmorillonitu, dla celów medycznych, sięga czasów prehistorycznych. Szczególne własności tej grupy minerałów, ich powszechność, niski koszt, zdolności wymiany jonowej, zdolności absorpcyjne, inertność w kontakcie z tkankami ludzkimi oraz budowa sprawiły, iż znalazły się one w kręgu zainteresowania jako potencjalne nośniki substancji leczniczych w systemach kontrolowanego dostarczania leków. Obecnie, minerały ilaste, a w szczególności montmorillonit, są stosowane na szeroką skalę w preparatach farmaceutycznych, jako substancje pomocnicze oraz składniki aktywne. Możliwość interkalacji związków organicznych, jakimi są leki, pomiędzy warstwy montmorillonitu, stwarza nowe możliwości wykorzystania tego minerału. W systemach kontrolowanego dostarczania leków kluczowym elementem jest zastosowanie odpowiedniego materiału nośnika, który przede wszystkim musi charakteryzować się brakiem toksyczności, biokompatybilnością, ale także spełniać odpowiednie wymogi technologiczne, jak np.: duża wydajność produkcji oraz stabilność w środowisku żywego organizmu. Zastosowanie montmorillonitu jako nośnika leku może przyczynić się do uzyskania kontrolowanego i przedłużonego uwalniania leku, ale także do eliminacji skutków ubocznych działania leku na organizm. Dzięki słabym wiązaniom van der Waalsa i wodorowym istniejącym pomiędzy warstwami montmorillonitu, możliwe jest zainterkalowanie cząstek leku pomiędzy warstwy minerału i tym samym utworzenie nietrwałego połączenia z farmaceutykiem. Zainteresowanie minerałami ilastymi w systemach kontrolowanego dostarczania leków potwierdza systematycznie rosnąca liczba publikacji powiązanych z tą tematyką. Praca stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat wykorzystania minerałów ilastych, a w szczególności montmorillonitu, w zastosowaniach medycznych.
EN
The use of clay minerals for medical applications dates back to prehistoric times. Specific properties of this group of minerals, their universality, low cost, ability to ion exchange, absorption capacity, inertness in contact with human tissues as well as their structure, caused that they had been included in the area of interest as potential carriers of medicinal substances in controlled drug delivery systems. At present, clay minerals, in particular montmorillonite, are extensively used in pharmaceutical formulations both as excipients and the active components. The possibility of intercalation of organic compounds, which are drugs among the others, between the layers of montmorillonite, creates new possibilities for the use of this mineral. In the controlled drug delivery systems, the key element is the use of a suitable material for carrier, which primarily must be characterized by a lack of toxicity, good biocompatibility, but also is expected to meet the relevant technological requirements, such as: high efficiency of production and stability in a living organism. The use of a montmorillonite carrier may help to achieve a controlled and sustained release of the drug but also to eliminate the side effects of the drug on the human’s body. Due to the weak van der Waals and hydrogen bonds which exist between montmorillonite layers, it is possible to intercalate the drug particles between the layers and thus forming the impermanent connection to the pharmaceutical. Interest in clay minerals in controlled drug delivery systems is confirmed by the steadily growing number of publications related to this topic. The work is a summary of current knowledge on the use of clay minerals, particularly montmorillonite, in medical applications
EN
The paper presents results of a study on the amount of water associated with the solid phase of the clay water system at the plastic limit. Two model monomineral clays, namely kaolinite, and montmorillonite, were used in the study. The latter was obtained by gravitational sedimentation of Na-bentonite (Wyoming). The calculated mean number of water molecule layers on the external surface of montmorillonite was 14.4, and water in interlayer spaces constituted 0.3 of the water mass at the plastic limit. The number of water layers on the external surface of kaolinite particles was 63, which was related to the higher density of the surface electrical charge of kaolinite compared to that of montmorillonite. The calculations were made on the basis of the external surface area of clays and the basal spacing at the plastic limit measured by an X-ray diffraction test. The external surface area of clays was estimated by measuring sorption at a relative humidity p/p0 = 0.5.
EN
In this work the consolidation characteristics of the experimental and theoretical process of consolidation was studied. The analyses were carried out on the basis of the axial soil deformation progress and the pore pressure dissipation. The applied methodology gives possibility for the simultaneous comparison of the experimental and theoretical consolidation data and verification of the validity of calculated values of coefficient of consolidation, estimated using different methods. The aim of this research was to put some light on the quasi-filtration phase of consolidation. The results of consolidation studies on five high quality paste samples prepared from Krakowiec clays showed that the quasi-filtration occurs only in specific stages of the whole process. The analysis of changes in coefficient of consolidation depending on the degree of consolidation, enables the separation of the region of quasi-fixed values of c v, which corresponds to the quasi-filtration phase of consolidation.
PL
Zastosowanie tomografii elektrooporowej do określenia położenia stropu iłów plioceńskich. Sondowania statyczne CPT/CPTU, RCPT, badania dylatometrem Marchettiego. Powiązanie wyników badań geofizycznych i geotechnicznych. Przykrawędziowa strefa Skarpy Warszawskiej.
EN
The use of the electrical resistivity method to determine the depth of Pliocene clays. The CPT/CPTU, RCPT and DMT field investigations. A combination of geoelectrical and geotechnical information. The edgezone of the Skarpa Warszawska toe.
PL
Wyniki badań laboratoryjnych i in situ wykonanych w celu oznaczenia wartości modułów sprężystych iłu Mio-plioceńskiego. Wykorzystaniem metod pomiaru Bender Elements System do badań właściwości określających cechy sprężyste iłu w zakresie małych odkształceń z przedziału 10-6 ÷ 10-5. Próbki gruntu pobrane z głębokości od 14,0 do 45,0 m p.p.t. z trzech lokalizacji o zróżnicowanych warunkach geologicznych. Zależność wartości modułów sprężystych od głębokości oraz od zakresu odkształcenia wraz z komentarzem możliwego wpływu budowy geologicznej na wartości badanych parametrów.
EN
The results of laboratory tests aiming to determine the elastic modulus values of mio-pliocene clays. The use of the Bender Elements method to measure the elastic properties of that clay in the range of 10-6 ÷ 10-5 strain. The clay probes taken from a depth of 14.0 to 45.0 meters below ground level, from different locations and geological settings. The dependence of the elastic modulus values from the depth, with comment on the possible effects of the geological structure in a specific area on the values of these parameters.
PL
W pracy tej przedstawiono aktualny stan badań, tworzenia i wykorzystania złóż antropogenicznych w dwóch istniejących wielkopolskich kopalniach węgla brunatnego, tj. PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A. Oczywiście w złożach antropogenicznych składowano tzw. kopaliny towarzyszące, które wydobyto przy okazji eksploatacji węgla brunatnego będącego kopaliną główną. Badaniom poddano tylko te złoża antropogeniczne, w których zgromadzono kopaliny w ilości wyrażonej w tysiącach metrów sześciennych. W kopalni Konin są to następujące złoża antropogeniczne: Honoratka, Kleczew i Bilczew. W złożu Honoratka odłożono neogeńskie iły i piaski, a w złożu Kleczew wyłącznie neogeńskie iły. Kopaliny z obu wymienionych złóż służą do produkcji ceramiki budowlanej w cegielni ,,Honoratka-Wienerberger”. Z kolei w złożu Bilczew odłożono czwartorzędowe piaski, które obecnie nie są wykorzystywane. W przypadku kopalni Adamów można mówić o dwóch małych złożach antropogenicznych, tj. Janiszew i Władysławów. W złożu Janiszew znajdują się iły neogeńskie, które do 2007 roku wykorzystywała cegielnia w Wieleninie. Natomiast w złożu Władysławów odłożono czwartorzędowe piaski i żwiry. W czasie prowadzenia badań terenowych, we wrześniu 2012 roku, złoże to było eksploatowane. Łącznie w złożach antropogenicznych w kopalni Konin znajduje się ponad 3,36 mln m3 iłów i 0,64 mln m3 piasków neogeńskich, a także 0,7 mln m3 piasków czwartorzędowych. Natomiast w kopalni Adamów, w sąsiedztwie odkrywek, zgromadzono ponad 18 tys. m3 iłów neogeńskich i mniej niż 12 tys. m3 czwartorzędowych piasków i żwirów. Dlatego ze względu na duże zasoby kopalin towarzyszących zaleca się tworzenie złóż antropogenicznych przez kopalnie węgla brunatnego. Niemniej jednak powinien zostać uregulowany ich status prawny oraz stworzone odpowiednie zachęty finansowe.
EN
This paper presents the current state of the formation and use of anthropogenic mineral deposits in both of the existing Wielkopolska lignite mines PAK Konin Lignite Mine JSC and PAK Adamów Lignite Mine JSC. The so-called accompanying mineral commodities, being exploited by way of lignite extraction, have been stored in anthropogenic mineral deposits. This study involved only the anthropogenic deposits, which collected accompanying minerals in amounts expressed in thousands of cubic meters. In the Konin lignite mine, anthropogenic mineral deposits are as follows: Honoratka, Kleczew, and Bilczew. Both Neogene clays and sands accumulated in the Honoratka deposit, while in the Kleczew deposit only Neogene clays can be found. Minerals from both of these deposits are used for the production of building ceramics in the brickyard “Honoratka-Wienerberger”. Currently, in the deposit Bilczew the Quaternary sands are not used. The Adamów lignite mine features two small anthropogenic deposits Janiszew and Władysławów. In the Janiszew deposit, Neogene clays have been identified which, until 2007, were used by the brickyard in Wielenin. However, in the Władysławów deposit the Quaternary sands and gravels are present. During the field research for this study (in September 2012), the Władysławów deposit was undergoing exploitation. In total, more than 3.36 million cubic meters of Neogene clays and 0.64 million cubic meters of Neogene sands were indicated. In addition, 0.7 million cubic meters of Quaternary sands were present in anthropogenic deposits in the Konin lignite mine. In contrast, the Adamów lignite mine has only collected some 18,000 cubic meters of Neogene clays and less than 12,000 cubic meters of Quaternary sands and gravels. Due to the large reserves of accompanying minerals, this study has concluded that it is recommendable to build anthropogenic mineral deposits by the lignite mines. Nevertheless, the mineral deposits legal status should be regulated and appropriate financial incentives established.
PL
Artykuł prezentuje możliwości programu SIROQUANT wykorzystującego metodę Rietvelda do analizy składu mineralnego skał zawierających minerały ilaste. Program ten pozwala modelować dyfraktogramy rentgenowskie skał przy założeniu określonego składu chemicznego i ustalonej budowy krystalograficznej faz w nich występujących. Powyższa metoda umożliwia bezpośrednią ocenę jakości wykonanych oznaczeń na podstawie stopnia dopasowania dyfraktogramów eksperymentalnych z wyliczonymi oraz zawartości dodanego do próbek wzorca. Wiary-godność wyników otrzymywanych podczas analizy w programie SIROQUANT potwierdzono poprzez ich korelacje z wynikami analizy składu chemicznego.
EN
The paper presents the capabilities of the SIROQUANT program (the Rietveld method) for the analysis of mineralogical composition of clay-reach rocks. The SIROQUANT enables X-ray diffraction patterns modeling with the assumption of chemical composition and crystallographic structure of phases present in the rock sample. The above method allows direct evaluation of the quality of the achieved results in two ways: on the basis of the goodness of fit of the experimental and modeled X-ray diffraction patterns and obtained content of the standard added earlier to the sample. Validity of the results received with the use of the SIROQUANT program was also verified by their correlation with the results of chemical analysis.
PL
Rozpoczęcie udostępniania złoża węgla brunatnego z Pola „Szczerców" stwarza okazję do przeprowadzenie dokładnych badań kopalin towarzyszących, w tym skał ilastych z nadkładu. Podczas wizyt terenowych w latach 2006-2011 pobrano kilkanaście próbek z różnych poziomów tych skał. Wykonano badania mineralogiczne i geochemiczne, w szczególności w odniesieniu do minerałów ilastych. Uzyskane wyniki pozwoliły dokładnie określić skład chemiczny minerałów ilastych, w tym faz uważanych dotychczas za beidellity. Dodatkowo przeprowadzono szczegółowe badania pod kątem przydatności kopalin ilastych z nadkładu Pola "Szczerców" kątem tradycyjnej ceramiki budowlanej. Stwierdzono, że jedynie nieliczne skały, głównie z niższych poziomów zalegających nad serią ilasto-węglową. nadają się do formowania wyrobów ceramicznych. Pozostałe są zbyt wrażliwe na suszenie. Właściwości te łatwo można skorelować ze składem mineralnym próbek składem chemicznym minerałów ilastych z grupy smektytu.
EN
Start of exploitation of lignite in open pit "Szczerców" made possible to perform precise investigation of accompanying raw materials including clay rocks. During field excursions in 2006, 2009 and 2011 over ten samples were taken from different horizons of clay rocks overlying brown coal deposit. Mineralogical and geochemical investigations were performed, especially on clay minerals. Additionally, detailed technological tests concerning traditional ceramic properties were performed. It was confirmed, that only very few clays from Szczerców overlying rocks can be used as a ceramic raw material. The other typically have too high drying sensitivity. These properties can be easy correlated with mineral composition of samples, and with chemical composition of smectites.
EN
Macroscopic observations, microscopic studies and literature data revealed that Middle Jurassic wood from Częstochowa area has a different state of preservation, and various types and degrees of mineralization and oxidation. Obtained results of organic matter fractionation illustrate a clear domination of polar fraction in the obtained extracts revealing low thermal maturity stage. Total organic carbon (TOC) values for analysed samples are in a wide range from 1.06% to 68.50%. The highest amount of TOC were measured in not or poorly mineralized wood samples but most of them are mineralized wood fragments, showing the TOC values in the range of 2% - 10%. Percentage content of carbonate in fossil wood constitute in a wide range from less than 1% CaCO3 to above 85% CaCO3. The resulting percentage of the total sulfur content is very varied and do not show convergence with other data such as TOC, carbonate content, etc and is most probable connected with pyritisation range. Unlike the Middle Jurassic clay samples, where long-chain and short-chain n-alkanes occur in similar concentrations, in wood samples always short-chain n-alkanes dominated, in the range from 15 to 23 carbon atoms in molecule. The values of the CPI are generally higher than 1 which indicates the contribution of organic matter derived from higher plant waxes, which are characteristic of e.g. needles from gymnosperm plants. Under the influence of postdiagenetic oxidation in mineralized wood samples distribution of n-alkanes is changing. Diaster-13(17)-enes with 28 and 29 carbon atoms in molecule are present in the wood samples, while those with 29 atoms strongly prevail.
PL
Makroskopowe obserwacje, mikroskopowe badania i dane literaturowe wykazały, że środkowojurajskie drewno z okolic Częstochowy ma różny stan zachowania oraz różne rodzaje i stopień mineralizacji oraz utlenienia. Uzyskane wyniki rozdziału frakcyjnego pokazują wyraźną przewagę frakcji polarnej w badanych ekstraktach. Wartości TOC dla badanych próbek wahają się w szerokim zakresie od 1,06% do 68,50 %. Największa ilość TOC występuje w nie zmineralizowanych lub słabo zmineralizowanych próbkach drewna. Większość próbek to zmineralizowane fragmenty drewna, pokazując wartości TOC w zakresie od 2% - 10%. Zawartość procentowa węglanów w badanych próbkach znajduje się w szerokim zakresie od mniej niż 1% CaCO3 do ponad 85% CaCO3. Procentowa zawartość siarki całkowitej jest bardzo zróżnicowana i nie wykazuje zbieżności z innymi danymi, takimi jak TOC czy zawartość węglanów, itp. W odróżnieniu od środkowojurajskich iłów, gdzie długołańcuchowe i krótkołańcuchowe n-alkany występują w podobnych stężeniach , w próbkach drewna zawsze przewyższają n-alkanów krótkołańcuchowe, występujące w zakresie od 15 do 23 atomów węgla w cząsteczce. Wartości wskaźnika CPI są generalnie wyższe niż 1, co wskazuje na udział materii organicznej pochodzącej z wosków roślin wyższych. Pod wpływem post-diagenetycznego utleniania zmineralizowanych próbek drewna zmienia się dystrybucja n-alkanów. W badanych próbkach obecne są diaster-13 (17)-enes o 28 i 29 atomów węgla w cząsteczce, natomiast te o 29 atomów znacznie przeważają.
EN
This paper reports the results of X-ray diffraction quantitative mineralogical studies of the clay-rich Middle Jurassic sedimentary rocks from Gnaszyn, central Poland and their palaeoenvironmental interpretation. The palaeoenvironmental interpretation is aided by the fact that the sediments have not been significantly altered by diagenesis. The mineral composition is uniform throughout the succession: quartz, K-feldspar, plagioclase, calcite, gypsum, anhydrite, pyrite, illite, kaolinite, chlorite, and glauconite. The clay assemblage is dominated by illite, which alone accounts for about 20 wt% of the total mineral content. Kaolinite amounts usually <10 wt% and chlorite and glauconite occur in subordinate quantities. The clay mineral assemblage is largely of detrital origin and indicates rather cool and/or dry climatic conditions favouring mechanical erosion of the source rocks.
18
Content available remote Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w iłach poznańskich
PL
W próbkach iłów poznańskich, pobranych z 18 eksploatowanych obecnie złóż tych surowców, oznaczono zawartość pierwiastków śladowych: As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, Hf, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sr, Bi, Th, U, V, Y, Zn, Zr, Cd, Sn, a także pierwiastków głównych: Ca, Mg, Fe, Mn, P, Ti, metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF), zawartość rtęci, metodą spektrometrycznej absorpcji atomowej (CV-AAS) z zatężaniem na amalgamatorze oraz węgla organicznego, metodą kulometryczną. Stwierdzono zróżnicowanie w zawartości badanych składników w iłach, w zależności od ich litostratygrafii i regionu występowania.
EN
In the samples of clays of Poznań series, taken from the 18 currently operating deposites of these raw materials the content of trace elements: As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, Hf, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sr, Bi, Th, U, V, Y, Zn, Zr, Cd, Sn and major elements: Ca, Mg, Fe, Mn, P, Ti were determined using X-ray fluorescence spectrometry (XRF), the mercury content was determine using spectrometry atomic absorption method (CV-AAS), and the concentration of organic carbon was determine by coulometric titration. Variability in the contents of tested components was found based on their lithostratigraphy and the region of oceurrence.
PL
W pracy przedstawiono opis gruntów spoistych o bardzo wysokiej granicy płynności. Grunty te stanowią wysoki odsetek (ok. 20%) gruntów bardzo spoistych występujących na Środkowym Nadodrzu. Przedstawiono ich historię geologiczną oraz środowisko sedymentacyjne. Scharakteryzowano podstawowe parametry geotechniczne i pokazano możliwości opisu gruntów tego typu za pomocą znanych nomogramów.
EN
Paper presents description of cohesive grounds of very high liquid limit. Such grounds are about 20% of all clayey grounds from Środkowe Nadodrze area. Authors show geological history and sedimentation environment of investigated grounds. A basic geotechnical parameters was also described and opportunities of using some nomogram was shown
EN
One of the most known sedimentary formation among Egyptian Upper Cretacous rock units is named Duwi Formation (Lower Maastrichtian), an outcrop at the Abu Tartur plateau, Kharga Oasis, Western Desert, Egypt. This formation displays three montmorillonitic clayey layers. The investigations of these sediments provide information on the texture, constituents and type of clay minerals, which helps define and describe their physical and technical properties. Granulometrically, the selected samples have siltstone, mudstone and claystone facies. Mineralogical analysis of the studied deposits proved that the clay minerals compose mainly of montmorillonite, in addition to small amount of glauconite, and traces of illite. Scanning electron microscopy revealed three main micro-structures, namely honeycomb, matrix, and turbulent. Acid activation of eight samples was performed using hydrochloric acid. The efficiency of activation was examined by measuring their bleaching capacity to crude cotton seed oil, and changes in their surface areas. The acid treatment resulted in more than 4-fold increase in the activity of the pretreated bentonite samples. The extent of activation was found to be pronounced after the first 30 minutes of acid treatment.
PL
Jednym z najbardziej znanych utworów osadowych skał Egipskiego Górnego Cretacous jest formacja Duwi w Dolnym Maastrichtianie wysadu Równiny Abu Tartur Oazy Charga na Egipskiej Pustyni Zachodniej. Formacja ta posiada trzy warstwy montmorylonitowe. Badania osadów dostarczyły informacji o teksturze, składnikach i typie minerałów gliniastych, co pomaga definiować i opisywać ich fizyczne oraz techniczne właściwości. Badane próbki zawierały facje pyłowe, mułowe i gliniaste. Analiza mineralogiczna badanych osadów wykazała że minerały gliniaste zawierały głównie montmorylonit, a także małe ilości glaukonitu i ślady illitu. Skaningowa mikroskopia elektronowa wykazała trzy główne mikro-struktury, a mianowicie plastra miodu, matrycową i chaotyczną. Przeprowadzono aktywację kwasową ośmiu próbek stosując kwas chlorowodorowy. Skuteczność aktywacji badano poprzez pomiar zdolności do wybielania surowego oleju z nasion bawełny oraz zmiany w ich obszarach powierzchniowych. Aktywacja kwasem prowadziła do czterokrotnego wzrostu aktywności próbek. Stopień aktywacji był znaczący po pierwszych 30 minut traktowania kwasem.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.