Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom energooszczędny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Key determinants of autonomous building development
EN
The construction and operation of buildings is characterized by resource intensity in the form of massive consumption of raw materials and products, large financial and human labor expenditures, energy consumption, water consumption, long term, and significant environmental impacts, especially during their use. The currently implemented concept of sustainable development and circular economy influences the directions of development of construction industry and increases interest in self-sufficient buildings, especially in terms of energy, use of closed water circuits, use of waste materials. The aim of the article is to analyse the key determinants for the development of autonomous buildings. The general idea is that an autonomous building is designed to function without the support and services provided by public facilities, such as power, water, gas and sewage networks, waste management, and even the provision of food. On the basis of literature analysis and expert interviews, the factors characterizing this type of construction were determined. Their analysis by means of the DEMATEL method allowed to assess and indicate the most significant cause-and effect relationships conditioning the development of autonomous buildings.
PL
Budowa i eksploatacja budynków charakteryzuje się zasobochłonnością w postaci masowego zużywania surowców i wyrobów, dużych nakładów finansowych i pracy ludzi, zużycia energii, wody, oddziaływania w długim okresie i znacząco na środowisko, w szczególności podczas ich użytkowania. Wdrażana aktualnie koncepcja zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkulacyjnej ma wpływ na kierunki rozwoju budownictwa i wzmaga zainteresowanie budynkami samowystarczalnymi, w szczególności pod względem energetycznym, stosowania obiegów zamkniętych wody, wykorzystywania materiałów odpadowych. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań rozwoju budynków samowystarczalnych. Na podstawie analizy literatury i badań rynku określono czynniki charakteryzujące tego typu budownictwo. Ich analiza za pomocą metody DEMATEL pozwoliła na ocenę i wskazanie najistotniejszych związków przyczynowo-skutkowych warunkujących rozwój budynków samowystarczalnych.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania zastosowane w energooszczędnym domu jednorodzinnym, obejmujące instalację ścieków szarych do spłukiwania misek ustępowych oraz zbiorniki, w których gromadzone są wody opadowe i wykorzystywane do utrzymania terenu zielonego wokół budynku. Porównano wybrane koszty użytkowania budynku z elementami gospodarki o obiegu zamkniętym i budynku z tradycyjnymi rozwiązaniami instalacji.
EN
The article presents solutions used in an energy-efficient single-family house, including the installation of graywater for flushing toilet bowls and tanks in which rainwater is collected and used to maintain the green area around the building. Selected costs of using a building with circular economy elements and a building with traditional installation solutions were compared.
EN
This paper presents a general technical characteristics of autonomous buildings - earthship, an analysis of the results of surveys of the public's knowledge and perception of this construction technology compared to the studies presented in the literature, and the development of a SWOT matrix and its analysis in the context of the development and dissemination of the construction of autonomous buildings. The results show that this idea, in light of its drawbacks and the threats in the surroundings, is not able to gain a large number of customers and survive in its classical form. However, it was found that this technology is a possibility for proponents of living in harmony with nature and unusual architectural and technological solutions.
PL
W pracy przedstawiono i uzasadniono celowość stworzenia domu zero-energetycznego skupiającego się na odnawialnych źródłach energii w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Na potrzeby pracy pozyskano rzeczywiste wyniki z pracy pompy ciepła, porównano je z warunkami atmosferycznymi takimi jak: panująca temperatura, wilgotność i nasłonecznienie oraz dobrano wielkość instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na całkowite zaspokojenie potrzeb energetycznych budynku. Stworzono również program pozwalający dobrać odpowiednią moc pompy w zależności od danych jakie inwestor bądź firma dobierająca posiada Na podstawie tych danych wykazano ekonomiczną słuszność inwestycji tego rozwiązania.
EN
The paper presents and justifies the desirability of creating a zero-energy house focusing on renewable energy sources in the form of a heat pump and a photovoltaic installation. For the purposes of the study, actual results of a heat pump operation were obtained and compared with atmospheric conditions such as: temperature, humidity, and insolation. The size of the photovoltaic installation was selected, allowing the building to fully meet its energy needs. Furthermore, a program was created that allows people to select the appropriate pump power depending on the data provided by the investor or the selection company. On the basis of these data, the economic viability of the investment of this solution has been demonstrated.
PL
Różnice w kosztach eksploatacyjnych systemów ogrzewania w domu jednorodzinnym zbudowanym w standardzie WT 2017 i 2021 wynoszą od 23 do nawet 30%. Mniejsze koszty eksploatacyjne wiążą się z koniecznością poniesienia większych wydatków inwestycyjnych, wynikających z poprawienia izolacyjności przegród zewnętrznych do wymagań WT 2021, a nawet wyższych.
EN
The differences in the operating costs of heating systems in a house built in WT 2017 and 2021 standards range from 23 to even 30 percent. Smaller operating costs incur higher investment expenses due to the improvement of insulation and external partitions to meet the requirements of WT 2021 and even higher.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną parametrów wymiany ciepła w zewnętrznej, pionowej przegrodzie budowlanej wykonanej z różnych systemów pustaków styropianowych. Analizowano wpływ styropianowych przewiązek wewnętrznych na rozkład gęstości strumienia ciepła oraz rozkład temperatury w przegrodzie. Wykazano przydatność metody elementów skończonych do obliczeń cieplnych przegród budowlanych. Ponadto analizowano opłacalność ekonomiczną wykorzystania pustaków styropianowych do budowy domu jednorodzinnego, wykazano znaczny udział nakładów na robociznę na cenę końcową budynku wykonanego w omawianej technologii.
EN
The paper presents a numerical analysis of heat exchange parameters in an external, vertical building partition made of various polystyrene blocks. The influence of styrofoam internal laths on the distribution of heat flux density and temperature distribution in the partition was analyzed. The usefulness of Finite Element Method for thermal calculations of building partitions has been demonstrated. In addition, the economic viability of the use of styrofoam blocks for the construction of a single-family house was analyzed, a significant share of outlays on labor on the final price of the building made in the discussed technology was demonstrated.
PL
W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące warunków technicznych nowo powstających budynków. W pracy przeanalizowano trzy rodzaje budynków, które odpowiadają starym i nowym przepisom. Rozpatrzono przykładowe trzy warianty rozwiązania systemu grzewczego, podgrzewania ciepłej wody użytkowej i źródła pochodzenia energii elektrycznej dla typowego domu jednorodzinnego. Porównano efekt ekonomiczny i środowiskowy przedstawionych wariantów. Określony został także prosty okres zwrotu inwestycji. Omówiono wady oraz zalety poszczególnych rozwiązań.
EN
In Poland on 1 January 2017 a new legal regulation relating to the technical conditions for new buildings has begun to be obligatory. The paper aim is to analyze buildings designed according to old and new regulations. The study examined examples of three variants of solution of the heating system, domestic hot water and a source of electricity for a typical single-family home. The economic and environmental effects of presented solutions were compared. A simple payback period was determined for each solutions. The advantages and disadvantages of each solution were discussed.
8
EN
The majority of present-day dwelling houses were constructed in the previous century, when energy efficiency was not as important as now. Therefore, there is a necessity to assess existing dwelling houses and refurbish them to satisfy energy efficient requirement and humans’ needs. To cover the first part, authors of this paper continue their discussion on optimal leaving place started previously. In this paper based on concepts “passive house” and “active house”, standards of European Union (EU) and Lithuania, the concept “optimal environment” is refined and defined. According to the presented concept of optimal environment, the MADM-opt method, which is based on the concept of optimal alternative, is refined in the paper also. It is applied for the WASPAS method to assess an indoor environment of six apartments in similar brick houses. The results show that MADM-opt can be used for the assessment of alternatives and their evaluation according to the optimal alternative. Moreover, it allows determining deviation of the assessed alternatives from the optimal alternative.
PL
Pod pojęciem domu energooszczędnego rozumie się budynek ( w standardzie energetycznym NF-40, NF-15), który jest zasilany odnawialnymi źródłami energii i budowany w odpowiednim standardzie. Obecnie na polskim rynku można spotkać wiele firm które oferują swoim klientom budowę domów energooszczędnym a tym samym zapewniających pewien komfort (np. termiczny, akustyczny). W niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z domami energooszczędnymi.
EN
A low-energy house is a building (following the NF-40 and NF-15 building energy standards) which is powered by renewable sources of energy and which follows the right construction standards. Nowadays there are a number of companies on the Polish market which offer to their clients low-energy houses which also safeguard certain comfort (e.g. thermal or acoustic). This article will present the basic issues related to low-energy houses.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania materiałów zmiennofazowych (ang. PCM – phase-change material) w budynkach energooszczędnych. Poruszono problematykę przegrzewania się takich budynków zlokalizowanych w Polsce oraz sposobów ochrony przed tym zjawiskiem. Artykuł zawiera wyniki symulacji zakładającej wbudowanie w przegrody budynku materiału zmiennofazowego. Odniesiono je do stanu wyjściowego (bez PCM). Przedmiotem porównawczych obliczeń jest model istniejącego budynku o charakterze usługowym zlokalizowany w województwie śląskim. Budynek ma konstrukcję szkieletową z lekkim poszyciem (blacha elewacyjna, termoizolacja, blacha konstrukcyjna). W kolejnych wariantach pod powierzchnią blachy od strony wewnętrznej założono wbudowanie PCM w postaci mat o grubości 1 cm. Przemianie fazowej ulega materiał organiczny. Analizie poddano warianty z zastosowaniem PCM o różnej temperaturze przemiany fazowej, tj. 23, 25 i 27°C. Na podstawie wyników temperatury operatywnej można określić wpływ PCM na ryzyko przegrzewania budynku.
EN
The article presents the use of phase-changing materials in energy-efficient buildings. Problems of overheating of energy efficient buildings located in Poland and the way to protect against this are shown. The article provides results of simulation of building assuming presence of phase change material in wall barriers. Obtained results are compared with the ones of a building without phase change material in wall barriers. Object of comparing calculations is a model of real service building located in Silesia. It has light-frame construction with light covering (external metal sheet, heat-insulation, interior metal sheet). In subsequent examinations assumed presence of 1 cm thick PCM board placed under the inner surface of metal sheet. Tests were conducted for organic materials that undergo phase transition in different temperatures such as 23, 25, 27°C. Based on results of operative temperature measurements, it is possible to determine PCM influence on building overheating risk.
PL
Analizując nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego [2], które obowiązuje od października 2014 r., można dojść do wniosku, że zmiany są „kosmetyczne”. Jednak koncentrując się tylko na bardzo niewielkim wycinku tego dokumentu dotyczącym sposobu obliczania sezonowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynku, można stwierdzić, że zasadniczo zmienił się sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności źródła zimna w postaci agregatu ziębniczego (SEER), który odgrywa dominującą rolę w obliczeniach. Wykorzystanie wskaźnika ESEER zdefiniowanego przez Eurovent oraz wprowadzenie współczynników korekcyjnych mających na celu uzyskanie wartości SEER możliwie zbliżonych do warunków pracy urządzenia ziębniczego w ocenianym budynku są głównymi zagadnieniami analizowanymi w artykule. Podstawowe tezy w nim zawarte były konsultowane w gronie specjalistów, m.in. z dr. inż. Marianem Rubikiem oraz dr. inż. Krzysztofem Kasperkiewiczem.
EN
When analyzing the new version of the „Regulation about methodology for calculating the energy performance of a building and dwelling or part of a building constituting an independent whole technical-utilitarian as well as the preparation and design of energy performance certificates” [2] it can be concluded that the changes coming out from the comparison with its previous version are „cosmetic”. Author of this publication focused only on a very small piece of this document i.e. how to calculate the seasonal energy demand for cooling the building, and tried to justify that this impression is only apparent, because essentially changed the method of determining the value of the seasonal efficiency ratio of the source of refrigeration effect (SEER), which plays a dominant role in these calculation. The use of indicator ESEER defined by Eurovent and the introduction of correction factors in order to obtain the value of SEER close as much as possible to the operating conditions of refrigeration unit working for the building evaluated, are the main issues analyzed in the article.
PL
W artykule przedstawiono znormalizowane metody badawcze oceny środowiskowej, socjalnej oraz ekonomicznej budynków w cyklu życia oraz podano przykładowe wyniki obliczeń wykonanych przez autora. Przedstawione w artykule przykłady wskazują na ich praktyczną wartość oraz możliwość zastosowania w budownictwie. Oceny budynku w zakresie spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju będą ważnym elementem kształtowania się rynku budowlanego w najbliższych latach.
EN
The aim of the article is to present how the environmental and social performance of a building can be communicated by simple and normalized indicators and translated into economic performance. This information as new dimension can support integrated design and a choice of the best technical solution. The article presents the implementation of sustainable building assessment methods on the construction market. Selected experiences from the sustainable building assessments were presented. Performed case studies have shown, for instance, that “green buildings” can behave with and increased economic added due to its environmental features. Presented studies allow to approximately quantify the sustainable buildings value. So, this research work is directed towards the analysis, understandings and presentation of key findings and conclusions regarding the impact of sustainability indicators.
PL
Nowe przepisy regulujące zagadnienia oszczędności energii w budynkach oraz sposób wyznaczania wskaźników energetycznych budzi wiele kontrowersji wśród projektantów. W artykule przeanalizowano wpływ projektowanej funkcji obiektu, jego skali i lokalizacji na kształtowanie się wskaźników energetycznych budynku. Wskazano, że założenie w projekcie nowego budynku granicznych, zgodnych z WT, wartości współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, poza nielicznymi wyjątkami, nie pozwala na spełnienie warunku ograniczającego ilość energii dostarczanej na pokrycie potrzeb użytkowych budynku (EP). Projektowa charakterystyka energetyczna, wyznaczana dla tej samej bryły, jest silnie uzależniona od rozpatrywanej funkcji obiektu i odkreślonych w metodyce obliczeń danych wejściowych.
EN
New rules governing the issue of energy savings in buildings and method for energy indicators raise a lot of controversy among designers. The paper analyzed the impact of the proposed functions of the facility, its size and location on the shaping of building energy performance indicators. It was pointed out that the establishment of limits of building partitions heat transfer coefficient for the proposed new building, with few exceptions, does not allow for the condition limiting the amount of energy supplied to cover the needs of the utility building (EP). Design characteristics of energy, calculated for the same body, is highly dependent on the function of the object under consideration and input data described in the methodology of calculation.
PL
Autor dzieli się uwagami nt. najnowszych wymagań dotyczących energochłonności i izolacyjności cieplnej budynków obowiązujących od stycznia 2014 roku. Najnowsza nowelizacja WT zaostrza wymagania odnośnie do energochłonności i izolacyjności cieplnej budynków. Od stycznia 2014 roku budynki muszą spełniać jednocześnie warunek EP i U. Ponadto przewidziano stopniowe obniżanie maksymalnych EP i U w roku 2014, 2017 i 2021.
EN
The last update of building standards enhances the requirements of energy saving and thermal insulations. From January 2014 buildings have to comply with the EP and U factor condition. The new law introduces a gradual reduction of the maximum EP and U in 2014, 2017 and 2021.
PL
Według znowelizowanych warunków technicznych budynki muszą jednocześnie spełniać warunek UC(max) i EP. Jak pokazują obliczenia, jest to możliwe również przy zastosowaniu standardowych materiałów i technologii. Istnieje kilka dróg spełnienia tego warunku. Sposób postępowania i wynik końcowy ściśle zależą od cech energetycznych danego budynku.
EN
According to the new building standards all buildings must also meet the UC(max) and EP factor condition. The calculations show that it is possible using standard materials and technology. There are several ways to satisfy this condition. The procedure and the result is highly dependent on the building energy characteristic.
PL
Koszt budowy domu energooszczędnego może być tylko 5% wyższy niż budynku tradycyjnego. Dziś szacuje się, że wynosi on średnio 3300 zł/m2
19
Content available remote The low energy house using an air solar collector ‒ a case study
EN
The main aim of this paper is to present the prospect of heating and cooling a house using solar air collectors. An analysis made of an energy-efficient house, for which the energy requirements for heating shall not exceed 40 kWh/m2/a. The calculations used air collectors with an area of 60 m2 and performance efficiency of 70%, which are available commercially. In the analyzed building the solar heating system provides almost full coverage of energy needs throughout the year, with a small shortfall occurring in December and January. The above-mentioned deficits at the beginning and end of the year can be supplemented with other alternative energy sources.
PL
Celem tego artykułu jest przedstawienie możliwości ogrzewania i chłodzenia domu jednorodzinnego przy wykorzystaniu słonecznych kolektorów powietrznych. W analizie uwzględniono dom energooszczędny, którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi 40 kWh/m2/a. Do obliczeń przyjęto kolektory powietrzne dostępne na rynku o powierzchni 60 m2 i wydajności wynoszącej 70%. W analizowanym budynku występuje prawie pełne pokrycie potrzeb na energię grzewczą w ciągu roku z powietrznych kolektorów słonecznych, oprócz niewielkich braków w tym względzie występujących w grudniu i styczniu. Wspomniane w tym przypadku pewne braki ciepła w końcu i na początku roku można uzupełnić z innych alternatywnych źródeł ciepła.
20
Content available remote Designing of passive residential buildings – case study
EN
This paper describes the process of designing the passive residential buildings. The analysis is carried out on the basis of the Mannheim project, created as an entry for the Isover competition – Multi-Comfort House. Particular steps of the design process are analyzed for meeting the requirements of passive standard building. The specific solutions adopted in the Mannheim project are presented as an example.
PL
W artykule opisano proces projektowania pasywnych budynków mieszkalnych. Analizę przeprowadzono na podstawie projektu stworzonego w Mannheim do konkursu Isover Multi-Comfort House. Poszczególne etapy procesu projektowania są analizowane pod kątem spełniania wymogów określonych w standardzie budynku pasywnego. Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie Mannheim przedstawiono jako przykład.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.