Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinetic durability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to analyse the process of onion waste pelleting in terms of its use as a fodder additive. The paper assesses the influence of the moisture content of shredded onion waste on the energy consumption of the pelleting system and the density and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of the pelleting process were carried out on an SS-4 stand, whose main component was the P-300 pellet mill with a flat rotating die with an opening diameter of 8 mm and an opening length of 28 mm, working with a set of two densification rolls. In the course of the tests, the influence of the moisture content of shredded onion waste (17.1%, 19.1% and 24.0%) on the energy consumption of the power mill, the temperature of the working system during pelleting, and the kinetic durability of the obtained pellets were tested. The tests of the pelleting process were carried out at a mass flow rate of shredded onion waste of Q=20 kg·h-1, a rotational speed of the set of densification rolls of nr=170 rpm-1 and a gap between the rolls and the die of hr=0.4 mm. On the basis of the performed tests, it was concluded that as the moisture content of the onion waste increases from 17.1 to 24.0%, the energy consumption of the power mill decreases by 22.6%, along with a decrease in density of approx. 15%, at a minimum reduction in kinetic durability of pellets of approx. 0.5%.
PL
Celem badań była ocena procesu peletowania (granulowania) odpadów cebuli w aspekcie jego wykorzystania jako dodatku do pasz. W pracy oceniono wpływ wilgotności rozdrobnionych odpadów cebuli na zapotrzebowanie na moc układu granulującego oraz na gęstość i wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu procesu peletowania (granulowania) przeprowadzono na stanowisku SS-4, którego głównym elementem jest granulator P-300 z wykorzystaniem płaskiej obrotowej matrycy o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem dwóch rolek zagęszczających. W trakcie badań określono wpływ wilgotności rozdrobnionych odpadów cebuli (17,1, 19,1 i 24,0%) na zapotrzebowanie granulatora na moc, temperaturę układu roboczego w trakcie procesu granulowania oraz na gęstość i wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu rozdrobnionych odpadów cebuli Q=20 kg·h-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr⋅min-1oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem wilgotności odpadów cebuli od 17,1 do 24,0% następuje spadek zapotrzebowania na moc granulatora o 22,6% oraz spadek gęstości o ok. 15% przy minimalnym spadku wytrzymałości kinetycznej granulatu o ok. 0,5%.
2
EN
The paper presents the results of tests of pelleting of materials of plant origin: oat bran and apple pomace. The tests were performed on a prototype pelleting and briquetting device with the use of a flat matrix with 8 mm (diameter) x 28 mm (length) openings, working with a system of three densification rolls. In the course of the tests the influence of apple pomace content (10%, 15%, and 20%) in a mixture with oat bran was determined, and the influence of pomace type (the pomace used was obtained during the pressing of cold clarified, hot clarified, and cloudy juices) on the device’s power consumption and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of pelleting process were carried out at a mass flow of raw material of 150 kgh-1, rotational speed of the system of densification rolls of nr=170 rpm-1 and at a gap between the rolls and the matrix of hr=0.4 mm. 24 hours after pellets had left the working system, their kinetic durability was determined using the Holmen tester. On the basis of the performed tests, it was concluded that with the increase of percentage content of apple pomace in a mixture with oat bran, moisture content of the densified material increased, which had a considerable impact on the course of the pelleting process and the quality of the obtained pellets. The type of apple pomace added to oat bran has a significant influence on power consumption of the pellet mill and kinetic durability of the obtained pellets.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu granulowania odpadów pochodzenia roślinnego: otrębów owsianych oraz wytłoków jabłkowych. Badania przeprowadzono na prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym z wykorzystaniem matrycy płaskiej o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających. W trakcie badań określano wpływu zawartości wytłoków jabłkowych (10, 15 i 20%) w mieszaninie z otrębami owsianymi oraz wpływ rodzaju wytłoków (zastosowano wytłoki powstałe przy wytłaczaniu soków klarowanych na zimno, klarowanych na ciepło i soków mętnych) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu surowca 150 kgh-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr.min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Po 24 godzinach od momentu opuszczenia układu roboczego przez granulat oznaczono jego wytrzymałość kinetyczną z wykorzystaniem testera Holmena. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości procentowej wytłoków jabłkowych w mieszance z otrębami owsianymi wzrastała wilgotność zagęszczanego materiału, co miało istotny wpływ na przebieg procesu granulowania i jakość otrzymanego granulatu. Rodzaj wytłoków jabłkowych dodawany do otrębów owsianych ma istotny wpływ na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu.
EN
This paper presents a universal prototype testing device for determining the kinetic durability of products of pressure agglomeration (pellets and briquettes). The device presented in the paper is equipped with replaceable test chambers enabling to combine Pfost's and Holmen's methods for the determination of kinetic durability of pellets, and a method for the determination of kinetic durability of briquettes. Equipping the device with an air blower and perforated chamber walls increases aggressiveness and allows an outlet for crushed particles from the chamber. The presented device will allow to perform tests that would make it possible to determine relationships between density and strength parameters of briquettes and pellets.
PL
W pracy przedstawiono uniwersalne prototypowe urządzenie badawcze do określania wytrzymałości kinetycznej produktów ciśnieniowej aglomeracji (granulatu i brykietów). Przedstawione w pracy urządzenie posiada wymienne komory testujące, co pozwala na połączeniu metody Pfosta i Holmena do określania wytrzymałości kinetycznej granulatu oraz metody określania wytrzymałości kinetycznej brykietu. Zastosowanie nadmuchu powietrza i perforowanych ścianek komór w urządzeniu zwiększa agresywność i pozwala wyprowadzić rozkruszone cząstki z komory. Przedstawione urządzenie pozwoli na prowadzenie badań pozwalających ustalenie zależności pomiędzy gęstością a parametrami wytrzymałościowymi brykietów i granulatu.
EN
The paper presents the results of tests of the influence of equipment and process parameters of the plate pellet mill with the a raking blade on the compressive strength and the kinetic durability of pellets. The variable input parameters are: inclination angle of the pelleting plate; inclination angle of the blade in the plate pellet mill; rotational angle of the pelleting plate; mass of water added to the plate during the process and time of the material staying in the pellet mill. In the course of the tests, it was concluded that there is a relationship between the strength of the obtained pellets and the inclination angle of the blade in the pellet mill. Pellets obtained at an inclination angle of the pelleting blade of 60° are characterized by a higher value of the compressive strength and the kinetic durability of pellets than at inclination angles of 90° and 120°.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów aparaturowo-procesowych granulatora talerzowego z łopatką zgarniającą na wytrzymałość granulatu na ściskanie i wytrzymałość kinetyczną granulatu. Zmiennymi parametrami wejściowymi były: kąt pochylenia talerza granulacyjnego, kąt pochylenia łopatki w granulatorze talerzowym, prędkość obrotowa talerza granulacyjnego, masa dodanej wody do talerza podczas procesu, czas przebywania materiału w granulatorze. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy wytrzymałością otrzymanego granulatu a kątem pochylenia łopatki w granulatorze. Granulaty otrzymane przy kącie pochylenia łopatki granulacyjnej 60° cechują wyższe wartości wytrzymałości granulatu na ściskanie i wytrzymałości kinetycznej granulatu niż przy kącie 90 i 120°.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania otrębów owsianych przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości 47 mm. Badania właściwe procesu zagęszczania przeprowadzono w układzie roboczym granulatora typu P-300 z układem płaska matryca–rolki zagęszczające. W badaniach tych określono energochłonność procesu granulowania oraz jakość uzyskanego granulatu (gęstość i wytrzymałość kinetyczną). Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej granulatu otrzymanego w układzie roboczym granulatora wykonano zgodnie z Polskimi Normami metodą Holmena. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że dodatek wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych spowodował zwiększenie podatności mieszanki na zagęszczanie i obniżenie zapotrzebowania granulatora na moc. Dodatek wycierki do ok. 20% pozwala na uzyskanie granulatu o wysokiej jakość stanowiącego pełnowartościowe paliwo stałe.
EN
The paper presents the results of the investigations of densification process of the plant wastes mixture of oat bran and potato pulp. The preliminary investigations of densification oat bran were conducted on the SS-3 stand, with an “open densification chamber-densification piston” working system, using the open chamber of diameter 8 mm and length lo=47 mm. The proper investigations of densification process were conducted in the working system of a P-300 pellet mill with the ‘flat matrix–densification rolls’ tool-in-use system. The tests determined the energy consumption of the pelletisation process and the quality (density and kinetic durability) of the obtained pellets. The kinetic durability of the pellets obtained in the working system of the pelletizer was determined with the Holmen’s method in accordance with Polish Standard. The results of the conducted investigations affirmed that the addition of potato pulp to oat bran had caused the growth of the susceptibility of the mixture and the lowering of the energy consumption of the pelletizer. The approx 20% addition of the potato pulp let on obtainment of the high quality pellets which is making up the balanced solid fuel.
6
Content available remote Mechanizm procesu brykietowania pasz w układzie roboczym z płaską matrycą
PL
W pracy przestawiono wyniki badań procesu brykietowania pasz z udziałem słomy na autorskich stanowiskach badawczych. Badano zależność gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego brykietu w otworze matrycy od prędkości przetłaczania, czyli wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy. Prędkość przetłaczania ma istotny wpływ na gęstość brykietu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości brykietu.
EN
Investigation results of fodder briquetting with straw participation per¬formed in authors’ own investigation posts are presented in the paper. The dependence of density, kinetic durability, moisture content and residence time of a moulded pellet in the matrix hole as a function of material portion height forced by rolls during one second (forcing speed) was tested The forcing speed revealed a significant influence on briquette density. Long residence time of material portion forced by rolls in the matrix opening hole caused the increase of briquette density.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań granulowania pasz - zależności gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego granulatu w otworze matrycy od wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości przetłaczania). Badania zrealizowano na autorskich stanowiskach badawczych SB-3, SB-12. Wysokość porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkość wtłaczania) ma istotny wpływ na gęstości granulatu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości granulatu. Należy przyjąć, że wysokość porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości wtłaczania) wynoszącej około 1,6-1,9 mm*s-1 zapewnia dobrą jakość granulatu, charakteryzowaną jego gęstością i wytrzymałością kinetyczną.
EN
The paper presents the results of the investigations of the fodders pelleting - the dependence of density, kinetic durability, moisture and the dwell time of the moulded pellet in the hole of the matrix on the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pumping). Investigations were carried out on the authors' own research stands SB-3, SB-12. The height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the forcing speed) has the significant influence on the pellets density. Longer dwell time of the portion of the material pressed by rolls in the opening hole of the matrix results in the growth of the pellets density. It should be assumed, that the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pressing) which is 1.6-1.9 mm*s-1 ensures a good quality of pellets characterized by their density and kinetic durability.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące gęstości oraz trwałości kinetycznej wytworzonych brykietów. W zależności od przyjętych nacisków zagęszczających 15 i 20 t gęstość wytworzonych brykietów z różnych frakcji kukurydzy pastewnej wyniosła od 688 do około 860 kgźm-3. Największą trwałością charakteryzowały się brykiety ze słomy kukurydzy pastewnej rozdrobnionej za pomocą rozdrabniacza bijakowego (długość sieczki 3-12 mm), gdzie współczynnik trwałości wynosił 0,88 zarówno dla nacisku 15, jak i 20 t, a straty okruszania wynosiły około 12%.
EN
The paper presents results of tests concerning density and kinetic durability of produced briquettes. Depending on assumed compacting pressure of 15 and 20 t, density of briquettes made of various fodder corn fractions ranged from 688 to approximately 860 kgźm-3. Highest durability was proved for briquettes made of fodder corn straw shredded using a beater shredder (chaff length 3-12 mm), where durability coefficient was 0.88 both for the pressure of 15 and 20 t, and crushing losses were approximately 12%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.