Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  społeczność lokalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki Centrów Usług Społecznych (CUS) jako nowej formy organizowania wsparcia dla mieszkańców społeczności lokalnej na wybranych przykładach z całego świata. Autorki metodą studium przypadku analizują zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne związane z projektowaniem Centrów Usług Społecznych, zgodnie ze współczesnym podejściem i standardami. Efektem artykułu jest sformułowanie wytycznych projektowych w zakresie lokalizacji, zagospodarowania działki, programu funkcjonalno-przestrzennego, a także przestrzeni wspólnych w ramach określonych typów CUS-ów. Wytyczne te mogą być przydatnym narzędziem dla tworzenia CUS-ów w Polsce, w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818).
EN
This article deals with the issue of Social Service Centers (CUS) as a new form of organizing support for local community residents on selected examples from around the world. The authors use a case study to analyze urban and architectural issues related to the design of social service centers in accordance with the modern approach and design standards. The result of the article is the formulation of design guidelines for the location, plot development, functional and spatial program, as well as common spaces for chosen types of CUSs. These guidelines may be a useful tool for creating CUSs in Poland in connection with the Act of July 19, 2019, on the provision of social services by the social services center (Journal of Laws 2019, item 1818).
PL
rewitalizacja to zmiany w przestrzeni publicznej słuzące w pierwszej kolejności społecznościm lokalnym. Rewitalizacja jest odzyskiwaniem terenów i przeprowadzaniem modernizacji tychże w taki sposób, aby zmianie - a w zasadzie poprawie - uległy ich własności uzytkowe. Inwestycje z obszaru rewitalizacji prowadzone są z zaangażowaniem niemałych środków finansowych. jakie działania rewitalizacyjne - w tym związane z zielenią - prowadzą wybrane miesta w Polsce?
EN
Purpose: The objective of this study is to present historical and cultural heritage as a development asset for local communities in peripheral areas in Western Ukraine. The author analyzes how chosen local communities make attempts to use historical and cultural heritage in order to reestablish local development resources. Design/methodology/approach: In order to achieve the objectives of this paper, the methods of content analysis and virtual ethnography were appointed. The study involved content analysis of secondary data (literature and available reports), ten online semi-structured interviews with local activists, youth workers and workers of the sphere of culture conducted in June 2020 and netnographic study online communities representing chosen research sites. Findings: The question of peripheral areas development concerns the mobilization of local resources and given examples illustrate, that this process has already started in Ukraine. Analysing the role of cultural and historical heritage in local development in the context of current political, economic and social framework, provides an interesting outlook on the processes of social change and community development. Cultural and historical heritage as an asset contributes both to socio-economic conditions improvement and community building processes. Research limitations/implications: The limited amount of data collected for this study and limited research methods appointment determines the classification of this study as preliminary. The research question is current and the in-depth study of the issues is needed. Nevertheless, findings contribute to research on social change processes. Social implications: The rural - urban development disparities in post-Soviet countries are still remarkable, therefore research focused on analysis of overcoming development divisions contributes to the question of social change processes in former Soviet countries. Originality/value Theoretical and empirical identification of cultural and historical heritage on community development in peripheral areas.
EN
The article presents an overview of social considerations for location of renewable energy production sites (wind or solar farms) at the overburden disposal areas situated inside Jóźwin II B and Jóźwin IIA open pits of the PAK Konin Lignite Mine which are researched in frame of the SUMAD project (entitled “Sustainable Use of Mining Waste Dumps”). The article includes a preliminary investigation of socio-economic variables in order to verify if the new function planned for the post-mining areas meets the needs of a local community.
PL
W artykule przedstawiono przegląd uwarunkowań społecznych związanych z lokalizacją miejsc produkcji energii odnawialnej (farm wiatrowych lub słonecznych) na wewnętrznych zwałowiskach górniczych zlokalizowanych w obrębie odkrywek Jóźwin IIB i Jóźwin IIA PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin, które są przedmiotem badań w ramach projektu SUMAD (pt. “Zrównoważone wykorzystanie zwałowisk górniczych”). Artykuł obejmuje wstępne badanie zmiennych społeczno-ekonomicznych w celu sprawdzenia, czy nowa funkcja planowana dla terenów pogórniczych odpowiada potrzebom lokalnej społeczności.
PL
Od momentu utworzenia pierwszych straży miejskich na podstawie ustawy o Policji z 1990 r. [8] straże gminne (miejskie) przeszły daleko idącą transformację. Zakres ich działania na rzecz społeczności lokalnej został znacznie rozszerzony, od realizacji zadań porządkowo-administracyjnych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Choć terenem działania straży nadal jest teren gminy, której organy ją utworzyły (rada gminy), jej działania mają o wiele szerszy zasięg, mając na uwadze efekty jej funkcjonowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż gminna (miejska), zarówno jako samodzielnie funkcjonujący podmiot, jak i współpracujący z innymi podmiotami, takimi jak Policja, straże pożarne, pogotowie ratunkowe czy też inne służby ratownicze, zajmuje istotne miejsce wśród podmiotów należących do systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego efekty funkcjonowania wychodzą daleko poza teren gminy i społeczności lokalnej.
EN
Since the establishment of the first city guards pursuant to the Police Act of 1990 [8], the municipal police (city guards) have undergone comprehensive transformations. The scope of their activities provided for the local community has been significantly extended, from the implementation of activities related to maintaining order and administrative tasks to the execution of tasks related to public safety and order. The main operating territory of the city guards remains the municipality whose bodies have established them (i.e. the commune council), and yet their activities are far more extensive than that, particularly if one takes into account the effects of their operation, especially in the field of public security and order. Both as an independent entity and in cooperation with other entities, such as the Police, the fire service, medical ambulance service or other emergency services, the municipal police (city guards) occupy an important position among entities that form a part of the public security and order system, the operational effects of which go far beyond the territory of the commune and the local community.
EN
Purpose: The aim of this paper is to discuss the issues of localism and social capital revival as important factors of local and regional development of rural areas in Khmenlytskyi Oblast in Ukraine. The paper shows an anthropological perspective on the processes of social change and overcoming the effects of socialism in the sphere of mentality, attitudes and life orientations local communities. Design/methodology/approach: Presented material refers to the empirical data obtained during fieldwork in the Khmelnytskyi region in 2018. The field study was conducted in three local communities in using ethnographic methods in order to analyze and describe the socio-cultural effects of the political transformation that currently occur in rural areas. The research was based on the practical application of the concept of post-socialism and methodology developed by social anthropologists. Findings: The question of rural areas development concerns the mobilization of local resources and given examples illustrate, that this process has already started in Ukraine. Local communities in rural areas are characterized by a “long duration”, and therefore are relatively resistant to change. Communism legacy is an obstacle, hindering rebuilding subjectivity in former Soviet countries. Overcoming resentments connected with transition applies mainly to inhabitants of rural areas. The ongoing decentralization stimulates locality and social capital renewal. Research limitations/implications: Rural areas in post-Soviet countries as a research area allow to observe both relics of the past and signs of social change. Conducted research made it possible to indicate the behaviors and attitudes characteristic of the previous system, as well as new practices establishing the foundations of civil society. Studies on rural areas development still require many in-depth qualitative and quantitative research. Social implications: The interest in locality as a social phenomenon and a subject of analysis, has been changing. Return to the concept of locality in social sciences is related to the importance of locality in the process of social change – in that way locality becomes a dynamic and global problem associated with the activities of individuals, groups, institutions, policies and social processes. Originality/value: Theoretical and empirical identification of interdependence between factors of “persistence” and “change” in selected local communities in rural areas in Khmenlytskyi Oblast.
PL
Ostatnie dwie dekady bieżącego wieku przyniosły wyjątkowo wiele zmian w środowisku zbudowanym. Należą do nich nie tylko zmiany związane bezpośrednio z powstaniem nowej tkanki miejskiej, ale również zmiany postaw społecznych wobec przestrzeni wspólnych związanych ze środowiskiem mieszkaniowym. Miasto przestaje być, tak jak do tej pory, głównie poddawane krytyce, a mieszkańcy swoją roszczeniową postawę co do zagospodarowania przestrzeni, stopniowo zmieniają na współuczestniczącą w procesie jej tworzenia. Mieszkańcy miast chcą mieć realny wpływ na przestrzeń zurbanizowaną, szczególnie tę im najbliższą. Zatem prawo do miasta, nie jest już przywilejem czy obowiązkiem, a staje się potrzebą. Efektem próby realizacji tej potrzeby jest zjawisko, które coraz częściej możemy obserwować w Polsce, a z jakim od wielu lat spotykamy się zagranicą: działania w przestrzeni publicznej zmieniają się w działania na rzecz przestrzeni publicznej. Jednym z ich rodzajów są przekształcenia przestrzeni wspólnych związanych z miejscem zamieszkania – podnoszenie ich jakości estetycznej, zmiany funkcjonalne, modernizacja elemen­tów zagospodarowania. Obserwując liczne przykłady partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych zauważono, iż inicjacja, przebieg oraz efekty podejmowanych działań w dużym stopniu zależą od kapitału społecznego grupy podejmującej aktywność. W związku z powyższym, istnieje potrzeba prowadzenia badań związanych z wzajemną relacją poziomu kapitału społecznego z zagadnieniem kształtowania i zarządzania przestrzenią publiczną przy współudziale lokalnych społeczności, co będzie głównym tematem artykułu. Do zbadania ww. związku użyto metod badań jakościowych: wizji lokalnej, obserwacji nieuczestniczącej, wywiadów fokusowych. To złożyło się na obraz komparatystyki trzech wybranych warszawskich studiów przypadków. Przeanalizowano jepod względem spełnienia wybranych do badań kryteriów jakościowych. Kryteria te wskazane zostały na podstawie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, będącej jedną z części Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest wskazanie czynników pochodzących z wewnątrz grupy użytkowników przestrzeni i czynników zewnętrznych, mających pozytywny i negatywny wpływ na podejmowanie, przeprowadzanie i utrzymywanie efektów zmian w przestrzeniach wspólnych wypracowanych przy współudziale lokalnych społeczności w warunkach polskich. Wnioski posłużyć mogą do ulepszania przyszłych procesów partycypacyjnych związanych z przestrzenią miejską – zarówno ze strony nieprofesjonalistów biorących w nich udział, jak również ekspertów – architektów i urbanistów.
EN
The last two decades of the century have brought unusually many changes in the built environment. These include not only changes directly related to the emergence of a new urban fabric, but also changes in social attitudes towards common spaces located in residential areas. The built environment has never been evaluated so strongly. This assessment translates not only into the everyday outdoor activities of residents (necessary, optional and social activities), but also to economic projects (purchase, sale and rental of real estate). At the same time, the city ceases to be, as it has been so far, mainly subjected to criticism, and the residents are gradually changing their demanding attitude concerning the development of space to participate in the process of its creation. Society wants to have a real impact on urban space, especially on the space closest to them. Thus, the right to the city is no longer a privilege or a duty, but it becomes a need. Trying to meet this need results in a phenomenon which we can increasingly observe in Poland, and which we have been witnessing abroad for many years: activities in public space are changing into activities for public space. They include the transformation of common spaces related to the place of residence—improving their aesthetic quality, functional changes, modernization of development elements. Observing numerous examples of public participation in shaping public spaces, it was noticed that the initiation, course and effects of activities largely depend on the social capital of the group undertaking said activity. Accordingly, there is a need for research on the mutual relation between the level of social capital and the issue of shaping and managing public space with the participation of local communities, which will be the main topic of the paper. To investigate the above-mentioned issue, qualitative research methods were used in relation to the relationship: site visit, non-participant observation and focus interviews. This contributed to a comparative study of three selected Warsaw case studies. They were analysed in terms of meeting the qualitative criteria selected for the study. These criteria have been indicated on the basis of the Social Capital Development Strategy 2020, which is one of the parts of the Medium-Term National Development Strategy. The result of the analyses is an indication of derived factors from within the group of space users and external factors that have a positive and negative impact on initiating, carrying out and maintaining the effects of changes in common spaces developed with the participation of local communities in Polish conditions. The conclusions can be used to improve future participation processes related to urban space - both by non-professionals participating in them, as well as experts - architects and town planners.
PL
W artykule zostały ujęte zasady działania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kwestie ich bezpośredniej działalności i wpływu na bezpieczeństwo społeczeństwa lokalnego. Ochotnicza Straż Pożarna powstaje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony na najwyższym poziomie. Celem artykułu było przedstawienie działań OSP jako czynnika wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa lokalnego.
EN
This article presents principles of operation and functioning of Volunteer Fire Department and issues of their direct activity and impact on the security of local society. Volunteer Fire Department was created in order to provide citizens with security on the highest level.
EN
The stem of contemporary culture in the Baltics arose from the countryside and folklore. Among the traditions of the Baltic cultures, there is talka – a term derived from work in the field, which historically was the act of communal work of the village residents to help each family in their agricultural work, such as haymaking, rye harvesting, manuring, threshing, flax pulling, and breaking. Known in other countries as “bee”, the term “talka“ in the Baltics refers to voluntary community work. As the communities have been moving to cities, talka has followed them naturally. Currently, cooperative work efforts include maintenance of sites and buildings, and it is a frequent and widespread act. The paper reviews examples of combined efforts of small communities to improve the appearance, performance, and security of public spaces. The application of joint work has allowed for low-cost gentrification and urban upgrade of several neighborhoods in Latvia.
PL
Współczesna kultura krajów bałtyckich wywodzi się ze wsi i folkloru. Jedną z tradycji kultur bałtyckich jest talka – zjawisko, które historycznie było aktem zbiorowej pracy mieszkańców wsi i pomocy każdej rodzinie w pracach na roli. Podczas migracji mieszkańców wsi do miast talka podążała za nimi w naturalny sposób. Obecnie wspólne działania obejmujące utrzymanie osiedli i drobne naprawy budynków to zjawisko powszechne oraz regularne, a termin talka oznacza dobrowolną pracę na rzecz społeczności. W artykule omówiono przykłady wspólnej pracy małych społeczności lokalnych, mającej na celu poprawę estetyki, funkcjonowania i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. Zaangażowanie społeczności pozwoliło na niskobudżetową gentryfikację oraz modernizację kilku dzielnic Łotwy.
11
Content available Uchodźcy w społeczności lokalnej
PL
Kluczowymi elementami dla prezentowanego artykułu są potencjalne reakcje społeczności lokalnej na zderzenie kulturowe z tzw. uchodźcami syryjskimi. Tytułowe zderzenie cywilizacyjne ujęte jest jednak w ramy lokalne, nie globalne a opisywane zjawiska głównie dotyczą potencjalnych lokalnej społeczności. Opisane zostały konstytutywne cechy obcego w strukturze społecznej, cechy i podłoże egzystencjalne społeczności lokalnej. W tak wykreowaną podbudowę definicyjną wpleciono możliwe, potencjalnie odczuwane zagrożenia społeczności lokalnej. Artykuł kończy skrócona wersja dobrych i złych praktyk na gruncie konfrontacji kultur uchodźców i społeczności lokalnej.
EN
The key elements for the presented article are the potential reactions of the local community to the cultural clash with the so-called Syrian refugees. The title civilization clash is, however, contained in local, not global framework, and the described phenomena mainly concern potential local communities. The constitutive features of the stranger in the social structure, features and existential background of the local community have been described. Possible, potentially felt threats to the local community were woven into the definition foundation created in this way. The article ends with a shortened version of good and bad practices based on the confrontation of refugee cultures and the local community.
EN
The article presents various ways of defining cultural security, which is one of the human primary needs represented in the literature on the subject. It focuses on explaining the meaning of the term “monument”, which is defined and understood in many ways. The history of the Land of Liw and the Liw Castle is presented through the analysis of historical literature. Furthermore, the article discusses Otto Warpechowski’s contribution to the protection of the Liw Castle, which is the cultural heritage of the Mazovia region and the entire Poland, against total destruction planned by the Nazi authorities. The article reveals the impact that the Castle in Liw has on the feeling of cultural security of the local community, and describes cultural activities undertaken at the Liw Castle aimed at promoting the sense of safety, cultural identity and belonging to the Polish cultural community and a local community.
PL
Artykuł pokazuje różne sposoby definiowania bezpieczeństwa kulturowego będącego jedną z naczelnych potrzeb człowieka oraz reprezentowaną w literaturze przedmiotu. Skupia się na wyjaśnieniu znaczenia terminu „zabytek”, który jest definiowany i rozumiany na wiele sposobów. Poprzez analizę literatury historycznej przedstawione zostały dzieje ziemi liwskiej i zamku liwskiego. Artykuł porusza również kwestię wkładu Otto Warpechowskiego w ochronę zamku liwskiego przed całkowitym zniszczeniem, jakie było zamiarem władz nazistowskich a będącego dziedzictwem kulturowym regionu Mazowsza i całej Polski. Artykuł ukazuje, jaką rolę odgrywa Zamek w Liwie w poczuciu bezpieczeństwa kulturowego społeczności lokalnej oraz jakie działania kulturalne są podejmowane na zamku liwskim, aby podnieść poziom poczucia bezpieczeństwa, tożsamości kulturowej oraz przynależności do wspólnoty kulturowej Polski, społeczności lokalnej.
PL
Jak wynika z sondaży prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, dialog między mieszkańcami a administracją publiczną oraz partycypacja obywateli we władzy powoli się zwiększają. Ten proces ma charakter ciągły i rozwija się konsekwentnie.
14
Content available The artistic actions protecting public spaces
EN
The article addresses the issue of participatory art (the so-called political, engaged art), which in its assumptions deals with the subject of marginalized social groups. Such art aims at solving given problems by the diagnosis of a cultural, social and economic situation, by animation actions, media coverage and negotiations between the parties to the conflict. The article specifies the artistic actions which allowed to protect public spaces against the pressure exerted by investors and obliged local governments to conduct restoration work and properly organise places for relaxation and integration of local communities. There is also focus on the experience of Polish artists such as Iza Rutkowska, Julita Wójcik and Joanna Rajkowska as well as the description of the Modraszek Collective action and the selected participatory actions of the project entitled Wrocław - Entrance from the Backyard.
PL
Udział lokalnej społeczności w kształtowaniu terenów zieleni jest niezwykle cenny dla przeprowadzenia procesu projektowego i uniknięcia konfliktów w przyszłości. Jest jednak także wyzwaniem dla architektów krajobrazu, od których wymaga się coraz szerszej wiedzy i umiejętności w poszukiwaniu rozwiązań kompromisowych o szerokim spektrum pozytywnego oddziaływania.
PL
Prezentowany artykuł poświęcony został tematyce bezpieczeństwa personalnego na gruncie społeczności lokalnej. Kluczowym zagadnieniem jest stan poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia w wymiarze indywidualnym. Elementy te zostają powiązane w bezpośredni sposób z funkcjonowaniem społeczności lokalnej, jej dobrobytem, perspektywami rozwojowymi. Prócz samego powiązania wspomnianych elementów, istotnym jest również naświetlenie zależności i ukazanie sposobów podniesienia poczucia bezpieczeństwa poprzez np. proces konsultacji społecznych i edukacji obywatelskiej. Kwestie definicyjne bezpieczeństwa, społeczności lokalnej potraktowano marginalnie, jedynie jako naświetlenie tła w kontekście analizowanej problematyki.
EN
Specifically, the article has been the subject of security personnel on the basis of the local community. A key issue is the status of the sense of security and risks in terms of the individual. These elements are related directly to the functioning of the local community, its prosperity, and development perspectives. In addition to the relationship of these elements, it is important to highlight also the dependencies and showing ways to increase a sense of security through, for example. the consultation process of the social and civic education. Issues of definition of safety, local community treated marginally, only as background exposure in the context of the issues.
PL
W artykule zostało przedstawione pojęcie bezpieczeństwa oraz jego zagrożenia, mogące wystąpić w społecznościach lokalnych. Autorka zaprezentowała zasady i etapy tworzenia programów profilaktycznych oraz dwa wybrane programy realizowane na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Głównym celem artykułu jest omówienie wybranych programów społecznych biorących udział w procesie zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych. Problem główny przedstawiony został w formie pytania: W jaki sposób bezpieczeństwo na poziomie społeczności lokalnych jest kształtowane przez programy społeczne? Artykuł powstał na podstawie analizy literatury oraz badania wybranych programów. W rezultacie rozważań nakreślono ich pozytywne i negatywne aspekty. Wnioski sformułowano na podstawie analizy wyników danych wprowadzonych w życie programów. Głównym wynikiem rozważań autorki jest stwierdzenie, że w wielu przypadkach programy profilaktyczne nie są odpowiednio ustanawiane, przez co trudno ocenić ich następstwa. Aby móc oszacować realne skutki danego programu, ważne jest, aby potwierdzić, czy przy jego tworzeniu zakończono wszystkie konieczne etapy, przestrzegając ustalone zasady.
EN
The article presents the concept of the security and its threats, which can occur in local communities. The author has described the rules and stages of the preventive programmes formation as well as two chosen preventive programmes, designed to support security in local communities. The main aim of the essay was to elaborate chosen, programmes tackling social problems, which take part in the process of the security assurance at the local community level. The main matter is delivered answering the following question: In what way the security at the local community level is shaped through the social programmes? The paper was written on the grounds of the literature analysis and examination of the chosen programmes. Based on the author’s considerations the positive and negative aspects of these preventative programmes are drawn. The findings presented, are based on the analysis of the outcomes of the selected, implemented programmes. The main conclusion of the author is the fact that in many cases preventative programmes are not established correctly, which creates some difficulties at accessing their outcome. While evaluating the results of a chosen programme, it is important to confirm, if during the creation process, all necessary stages were completed, abiding all constituted rules.
PL
Bezpieczeństwo publiczne ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Określa ono stan, w którym każdy obywatel i jego mienie oraz mienie społeczne są chronione przed niebezpiecznymi zjawiskami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jedno z podstawowych zadań władzy lokalnej to zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na administrowanym terenie. Bezpieczeństwo jest bowiem jednym z podstawowych filarów rozwoju gospodarczego i społecznego danego obszaru, w tym również miejskiego. Aby osiągnąć ten cel konieczna jest integracja wszystkich służb działających na administrowanym terenie. Jest to skomplikowane zadanie ze względu na fakt, iż obszar taki najczęściej jest bardzo zróżnicowany zarówno topograficznie, jak i sytuacyjnie. Dodatkowo bardzo często cały system ulega dynamicznym zmianom w czasie. Jedną z formacji, która ma realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego jest straż miejska. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta (gminy). W artykule omówiono podstawowe akty prawne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz rolę i znaczenie straży miejskiej w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Sprawnie działająca straż miejska może bowiem znacząco wpłynąć na stan poczucia bezpieczeństwa publicznego w lokalnej społeczności. W pracy straży miejskiej bardzo istotne znaczenie mają również działalności edukacyjna oraz integracyjna. Wynika to z faktu, iż straż miejska, jako samorządowa formacja, ma za zadanie pełnić służebną rolę w stosunku do społeczności lokalnej. Prezentowany artykuł należy traktować jako wstęp do dyskusji na temat roli i znaczenia straży miejskiej w życiu społeczności lokalnej.
EN
Public safety is crucial for the proper functioning of society. It defines a state in which every citizen as well as their property are protected from dangerous external and internal phenomena. One of the main tasks of the local authority is to ensure public safety in the area administered. Security is one of the basic structures of the economic and social development of the area, including the urban areas. In order to achieve this objective, it is necessary to integrate all services in the area of administration. This is a complicated task due to the fact that the area is most often very diverse, both topographically as well as situationally. Furthermore, very often the entire system is rapidly changing over time. One of the formations, which is to carry out tasks related to the assurance of public safety is the City Guard. Its key task is to guarantee public order in the city (municipality).The article discusses the basic legislation related to public security and the role, as well as the importance of city guards in ensuring this security. A functioning city guard can significantly affect the state of public security in the local community. Educational and integration activities are also vital for the work of the City Guard. This is due to the fact that the City Guard, as a self-government formation, is intended to serve as a service role in the local community. The article presented should be seen as an introduction to the discussion of the role and significance of urban guards in the life of the local community.
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość realizacji idei zrównoważonego rozwoju poprzez aktywność animatorów działających w społecznościach lokalnych. Kontekstem tych poszukiwań są opisane zagrożenia, takie jak: merkantylność, turbokapitalizm, spatologizowanie i niezdolność do samoograniczenia systemu i władzy, brak wartości, deprecjonowanie humanistyki, którym poświęcamy uwagę w pierwszej części artykułu. W drugiej części odwołujemy się do wywiadu przeprowadzonego przez nas z animatorką działającą w konkretnym środowisku, wskazując potencjał i zagrożenia jej aktywności, nacechowanej w sposób naturalny świadomością znaczenia trzech konstytutywnych dla zrównoważonego rozwoju elementów: relacji, rynku, środowiska. Tylko taka spersonalizowana odpowiedzialność i troska o te trzy elementy w naszej ocenie jest gwarantem zaistnienia zrównoważonego rozwoju poprzez lokalnie realizowane inicjatywy, bo idea ta potrzebuje pozasystemowego wsparcia.
EN
The aim of this article is trying to answer the question about possibility of realization of idea the balanced development by activity of animators acting in the local communities. Described context of this search are following threats: the mercantilism and the turbocapitalism, pathology and the unfitness for limiting the system of the power, lack of the values, deprecating the human knowledge. These problems we are devoting in the first part of the article. In the second part we are referring the interview conducted with the animator operating in the specific socio-cultural environment. We are demonstrating the potential and threats of her activity, marked in the natural way of the awareness of meaning three constitutive for the balanced development elements: of relation, market, environment. Only such personalized responsibility and the concern for these three elements in our evaluation is a guarantee of becoming known the balanced development. That idea implementation of initiatives in the local environment needs in our belief support apart from the system.
EN
Historical town of Fordon underwent transformations induced by expansion of Bydgoszcz larger, neighbouring city. Isolation and degradation that has followed proved to be a stimulus to the local community. Now, Stary Fordon appears to be an attractive district of Bydgoszcz. Isolation has been replaced by pragmatic integration focused on preservation of idiosyncracy of the character of Fordon.
PL
Przemiany jakim podlegało historyczne miasteczko Fordon, w 1972 roku wchłonięte w ramach powiększenia powierzchni inwestycyjnej Bydgoszczy, pokazują że w pewnych sytuacjach aspektem stymulującym aktywność może być skazanie miejsca na izolację i degradację. Stary Fordon po latach marginalizacji jawi się jako specyficzna, atrakcyjna dzielnica Bydgoszczy. Izolację zastąpiła świadoma, obustronna integracja akceptująca zachowanie małomiasteczkowego charakteru Fordonu.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.