Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marketing usług
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In today’s turbulent times, companies need to embrace new business models and paradigms of B2B marketers, learn from the mistakes of others and get inspired by new ways and innovative ideas, as innovations represent a source of a long-term profit, business success and competitive advantage. The aim of this contribution is to propose an effective business and marketing plan of the business and manufacturing holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic with regard to the planned sales volume in quantitative and financial terms of long-term profit potential, business success and competitive advantage in the field of exhibitions in the Czech Republic. Scientific methods for obtaining information, data collection and results from the evaluation were analysis of identifying the phases of innovative marketing - selecting the area of interest of the marketing process, creating a “marketing gap” and suggesting of the way to link new ideas to original ones; method of secondary analysis of professional economic studies and written internal documents of the holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic; formal interview in way of open questions with selected members of the management holdings Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic and other. A specific hypothesis was proposed to verify the current change in the marketing concept that has an impact on the expansion of services portfolio, progress of an enterprise, support of production processes, and improvement of output values of economic indicators.
PL
W dzisiejszych niespokojnych czasach firmy muszą stosować nowe modele biznesowe i paradygmaty marketerów B2B, uczyć się na błędach innych i inspirować się nowymi sposobami i innowacyjnymi pomysłami, ponieważ innowacje stanowią źródło długoterminowego zysku, sukces biznesowy i przewaga konkurencyjna. Celem tego artykułu jest zaproponowanie skutecznego planu biznesowego i marketingowego holdingów biznesowych i produkcyjnych Výstaviště České Budějovice w Czechach w odniesieniu do planowanej wielkości sprzedaży pod względem ilościowym i finansowym pod względem długoterminowego potencjału zysku, sukcesu biznesowego i przewaga konkurencyjna w dziedzinie wystaw w Czechach. Naukowe metody uzyskiwania informacji, gromadzenia danych i wyników oceny obejmowały analizę identyfikacji faz marketingu innowacyjnego - wybór obszaru zainteresowania procesu marketingowego, tworzenie „luki marketingowej” i sugerowanie sposobu połączenia nowych pomysłów z oryginalne; metoda wtórnej analizy profesjonalnych badań ekonomicznych i pisemnych dokumentów wewnętrznych spółek holdingowych Výstaviště České Budějovice w Czechach; formalny wywiad w formie pytań otwartych z wybranymi członkami kierownictwa Výstaviště České Budějovice w Czechach i innych. Zaproponowano konkretną hipotezę, aby zweryfikować obecną zmianę koncepcji marketingowej, która ma wpływ na rozszerzenie portfela usług, rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie procesów produkcyjnych i poprawę wartości wyjściowych wskaźników ekonomicznych.
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia metafor w opisie działalności przedsiębiorstwa oraz prezentacja wybranych metafor znajdujących zastosowanie w zarządzaniu i marketingu przedsiębiorstw usługowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw medialnych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury. W treści zaprezentowano pojęcie metafor i ich rolę w organizacjach, typologię metafor oraz przykłady ich wykorzystania w przedsiębiorstwach usługowych oraz medialnych, w szczególności koncentrując się na metaforach teatru i orkiestry. W artykule wskazano również ograniczenia stosowania metafor.
EN
The aim of the article is to indicate the significance of metaphors in a description of activities performed by an organisation, and to present the selected metaphors applied in management and marketing of service companies, with particular consideration of media organizations. In the article the method of literature analysis has been applied. The article presents the notion of a metaphor and its role in organizations, the typology of metaphors and some examples of their application in service and media organizations in particular, focusing on metaphors of the theatre and the orchestra. The limitations of metaphors have been also indicated.
PL
Artykuł dokonuje przeglądu zmian zachodzących od lat dziewięćdziesiątych na rynku energii w Polsce, w odniesieniu do modeli marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. W treści przedstawiono wybrane modele marketingowe i narzędzia stosowane na rynku polskim od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, w tym także analizę modelu marketingu relacyjnego, i różnice pomiędzy marketingiem produktu i marketingiem usług. Energia elektryczna – traktowana jako dobro społeczne – od kilkunastu lat jest w Polsce produktem, czyli obiektem wymiany handlowej: medium, które może być oferowane na rynku. Z tego też względu w artykule przedstawiono również aktualną analizę, model marketingu oraz jego narzędzia wykorzystywane aktualnie do wsparcia sprzedaży energii. Formę produktu dla energii elektrycznej wymusza na sektorze model rynku – dzięki trwającemu procesowi liberalizacji przesuwa się on ze sfery monopolistycznej dynamicznie w kierunku wolnego rynku. Przejście to płynnie wymusza także fazę oligopolu, czyli rynku wielkich graczy – artykuł podkreśla, że faza ta w Polsce została skrócona do minimum poprzez otwarcie rynku dla odbiorców instytucjonalnych w 2007 roku, co niesie ze sobą istotne konsekwencje. Mając na względzie fakt, że na rynku energetycznym działa obecnie około 400 podmiotów sprzedających energię publikacja zwraca uwagę, że około 25% z nich komercyjnie pozyskuje klientów i rozwija swoje bazy sprzedażowe, oferuje produkty i rozwija różne modele marketingu. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla uczestników rynku energii w Polsce, jako że oczekuje on na pełne otwarcie w wymienionym segmencie. Artykuł konkluduje, że stosowanie elementów i modeli marketingu relacyjnego jest jak najbardziej uzasadnione – w szczególności na rozwiniętym rynku, jakim jest obszar energii elektrycznej dla przedsiębiorstw – znaczenie tych modeli dla konsumentów będzie w najbliższym czasie rosło. Należy podkreślić, że uwolnienie taryfowania energii dla konsumentów wzmocni znaczenie narzędzi, takich jak budowanie relacji, programy lojalizujące, oferty personalizowane i inne.
EN
This article provides an overview of changes in the Polish energy market in terms of the marketing models used by energy companies since the 1990s. It describes models and marketing tools applied in Poland, including an analysis of the relationship marketing model. The article also presents differences between product and service marketing. Electrical energy is regarded as a social good. For decades in Poland it has been a product, a subject of trade, a mediumthat can be offered on the market. Thanks to the ongoing liberalization process, electricity as a product is moving dynamically from the monopolistic sphere towards the free market. This transition is smoothly enforced through an oligopoly phase – a transition through a period of a limited number of suppliers. It is worth noting that this phase in Poland was shortened to a minimum by the opening of the market to institutional clients in 2007. At present, the Polish market features approximately 400 entities selling energy. These are the companies that have received concessions for the sale of electricity. It is estimated that about 25% of them acquire customers commercially, expanding their sales base, offering products, and developing various marketing models. This is significant for the players in the energy market in Poland since it has been awaiting a full opening. The national experiences clearly indicate that elements and models of relationship marketing are worth applying. This is especially useful in developed market segments such as electrical energy for businesses, and will increase the importance of these models for consumers in the near future. The release of energy tariffs for consumers will reinforce the importance of such tools as relationship building, loyalty programs, and personalized offers.
PL
Turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki światowej, jednak, podobnie jak cała ludzka cywilizacja ulega istotnym przeobrażeniom. Zmienność sytuacji na rynku turystycznym w połączeniu z konkurencją, jaka na nim panuje powodują, iż przedsiębiorstwo turystyczne zmuszone jest nie tyle do obserwacji procesów i tendencji rynkowych, co do poszukiwania nowych rozwiązań w sferze organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Kluczowym elementem, który w dzisiejszych czasach pozwala poprawić konkurencyjność produktów turystycznych jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług. Umiejętne zarządzanie przez jakość zagwarantuje nabywców zaoferowanego produktu oraz zaspokoi w pełni ich potrzeby. Jedyną miarą jakości produktu turystycznego jest stopień spełnienia oczekiwań klientów. Przedsiębiorstwo potrafiące zawsze osiągać pozytywną ocenę świadczonych usług, skutecznie konkuruje za pomocą jakości.
EN
According to the changing situation in the tourism market, to the competition and the globalization, the tourist enterprises are forced to search for new solutions concerning organization and service. Contemporary tourist business is characterized by making innovating; a tourist enterprise is forced to overtaking operation in order to attract clients. If a tourist business is to perform efficient functions and to attract clients, it has to increase this service quality. The major factor of quality is clietns’ satisfaction and meeting their requirement.
PL
Artykuł został poświęcony kwestii e-biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz wynikającej z niego potrzeby kreowania nowego modelu biznesu opartego na e-gospodarce. W opracowaniu podjęto próbę opisania zastosowań Internetu w procesach biznesowych oraz określenia jego oddziaływania na jakość oferowanych usług.
EN
This article presents the issue of e-business at small and medium companies sector and the requirements of creating the new business model based on the e-economy, which follows from the e-business. It also describes applications of the Internet in business process and it defines the influence of the Internet on the quality service.
PL
W artykule omówiono zagadnienie wpływu umiejscowienia komórek organizacyjnych służb marketingu na skuteczność działań i planów marketingowych, w których uczestniczą wszystkie piony dyrekcyjne przedsiębiorstw usługowych. Omówiono charakterystyczne cechy marketingu usług, ich wpływ na kształt wewnętrznych procesów marketingowych oraz struktury organizacyjne firmy usługowej. Na przykładzie usługowej firmy spedycyjno-logistycznej przedstawiono zadania służb marketingu wraz z modelem organizacyjnym struktury macierzowej służącej do realizacji planów marketingowych.
EN
The paper deals with marketing's aspects of service delivery process depending of ser-vice market conditions. It is focused on internal conditions of company's activity in view of fulfilling the customer needs and expectations. Some specific issues of service's marketing have been presented in view of effectiveness of marketing's activity. It has been shown how the localization of marketing's departments could influence finał reaching the goals of marketing's plans.
PL
W artykule omówiono rolę innowacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego województwa lubuskiego. Zaprezentowano źródła i określono czynniki mogące wpływać na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego.
EN
In this article was described role of innovations to influence on the improvement the competitiveness of the dairy industry in lubuskie province. Author was presented source and factors, which may have influencing on the dairy industry competitiveness.
PL
Marketing dóbr przemysłowych, będąc integralną częścią marketingu, traktowany może być jako wyodrębniona jego dziedzina. Ma to swoje uzasadnienie w zasięgu podejmowanych działań, kontaktach business-to-business, kształtowaniu powiązań rynkowych, a przede wszystkim w strukturach i sposobach dokonywania zakupów.
9
Content available remote The role of marketing in the Polish banks
EN
The undergoing changes in Poland economy concern also banking. Banks have to adapt to the free-market economy with using the marketing in their activity. In the marketing mix of bank services can be distinquished the main tools: the product, price, the promotion, distribution and personnel. Polish banks offer range asortment of bank services and bas introduced many of the new kind products. Price of bank services have assential effect on competitiveness of banks. In promotion of banks services the most often are used following canals for setting up advertisement: postal, TV, posters and publishing. The dominant role in distribution of bank services play the direct canals. However there are developing indirect distribution in the shape of stockbroker, leasing, services, of financial advisory and insuarances. The bank personnel is the main criterion of choce this bank services by the customer. Thus banks regard as the great importance choosing staff and reaching a high standars of qualification by them.
PL
Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce objęły też banki. Muszą one przystosować się do gospodarki rynkowej przez stosowanie marketingu. W marketingu - mix usług bankowych można wyróżnić następujące podstawowe instrumenty: produkt, cenę, promocję dystrybucję i personel. Polskie banki oferują szeroki asortyment usług bankowych i wprowadziły wiele nowych produktów. Ceny usług bankowych mają istotny wpływ na konkurencyjność banków. W promocji usług bankowych najczęściej stosuje się reklamę: pocztową, prasową, telewizyjną, plakatową i wydawniczą. W dystrybucji usług bankowych dominującą rolę odgrywają kanały bezpośrednie. Ale rozwija się też dystrybucja pośrednia w postaci usług maklerskich, usług leasingowych, doradztwa finansowego i ubezpieczeń. Personel banków stanowi podstawowe kryterium wyboru banku przez klienta. Stąd banki przywiązują duże znaczenie do doboru pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.