Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1457

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
PL
Przeprowadzone w 2021 r. przez „Energopomiar” Sp. z o.o. wśród elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni badanie ankietowe pokazało, jak dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce wdrożenie technologii jądrowych. Zastosowanie reaktorów skali małej (SMR – Small Modular Reactor) i mikro (MMR – Micro Modular Reactor) jest postrzegane jako sposób na rezygnację ze spalania paliw kopalnych (dekarbonizacja) i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Perspektywa zastosowania technologii jądrowych w ciepłownictwie wydaje się jednak na chwilę obecną raczej odległa, stąd też poszczególne przedsiębiorstwa szukają rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku.
EN
The survey conducted in 2021 by Energopomiar among public and industrial CHP plants showed a great interest in the implementation of nuclear technologies in Poland. The deployment of Small Modular Reactors (SMRs) and Micro Modular Reactors (MMR) is perceived as the way to quit fossil fuel combustion (decarbonization) and strive for climate neutrality. However, the use of nuclear technologies seems a distant prospect at the moment, that's why individual companies are looking for solutions currently available on the market.
EN
The article considers the problems of the energy industry in Ukraine, the causes and consequences of crisis phenomena, due to the influence of an unstable external socio-economic and political environment and imperfect decisions regarding reform and prospects for the development of the industry. Special attention was paid to the analysis of electricity, as one of the most important components of the energy industry in Ukraine. The models and forecasts developed in this work are based on the study of time series data for the main indicators of the electric power industry and can be applied in the development of individual elements of the new Energy Strategy of Ukraine in the conditions of an unstable external socio-economic and political environment in Ukraine.
PL
Artykuł analizuje problemy energetyki na Ukrainie, przyczyny i skutki zjawisk kryzysowych, wywołanych wpływem niestabilnego zewnętrznego otoczenia społeczno-gospodarczego i politycznego oraz niedoskonałych decyzji, dotyczących reformy i perspektyw rozwoju branży. Szczególną uwagę zwrócono na analizę energii elektrycznej, jako jednego z najważniejszych źródeł energetyki na Ukrainie. Modele i prognozy opracowane w tej pracy opierają się na badaniu danych szeregów czasowych dla głównych wskaźników elektroenergetyki i mogą być zastosowane w opracowaniu poszczególnych elementów nowej Strategii Energetycznej Ukrainy, w warunkach niestabilnej sytuacji zewnętrznej środowiska społeczno-gospodarczego i politycznego na Ukrainie.
PL
Polityka energetyczna państwa stanowi kierunek rozwoju sektora energetyczno-paliwowego, a także wpływa na kwestię jakości powietrza, rozwoju elektromobilności, działań z zakresu efektywności energetycznej procesów przemysłowych i budynków, jak również – w sposób pośredni – stanowi podstawę do przewidywań rozwoju gospodarczego danego obszaru. W lutym 2021 r. przyjęta została Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakładająca między innymi stopniowe odejście od źródeł węglowych, rozwój energetyki wiatrowej na morzu, a także budowę elektrowni jądrowych w celu pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc i energię. W międzyczasie przedstawione zostały projekcje w ramach Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku. Jednocześnie rynkiem energetycznym zachwiała najpierw pandemia koronawirusa COVID-19, a następnie proces odbudowy gospodarek światowych po niej. W rezultacie nieco wyraźniej zarysowały się wyzwania oraz perspektywy dla sektora energetycznego Polski, które zostały opisane w niniejszym artykule.
EN
The state’s energy policy is the direction of the development of the energy and fuel sector, and also affects the issue of air quality, the development of electromobility, activities in the field of energy efficiency of industrial processes and buildings, and indirectly forms the basis for forecasting the economic development of a given area. In February 2021, the Polish Energy Policy until 2040 was adopted, assuming, among others, a gradual departure from coal sources, the development of offshore wind energy, as well as the construction of nuclear power plants to cover the domestic demand for power and energy. In the meantime, the projections were presented as part of the Report on the results of monitoring the security of electricity supply, as well as the Transmission System Development Plan until 2030. At the same time, the energy market was first shaken by the COVID-19 coronavirus pandemic, and then the process of rebuilding global economies after it. As a result, the challenges and prospects for the Polish energy sector, described in this article, have outlined a little more clearly.
PL
Zachowane w Meksyku monumentalne budowle, a zwłaszcza piramid, zachwycają swą architekturą i zachowują tajemniczość. W artykule oprócz zachowanej dawnej architektury opisano gospodarkę kraju oraz rozwój energetyki. Opisano rodzaje użytkowanych elektrowni oraz stosowany system przesyłowy.
EN
The monumental buildings preserved in Mexico, especially the pyramids, delight with their architecture and keep their mystery. In addition to the old architecture, the article describes the country’s economy and the development of the energy sector. The types of power plants in use and the transmission system used are described.
PL
W polityce energetycznej Polski do 2040 r. są przedstawione trzy filary. Niezależnie od tego, jak sytuacja zmieniła się w Europie i na świecie, to wyzwania transformacji w branży energetycznej są w dużej mierze aktualne. Patologicznych energetycznych rynków nie należy rozwijać, tylko je fundamentalnie zreformować i przywrócić zasady racjonalnej gospodarki. W artykule pokazano obecnie funkcjonujące rynki energetyczne.
PL
Maksymalna moc czynna, generowana w pojedynczej morskiej farmie wiatrowej (MFW) zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku, jaka będzie podłączona do Systemu Krajowego, może osiągnąć wartość 1500 MW (rys. 1) i w związku z tym zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wyspecjalizowanych urządzeń będzie koniecznością ze względu na: bezpieczeństwo eksploatacji kompleksu MFW, zapewnienie jakości generowanej energii, spełnienie wymagań związanych z warunkami przyłączenia MFW do Systemu Krajowego, w tym z koniecznością zapewnienia stabilności Krajowego Systemu Energetycznego w przypadku wystąpienia zwarcia oraz zaniku napięcia w sąsiedztwie punktu przyłączeniowego jak i na terytorium MFW. W artykule zostaną przedstawione: innowacyjne rozwiązania stosowane w MFW dla dynamicznej regulacji napięcia oraz dla szybkiego dostarczenia mocy czynnej w punkcie przyłączenia MFW do Krajowego Systemu Energetycznego, z zastosowaniem systemu STATCOM oraz Enhanced STATCOM, który ma magazyn energii o dużej mocy czynnej.
PL
Niniejszy artykuł w dużym skrócie dokumentuje historię organizowanych przez Pro Novum od 1999 roku Sympozjów poświęconych diagnostyce i remontom urządzeń cieplnomechanicznych elektrowni. Tematyka każdego Sympozjum była i nadal jest poświęcona aktualnym problemom polskiej energetyki.
EN
This article briefly documents the history of the Symposiums organized by Pro Novum since 1999, devoted to diagnostics and repairs of thermo-mechanical devices in power plants. The subject of each Symposium was and still is devoted to the current problems of the Polish energy sector.
PL
Europejski Zielony Ład, którego celem jest całkowita neutralność klimatyczna Wspólnoty do 2050 roku, oznacza m.in. daleko idące zmiany w ciepłownictwie i ogrzewaniu budynków wielorodzinnych. Wraz ze zmianami w sieciach ciepłowniczych i technologiach ogrzewania zwiększane będą wymagania wobec węzłów cieplnych i stacji mieszkaniowych, tak aby można było uzyskać wysoką efektywność energetyczną oraz realizować ideę budynków inteligentnych i zeroemisyjnych.
PL
Rosnące ceny energii w Europie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, w 2021 roku spowodowały, że ponownie zaczęto postrzegać rozwój sektora energetycznego nie tylko z punktu widzenia ochrony klimatu i nakładów, jakie są potrzebne by uzyskać zero-emisyjność do 2050 roku, ale także z punktu widzenia sektora zubożającego społeczeństwo. Pojawia się tutaj kwestia ubóstwa energetycznego i trudności społeczeństwa z finansowaniem usług energetycznych. Literatura przedmiotu najczęściej bada zróżnicowanie terytorialne ubóstwa energetycznego lub wpływ polityki energetycznej na ubóstwo energetyczne. W sytuacji braku polityki ograniczania ubóstwa energetycznego w większości państw unijnych, należy badać, które rodzaje polityk najskuteczniej pośrednio ograniczają to zjawisko społeczno-gospodarcze. Literatura przytacza badania wpływu niektórych podatków w wybranych krajach, jednak wyniki są niejednoznaczne. Poza tym nie były dotąd prowadzone takie badania dla Polski. Celem artykułu jest ocena wpływu polityki fiskalnej (opodatkowania i świadczeń socjalnych) na stopę ubóstwa energetycznego w Polsce. Zostaną zbadane instrumenty polityki fiskalnej odgrywające najważniejszą rolę w kształtowaniu skali ubóstwa energetycznego w Polsce. Analizą objęto okres lat 2005-2020. Wyniki badań wskazały, że w Polsce rząd oddziałuje na skalę ubóstwa energetycznego jedynie w sposób pośredni oraz jest brak polityki bezpośrednio skierowanej do ograniczania tego zjawiska. Stwierdzono, że instrumenty polityki fiskalnej są znacznie skuteczniejsze w oddziaływaniu na poziom ubóstwa energetycznego niż polityka energetyczna. Instrumentem, który najsilniej i istotnie statystycznie wpływa na poziom ubóstwa energetycznego w Polsce są transfery socjalne.
EN
Rising energy prices in Europe, particularly in the European Union, in 2021 have led to a renewed perception of the development of the energy sector, not only from the point of view of climate protection and the investment needed to achieve zero-carbon goal by 2050, but also from the point of view of a sector that impoverishes society. This raises the issue of fuel poverty and society's difficulties in financing energy services. The literature most often examines the geographical diversification of fuel poverty or the impact of energy policies on fuel poverty. In the absence of fuel poverty reduction policies in most EU countries, it is important to study which types of policies are most effective in indirectly reducing this socio-economic phenomenon. The literature attempts to study the impact of certain taxes in some countries, but the results are inconclusive. Besides, no such research has been conducted for Poland so far. The aim of this paper is to assess the impact of fiscal policy (taxation and social benefits) on the fuel poverty rate in Poland. It will be examined which fiscal policy instruments played the most important role in shaping the fuel poverty rate in Poland. The analysis covers the period 2005- 2020. The results show that in Poland the government affects the fuel poverty rate only indirectly and there is a lack of policy directly aimed at reducing this phenomenon. It was found that fiscal policy instruments are much more effective in influencing fuel poverty level than energy policy. The instrument that has the strongest and statistically significant impact on fuel poverty in Poland is social transfers.
EN
The aim of this paper was to perform a review of the recent research papers in the field of applications of artificial intelligence in energy sector. First, some short background on the concept of the fourth industrial revolution was given. Then, the latest innovations and trends in the field have been presented. The analysed research papers have been grouped into the following areas: general industry and power generation, anomaly detection, residential buildings and smart cities, energy market and power system. Each research paper has been discussed and its results described. Finally, a short summary of the current state of technology has been given. It should be point out that currently artificial neural networks and especially Deep Learning algorithms are the focus of most research and provide the most promising results in the area of predictive modelling and patter recognition.
PL
Celem artykułu było dokonanie przeglądu najnowszych prac badawczych z zakresu zastosowań sztucznej inteligencji w energetyce. Najpierw przedstawiono krótkie tło koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej. Następnie zaprezentowano najnowsze innowacje i trendy w tej dziedzinie. Analizowane prace badawcze zostały pogrupowane w następujące obszary: przemysł ogólny i energetyka, detekcja anomalii, budynki mieszkalne i inteligentne miasta, rynek energii i system elektroenergetyczny. Każdy artykuł badawczy został omówiony i zostały opisane jego wyniki. Na koniec przedstawiono krótkie podsumowanie obecnego stanu technologii. Należy podkreślić, że sztuczne sieci neuronowe, a zwłaszcza algorytmy Deep Learning, są głównym przedmiotem większości badań i dostarczają najbardziej obiecujących wyników w obszarze modelowania predykcyjnego i rozpoznawania wzorców.
EN
This article is devoted to an analytical review of the situation in the energy sector of Ukraine, taking into account constructive changes in the connection of the Ukrainian energy system to ENTSO-E and the destructive situation caused by industrial infrastructure failures and economic renewal. It focuses on Ukraine in the context of the principles of decentralization in the direction of significantly increasing the net cost of microgeneration, decarbonization and the transition to “green” energy. The national resource potential of energy-efficient and energy-saving technologies is systematized and the applied recommendations are provided to support state and local trends in energy sector development, namely energy storage projects, distributed generation and microgeneration based on Net Energy Metering to support small projects that solve energy problems. Included are institutional proposals for the establishment of the Agency for Decarbonization in Ukraine for the “green” transition, with broad powers of communication and the ability to make decisions on reducing carbon emissions in all areas. The possibility and expediency of using the concept of innovation is considered both from the global point of view of Ukrainian industry (with the potential prospect of using Ukraine’s industrial and logistics infrastructure as a mega-industrial park for the EU) and in the local sense of national energy, including improvements to the EU’s energy balance. It has been proven that the use of the nearshoring mechanism in Ukrainian industry in general, and in the energy sector in particular, can improve Europe’s energy balance, which has deteriorated over the past five years. Thus, the negative trend of the EU energy balance in thousands of tons of oil equivalent and in percentage terms was demonstrated. To improve the situation, the forecast of energy prices for individual EU countries was calculated taking into account Ukraine’s integration into the European energy system. The analysis and calculations revealed a potentially possible level of price reductions in some EU countries up to 20%. Recommendations are for improving energy-management efficiency at the regional level in particular, ensuring transparency in the development of renewable energy sources, using significant national potential of biofuels and increasing natural gas production, developing a business model of gas distribution center in Western Ukraine, which will be part of national gas distribution system and the European energy market.
PL
Artykuł poświęcony jest analitycznemu przeglądowi sytuacji w sektorze energetycznym Ukrainy z uwzględnieniem konstruktywnych zmian w przystąpieniu ukraińskiego systemu energetycznego do ENTSO-E oraz destrukcyjnej koniunktury spowodowanej uszkodzeniami infrastruktury przemysłowej i koniecznością modernizacji gospodarczej Ukrainy na zasadach decentralizacji w kierunku znacznego wzrostu wartości netto mikrogeneracji, dekarbonizacji i transformacji „zielonej” energii. Usystematyzowany potencjał zasobowy kraju do wykorzystania technologii energooszczędnych i efektywnych energetycznie, dostarczył zastosowanych rekomendacji wsparcia na poziomie krajowym i lokalnym trendów rozwoju energetyki, a mianowicie: projektów magazynowania energii, generacji rozproszonej i mikrogeneracji na zasady Net Energy Metering do obsługi małych projektów rozwiązujących problem efektywności energetycznej konkretnych obiektów. Przedstawiono propozycje instytucjonalne utworzenia Agencji Dekarbonizacji na Ukrainie na rzecz „zielonej” transformacji, z szerokimi uprawnieniami komunikacyjnymi i możliwością decydowania o redukcji emisji dwutlenku węgla we wszystkich dziedzinach. Możliwość i wykonalność wykorzystania koncepcji innowacji rozważano zarówno z globalnego punktu widzenia przemysłu ukraińskiego (z potencjalną perspektywą wykorzystania infrastruktury przemysłowej i logistycznej Ukrainy jako megaparku przemysłowego dla UE), jak i w sensie lokalnym krajowego sektora energetycznego , w tym na poprawę bilansu energetycznego UE. Przeanalizowano kalkulację prognozowanych cen nośników energii dla niektórych krajów UE z uwzględnieniem integracji Ukrainy z europejskim systemem energetycznym oraz sformułowano zalecenia dotyczące zwiększenia efektywności gospodarowania energią na poziomie regionalnym.
12
Content available Zastosowania radiolizy polimerów w energetyce
PL
Słowo radioliza (przez analogię do elektrolizy) wprowadziła do nauki Maria Skłodowska-Curie. Termin ten oznacza obecnie ogół procesów chemicznych wywołanych działaniem promieniowania jonizującego na materię. W przypadku radiolizy węglowodorowych tworzyw polimerowych głównym produktem gazowym jest wodór (H2). W miejscu oderwania atomu wodoru, który w formie cząsteczkowej bezpowrotnie opuszcza materiał powstaje wolny rodnik.
PL
W Trójmieście trwają prace nad analizami, które zbadają możliwości wykorzystania skroplonego gazu (LNG) i biogazu (bioLNG), jako alternatywnego źródła energii zasilającego sieci trolejbusowe, jako ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych oraz jako źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa. Analizy są prowadzone na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach międzynarodowego projektu Liquid Energy.
14
PL
Digitalizacja jest jednym z kilku trendów, które wedle wskazań ekspertów będą dominować w energetyce w najbliższych latach. Ma ona prowadzić do zmniejszenia przestojów w przesyle energii, zwiększenia efektywności systemów, optymalizacji wydajności i żywotności systemów, ograniczenia opłat za niewykorzystywaną energię, czy też prowadzić do jeszcze lepszego zrozumienia, jak energia jest wykorzystywana przez finalnych odbiorców. Rozwój Internetu rzeczy (IoT), algorytmów sztucznej inteligencji, rejestrów rozproszonych typu blockchain, czy też zaawansowanych systemów robotycznych, z całą pewnością ma szansę wynieść energetykę na nowe, dotąd nieosiągalne poziomy.
PL
Pod koniec 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności, która wprowadziła nowe przepisy w zakresie infrastruktury tankowania wodoru. Mają one być - zdaniem projektodawcy - impulsem do rozpoczęcia wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego. Zgodnie z Polską Strategią Wodorową do 2025 r. w Polsce mają powstać co najmniej 32 nowe stacje tankowania i bunkrowania wodoru. Czy obecne przepisy są w tym zakresie rzeczywiście wystarczające?
PL
Ciepłownictwo systemowe właśnie zderzyło się ze ścianą. Polityka (nomen omen) ciepłej wody w kranie wydaje swoje owoce. Sektor jest niedoinwestowany, nienowoczesny i nierentowny. Trwa rozpaczliwa akcja ratowania bieżącej sytuacji firm, poprzez kolejne modyfikacje rozporządzenia taryfowego i, de facto, przerzucania kosztów braku perspektywicznego myślenia na odbiorców ciepła. Sektor potrzebuje odważnej strategii ciepłowniczej, ambitnych celów i planu działania. Bowiem nowoczesne ciepłownictwo to nie tylko komfort cieplny w przystępnej cenie, ale również zmniejszenie rosnącej zależności od importu węgla i gazu, czyste środowisko i rozwinięty krajowy przemysł urządzeń ciepłowniczych, materiałów i usług budowlanych. Pieniądze na transformację ciepłownictwa są, nie traćmy energii na zaklinanie rzeczywistości, zabierzmy się do działania.
17
Content available remote Materiały w technologiach wodorowych
PL
W obecnej dobie kryzysu energetycznego, a także zmian klimatycznych związanych z globalnym ociepleniem, wywołanym głównie emisją do atmosfery gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla CO2, intensywnie prowadzone są poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz ekologicznych paliw, które nie będą zanieczyszczały środowiska naturalnego. Materialnym przykładem wskazującym na konieczność tych zmian jest stale rosnąca cena praw do emisji dwutlenku węgla, która z początkowej ceny 6 Euro za tonę osiąga już wartość 90 Euro za tonę. Stąd też wynika zainteresowanie technologiami wodorowymi, których produktem finalnym w obszarze wykorzystania w transporcie jest woda. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy wodór używany jest w ogniwach paliwowych stanowiących napęd silników pojazdów elektrycznych, czy też w procesie spalania w tlenie, jak ma to miejsce na przykład w napędzie rakiet kosmicznych. Zauważmy bowiem, że właśnie najbardziej naturalną i zarazem najprostszą metodą wykorzystania wodoru jako źródła energii jest spalanie go w tlenie i w przemyśle rakietowym (do ich napędu taka właśnie metodyka jest stosowana). Zauważmy także, że Polska jest jednym z liderów w produkcji wodoru, zajmując trzecie miejsce w Europie, gdyż roczna wielkość produkcji wodoru w Polsce wynosi około 1 miliona ton, z tego Grupa Azoty S.A. wytwarza ok. 420 tys. ton, obecnie w całości z paliw kopalnych.
18
Content available remote O korzyściach technologii wychwytu dwutlenku węgla w polskich realiach
PL
Celem poniższego artykułu jest przedstawienie korzyści z zastosowania technologii wychwytu dwutlenku węgla w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. W artykule zostały przedstawione nie tylko zagadnienia związane z obecną sytuacją geopolityczną ale również kwestie techniczne. Ponadto tekst przybliża obecne trendy związane z CCS oraz jak wyglądają perspektywy tej technologii w najbliższym czasie.
EN
The purpose of this article is to present the benefits of using carbon dioxide capture technology in the National Power System. The article presents not only aspects related to the current geopolitical situation, but also technical issues. In addition, the text presents the current trends related to CCS and what the prospects for this technology look like in the near future.
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest analiza i ocena rozwiązań prawnych zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a służących wdrożeniu do polskiego porządku prawnego instytucji piaskownicy regulacyjnej w sektorze energetycznym. W ramach analizy wykorzystane zostały wnioski płynące z prac nad propozycją wdrożenia instytucji piaskownic regulacyjnych na gruncie ustawy Prawo energetyczne prowadzonych w ramach realizacji projektu rozwoju energetyki rozproszonej w klastrach energii – KlastER.
EN
The scope of the considerations in the article is the analysis and evaluation of legal solutions proposed by the Ministry of Climate and Environment for the implementation of the regulatory sandbox in the energy sector into the Polish legal system. As part of the analysis, conclusions from the work on the proposal to implement the institution of regulatory sandboxes under the Energy Law Act were used as part of the implementation of the project for the development of distributed energy in energy clusters – KlastER.
PL
Pisząc rok temu o tym, co nas czeka w 2022 w energetyce w Polsce określiłem, że będzie to rok ciekawy. Na miarę wyzwań, jakich dawno nie było. Dziś musiałbym go nazwać „okrutnie ciekawym”. Jaki będzie kolejny?
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.