Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie ciśnieniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an analysis of the influence of the mechanical properties’ heterogeneity of knitted fabrics and the method of determining their characteristics of stress and relaxation (deformation) on the value of unit pressure of compression garments. Changes in the value of force as a function of relative elongation were described by experimental dependencies for stress and relaxation phases for the 6th hysteresis loop, taking into account the confidence intervals. Model calculations were performed for a wide range of body circumferences G1 = 5 - 110 cm and for two values of unit pressure: 20 and 30 hPa using Laplace’s law and experimental functions determined which describe the relationship between force and relative elongation of a knitted fabric. The research indicates one of the reasons for changes in the unit pressure in the compression garments designed.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu niejednorodności właściwości mechanicznej dzianiny i metody wyznaczania jej charakterystyk naprężania, odprężania – odkształcenia na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych. Zmiany wartości siły w funkcji wydłużenia względnego opisano zależnościami eksperymentalnymi dla fazy naprężania i odprężania dla 6-tej pętli histerezy z uwzględnieniem przedziałów ufności. Obliczenia modelowe przeprowadzono dla szerokiego zakresu obwodów ciała G1= 5 ÷ 110 cm i dla dwóch wartości nacisku jednostkowego 20 i 30 hPa z wykorzystaniem prawa Laplace’a i wyznaczonych funkcji eksperymentalnych opisujących związek siły i wydłużenia względnego dzianiny. Przeprowadzone badania wskazują na jedną z przyczyn zmian nacisku jednostkowego w projektowanych wyrobach uciskowych.
PL
Badania w statycznej próbie rozciągania z równoczesną rejestracją sygnałów akustycznych w materiałach wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych, pozwalają istotnie poszerzyć wiedzę o mechanizmach zniszczenia. Badania prezentowane w artykule obejmowały zarówno materiały w stanie dostawy, jak i po długim okresie ich eksploatacji. Celem pracy było poznanie charakterystyk sygnałów emisji akustycznej generowanych w zakresie sprężystym i plastycznym. Do badań wykorzystano płaskie próbki z karbem i bez karbu. Poddawano je próbom według różnych schematów obciążenia. Pozwoliło to stwierdzić wpływ degradacji na charakterystyki akustyczne stali 15HM. W przypadku stali K18 ujawnił się wpływ wielkości ziarna na otrzymane charakterystyki akustyczne.
EN
Static tensile tests with simultaneous recording of acoustic signals generated in the material significantly extend knowledge about the mechanisms of failure. Research conducted in this paper concerned with both the as supplied material, and after a long period of exposure to service conditions. The aim of this study was to identify the characteristics of acoustic emission signals generated in plastic and elastic range of deformations. Flat notched and unnotched samples were used in this study. The samples were subjected to different loadings representative of in service conditions. The signals indicating degradation of steel 15HM were determined. In the case of steel K18 the influence of grain size was revealed.
PL
W pracy przedstawiono analizę problemu zapewnienia szczelności połączeń kołnierzowych z wykorzystaniem uszczelnień statycznych. Omówiono zakres zastosowania różnych uszczelek oraz przedstawiono ich wady i zalety. Omówiono przepisy polskie i światowe dotyczące stosowania uszczelnień spoczynkowych. Przedstawiono analizę opłacalności poprawienia obowiązujących przepisów dotyczących szczelności.
EN
The analysis of ensuring leaktightness of flange connections using static seals was considered in the paper. Different gasket types and their properties, advantages and disadvantages were discussed. Polish and Word standards for static seals usage were presented. Cost-effectiveness analysis of actual standards improvement was described.
PL
Omówiono dwa bardzo ważne etapy podczas powstawania urządzenia ciśnieniowego, czyli nadzór produkcyjny i odbiór końcowy. Obie czynności mają za zadanie potwierdzić odpowiednią jakość wykonania konstrukcji i kompletność dokumentacji. Są to prace wymagające kompletnej wiedzy inspektora - odbiorcy, ponieważ dotyczą sprawdzenia wszystkich etapów produkcji począwszy od przyjęcia materiałów do magazynu, a kończąc na ocenie tego, jak urządzenie ciśnieniowe będzie wysłane do zamawiającego. Szeroko opisane w artykule zadania nadzoru i odbioru dotyczą urządzeń w produkcji jednostkowej, czyli takich, jak na przykład kotły w elektrowniach konwencjonalnych, przed którymi stawiane są najwyższe wymagania bezpieczeństwa.
EN
It has been discussed two very important stages in the manufacture of pressure equipment, i.e. engineering supervision and final acceptance inspection. Both of these activities are aimed at confirmation of suitable quality of the structure and the completeness of documentation. These are such works which require the complete knowledge of the inspector - buyer because they comprise the checkup of all production stages, from taking delivery of materials to the store as far as estimating how the equipment will be sent to the final consumer. Described widely in the paper the tasks of supervision and acceptance personnel concern the equipment in the piece production, i.e., for instance, boilers in conventional power stations, for which the highest safety requirements are in force.
PL
Przedstawiono ogólne zasady wdrażania Dyrektyw Nowego Podejścia w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wprowadzania wyrobów na rynek. Omówiono treść Europejskiej Dyrektywy 97/23/EC dotyczącej urządzeń ciśnieniowych z bardziej szczególnym uwzględnieniem zasad ich klasyfikowania i dokumentowania zgodności z wymaganiami Dyrektywy w oparciu o odpowiednie moduły. Podano wymagania dla producentów urządzeń ciśnieniowych oraz przebieg certyfikacji systemu zarządzania jakością według Dyrektywy.
EN
It has been presented the general principles of implementation of the Directives on New Approach in the member countries of the European Union as well as the principles of introducting products into the market. It has been discussed the contents of the Directive 97/23/EC concerning pressure equipment considering in detail the principles on its classification and documentation of conformity with the directive requirements on the basis of suitable modules. The requirements imposed on pressure equipment manufactures and the certification procedure for quality systems acc. to the Directive have been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.