Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 671

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroenergetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyzwania stojące przed sektorem elektroenergetycznym w najbliższej przyszłości. Analizę poparto wynikami ekonomiczno-gospodarczymi, a także nastrojami społecznymi ubiegłego roku. Nie bez znaczenia była trwająca pandemia Covid-19, która spowodowała w sektorze energetycznym więcej zakłóceń niż jakiekolwiek inne wydarzenie pośród wielu. Przedstawiono również wyzwania stojące przed polityką energetyczną na najbliższe 30 lat.
EN
The article discusses the challenges facing the power sector in the near future. The analysis was supported by economic results as well as the public mood of the previous year. Not without significance was the ongoing Covid-19 pandemic, which caused more confusion in the energy sector than any other event among many. The challenges facing the energy policy for the next 30 years were also presented.
PL
Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdyjest odpowiedniej jakości może być wykorzystana do kreowania strategii eksploatacji, utrzymania technicznego i modernizacji. Jakość wiedzy na podstawie diagnostyki zależy od jakości badań, interpretacji ich wyników oraz ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Diagnostykę w Pro Novum traktuje się jako system zintegrowany z eksploatacją urządzeń. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca wyniki badań nieniszczących i niszczących, analizy wytrzymałościowe, a w ostatnim czasie także zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteligencji. Diagnostyka powinna odpowiednio wykorzystywać dotychczaI sowe doświadczenia, klasyczne, sprawdzone metody badań oraz najnowsze technologie analityczne i informatyczne. Zasady tego rodzaju diagnostyki zostały opracowane i software’owo zaimplementowane w formie Platformy Informatycznej LM System PRO+® firmy Pro Novum.
EN
Diagnostics is most often a source of information, sometimes it is a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can be used to create a strategy for operation, technical maintenance and modernization. The quality of knowledge on the basis of diagnostics depends on the quality of tests, the interpretation of their results, the assessment and durability forecasts. Diagnostics in Pro Novum is treated as a system integrated with the operation of devices. It is an interdisciplinary field of knowledge that uses the results of non-destructive and destructive testing, strength analysis, and recently also advanced analytics and Al methods. Diagnostics should properly use existing experience, classic, proven research methods and the latest analytical and information technologies. The principles of this type of diagnostics have been developed and software implemented in the form of the LM System PRO+®IT Platform by Pro Novum.
PL
Rok 2021 zapowiada istotne zmiany w regulacjach dotyczących magazynowania energii elektrycznej za sprawą procedowanego projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawny rozwój segmentu magazynowania to ważny krok w kierunku niskoemisyjnej transformacji energetycznej.
PL
Obszarem szczególnego zainteresowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest sieć inteligentna (Smart Grid). OSD jest prawnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej, rozumianej jako nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej. Odpowiada także za spełnienie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej do użytkowników końcowych w przewidywalnych warunkach pracy tej sieci.
PL
Obrona konkurencyjności polskiego przemysłu i sektora MMSP na rynku europejskim i globalnym oraz niezależnych inwestorów na polskich rynkach końcowych energii, bez ustrojowej reformy porządku dominującej obecnie w Polsce elektroenergetyki państwowej, jest już niemożliwa. Partyzantka "obronna" odbiorców energii elektrycznej jest już bowiem niewystarczająca. Wzięcie na państwowy garnuszek całej transformacji energetyki paliw kopalnych w Polsce też nie jest możliwe. Nieodzowna staje się natomiast druga (po reformie 1990-1995) ustrojowa reforma elektroenergetyki i transformacja energetyki paliw kopalnych w całości (na trajektorii schodzącej) do elektroprosumeryzmu (na trajektorii wschodzącej).
PL
Dla wszystkich energetyków nie ma nic ważniejszego, jak odbudowanie etosu energetyka (w części dotyczącej zdolności do podejmowania trudnych wyzwań oraz profesjonalizmu). W ramach etosu energetyka-profesora najważniejsza jest dzisiaj odpowiedzialność za budowanie zrozumienia przez polityków wpływu przełomu w energetyce na makroekonomię i na zmiany społeczne w horyzoncie 2050. W artykule opisano historię polskiej elektryfikacji i historię kształtowania się po II wojnie światowej polskiej elektroenergetyki jako sektora. Stwierdzono, że 800 wydań i 74 lata istnienia „Energetyki” są argumentem na rzecz jej włączenia się w transformację polskiej energetyki paliw kopalnych do elektroprosumeryzmu. Wyzwaniem moralnym i intelektualnym dla polskich energetyków obecnie jest odnaleźć się na skrzyżowaniach techniki, mikroekonomii i humanistyki. Na tych skrzyżowaniach będą na świecie powstawać węzły struktur elektroprosumeryzmu, gospodarki cyfrowej, przemysłu 4.0, … To te węzły będą fundamentem procesów społecznych i bezpieczeństwa szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, obejmującego zmiany klimatyczne.
EN
For all power engineers there is nothing more important than to reinstate the power engineers' ethic (in the part concerning ability to take up difficult challenges and their professionalism). Within the ethic of a professor power engineer the most important today is the responsibility for creating the understanding between politicians concerning the influence that the breakthrough in power industry will exert on macroeconomy and on social changes in the 2050 horizon. Described is here the history of Poland's electrification and the history of shaping the Polish power industry as a sector after the Second World War. Concluded is that 800 issues and 74 years of "Energetyka" presence in the publishing market are the argument for its inclusion into the transformation of the Polish power industry from that one based on fossil fuels to electroprosumerism. Today, the moral and social challenge for Polish power engineers is to find themselves on crossings of technology, microeconomy and humanities. On these crossings there will emerge in the world the nodes of such structures like electrprosumerism, digital economy, industry 4.0, ... . And it is these nodes that will be the cornerstone of social processes and safety of the widely understood natural environment including climate changes.
7
PL
W artykule przedstawiono biografię profesora Kazimierza Kopeckiego (1904-1984) i początki kierowanej przez niego katedry na Wydziale Elektrycznym PG, która w latach 1945-1953 istniała pod nazwą Katedry Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, potem została przemianowana na Katedrę Elektroenergetyki, a w latach 1969-1991 wchodziła w skład Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki PG. Kazimierz Kopecki pracował do 1938 r. w Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek" pod kierownictwem inż. Alfonsa Hoffmanna. W kwietniu 1945 r. przybył do Gdańska i wziął udział w odbudowie i organizacji Politechniki Gdańskiej, a w listopadzie 1945 r. objął wykłady na Wydziale Elektrycznym PG. W początkowym okresie działalności katedry (1945-1955) do grona pracowników naukowodydaktycznych włączyło się kilku wybitnych inżynierów elektryków, którzy ukończyli studia przed II wojną światową, a mianowicie kolejno: Jan Piasecki, Aleksander Jankowski, Henryk Bartmański i Włodzimierz Hellmann. Wykłady zlecone prowadził również Alfons Hoffmann, były dyrektor PEK "Gródek" z okresu przedwojennego. Działalność naukowa K. Kopeckiego, prowadzona w Katedrze Elektroenergetyki do 1969 r., a później w Instytucie Elektroenergetyki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym PG, obejmowała głównie badania kosztów energii, niezawodności systemów energetycznych oraz modeli optymalizacyjnych rozwoju i zarządzania wielkimi systemami.
EN
The paper presents the biography of Professor Kazimierz Kopecki (1904 – 1984) and the beginning of the department he managed at the Gdansk University of Technology (GUT). In the years 1945 – 1953, its first name was Department of Electrical Equipment, Power Networks and Energy Economics, then it appeared as Power Engineering Department and in the years 1969 – 1991 it was part of the GUT Institute of Power and Control Engineering. Kazimierz Kopecki was initially staff member of the Grodek Power Company in Torun. He arrived in Gdansk in April, 1945 and took part in the reconstruction and organisation of GUT. In November, 1945 he started lecturing at the GUT Faculty of Electrical Engineering. In the years 1945 – 1955, several new academic teachers joined his Department, namely: Jan Piasecki, Aleksander Jankowski, Henryk Bartmański and Włodzimierz Hellmann who had graduated from the Warsaw University of Technology before the World War II. The position of an academic was also offered to Alfons Hoffmann, the former director of Grodek Power Company. In the final part of the paper, some important results of the research activity of Professor Kopecki in the field of power systems and energy economics are presented.
PL
Jerzy Ignacy Skowroński był inżynierem elektrykiem, pionierem technologii materiałowej, wynalazcą i świetnym organizatorem. Odbudowywał i organizował energetykę dolnośląską i Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej (PWr). Zorganizował Katedrę Wysokich Napięć. Dyplom inżyniera elektryka i doktorat uzyskał w Politechnice Warszawskiej i tam pracował do 1939 r. Podczas II wojny światowej brał udział w tajnym nauczaniu i pracował w FAE u inż. K. Szpotańskiego. Był pionierem uruchomienia i odbudowy energetyki dolnośląskiej od 4/1945 do 3/1946. Był jednym z pionierów odbudowy i organizowania Wydziału Elektrycznego PWr w latach 1946-1952. Jako dziekan, zainicjował budowę dwóch gmachów PWr (D1 i D2) przy Pl. Grunwaldzkim. Stworzył wrocławską szkołę naukową Materiałoznawstwa Elektrycznego i Elektrotechnologii, utworzył Wrocławski Oddział Instytutu Elektrotechniki (1948).
EN
Jerzy Skowroński was an electrical engineer, material technology pioneer, inventor and great organizer. He rebuilt and organized the Lower Silesian power industry and the Faculty of Electrical Engineering at the Wrocław University of Science and Technology (WUST). He organized the Department of High Voltages. As a student, he participated in the Polish-Soviet war (1920). He obtained an electrical engineer diploma and a doctorate at the Warsaw University of Technology and worked there until 1939. During World War II, he participated in secret teaching and worked at FAE with Eng. K. Szpotański. He was a pioneer in launching and restoring the Lower Silesian power industry from 4/1945 to 3/1946. He was one of the pioneers of the reconstruction and organization of the Faculty of Electrical Engineering at the WUST in 1946-1952. As dean, he initiated the construction of two buildings of the WUST (D1 and D2) at Pl. Grunwaldzki. He founded the Wrocław scientific school of Electrical Materials Science and Electrotechnology, and established the Wrocław Branch of the Institute of Electrical Engineering (1948).
9
Content available Zalety systemu zasilania trakcji 2x25kV++
PL
System 2x25kV++ jest zmodernizowanym układem zasilania górnej sieci trakcyjnej 2x25kV pozwalającym na obniżenie impedancji sieci. To nowatorskie rozwiązanie pozwala na polepszenie jakości zasilania trakcji w wyniku optymalizacji architektury systemu zasilania.
EN
2x25kV++ system is an upgrade of 2x25kV catenary arrangement that allows a substantial decrease of the catenary impedance. This innovating solution for railway power supply leads to an increase of power quality resulting optimisation of power supply architecture.
PL
Transformator to urządzenie służące do przemieszczania energii elektrycznej pomiędzy obwodami. Jako że do jego chłodzenia używa się oleju transformatorowego, który jest substancją łatwopalną,, w przypadku awarii może być bardzo niebezpieczny. Czy istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenia transformatora, tak aby nie stwarzał zagrożenia ? Odpowiedzią jest Sergi Transformer Protector - najnowocześniejszy system bezpieczeństwa tego typu na rynku.
EN
A transformer is a device used to move electricity between circuits. As transformer oil, which is a flammable, is used to cool it, it can be very dangerous in the event of a failure. Is there an effective way to protect the transformer so that it does not pose a threat? The answer is Sergi Transformer Protector - the most modern safety system of its kind on the market.
PL
Materiał przedstawiony w artykule dotyczy zagadnień analizy imetod poprawy wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej. Przedstawiono w nim częściowe wyniki prac realizowanych w ramach projektu dotyczącego rozproszonego systemu poprawy jakości energii elektrycznej. Tematycznie projekt związany jest z dwoma bardzo ważnymi parametrami jakości energii elektrycznej jakimi są zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach prądów i napięć oraz moc bierna pobierana z sieci zasilającej. Proponowany system to połączenie oprogramowania z rozwiązaniami technicznymi, które będą prowadzić do poprawy warunków pracy urządzeń, obniżenia strat oraz stabilności i bezpieczeństwa sieci zasilających.
EN
The content of the article concernsanalysis and method of improvement of selected parameters of power quality. It presents the partial results of the project consisting in the development of a distributed system for power quality improvement. The project is focused on two very important power quality parameters, i.e. higher harmonics in current/voltage waveforms and reactive power delivered by supplying network. These two negative phenomena cause the increase of losses in the power system and simultaneously the decrease of the system power factor. As result of the project, devices used for reactive power compensation and filtration of supplying current higher harmonic as well as a software for optimal choice and placement of these devices in the power system will be developed.
PL
Artykuł prezentuje wybraną problematykę bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej na względnie duże odległości, czyli odległości przekraczające średnice cewek biorących udział w przesyle. Tego typu przesył realizowany jest za pomocą kaskad cewek sprzężonych magnetycznie, w których wykorzystuje się dodatkowe cewki pośredniczące umieszczone pomiędzy cewką wejściową (zasilaną) i wyjściową (odbiorczą). W artykule scharakteryzowano ogólne właściwości kaskad cewek, zaprezentowano metodę ich projektowania oraz kilka przykładów projektowych. Prezentowana metoda projektowania bazuje na metodzie optymalizacji 3C, zapewniając maksymalizację sprawności przesyłu poprzez właściwy dobór reaktancji cewek oraz trzech grup reaktancji kondensatorów rezonansowych dołączanych do cewek. Metoda projektowania została zweryfikowana eksperymentalnie.
EN
The article presents selected problems of wireless power transfer over relative long distances, i.e. distances exceeding the diameters of the coils involved in the transfer. This type of the transfer is realized by cascades of magnetically coupled coils, in which additional intermediate coils are placed between the input (supplied) and output (received) coils. The article describes general properties of the cascades, presents their design method and gives some design examples. The presented design method is based on the 3C optimization method. ensuring the maximization of transfer efficiency through the appropriate selection of the reactance of the coils and three groups of the reactance of the resonant capacitors attached to the coils. The design method has been experimentally verified.
PL
W artykule podjęto próbę opisu wybranych obszarów elektroenergetyki w Polsce na dzień dzisiejszy, sięgając do wyników za rok ubiegły. Scharakteryzowano bilans energii za rok 2019 w porównaniu do roku poprzedniego. Stwierdzono, iż w całym 2019 roku nie było przerw w dostawach energii elektrycznej z przyczyn braku mocy, a jedynie z przyczyn przesyłowych, głównie awarii sieci dystrybucyjnych. Zwrócono uwagę na to, jak jest w otoczeniu polskiej energetyki i ku czemu zmierzamy. Poddano w wątpliwość, sens ponoszenia ogromnych kosztów (w tym społecznych) dla eliminacji węgla z energetyki UE, jeśli nie ma to znaczącego wpływu na ograniczenie emisji w skali globalnej.
EN
The article attempts to describe selected areas of the power industry in Poland, reaching for the results for the previous year. The energy balance for 2019 has been characterized compared to the previous year. It was found that in the whole of 2019 there were no interruptions in the supply of electricity due to lack of power, but only for transmission reasons, mainly distribution network failures. Attention was paid to how it is the Polish energy sector and where it are heading. The sense of incurring huge costs (including social costs) for the elimination of coal from EU energy was questioned, if it does not have a significant impact on reducing emissions on a global scale.
PL
Tendencja ewaluacji tradycyjnych stacji elektroenergetycznych w kierunku cyfrowych stacji elektroenergetycznych wzmaga zainteresowanie tą technologią. W artykule przedstawiono w przystępny sposób zagadnienia związane z cyfryzacją stacji elektroenergetycznych. ; Zaprezentowana koncepcja zrealizowana za pomocą nowych technologii z zastosowaniem protokołu IEC 61850 ma szanse spełnić oczekiwania ; krajowej energetyki.
EN
The trend of evaluating traditional power stations towards digital power stations is increasing interest in this technology. The article presents in a approachable way issuese related to the digitisation of power stations. The presented concept developed with the new technologies using protocol IEC 61850 is likely to meet the expectations of the national energy industry.
PL
Długa eksploatacja bloków klasy 200 MW to czas, który pozwolił na zdobycie pełnej wiedzy na temat ich konstrukcji, technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz utrzymania stanu technicznego. Udane na ogół modernizacje i odpowiednia jakość diagnostyki i remontów sprawiły, że ich bezpieczeństwo i akceptowalna dyspozycyjność nie są zagrożone. Te z nich, które będą w dobrej kondycji technicznej i poprawią swoją elastyczność odniosą sukces na Rynku Mocy. Mogą być eksploatowane jeszcze - w zależności od jakości bieżącego utrzymania technicznego przez paręnaście lat, może tak długo aż znajdzie się dla nich dobra alternatywa.
EN
Long time operation of power units class 200 MW is the time that enabled acquiring of full knowledge about their design, electricity and heat generation technology and maintenance. Generally successful modernizations and adequate quality of diagnostics and renovations meant that their safety and acceptable availability are not compromised. Those of them that are in good technical condition and improve their flexibility will be successful on the Capacity Market. They can still be operated, depending on the quality of the current technical maintenance for a dozen or so years, maybe as long as a good alternative is found for them.
PL
Oszczędność oraz racjonalność wykorzystania energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw, to wyzwanie dla gospodarki każdego kraju, zarówno z punktu widzenia ekonomii i konkurencyjności cen energii oraz źródeł ich pozyskiwania, jak też z punktu widzenia dbałości o środowisko.
PL
Rozważania na temat perspektyw rozwoju energetyki powinny opierać się na pewnych przesłankach, dotyczących m. in. kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W czasach monopoli, gdy o rozwoju decydował centralny planista, koszty były najważniejszym czynnikiem. Obecnie, w sytuacji rynku energii o doborze technologii powinny decydować kryteria biznesowe, ale wobec zasad polityki klimatycznej, stają się kryterium drugorzędnym. Podstawowym jest wybór technologii o niskich lub zerowych emisjach dwutlenku węgla. Niemniej koszty technologii, zwłaszcza perspektywicznych są jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę przy wskazywaniu kierunków rozwoju energetyki.
18
Content available Elektrownia Ostrołęka C - studium rentowności
PL
Mimo, iż od kilku miesięcy trwają prace fundamentowe, mimo, iż z daleka widać świeżo wzniesione żelbetowe pylony kotła, to w samym mieście Ostrołęka jak w niemalże całym kraju rośnie liczba wypowiedzi i spekulacji na temat projektu nadkrytycznej, pierwszej na świecie, całkowicie dostosowanej do współpracy ze źródłami OZE - elektrowni Ostrołęka C. Dziennikarka Pani Karolina Baca-Pogorzelska spekuluje, że Rząd RP szykuje się do oficjalnego ogłoszenia, iż Ostrołęka C nie powstanie, a uczyni to zaraz po tym, gdy znajdzie kogoś kto będzie w stanie to ogłosić. Ostatnio do projektu zdystansowali się również posłowie opozycji. Wydaje się więc zwolennikom dekarbonizacji energetyki i przeciwnikom budowy najnowocześniejszej elektrowni, iż „węglowy monolit kruszeje”.
19
Content available Eksperyment krytyczny w energetyce jutra
PL
Lata 2020-2030 będą punktem zwrotnym naszej energetyki zawodowej. Od momentu gdy, na początku tego roku, przerwano budowę nadkrytycznego bloku parowego 1000 MWe Ostrołęka C, jest zrozumiałym, że nie otrzymamy już zgody na budowę kolejnych bloków energetycznych i musimy podjąć zasadniczą strategiczną decyzję co do przyszłości źródeł energii i rodzajów technologii. Niezależnie od rodzaju rozwiązań, jakie zostaną zaproponowane energetyce zawodowej, ekonomiści naszej branży, sugerują, iż akcję wprowadzania nowych technologii należy rozpocząć od uświadamiania społeczeństwu o konieczności wzrostu cen energii. Porównując ceny energii elektrycznej Polski i Danii, możemy się spodziewać, iż za tę nowoczesną bezemisyjną energię zapłacimy 4-6 więcej niż dotychczas.
PL
Okres przymusowej kwarantanny, jakiemu społeczeństwo było poddane przez miesiące marzec i kwiecień 2020 r., był również okresem wyciszonej refleksji i zdystansowania się do codziennych problemów. Choroba COVID-19, powodowana wirusem SARS-CoV-2, będąc nowym bezpośrednim, globalnym zagrożeniem zdominowała wszystkie inne globalne zagrożenia płynące z rozwoju cywilizacji. Zauważyliśmy jak stosunkowo szybko adaptujemy się do nowego modelu ograniczonej konsumpcji i nowego modelu egzystowania w społeczeństwie. Okazuje się, że w warunkach silnie zredukowanej konsumpcji również „da się żyć”, gdyż wystarczy tylko dostrzec inne przyjemności, niektóre dawno już zapominane. Powstaje zatem pytanie: czy współczesna moda na doznawanie przyjemności konsumpcji owoców rozwiniętej cywilizacji jest jedynym, koniecznym i nieuchronnym sposobem egzystencji na Ziemi?
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.