Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapora wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Na rynku robót hydrotechnicznych powszechnie stosuje się kilka technologii wykonywania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych na wałach przeciwpowodziowych, zaporach bocznych i zaporach czołowych zbiorników wodnych. Coraz częściej technologie te znajdują zastosowanie na budowach obiektów infrastruktury drogowej oraz w budownictwie przemysłowym i komunalnym.
2
Content available remote Jak skutecznie wykonać barierę o niskiej wodoprzepuszczalności?
PL
Potrzeba wytworzenia bariery w przypadku napływu, dopływu, przepływu, wypływu, odpływu czy, wreszcie, wpływu wód gruntowych i substancji w nich rozpuszczonych, wynika z potrzeb równie licznych (pewnie liczniejszych) jak liczba wymienionych „pływów”. W hydrotechnice i geoinżynierii można zaproponować wiele sposobów systematyki przesłon (barier) przeciwfiltracyjnych w zależności od podstawowego celu postawionego tej przesłonie.
PL
Artykuł powstał na bazie przeglądu światowej literatury naukowej dotyczącej starzenia się i zamulania zbiorników zaporowych i problemów z tym związanych. W artykule skoncentrowano się na metodach usuwania i utylizacji osadów dennych na podstawie licznych dotychczasowych doświadczeń, głównie z te renu USA. Przedstawiono również korzyści i zagrożenia dla ludzi i środowiska, które powstają w efekcie likwidowania zbiorników zaporowych.
EN
The article was written based on a review of the international scientific literature regarding the ageing and siltation of dam reservoirs and the resulting problems. The article focuses mainly on the methods of elimination and disposal of bottom deposits, referring to various hitherto experiences, mainly on the territory of the United States. It also presents the benefits and threats for people and the environment resulting from the dam reservoirs liquidation.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część opracowania dotyczącego problemów związanych z rozbiórką starzejących się zapór i progów wodnych. Część pierwsza jest poświęcona genezie, historii oraz metodom rozbiórki zapór, na podstawie przeglądu literatury światowej.
EN
The article is the first part of the study regarding the problems related to dismantling of the ageing dams and barrages. The first part is devoted to the genesis, history and methods of dams demolition, based on the review of global literature.
5
Content available remote Inżynierski survival
PL
Budowa zapory wodnej na rzece Soła pod Porąbką wymagała dostarczenia energii elektrycznej niezbędnej do prac budowlanych. Konieczna okazała się budowa elektrowni, W artykule omówiono kolejne etapy powstawania tymczasowej elektrowni.
EN
The construction of the dam on the Soła River located near Porąbka required supply of electrical energy necessary for the construction works. As a result, construction of a power plan was indispensable. The hereby article present stages of the temporary power plant construction process.
7
Content available remote Remont 80-letniej betonowej zapory wodnej
PL
Remont jednej z najstarszych w Polsce zapór betonowych wymagał zastosowania betonu natryskowego o niestandardowych właściwościach. Użyto mieszanek o mrozoodporności F300 oraz ścieralności na mokro Ścmax ≤ 2,5 mm. Badania przeprowadzone podczas remontu oraz po czterech latach od jego zakończenia potwierdziły doskonałą jakość zastosowanych materiałów.
EN
Modernization of one of the oldest polish concrete dam required to use shotcrete with excellent properties. It was used frost resistance blends with a F300 factor and wet abrasion factor Scmax ≤ 2,5 mm. The tests carried out during the realization of modernization and after four years from completed the works confirmed high quality of used materials.
EN
Concentrations of iron and manganese were investigated in 26 sediment samples from the Czorsztyn Reservoir (South Poland). Spatial distribution of these metals in the reservoir is generally linked to the grain size distribution of sediments. The presence of manganese and iron in sediments is mainly related to the rock weathering and soil erosion processes. Furthermore, enrichment of waters in manganese and iron follows as a result of the Dunajec River flowing through the Orawsko-Nowotarska Valley, where peat bogs are present. However, anthropogenic influence on manganese and iron concentration levels in sediments cannot be excluded in this area.
PL
Artykuł przybliża - na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki - kontrowersyjną problematykę eksploatacji zapór wodnych. Podano liczne dane liczbowe dotyczące istniejących oraz usuniętych zapór w USA, zwracając uwagę na fakt usuwania przede wszystkim zapór niskich a także pochodzących sprzed kilkudziesięciu i więcej lat. Przedstawiono opinie w zakresie likwidacji zapór, dowodząc zarówno konieczności renaturyzacji rzek, jak i funkcjonowania zapór, w zależności od ekologiczno-ekonomicznego rachunku zysków i strat.
EN
The article describes controversial issue of dams exploitation, based on the example of dams in the United States of America. The authors quote numerical data concerning the existing and liquidated dams in the USA, pointing out that the liquidation concerns mainly dams that are low and date from over several dozen years ago. The article discusses opinions on dams liquidation, demonstrating both the necessity of rivers renaturing and of dams functioning, depending on the ecological and economic profit and loss analysis.
PL
Badanie stanu istniejących konstrukcji jest ważnym zadaniem inżynierskim. Wśród bardzo odpowiedzialnych konstrukcji są betonowe zapory wodne, które mogą być narażone na różnorodne procesy fizyko-chemiczne oraz na bardzo duże obciążenia, awarie zapór wodnych mogą zaś powodować olbrzymie szkody. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod obliczeniowych można, opierając się na niewielkiej ilości danych pomiarowych opisujących zachowanie się konstrukcji np. podczas napełniania lub opróżniania zbiornika, określić parametry materiałowe betonu, z którego zbudowana jest zapora. Podejście globalne może być uzupełnione przez lokalne, nieniszczące badania. W pracy przedstawione jest podejście, które wymaga wywiercenia w obszarach podejrzanych o degradację parametrów materiałowych dwóch niewielkich otworów (o średnicy kilku centymetrów i rozstawie osi rzędu kilkunastu centymetrów). Dokładny pomiar oraz analiza zmian średnicy pierwszego otworu wywołanych wywierceniem drugiego otworu oraz późniejszym obciążeniem ścianek drugiego otworu znanym ciśnieniem pozwala na określenie wybranych parametrów materiałowych oraz stanu naprężenia w materiale w otoczeniu obu otworów.
EN
The paper presents two approaches to identification of material properties of concrete in existing, large structures. The first, global approach enables identification of Young modulus in isotropic material in ten selected dam zones. The second one, local, enables the identification of local values of two Young moduli (horizontal and vertical under the orthotropic material assumption) and the local stress state.
PL
Monitorowanie i diagnozowanie dostarcza wiedzy na temat stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego, tj. jego nośności i użytkowalności. Z tego powodu procesy te stanowią podstawę do formułowania stosownych ocen. Szczególnym rodzajem oceny - zwłaszcza w przypadku piętrzących budowli hydrotechnicznych - jest ocena bezpieczeństwa obiektu. Pojęcie bezpieczeństwa oznacza nie tylko istnienie niezbędnej nadwyżki nośności nad obciążeniami, gwarantującej integralność i stateczność konstrukcji, ale także staje się niezwykle istotnym komponentem ryzyka katastrofy wywołanej przerwaniem zapory, przy czym ryzyko jest tu rozumiane jako iloczyn prawdopodobieństwa przerwania zapory i strat ludzkich oraz materialnych, wywołanych poniżej obiektu z powodu jej nagłego zniszczenia.
PL
Południowe i zachodnie krańce Polski dosłownie usłane są zaporami i elektrowniami wodnymi. Najczęściej są one niewielkie, choć zdarząją się też duże, jak Rożnów czy Otmuchów. Tauron Ekoenergia SA z siedzibą w Jeleniej Górze, jedyna w grupie spółka zajmująca się produkcją energii z odnawialnych źródeł, zarządza 35 elektrowniami wodnymi o łącznej mocy blisko 125 MW.
PL
Wielu autorów wskazuje na negatywny wpływ budowli hydrotechnicznych na strukturę nie tylko ichtiofauny, ale również innych organizmów wodnych [14÷16]. Dotyczy to szczególnie poprzecznych przegród wód płynących dzielących ciek na dwie różne pod względem hydrologicznym, biologicznym i ekologicznym części [2, 13]. W wyniku zabudowy rzeki dochodzi do zasadniczych dla organizmów wodnych zmian. Powstaje wówczas bariera ekologiczna z siedliskiem niesprzyjającym do wymagań większości organizmów typowych dla wód płynących [11]. Zdecydowana większość badań oddziaływania zapór wodnych na stan ichtiofauny dotyczy raczej dużych konstrukcji hydrotechnicznych. Pomija się przy tym, małą zabudowę hydrotechniczną przegradzającą małe rzeki i cieki [11], które dla większości ryb anadromicznych stanowią najważniejsze miejsce w ich całym cyklu życiowym - tarlisko. Mała zabudowa poprzeczna, podobnie jak zapory przegradzające duże rzeki w podobnym stopniu zmieniają warunki hydrologiczne i biologiczne cieku, powodując całkowity zanik miejsc do odbycia tarła przez cenne ryby reofilne oraz zdecydowanie zmieniając skład jakościowy i ilościowy ichtiofauny. Celem pracy było określenie wpływu niewielkiej zapory na zmiany struktury jakościowej i ilościowej ichtiofauny w niewielkim cieku Sitna.
EN
Many authors point out the negative impact of hydraulic engineering constructions, not only on the structure of fish fauna, but also other aquatic organisms. This applies particularly to transverse bulkheads dividing the flowing waters into two different parts in terms of hydrological, biological and environmental components. Most studies relate to large rivers, where with no doubt it was found that the dams change physicochemical conditions of water. Research in this study was conducted in Sitna stream located in the buffer zone of Drawieński National Park (DNP), a part of the central Drava basin. This fiveorder, right tributary of middle Drawa river, flows into Adamowo Lake. Drawa river flowing out from Adamowo Lake is the northern border of the DNP (Fig. 1). In 2005, on kilometers section of stream water swelling dam was built by the State Forests plantation forest. During the year the water swells to a height of about 50 to 100 cm. The study of fish fauna of Sitna were conducted in August 2000, 2006 and 2009. In order to determine the species composition of fish fauna and the length of individual fish, the fish were obtained using the battery unit IUP 12. Catches were conducted throughout the length of watercourse. The results of the research show that a small dam influences very negatively on changes in the composition of fish fauna in small stream. Results also show that a small dam on a small watercourse, significantly affects the fish fauna. After the building of river dam the number of cyprinids significantly increased. While the number of typical river species, particularly brown trout and gudgeon essentially decreased. Besides, in the watercourse the rapid increase of pike was observed. This species found in the watercourse good spawning conditions. In last year of the study, 2009 in stream section over the dam the river species were absent. Currently, the section suitable for salmonids is the section below the dam. It seems that also in this section, the hydrological conditions will be worse and river fish will be absent in the whole watercourse. It is expected that a progressive changes will lead in consequence to the total extinction of valuable species of fish and to irreversible changes both biological and abiotic.
16
Content available remote Wielka Tama Trzech Przełomów na Jangcy
PL
Od 1993 roku na rzece Jangcy trwała budowa największej na świecie hydroelektrowni, Tamy Trzech Przełomów w Sanduoping. Budowa podzielona była na trzy etapy: 1) lata 1993-1997 - okres przygotowań; 2) lata 1998-2003 - okres budowy; 3) lata 2004-2008/9 - okres zakończenia projektu, ostateczne zalanie terenów. Budowa ta podzieliła jednak świat naukowy i ekologów, ze względu na koszty i zagrożenie dla środowiska oraz utratę dóbr kultury.
17
Content available remote Przełomowa budowa... i przełom w budowie
PL
Artykul prezentuje historia budowy zbiornika Świnna Poręba na rzecze Skawie. Przedstawia kolejne etapy budowy oraz podstawowe funkcje i zadania zbiornika.
18
Content available remote Analiza wybranych zdarzeń niepożądanych związanych z gospodarką wodną
PL
W artykule przedstawiono wybrane zdarzenia niepożądane związane z gospodarką wodną i konflikty o wodę dotyczące rozmieszczenia zasobów wodnych. Przedstawiono model porozumień międzynarodowych, który redukuje konflikty i uwzględnia zapotrzebowanie na wodę w przyszłości. Dokonano analizy przyczyn katastrof zapór na świecie w aspekcie błędów projektowych i wykonawstwa. Omówiono przykłady celowych zniszczeń zapór w warunkach wojennych. Zaprezentowano model szacowania ryzyka katastrof zapór wodnych.
EN
The thesis introduces chosen undesirable incident connected with water economy and conflicts about allocating of water resources. The model of international agreements, which reduces conflicts, was introduced. Analyses of catastrophes causes of dams were executed. Examples of purposeful destructions of dams in war conditions on world in aspect of designing and operating mistakes were conducted. Model of estimation of risk of water dams' catastrophes, was presented.
PL
W ostatnich latach w społecznościach lokalnych pojawiły się w wielu krajach obawy wobec skutków budowy zapór. Wyrażane są one zarówno co do bezpośrednich zagrożeń w wypadku ewentualnej awarii czy katastrofy, jak również w stosunku do zmian środowiskowych związanych z budową zbiornika retencyjnego. W przygotowanym przez autora cyklu artykułów podjęto próbę przedstawienia problematyki budowy zapór w skali globalnej na tle niedoboru wody słodkiej na świecie. Przedstawione zostaną m.in. uwarunkowania związane z budową zapór i zbiorników, korzyści wynikające z ich budowy oraz perspektywy dalszych realizacji.
EN
In the last few years local communities in many countries have become afraid of the consequences of dams construction. The fears were expressed with regard to the direct threats, such as possible breakdowns or catastrophes, as well as with regard to the changes in environment caused by the construction of retention reservoirs. In a series of articles, the author undertakes to present the issues of building dams on a global scale, taking into consideration the shortage of fresh water in the world. He presents, among others, the conditions of building dams and reservoirs, benefits resulting from their construction and perspectives of further realisations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.