Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Politechnika Lwowska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego – fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce, wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji: laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. W trakcie wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radio-telegraficznymi.
EN
The article presents the profile of prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego, fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. W trakcie wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radiotelegraficznymi.
EN
The article presents the profile of Prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego, fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce, wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. Podczas wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radiotelegraficznymi.
EN
The article presents the profile of Prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
4
Content available remote Uczelnie kształcące polskich inżynierów elektryków do II wojny światowej
PL
Na podstawie notek biograficznych ponad 1000 osób przedstawiono uczelnie, w których wykształcenie w latach 1891-1935 zdobywali polscy inżynierowie elektrycy. Do I wojny światowej były to uczelnie zagraniczne: niemieckie, rosyjskie, francuskie, belgijskie. Później Polacy kształcili się w polskich uczelniach: Politechnice Lwowskiej oraz w utworzonej w 1915 roku i szybko rozwijającej się Politechnice Warszawskiej.
EN
On the basis of biographical notes of over 1000 people, higher schools were presented, which educated Polish electrical engineers in the years 1891-1935. Before World War I, these were foreign schools: German, Russian, French and Belgian. Later, they studied at Polish universities: the Lviv Polytechnic and at the Warsaw University of Technology, established in 1915 and rapidly developing.
PL
Przedstawiono początki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w tym podstawy prawne, scharakteryzowano atmosferę tworzenia podstaw działalności materialnej Uczelni, prowadzenia dydaktyki, tworzenia pierwszych laboratoriów, wykonywania pierwszych prac praktycznych. Opis jest skoncentrowany na realiach Wydziału Elektrycznego, który jest jednym z czterech istniejących od założenia Uczelni. Scharakteryzowano kadrę profesorską, która ukształtowała profil dydaktyczny i badawczy Wydziału, wniosła tradycje dydaktyki i nauki rozwinięte przede wszystkim w Politechnice Lwowskiej. Doświadczenie zawodowe pionierów Wydziału było ukształtowane przez wdrożenia elektrotechniki do zastosowań w skali kraju, nabytych przed wojną oraz w czasie jej trwania, takich jak pierwsze linie przesyłowe energii elektrycznej, osprzęt wysokonapięciowy, radiotechnika, maszyny i przemysłowe napędy elektryczne, energoelektronika, automatyka przemysłowa.
EN
The Genesis of Silesian University of Technology in Gliwice is presented in the paper. Legal framework, the atmosphere of starting material activity of the Technical University, first didactic activities, first laboratories organization, start consideration of first laboratories, and first practical research works are featured. The description is concentrated on factual data of Electrical Faculty which is one of the four existing from the establishing the University. The professor’s staff, forming the didactic and research profile of the Faculty, introduced educational and scientific tradition developed primarily in Lviv Technical University. The professional experience of the Faculty pioneers was formed by electrotechnics implementation in the range of the country, gained before and during the Second World War. It included the first electrical energy transmission lines, high voltage accessories, radio engineering, electrical motors, transformers and drives, power engineering, industrial control.
6
PL
Artykuł prezentuje życiorys Maurycego Altenberga, inżyniera elektryka, wykładowcy przedmiotu Gospodarka Elektryczna w Politechnice Lwowskiej (1930-1939) i profesora we Lwowskim Politechnicznym Instytucie (1940-1941), pracownika licznych przedsiębiorstw elektrotechnicznych i elektryfikacyjnych, m.in. Podkarpackiego Towarzystwa Elektrycznego, referenta techniczno-gospodarczego Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie, dyrektora Okręgowego Zakładu Elektryfikacyjnego we Lwowie (potem Zakładu Elektrycznego Okręgu Lwowskiego), wybitnego znawcy tematyki wykorzystania sił wodnych do elektryfikacji i zagadnienia taryf elektrycznych, długoletniego działacza Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i SEP, a także specjalisty i uczestnika zjazdów polskich i międzynarodowych organizacji energetycznych i hydrotechnicznych. Przedstawiono w skrócie jego wybitny wkład w elektryfikację przedwojennej Polski i dorobek naukowy w postaci wystąpień i publikacji.
EN
The article presents the biography of Maurycy Altenberg, electrical engineer, lecturer in the subject of Electrical Economy at the Lviv Polytechnic (1930-1939) and a professor at the Lviv Polytechnic Institute (1940-1941), an employee of numerous electrotechnical and electrification enterprises, including Podkarpackie Electric Society, technical and economic clerk of the Municipal Electricity Plant in Lviv, director of the District Electrification Plant in Lviv (later the Lviv Electric District Plant), an outstanding expert on the use of water forces for electrification and the issue of electric tariffs, a long-time activist of the Polytechnic Society in Lviv and Association of Polish Electrical Engineers (SEP), as well as a specialist and participant of conventions of Polish and international energy and hydrotechnical organizations. Briefly was presented his outstanding contribution to the electrification of pre-war Poland and scientific achievements in the form of publications.
PL
W referacie przedstawiono problemy związane z zabezpieczeniem przeciwwodnym tunelu podziemnego zlokalizowanego w Narodowym Uniwersytecie „Politechniki Lwowskiej” (NU „LP”). Opisano sposoby i podano wyniki przeprowadzonych badań. Na tej podstawie zaprojektowano rozwązanie materiałowo-konstrukcyjne prac hydroizolacyjnych.
EN
The paper presents problems related to the waterproofing of an underground tunnel located at the National University of Lviv Polytechnic. The methods are described and the results of the tests carried out are given. On this basis, a materials and structural solution for damp-proofing works has been designed.
PL
W artykule zaprezentowano sylwetkę naukowo-techniczną Izaaka Rosenzweiga, wybitnego elektrotechnika, posiadającego wielkie osiągnięcia naukowe w dziedzinach elektrotechniki teoretycznej, miernictwa elektrycznego i pomiarów geofizycznych metodami elektrycznymi. Omówiono jego pracę doktorską, opublikowaną w „Czasopiśmie Technicznym” z 1939 roku.
EN
Scientific and technical profile of Izaak Rosenzweig is presented in the paper. He was an outstanding electrician, with stupendous scientific achievements in the fields of electric circuit theory, electrical measurements and geophysical measurements conducted by electric methods. His Ph.D. thesis published in 1939 in journal “Czasopismo Techniczne” is discussed.
PL
W 2017 roku minęła 140. rocznica urodzin Gabriela Sokolnickiego. Był on uczniem prof. Romana Dzieślewskiego i niezwykle umiejętnie łączył pracę w przemyśle z działalnością dydaktyczną, jako profesor Politechniki Lwowskiej w latach 1921-1939. Później kontynuował pracę na lwowskiej uczelni technicznej (w Instytucie Politechnicznym, w który przekształcono w Politechnikę Lwowską po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną). W 1946 roku, w wieku 69 lat podjął trudną decyzję pozostania we Lwowie, tłumacząc to zaawansowanym wiekiem i pracował na uczelni aż do roku 1965. W okresie przedwojennym miał wielkie zasługi przy elektryfikacji Polski, zwłaszcza jej ówczesnych terenów południowo-wschodnich. Był wybitym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zajmował się przepisami i słownictwem elektrotechnicznym. Wielce szanowany, może być postacią, która łączy polskich i ukraińskich elektrotechników.
EN
The year 2017 marked the 140th anniversary of the birth of Gabriel Sokolnicki. He was a student of Professor Roman Dzieślewski and in a most skilful way combined his work in the industry with educational activity as a professor at the Technical University of Lvov in the years 1921-1939. Later on he continued his work at the same university which was then transformed into the Polytechnic Institute when the Red Army began occupation of Lvov. In 1946, at the age of 69, he made a difficult decision to stay in Lvov, which at that time became a part of the Soviet Union. He was then explaining this move with his advanced age and he continued to work there until 1965. In the pre-war period he had had the great merit of electrification in Poland and especially in its south-eastern areas. He was a prominent activist of the Association of Polish Electrical Engineers where he acted in areas of electrical engineering regulations and the specialized vocabulary. As the mostly respected person he can be perceived as a figure connecting Polish and Ukrainian electrical engineering communities.
PL
Artykuł poświęcono albumowi rysunków mało znanego dotąd architekta Ottona Fedaka (z Czerniowiec) i jego późniejszej twórczości zawodowej. Odkrycie tego albumu umożliwiło poszerzenie wiedzy na temat nauczania historii architektury na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej oraz zwróciło uwagę na późniejszą twórczość projektową jego autora. Omawiany zbiór rysunków stanowi pracę studencką wykonaną w roku akademickim 1926/1927, na zajęciach prof. dr J. Zubrzyckiego. Fedak uzyskał dyplom w 1930/1931 r. W 1934 r. współpracował przy projekcie konkursowym Miejskich Zakładów Elektrycznych (T. Wróbel i L. Karasiński), a następnie wykonał projekt szkoły na Bogdanówce (1936) i kościoła w Potaszynie na Wołyniu. Brał udział w projektowaniu targowiska we Lwowie (1937) oraz w konkursach na kościół w Kołomyi (przed 1939) i na odbudowę cerkwi św. Ducha we Lwowie (1942). Po II wojnie światowej inż. arch. O. Fedak mieszkał w Polsce, w Oświęcimiu i w Myślenicach. Jest autorem kilku projektów kościołów w metropolii krakowskiej: w Tenczynie (1947-1968), w Przytkowicach (1948-1953), w Skomielnej Czarnej (1949-1960) i w Starych Żukowicach (1957-1961), a w latach 1960-1967 prowadził budowę kościoła w Skomielnej Białej, według projektu W. Cęckiewicza. Twórczość O. Fedaka należała do nurtu „harmonijnego modernizmu” (staranne zestawianie brył, kamienne wątki, uproszczony detal, tradycyjne sklepienia bądź stropy żelbetowe). Zrealizowane kościoły, mimo że nie należą może do wybitnych dzieł, stanowią cenne przykłady twórczości architekta m.in. w trudnych dla budowy świątyń latach PRL.
EN
The paper is dedicated to the album of drawings made by the little known architect Otton Fedak (from Czerniowce) and his later professional works. The discovery of this album provided more information on the process of teaching the history of architecture at the Faculty of Architecture at Lviv Polytechnic and attracted attention to the later design works by its author. This collection of drawings presents the works made by the student in the academic year 1926/1927 in classes of Professor J. Zubrzycki, Ph.D. Fedak attained his diploma in 1930/1931. In 1934, he participated in the competition for the design of the Electric Power Facility (T. Wróbel and L. Karasiński) and then he made a design for the school in Bogdanówka (1936) as well as the church in Potaszyn in Volhynia. He also participated in redesigning of the market in Lviv (1937) and in the competitions for the design of the church in Kolomyia (before 1939) as well as for the rebuilding of the Greek Catholic church of the Holy Ghost in Lviv (1942). After World War II, the Engineer of Architecture O. Fedak lived in Poland, in Oświęcim and in Myślenice. He is the author of several designs of churches in the Cracow metropolis: in Tenczyn (1947-1968), Przytkowice (1948-1953), Skomielna Czarna (1949-1960) and in Stare Żukowice (1957-1961), and in 1960-1967 he was in charge of the construction of the church in Skomielna Biała designed by W. Cęckiewicz. The works by O. Fedak fall within the “harmonious modernism” style (carefully combined forms, stone courses, simple details, traditional vaults or rebar reinforced concrete structural floors). Although the churches which were completed may not be the most excellent works, they are valuable examples of churches designed by the architect and executed in the difficult times of the Polish People’s Republic.
11
Content available Gabriel Sokolnicki - w 140 rocznicę urodzin
PL
W 2017 roku przypada 140 rocznica urodzin Gabriela Sokolnickiego. Był on uczniem prof. Romana Dzieślewskiego i przykładowo łączył pracę w przemyśle z działalnością dydaktyczną, jako profesor Politechniki Lwowskiej w latach 1921-1939. Później kontynuował pracę na lwowskiej uczelni technicznej (w Instytucie Politechnicznym, w który przekształcono Politechnikę Lwowską po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną). W 1946 roku, w wieku 69 lat podjął trudną decyzję pozostania we Lwowie, tłumacząc to zaawansowanym wiekiem, pracując na uczelni do roku 1965. W okresie przedwojennym miał wielkie zasługi przy elektryfikacji Polski, zwłaszcza jej ówczesnych terenów południowo-wschodnich. Był wybitym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działał w zakresie przepisów i słownictwa elektrotechnicznego. Wielce szanowany, może być postacią, która łączy polskich i ukraińskich elektrotechników.
EN
In 2017 is the 140th anniversary of the birth of Gabriel Sokolnicki. He was a student of Professor Roman Dzieślewski and, in exemplary way, simultaneously worked at industry, as well as was involved in didactic activity, as a professor at the Technical University of Lvov in 1921-1939. Later he continued his work at the same university, which was transformed to the Polytechnic Institute, when the Red Army began occupation of Lvov. In 1946, at the age of 69, he made a difficult decision to stay in Lvov (which at this time became a part of Soviet Union), explaining this decision with his advanced age, and was working at the university until 1965. In the pre-war period he had great merit in the electrification of Poland, especially, at the time, in its south-eastern areas. He was a prominent activist of the Association of Polish Electrical Engineers. He acted in areas of electrical engineering regulations and vocabulary. Very respected, can be a figure that links Polish and Ukrainian electrical engineers.
PL
W artykule przedstawiono życiorys urodzonego w Radomiu Włodzimierza Krukowskiego. Studiował w Darmstadt, był wyróżniającym się studentem. Opisano jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens w Norymberdze (m.in. 40 patentów międzynarodowych). Omówiono też jego wybitną działalność po 1930 r. na Politechnice Lwowskiej. Kariera jego została przerwana w lipcu 1941 r. przez niemieckie Gestapo, likwidacją jego wraz z profesorami czterech lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.
EN
The paper presents biography of Włodzimierz Krukowski, who was born in Radom. He studied at Darmstadt and was considered as distinctive student. His achievements in research work in Siemens laboratory of electricity meters in Nuremberg are described (including his 40 international patents). Also his outstanding activities after 1930 at Lvov University of Technology are presented. His career was dramatically interrupted in July 1941, when he was killed in Lvov by German Gestapo during mass murder of professors from four Lvov universities on Vuletzki Hills.
PL
W opracowaniu opisano historię początków polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, poczynając od XIX w. Przedstawiono kilkakrotne próby uruchomienia polskiej wyższej uczelni technicznej w zaborze rosyjskim, rozpoczęte jeszcze w 1826 r., ale skutecznie uniemożliwiane przez zaborcę. Omówiono tworzenie się kierunku elektrotechnika, w zaborze austriackim, po uzyskaniu autonomii przez Galicję, w jedynej wówczas polskiej uczelni, Szkole Politechnicznej w Lwowie. Następnie przedstawiono rozwój elektrotechniki po I wojnie światowej, na uczelni lwowskiej i powstałej w 1915 r. lecz nadzwyczaj dynamicznie rozwijającej się polskiej Politechnice Warszawskiej, która w ciągu zaledwie kilkunastu lat dorównała uczelniom europejskim. Pokazano losy obu tych uczelni podczas II wojny światowej oraz ich wpływ na powstające po II wojnie światowej uczelnie techniczne w Polsce.
EN
This paper describes process of formation of Polish electrical engineering higher education, starting from the beginning of the nineteenth century. It presents several attempts that were taken to set up Polish technical university in Russian partition. Those attempts were started already in 1826 and were effectively interrupted by the occupant. Creation of electrical engineering faculty at the Lvov Polytechnic School, the only Polish university at that time, in Austrian partition, after obtaining autonomy by Galicia, is also presented. Next, paper describes electrical engineering development after the I World War at Lvov University of Technology and, created in 1915, very rapidly growing Polish Warsaw University of Technology, which in just a few years was able to match European universities. Situation of both universities during the II World War is presented, and also their impact on technical universities created in Poland after the II World War.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii metrologii elektrycznej w Politechnice Lwowskiej od początków jej założenia do chwili obecnej. Szczegółowo przedstawiono wszystkich kierowników Katedry Metrologii Elektrycznej oraz omówiono podstawowe kierunki badań i najważniejsze osiągnięcia naukowe Katedry uzyskane pod ich kierownictwem.
EN
The article gives an outline of the history of electrical metrology in the Lviv Polytechnic from the beginning of its foundation to the present day. In Lviv Higher Technical School was created in 1844 as a Technical Academy, it was the first technical school in Eastern Europe. In 1877 the Technical Academy was renamed as Highest Technical School. The first Department of Electrical Engineering in Lviv Polytechnic was founded in 1890/91, and her head was Professor Roman Dzieśliewski – the first Polish Professor of electrical engineering and the creator of its theoretical basis. Department of Electrical Metrology in Lviv Polytechnic emerged from the Electrical Engineering Department in 1920. Detail lists of all heads of Department of Electrical Metrology and discusses the basic directions of science researches and the most important accomplishments. The first head of Department of Electrical Metrology was Professor K. Idaszewski (1920-1930). In the interwar period the greatest academic achievements Department of Electrical Metrology obtained after the leadership of Professor W. Krukowski (1930-1939). During this period, the Department of Electrical Metrology of Lviv Polytechnic became the States Centre of scientific metrology. After Second World War subsequent Heads of the Department were: Professor K. Karandiejev (1944-1958), docent A. Shramkov (1958-1971), Professor Je. Polishchuk (1971-1982), Professor B. Stadnyk (since 1983). Department of Electrical Metrology under the new name of Information Measuring Technology started to return to its status as the leading metrological center since the mid-1970s, when were founded research laboratories, where getting broader scales are carried out research and design in order to create a measuring apparatus for industry and science researches.
PL
Techniczne polskie szkolnictwo wyższe, mimo zaborów i braku własnej państwowości, powstało stosunkowo wcześnie. W artykule opisano okoliczności powstawania polskich uczelni technicznych we Lwowie i w Warszawie, a następnie ich losy w okresie I wojny światowej, w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Opisano także powojenne elektrotechniczne szkolnictwo wyższe oraz udział politechnik Warszawskiej i Lwowskiej w tworzeniu nowych uczelni w Polsce.
EN
Technical higher education in Poland, despite the Partitions and the lack of its own statehood, started to develop relatively early. Here you can find described the circumstances in which the Polish higher technical schools in Lw6w and Warszawa began their existence and further on their fates at the time of World War I, the inter-war period and during World War II. Presented is also the post-war electro-technical higher education and participation of the Warszawa and Lwów Universities of Technology in development of new high schools in Poland.
17
Content available remote Matematycy na Politechnice Lwowskiej (przed 1945 r.)
EN
The article recalls the story of the Lvov Polytechnic and of mathematical chairs there in the period 1844-1945. The chairmen and some of their collaborators are recalled as well as their close relations with and contributions to the Lvov Schools of Mathematics.
18
EN
The paper deals with the problem of the acoustic treatment using modern material technology in the modernization of old interiors. On the example of an auditorium with approved acoustics, that was built in 1962 and is located at the Lviv Polytechnic, some important directions in handling this type of object was shown. The acoustic measurements of the room showed, that structures used in the 60s are acoustically proper, but planned renovation should be based on modern technologies.
PL
W artykule podjęto zagadnienia modernizacji wnętrz o uznanej akustyce z użyciem współczesnych materiałów. Jako przykład wybrano przygotowywaną do remontu salę audytoryjną Politechniki Lwowskiej (bud. 1962). Przeprowadzone badania akustyczne wykazały poprawność istniejących rozwiązań, jednak projektowane zmiany muszą opierać się na współczesnych technologiach posiadających odmienne właściwości.
PL
Przedstawiono w sposób syntetyczny proces wyodrębniania się z elektrotechniki nowego kierunku - telekomunikacji - w Politechnice Lwowskiej na początku XX wieku. Ukazano sylwetki wybitnych profesorów lwowskich, którzy jako pierwsi zajmowali się tą dziedziną, prowadząc wykłady i organizując laboratoria. Krótkie biogramy przybliżają postacie wybitnych, ale mniej znanych profesorów, m. in. R. Dzieślewskiego, F. Blockiego, A. Jellonka czy też T. Malarskiego.
EN
The process of emerging from electrical engineering a new research area - telecommunication - at the Lviv Technical University at the beginning of the 20th century is presented briefly in this paper. The biographies of outstanding professors who introduced the telecommunication are described, among them R. Dzieślewski, F. Btocki, A. Jellonek, T Malarski and others.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.