Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  groceries
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule Autor swoje rozważania dotyczące oszczędzania energii w technice chłodniczej prowadzi na tle łańcucha chłodniczego żywności, obecnie jednego z większych jej odbiorców. Wskazuje najważniejsze źródła, metody i środki oszczędzania energii w chłodnictwie żywnościowym, a są to m. in.: minimalizowanie obciążenia cieplnego pomieszczeń chłodzonych, maksymalizowanie temperatury parowania i sprawności energetycznej urządzeń chłodniczych, czy wykorzystanie ciepła przegrzania i ciepła skraplania par czynnika np. do lokalnych celów grzewczych. W bibliografii do publikacji znajduje się bogate zestawienie literatury źródłowej. Artykuł opublikowany w nr 2/1999 „TCHiK”.
EN
Possible energy savings across the whole cold chain of food are discussed. The most important sources, methods and solutions for energy saving are pointed, including heat load reduction, optimization of evaporating temperature and energy efficiency of refrigerating plants as well as heat recovery for heating purposes. Large bibliography is also included. The paper was published in „TCHiK” No 2/1999.
PL
Rynek ryb i owoców morza krajów UE28 jest coraz bardziej uzależniony od importu surowców, praktycznie co druga ryba na europejskim stole jest importowana. Coraz większa popularność żywności pochodzenia morskiego i z akwakultury, i to nie tylko w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, powoduje istotny wzrost cen tych surowców – przykładem może być łosoś atlantycki. Konieczne są znacznie większe niż obecnie wysiłki międzynarodowej społeczności, aby doprowadzić do znacznie lepszego gospodarowania żywymi zasobamimórz, tak aby utrzymać konsumpcję na dzisiejszym poziomie.
EN
The market of fish and other sea foodin the EU is constantly more dependent on the import of raw material making every second fish on the European table imported. The constantly growing popularity of sea and aquaculture food not only in the EU but also in the USA creates a significant price increase for those raw materials, i.e. the Atlantic Salmon. The international community is required to significantly increase its efforts to improve the management of the living resources of the sea in order to maintain their consumption at the current level.
PL
Polska gospodarka paszowa zależy od importu soi. Interesującą alternatywą dla soi mogą stać się rośliny strączkowe hodowane na terenie Europy, takie jak łubin, zarówno ze względu na łatwość uprawy, jak i jego wartości odżywcze. Nasiona łubinu są bogate w cenne białka. Wskaźnik aminokwasów egzogennych jest oszacowany na ok. 70%, a zawartość białka w przypadku niektórych odmian przewyższa nawet 40%. W przypadku żywienia człowieka istotna jest także mała ilość skrobi, skład lipidów, zawartość przeciwutleniaczy i błonnika pokarmowego. Nasiona łubinu wykorzystywane są w piekarnictwie i cukiernictwie, a także jako zastępniki mleka i produktów mięsnych. Wykorzystywane są zwłaszcza do produkcji żywności dla sportowców, osób na diecie bezglutenowej, wegan i wegetarian. Zawartość interesujących składników pokarmowych sugeruje jednak możliwe wykorzystanie nasion łubinu w produkcji żywności prozdrowotnej, przeznaczonej nie tylko dla osób nietolerujących glutenu, ale także cierpiących na otyłość, cukrzycę, choroby układu krążenia a nawet nowotwory. Zainteresowanie polskiego przemysłu spożywczego łubinem jest jednak nadal małe.
EN
Polish feed economy is strongly dependent on soya bean imports. Native European legumes, such as lupine, can become an interesting alternative for soy, both due to ease of its cultivation as well as its nutritional value. Lupine seeds are rich in valuable protein. The essential amino acid index is evaluated on the level ~70% and the content of protein in case of some varieties is even higher than 40%. However, also the small quantity of starch, composition of lipids, the content of antioxidants and dietary fiber are significant in human nutrition. Lupine seeds are used in bakery, confectionary and as substitutes of milk and meat products. They may be found especially in the composition of the food for sportsmen, celiac persons, vegans and vegetarians. However, the content of interesting nutrients suggests the possible application of lupine seeds in the production of health-promoting food, not only for the gluten-not-tolerating people, but also for the people suffering from obesity, diabetes, cardiovascular disease and even cancer. Unfortunately, there is a small interest of the Polish food industry in lupine.
PL
Zamieszczono cele wdrażania systemów jakości w firmach zajmujących się transportem artykułów żywnościowych. Określono zagrożenia w transporcie, metody ich identyfikacji oraz eliminacji. Opisano system HACCAP oraz jego wpływ na poprawę jakości przewożonych towarów. Scharakteryzowano system RASFF pozwalający na przewidywanie zagrożeń w transporcie ATP, produktów roślinnych i pasz. Podano ramowe zalecenia dotyczące przewozu wybranych grup artykułów.
EN
Cells of implementing quality systems were placed in companies dealing with the transport of foodstuffs. Threatening in the transport, the method of their identification and preliminaries were determined. A HACCAP system and his influence on the improvement of the quality of transported goods were described. A RASFF system allowing for predicting threats in the transport of ATP, plant products and fodders was characterized. The general recommendations concerning the transport of chosen groups of articles were given.
PL
Do podstawowych parametrów charakteryzujących produkty spożywcze i decydujących o ich jakości zalicza się m.in. teksturę. Jest to wielkość wieloparametryczna odbierana przez człowieka zmysłami dotyku, wzroku i słuchu, dlatego naturalne jest jej analizowanie metodami sensorycznymi. Stosowanie ich wiąże się jednak z szeregiem niedogodności, których pozbawione są metody instrumentalne. Okazują się one szczególnie przydatne podczas opracowywania nowych produktów lub modernizacji już istniejących, określania wpływu składu i parametrów procesu na teksturę oraz przy ciągłym monitorowaniu jakości produkowanych wyrobów.
PL
Wobec dużych możliwości wyboru produktów spożywczych informacja spełnia istotną rolę w procesie podejmowania decyzji zakupu. Zakres informacji, którymi dysponuje konsument, jest bardzo szeroki. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, w tym m. in. z informacji zawartych na opakowaniu (etykiecie) produktu.
PL
Rynek produktów żywnościowych w Polsce charakteryzuje wysoka dynamika zmian wywołanych intensywnymi działaniami producentów. Działania te koncentrują się na elementach marketingu mix, obejmujących: cenę, produkt, dystrybucję i promocję. Stosowane przez przedsiębiorstwa narzędzia marketingowe wpływają na wybór określonej strategii cenowej. Ważnym czynnikiem sukcesu rynkowego jest postrzegana przez konsumentów jakość, która łącznie z ceną wpływa na całkowitą ocenę produktu, w dalszej kolejności na jego akceptację.
PL
Największą grupę produktów o wzbogaconej wartości odżywczej stanowiły soki i napoje owocowe, a następnie koncentraty spożywcze i przetwory mleczarskie. Analizowane produkty najczęściej wzbogacano w witaminy, a następnie składniki mineralne i inne substancje, takie jak: l-karnityna, kofeina, błonnik, probiotyki.
EN
The biggest group of products of enchired nutritive value contained juices and fruit drinks, then there were instant food and dairy products. The analysed products were predominantly enchired in vitmains, mineral elements and other substances, such as L-carnitine, caffeine, fibre and probiotics.
PL
Głównym celem reklamy jest przekazanie informacji konsumentowi i przekonanie go do produktu, a następnie do jego konsumpcji. Z dotychczasowych badań wynika, że reklama często decyduje o zakupie produktów spożywczych, a w konsekwencji wpływa na sposób odżywiania się i stan zdrowia. Jednocześnie reklama jako nośnik informacji żywieniowej wywołuje wiele kontrowersji. Często stawiane są pytania dotyczące między innymi poprawności przekazywanych treści, emocji zawartych w reklamie, sposobu kreowania nowych zachowań. Dostrzegana jest również możliwość jej zastosowania w tworzeniu prawidłowych zachowań konsumentów, zwłaszcza w przypadku produktów akceptowanych ze względu na zalety dietetyczne i zdrowotne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.