Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przebudowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Liczne inwestycje przed stwierdzeniem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego muszą zostać zweryfikowane z perspektywy terminologicznej. Często jest to problematyczny etap, wymagający analizy na pograniczu sfery prawnej i technicznej. Wywiera on jednak znaczący wpływ na dalsze etapy. Przykładem jest kwalifikacja inwestycji, która polega na „przesunięciu” przy tym samym budynku schodów zewnętrznych z jednego miejsca w inne. Można rozważać, czy jest to rozbudowa, czy przebudowa.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę kotew samowiertnych-iniekcyjnych oraz doświadczenia kopalni węgla kamiennego Piast-Ziemowit Ruch Piast w zakresie utrzymania skrzyżowań ściana-chodnik, przebudów wykonywanych kombajnami chodnikowymi oraz innych wzmocnień wyrobisk dołowych z wykorzystaniem kotew samowiertnych-iniekcyjnych jako dodatkowego wzmocnienia w celach poprawy bezpieczeństwa pracującej załogi.
EN
The article presents the characteristics of self-drilling injection anchors and the experience of Piast-Ziemowit Ruch Piast Coal Mine with maintaining face/entry crossings, alterations made with the use of roadheaders and other reinforcements of underground pits with the use of self-drilling injection anchors as an additional reinforcement to improve the safety of the working crew.
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące etapów projektowania obiektu na przykładzie trybun stadionu miejskiego w Rzeszowie. Zaprezentowano koncepcje kształtowania bryły obiektu z uwzględnieniem założeń funkcjonalnych. Omówiono skutki zmian pierwotnych założeń oraz normalizacji na końcowy efekt projektu.
EN
The article presents issues related to the stages of designing a building object on the example of the stands of the cit stadium in Rzeszów. The approach to shaping the structure of the stand was presented conceptually due to the assumptions related to its function. The effects of changes to the original assumptions and standardization on the final effectof the project were also discussed.
PL
Przebudowa szybu Paderewski jest projektem niecodziennym. Konstrukcja musiała zostać dostosowana do specyficznych warunków otoczenia. Typowe rozwiązania często nie miały zastosowania i konieczne było szukanie nowych rozwiązań oraz łączenie kompetencji branży górniczej i budowlanej.
EN
The reconstruction of the Paderewski shaft is an unusual project. The structure had to be adjusted to the specific conditions of the environment. Typical solutions were often not applicable and therefore it was necessary to seek new solutions and combine the competences of the mining and construction industries.
PL
Rozpoznanie historii obiektu jest cennym w konserwatorstwie przedstawieniem kontinuum jego istnienia w czasie. Twierdzenie to silnie koresponduje z motywem siedziby ziemiańskiej. Stan wiedzy nad ruchem budowlanym większości wielkopolskich dworów i pałaców jest niewielki. Materiały i opracowania badawcze nie zawsze są ze sobą zgodne i operują różnymi datowaniami rzekomo „nowego” obiektu. Celem badań było opracowanie metody badawczej wspomagającej proces identyfikacji i datowania siedzib ziemiańskich. W centrum zainteresowania było określenie sposobu kształtowania zabudowy, który zdeterminował ostateczny wizerunek głównej bryły siedziby ziemiańskiej, co rozumie się jako gruntowną przebudowę, budowę nowego obiektu na miejscu poprzedniej siedziby lub wzniesienie siedziby na tzw. surowym korzeniu. Wiodącym materiałem źródłowym były pruskie księgi podatku budynkowego. Badania wykazały, że materiały te umożliwiają opracowanie historii obiektu na przestrzeni lat 1865–1939, zapewniając dokładne datowanie w zasadzie wszystkich przekształceń budynku. Do końca XIX wieku dominującą tendencją była budowa siedziby w nowej lokalizacji. Stare siedziby były wyburzane lub przeznaczane na cele folwarku. Po roku 1900 najczęściej podejmowano się gruntownej przebudowy, rzadziej wznoszenia siedziby na starszych fundamentach. Badania przeprowadzono na próbie 68 zróżnicowanych pod względem wielkości siedzib ziemiańskich zlokalizowanych na jednym obszarze w centralnej Wielkopolsce.
EN
Studying the history of an object means representing its continued existence in time, which is valuable from the conservation viewpoint. That statement is best reflected by the motif of landowners’ manors. The state of knowledge on building development of the majority of manors and palaces in Greater Poland is rather poor. Research materials and studies do not always correlate and use various dating for allegedly “new” objects. The goal of the research was working out a research method that would help the process of identification and dating of seats of landed gentry. The interest was focused on identifying the manner of shaping buildings, which determined the final appearance of the main body of a landowner’s manor understood as: remodelling, building a new object on the site of the former, or erecting the new building from scratch. The most important source material was provided by the Prussian building tax ledgers. The research has shown that those materials allow for studying the history of a building in the years 1865–1939, ensuring precise dating of almost all transformations of such a building. Until the end of the 19ᵗʰ century the tendency to build a family manor in a new location was predominant. Old residences were demolished or converted to serve the home farm needs. After 1900, the most frequent was remodelling, erecting a new residence on the old foundations was less popular. The research was carried out on 68 samples of landowners’ residences of varying sizes located in one area in central Greater Poland.
PL
W artykule zaprezentowano wyzwania i innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne z zakresu budownictwa mostowego na podstawie realizacji firmy GOTOWSKI. Przedstawione zostały konkretne problemy techniczne i wyzwania oraz sposoby ich rozwiązania niejednokrotnie innowacyjnie.
EN
The article presents challenges as well as innovative construction and technological solutions in the scope of bridge construction industry on the basis of the construction project managed by the GOTOWSKI company. It discusses specific technical problems and challenges as well as methods to solve them, which are frequently innovative.
PL
Budowle systemów łączności policji, straży pożarnej oraz systemu ratownictwa medycznego z czasem wymagają przebudowy z uwagi na zmiany systemów łączności. W referacie przedstawiono kilka wybranych problemów związanych z przebudową lub wymianą tych budowli osadzonych na budynkach.
EN
Construction of communication systems for the police, fire service and emergency medical system over time requires reconstruction due to changes in communication systems. The paper presents a few selected problems related to the reconstruction or replacement of these buildings deposited on buildings.
11
Content available remote Przypadek kłopotliwej rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego
PL
W artykule omówiono przypadek rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego. Proces budowlany założono prowadzić przy funkcjonującym szpitalu, świadczącym nieprzerwanie usługi medyczne. Nieprawidłowo opracowany projekt budowlano-wykonawczy w zasadniczy sposób zaburzył użytkowanie szpitala w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Dokonano analizy jakości pracy uczestników procesu budowlanego.
EN
The case of expansion and reconstruction of the provincial children's hospital is considered at work. The construction process was assumed to be carried out with a functioning hospital providing normal medical services. Incorrectly developed construction project significantly disturbed the hospital's use during construction. The quality of work of the participants of the construction process is analyzed.
12
Content available remote Problemy dotyczące ustalania kosztów eksploatacji dróg
PL
Potrzeby finansowe związane z przedsięwzięciami drogowymi w Polsce znacznie przewyższają środki przeznaczane na te cele. Niewystarczający budżet to istotny czynnik wpływający na konieczność przygotowania niezbędnych analiz kosztowych i ekonomicznych. W artykule zaprezentowano podstawowe problemy związane z ustalaniem kosztów utrzymania, remontów i przebudów dróg samochodowych przede wszystkim dotyczących dysproporcji w finansowaniu dróg i różnic wynikających z technologii wykonania nawierzchni.
EN
The financial demand in range of road projects in Poland significantly exceed the resources for such goals. The insufficient budget is an important factor influencing the necessity of preparing the necessary cost and economic analyses. The article presents the basic dilemmas connected with determination of costs of maintenance, repairs, and reconstruction of motor roads. Among the main problems there are disproportions in financing the roads and differences resulting from the pavement realization technologies.
EN
The paper presents the strategy of redevelopment of the post-industrial King’s Cross area in London – one of the biggest European investments in the last years (the surface of approx. 67 acres), which could be considered the perfect case study for similar works. The author described in details the investment process, as well as the principles and effects of functional and spatial changes that have led to creation of the new system of open space, adaptation of selected post-industrial buildings for new functions (also the buildings proclaimed as a monument) and also fostering a new urban dimension to the wastelands. Detailed architectural issues are presented on the example of 3 squares: Granary Square, Pancras Square and King’s Cross Square. Field research was realized from 2011 to 2016.
EN
The article analyses process of change from "Old Laundry" building to a new office of Danish IT company. Detailed studies included the origins of the "Old Laundry" and its adaptation to the new functions, taking into account issues occurred during the development of the project. Article presents remodelled look of the building emphasising most characteristic element and details of the reconstruction.
PL
W artykule przeanalizowano proces przemiany budynku "Starej Pralni" na obecną siedzibę filii duńskiej firmy informatycznej. Szczegółowe badania objęły historię powstania "Starej Pralni" oraz jej adaptację do nowej funkcji z uwzględnieniem problemów, jakie pojawiły się podczas budowy. Ukazano obecny wygląd budynku zwracając uwagę na najbardziej charakterystyczne elementy przebudowy oraz szczegóły wykończenia.
15
Content available remote Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych
PL
W artykule przedstawiono przykład realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego, podczas której okazało się, że nie jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Opracowany i zatwierdzony projekt budowlany przebudowy niewiele miał wspólnego z obiektem, którego dotyczył. Realizacja prac zgodnie z tym projektem była więc obarczona dużym ryzykiem, a w konsekwencji groziła katastrofą budowlaną.
EN
The paper presents a case study of a private house rebuilding, showing that the structure does not meet the design and building craftsmanship requirements. The accepted reconstruction project was not relevant to the real structure. The reconstruction performance, brought a high structural risk, consequently, a collapse.
PL
Obecnie, ze względu na rozwój branży turystycznej, coraz częściej adaptuje się budynki historyczne na hotele. Związane jest to z reguły z ich atrakcyjną lokalizacją w ścisłych centrach miast. Przebudowy te są jednak często bardzo skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, gdyż wiążą się z wprowadzeniem dużej liczby nowych, ciężkich ścian działowych, wykonaniem wielu otworów na instalacje we wszystkich stropach, wprowadzeniem nowych pionów komunikacyjnych i trzonów windowych oraz ustawieniem na dachu znacznej liczby ciężkich urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub baterii słonecznych. Nowa funkcja związana jest też przeważnie z wymianą lub częściową przebudową stropów oraz ze wzmocnieniem lub przebudową dachu, fundamentów i ścian nośnych. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że większość budynków zabytkowych jest pod ochroną konserwatorską, co ogranicza zakres rozwiązań możliwych do zastosowania. W artykule przedstawiono, na przykładzie wybranych obiektów, problemy związane z przebudową budynków zabytkowych na cele hotelowe.
EN
Currently, due to the growing demand of the tourism industry, historic buildings are increasingly being adapted for hotel purposes. This is usually related to their attractive location in the very center of cities. These reconstructions, however, are often very complex in terms of construction, as they involve the introduction of large numbers of new heavy partition walls, execution of multiple openings in all floors for installations, introduction of new communication passages, lift shafts and placement of a large number of heavy air-conditioning machines or solar batteries. Therefore, the new function is intensively related to the replacement or partial rebuilding of floors and the reinforcement or reconstruction of roofs, foundations and supporting walls. An additional disadvantage is that most of these buildings are under conservation protection, which limits the range of possible structural and architectural changes. The paper, basing on several examples, presents problems connected with redevelopment of historical monuments into hotels.
17
Content available remote Nowy typoszereg mieszkań OW-T
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem jest przeprojektowanie mieszkań wybudowanych w okresie PRL. Za ich podstawę przyjęto mieszkania zrealizowane w budynkach zmontowanych w technologii OW-T/67, które zaprojektowano na podstawie NTP z 1959 r. Do badań pilotażowych przyjęto mieszkanie M-4. Celem zaproponowanych działań jest poprawa jakości istniejącego środowiska mieszkaniowego. Zdaniem autora jest to możliwe jedynie w procesie przeprojektowania mieszkań. Działania te powinny być skorelowane z zamieszkiwaniem w nich przez mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbę osób. Autor w poprawie standardu (powierzchniowego i funkcjonalnego) mieszkań widzi drogę do zmiany oceny środowiska mieszkaniowego w osiedlach i budynkach zrealizowanych w technologiach uprzemysłowionych, które nadal zamieszkuje ok. 1/3 populacji Polaków.
EN
The paper presents the results of the research. The goal is to re-design the apartments built during the PRL. The apartments made in the buildings assembled in the OW-T/67 technology which were designed on the basis of NTP from year 1959 were used for the basis of this research. An apartment called M-4 was used for the pilot studies. The proposed measures are a real contribution to improving the quality of the existing housing environment. According to the author, it is only possible in the process of renewal – redevelopment of apartments. These activities should be correlated with the residence of them by the lower than originally assumed number of people. The author sees the way to change the rating housing environment (housing estates and buildings still inhabited by about 1/3 of Poles) in the surface and functional standard of housing.
PL
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN
The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie wybranych obiektów, aspekty związane z diagnostyką stanu technicznego realizowaną w związku z projektowaną przebudową budynków zabytkowych i przewidywaną zmianą ich funkcji lub modernizacją. Standardowy zakres procedury ewaluacji stanu technicznego i określenia ewentualnej konieczności wzmacniania elementów konstrukcji obiektów powinien obejmować: analizę projektu koncepcyjnego i dokumentacji archiwalnej; inwentaryzację budowlano-konstrukcyjną; opracowanie i analizę warunków geologicznych oraz posadowienia obiektu; oględziny obiektu z inwentaryzacją uszkodzeń; badania materiałowe; sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dotyczące stanu aktualnego i projektowanego; określenie przyczyn istniejących uszkodzeń; zdefiniowanie sposobów wzmocnień elementów konstrukcji lub ich wymiany.
EN
The paper presents, on the example of selected buildings, aspects related to the diagnostics of technical condition carried out in connection with the planned reconstruction of historic buildings and anticipated change of their function or modernization. The standard scope of the procedure for evaluating the technical condition and determining the need to strengthen structural elements of the analyzed objects should include: analysis of the conceptual design, analysis of archival documentation, construction inventory, analysis of geological conditions and foundation, visual inspection of the object with damages inventory, static calculations for current and designed states, identification of causes of existing defects, defining methods for reinforcement of weak elements or their replacement.
20
Content available remote Rozbudowa kolektora Junikowskiego z zastosowaniem rur GRP
PL
W Poznaniu trwa realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI”. Jednym z zadań jest rozbudowa kolektora sanitarnego Junikowskiego z zastosowaniem rur GRP.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.