Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasada Hamiltona-Ostrogradskiego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy niniejszej, na podstawie nowego interdyscyplinarnego podejścia, które wykorzystuje zmodyfikowaną zasadę HamiltonaOstrogradskiego poprzez rozszerzenie funkcji Lagrange’a opracowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z trójfazowej długiej linii zasilania oraz asymetrycznego obciążenia RLC. W modelu układu linia zasilania jest przedstawiona, jako skomplikowany obiekt elektroenergetyczny o elektromagnetycznych parametrach rozłożonych. Linia zasilania została opisana równaniami różniczkowymi o pochodnych zwyczajnych i cząstkowych z uwzględnieniem warunków brzegowych drugiego rodzaju Neumanna i trzeciego rodzaju Poincaré. Model matematyczny układu jest opisany dyskretyzowanymi równaniami różniczkowymi przedstawionymi w normalnej postaci Cauchy’ego, które zostały całkowane metodą Runge-Kutta czwartego rzędu.
EN
Based on a new interdisciplinary approach using Hamilton-Ostrogradsky principle modified by expanding the Lagrange function, a mathematical model is developed of an electric power system that consists of a three-phase long power supply line and an asymmetric RLC load. The power supply line is presented in the model as a complicated electric power object of distributed electromagnetic parameters. The supply line is described with ordinary and partial differential equations considering Neumann second-type and Poincaré third-type boundary conditions. The mathematical model of the system is described with discretised differential equations in the normal Cauchy format, integrated using Runge-Kutta fourth-order method.
2
Content available remote The mathematical model of high voltage switch as an element of a power system
EN
In this work, on the basis of an interdisciplinary method of modelling, a mathematical model of a power system is presented, main element of which system is an gas switch. For modelling of non-mechanical part, a popular theorem on flickering centre of speed of rotation was used. For a mathematical model of an arc, when the resistance was of non-linear nature, a resistive-capacitive alternative diagram was used. The final system of differential equations was presented in a normal cauche form. Results of simulation were given as drawings and were analysed.
PL
W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania zaproponowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, głównym elementem którego wyłącznik gazowo-elektryczny typu SF6. Dla modelowania części mechanicznej wyłącznika wykorzystano słynny teoremat o migowym centrum prędkości obracania. Dla modelu matematycznego luku wykorzystano rezystancyjno-pojemnościowy schemat zastępczy, gdy rezystancja rozpatrywała się jako funkcja nieliniowa. Końcowy układ równań różniczkowych przedstawiony w normalnej postaci Causze’go. Wyniki symulacji komputerowej podano w postaci rysunków, które analizują się.
EN
A mathematical model of a power system supplied with high-voltage electricity is developed on the basis of variational approaches. A high-voltage circuit breaker, with its mechanical part treated as a complex disaxial cranking mechanism, is the key element of the model. The model serves the purposes of electric and mechanical analysis of transient processes in the integrated system. Results of computer simulation are presented as graphics.
PL
W pracy niniejszej na podstawie podejść wariacyjnych opracowano model matematyczny układu elektrotechnicznego zasilania energią elektryczną wysokiego napięcia. Kluczowym elementem wymienionego modelu jest wyłącznik wysokiego napięcia, którego część mechaniczną rozpatruje się, jako skomplikowany mimoosiowy korbowodowy mechanizm. Za pomocą stworzonego modelu dokonuje się analizy elektromechanicznych procesów nieustalonych w scalonym układzie. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej w postaci rysunków.
4
Content available remote Mathematical modelling of transient electromagnetic processes in a power grid
EN
A mathematical model of an open electric power grid including the key elements of three distributed parameter transmission supply lines is developed on the basis of an interdisciplinary method of mathematical modeling. Such an approach allows for application of a highly adequate theory of ordinary and partial derivative differential equations that addresses electromagnetic processes in the grid under analysis. Transient electromagnetic processes in the short-circuited state are analysed.
PL
W artykule na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania matematycznego opracowano model matematyczny otwartej sieci elektrycznej, kluczowymi elementami której są trzy długie linie zasilania o parametrach rozłożonych. Takie podejście daje możliwość zastosowania teorii równań różniczkowych o pochodnych zwyczajnych i cząstkowych z wysokim poziomem adekwatności uwzględniającą procesy elektromagnetyczne w analizowanej sieci. Przeanalizowano nieustalone procesy elektromagnetyczne w stanie zwarcia.
EN
A mathematical model of a local power line including a distributed parameter transmission supply line as its key element is presented in this paper. A mathematical model of this object is then developed on the basis of variational approaches. Results of computer simulations are shown in drawings as time-spatial current and voltage waveforms in an electric power system.
PL
W artykule, na podstawie interdyscyplinarnego modelowania przedstawiono model matematyczny lokalnej sieci elektrycznej, kluczowym elementem, której jest długa linia zasilania o parametrach rozłożonych. Na tej podstawie opracowano model matematyczny wymienionego obiektu na podstawie podejść wariacyjnych. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono na rysunkach w postaci czasowoprzestrzennych przebiegów prądu i napięcia w układzie elektroenergetycznym.
PL
Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano analizy procesów przejściowych w układzie napędowym składającym się z transformatora mocy, asynchronicznych i synchronicznych napędów pompowych z podatną transmisją ruchu. Układ zasilania silników uwzględnia dodatkowe obciążenie rezystancyjno-indukcyjne sieci elektroenergetycznej. Model obiektu oparty jest na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona-Ostrogradskiego. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci rysunków.
EN
On the basis of the mathematical model developed, the analysis of transient processes in a drive system consisting of a power transformer, asynchronous and synchronous pumping drives with susceptible motion transmission was performed. The motor supply system takes into account the additional resistive-inductive load of the power network. The object's model is based on the modified Hamilton-Ostrogradski principle. The results of the computer simulation are presented in the form of drawings.
7
EN
The mathematical model of electric drive, which consists of deep groove asynchronous motor that rotates the axial pump, is substantiated, using the interdisciplinary modeling method, based on the modified Hamilton-Ostrogradsky’s principle by expanding the known Lagrange function. Resulting differential equations are represented in normal Cauchy form and are integrated numerically.
PL
W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania, która opiera się na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona- Ostrogradskiego z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a opracowano model matematyczny układu napędowego, który składa się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego sprzęgniętego z pompą pionową. Równania różniczkowe stanu elektromechanicznego przedstawione są w postaci normalnej Cauchy’ego, które całkowane są za pomocą metod numerycznych.
EN
This article presents mathematical model of electric power system designed on the basis of interdisciplinary variation method, which method is based on modification of Hamilton-Ostrogradsky principle via expanding Lagrange function. The electric power system comprises two subsystems linked by power supply line with distributed parameters. The subsystems are presented in a simplified form as elements with concentrated parameters. Equations of system state are presented in normal Cauchy form.
PL
W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody wariacyjnej, która opiera się na modyfikacji zasady Hamiltona-Ostrogradskiego drogą rozszerzenia funkcji Lagrange’a, opracowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z dwu podukładów połączonych miedzy sobą linią zasilania o parametrach rozłożonych. Podukłady przedstawiono w formie uproszczonej, jako elementy o parametrach skupionych. Równania stanu układu przedstawione są w normalnej postaci Cauchy’ego.
EN
Starting with variational approaches using a modified Hamilton-Ostrogradsky principle, a mathematical model of a power system is developed and analysed as a concentrated parameters system for power autotransformer feeder reactors and capacitors and as a distributed parameters system for supply lines. The final discretised state equations of the power system are represented in Cauchy format. Results of computer simulations are presented as drawings.
PL
Korzystając z podejść wariacyjnych przy użyciu zmodyfikowanej zasady Hamiltona-Ostrogradzkiego, opracowano matematyczny model systemu elektroenergetycznego, który analizuje się jako układ o parametrach rozproszonych. Końcowe, dyskretyzowane równania stanu systemu elektroenergetycznego są przedstawione w formacie Cauchy'ego. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono na rysunkach.
10
Content available remote Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w układzie napędowym dźwigu
PL
W pracy przedstawiono, wykorzystując metody interdyscyplinarne, model matematyczny układu elektromechanicznego w układzie napędowym dźwigu. Analizowany układ składa się z silnika indukcyjnego, przekładni mechanicznej oraz mechanizmu podnoszącego. Model matematyczny o mechanicznych parametrach rozłożonych opisuje skomplikowany układ rzeczywisty. Różniczkowe równania stanu przedstawiono w postaci Causze’go, które rozwiązano przy pomocy metod numerycznych. Wyniki symulacji komputerowej poddano analizie, a wyniki przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper a mathematical model of electromechanical unit of a crane drive system, based on interdisciplinary methods, is presented. The analysed system consists of induction motor, mechanical transmission and lifting mechanism. The mathematical model with continuously distributed parameters describes a complex real system. Differential state equations in Cauchy’s form are given and solved using numerical methods. Results of computer simulation are analysed and presented in a graphic form.
PL
W pracy, wychodząc z podejść wariacyjnych, proponuje się model matematyczny lokalnego układu energetycznego, który składa się z dwu minisystemów elektroenergetycznych połączonych między sobą przez długą linię zasila-nia o parametrach rozłożonych. Podukłady energetyczne składają się z linii zasilania o parametrach skupionych, transformatorów mocy oraz obciążenia o charakterze rezystancyjno-indukcyjno-pojemnościowym. Wyjściowe równania przedstawione są w normalnej postaci Cauchy'ego. Wyniki symulacji komputerowej podano w postaci rysunków, które są zinterpretowane i opisane w pracy.
EN
In this paper based on variation approaches the mathematical model of the local power system that consists of two mini power systems, which are interconnected via a long transmission line with distributed parameters. The energy subsystem consists of power lines with concentrated parameters, power transformers and load equivalent to connection active-inductive-capacitive elements. Initial state equation represented in normal Cauchy form. The results of computer simulations are presented in the form of figures that is analyzed.
PL
W pracy sformułowano ogólny model matematyczny zespołu elektroenergetycznego składającego się z generatorów indukcyjnych, transformatorów i baterii kondensatorów. Wykorzystując przedstawiony model poddano analizie procesy nieustalone zachodzące w zespole elektroenergetycznym w różnych stanach pracy. Dla sformowania różniczkowych równań stanu układu wykorzystano metody klasyczne. Wyniki obliczeń numerycznych symulacji komputerowych przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper a general mathematical model of an electric power set is presented. The set consists of induction generators, transformers and batteries of capacitors. On the basis of the abovementioned mathematical model the transient processes in the electric power set were analyzed for various operation states. Classical methods were applied in order to formulate the state differential equations. The results of computer simulation numerical calculations are presented as graphs.
PL
W pracy, na podstawie uogólnionej interdyscyplinarnej metody wykorzystującej modyfikację zasady Hamiltona z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a sformułowano model matematyczny układu napędowego z silnikiem synchronicznym o biegunach jawnych we współrzędnych fizycznych prądów. Wał napędowy rozpatrywano jako podatny sprężysto-dyssypacyjny układ transmisji ruchu. Równania elektromechanicznego stanu przedstawiono w postaci Causze’go. Na podstawie sformułowanego modelu przeprowadzono obliczenia numeryczne. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper the mathematical model of a salient pole synchronous motor-based drive system is presented. The model was formulated for the current reference frame on the basis of the generalized interdisciplinary method that uses a modification of Hamilton’s principle including extending function of Lagrange. The transmission shaft is considered as an elastic and dissipative transmission system of mechanical power. The equations of electromechanical state are given in Cauchy form. The numerical calculations based on the formulated mathematical model were carried out. The results of computer simulations are presented as time dependencies.
PL
W pracy, na podstawie uogólnionej interdyscyplinarnej metody wykorzystującej modyfikację zasady Hamiltona z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a sformułowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z dwuprzewodowej linii zasilania (linia Lechera o parametrach rozłożonych) i obciążenia o charakterze czynno-indukcyjnym. Na podstawie sformułowanego modelu przeprowadzono obliczenia numeryczne. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper a mathematical model of an electric power system is presented. The system consists of double-circuit power line (Lecher’s line with distributed parameters) and active-inductive load circuit. The model was formulated on the basis of the generalized interdisciplinary method using the modified Hamilton’s principle with extended Lagrange’s function. Numerical calculations based on the formulated model have been made and results of computer simulations as graphs are presented in the paper.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w zespole elektrycznym. Zespół ten składa się z transformatora mocy, silników indukcyjnych, nieliniowego odciążenia RL oraz baterii kompensacyjnej kondensatorów o zmiennej pojemności. W takich systemach procesy elektromagnetyczne i elektryczne są skomplikowane (stany asymetrii zasilania, obciążenia, stany zwarcia itp.), a ich analiza zagadnieniem bardzo ważnym. Dla sformułowania różniczkowych równań stanu rozpatrywanego układu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona.
EN
In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in an electrical set are presented. This set consists of power transformer, induction motors, nonlinear load RL and compensative battery of variable capacitors. The complex electromagnetic processes, caused by supply and load asymmetry, short-circuit states, etc., occur in the abovementioned systems. The analysis of the abovementioned processes is the meaningful problem. The interdisciplinary method is used in order to formulate the differential state equations of the considered system. The abovementioned method bases on a modification of Hamilton’s principle.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym o sprężystej transmisji ruchu rozpatrywanym jako układ o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z silnika indukcyjnego, który przekazuje ruch obrotowy poprzez długi sprężysty wał napędowy. Do wału podłączone są szeregowo w różnych jego punktach odbiorniki mocy mechanicznej. Do sformułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano metodę, która opiera się na modyfikacji zasady Hamiltona.
EN
In the paper the analysis of electromechanical processes in a drive system based on an elastic transmission of mechanical power is presented. The distributed mechanical parameters of the system are considered. The investigated system includes an induction motor, that transmits the mechanical power via a long elastic driving shaft. The mechanical loads are applied in series to the various points of the shaft. The method based on the modification of the Hamilton’s principle are used in order to formulate the state differential equations.
PL
W pracy wykorzystując sztuczną sieć neuronową wyznaczono prąd twornika generatora prądu stałego, który napędzany jest przez silnik PMSM za pomocą długiego elementu sprężystego. Uczenie sieci neuronowej prowadzono wykorzystując matematyczny model układu elektromechanicznego. Model ten został sformułowany poprzez zastosowanie interdyscyplinarnej metody wariacyjnej. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci tabel oraz graficznej.
EN
In the paper the rotor current of a DC generator driven by PMSM motor through a long elastic component has been determined. For this purpose an artificial neural network has been determined. Teaching of the ANN has been carried out using a mathematical model of the electromagnetic system. The model has been formulated using an interdisciplinary variation method. The results of computer simulations have been depicted in the form of tables and charts.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie wielomaszynowym o złożonej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch głębokożłobkowych silników indukcyjnych, które poprzez długie sprężyste elementy łączące z obu stron napędzają mechanizm obciążenia. System rozpatruje się jako układ o elektrycznych i mechanicznych parametrach rozłożonych. Dla formułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona-Ostrogradskiego. Wyniki symulacji komputerowych przypadków obliczeniowych przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper electromechanical processes in a multi-machine system with a complex motion transmission have been analyzed. The examined system consists of two deep-slot induction motors, which are connected from both sides to the load through long elastic components. The system is considered as containing distributed electrical and mechanical parameters. For formulation of differential state equations an interdisciplinary method based on modified Hamilton-Ostrogradsky principle was used. The results of computer simulations have been depicted in charts.
PL
W pracy wykorzystując model matematyczny elektrycznego układu napędowego z silnikiem synchronicznym o biegunach jawnych, zaproponowano sztuczną siec neuronową do wyznaczenia momentu obciążenia. Model matematyczny układu zastosowano jako nauczyciela sieci neuronowej. Dla formułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano metody wariacyjne. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper the application of an artificial natural network is proposed in order to determine the load torque of electric motor. The mathematical model of electric drive system, based on a synchronous motor with salient poles, was used as a supervisor for the artificial neural network. The variational methods were used in order to formulate the differential state equations. Results of computer simulations are presented as graphs.
EN
In the paper a mathematical model of a synchronous drive with protrude poles in physical cooeridantes of magnetic couplings. The system is considered as having concentrated parameters. For formulation of differential state equations a novel interdisciplinary method based on a modification of the well-known Hamilton-Ostrogradsky principle. On the basis of the model the transient states of the drive system with synchronous motor were analyzed. The results of computer simulations were presented in the graphical form.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny napędu synchronicznego o biegunach jawnych w fizycznych współrzędnych sprzężeń magnetycznych. System rozpatrywany jako układ o parametrach skupionych. Dla sformułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano nawą interdyscyplinarną metodę, która bazuje na modyfikacji znanej zasady Hamiltona-Ostrogradskiego. Na podstawie modelu poddano analizie stany nieustalone pracy układu napędowego z silnikiem synchronicznym. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.