Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instruments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject of the study, which is a preparatory study, is the determinants of the selection of technological resources. The research was conducted from the perspective of small, medium and large enterprises producing agricultural machinery. The fundamental aim of the research is to answer the following questions: what factors - from the point of view of agricultural machinery manufacturers - are important and determine the choice of selected means of production, and which of the above may constitute the basis for assessment in the perspective of the maturity of their suppliers? Achievement of the main objective required formulation and implementation of partial objectives, which included: a) Determination of the importance of production means and their impact on the production process; b) Using the method of reconstruction and interpretation of the literature on the subject - nomination of factors taken into account in the selection of production means; c) Compilation of the list of desiderata constituting the foundation of the research tool in the form of an evaluation sheet being the resultant of literature exploration and discussion among deliberately selected experts related to the agricultural machinery sector. Specified applications have become a substrate defining the proper direction of further research (assessment of the significance of requirements), the results of which will be presented in the next part of the study.
EN
Background: The aim of the article is to verify the logistics and marketing instruments used in transport enterprises in Lubuskie voivodeship. The article presents the results of surveys of transport companies. Based on these studies in transport enterprises in Lubuskie, the current level of the use of logistics and marketing instruments was determined. Logistics and marketing instruments were separated to study the needs of transport companies in Lubuskie voivodeship. The choice of these instruments gave rise to a study of the possibility of using them in the implementation of business operations. From the findings it can be inferred that they are useful for the voivodeship, and that such a system can be implemented in the whole country. Methods: The study was conducted in the second half of 2014 and 140 transport enterprises in Lubuskie. Based on the research results, classifications of instruments were developed using logistics and marketing division at their levels. Results: On the basis of these findings and observations, the authors have analysed the levels of identification instruments, logistics and marketing. On this basis, it was possible to identify the instruments used by logistics and marketing in these companies. Conclusions: Based on the study of transport companies in Lubuskie voivodeship, a selection of logistics and marketing instruments were identified, along with a classification of the logistics and marketing instruments used. With the implementation of the above steps to classify the usage level of logistics and marketing instruments, the ability to match these levels to data transport companies was established.
PL
Wstęp: Celem artykułu była weryfikacja stosowanych instrumentów logistyczno-marketingowych w przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw transportowych. Aktualnie na podstawie przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim określono wykorzystywanie instrumentów logistyczno-marketingowych. Wyodrębnienie instrumentów logistyczno-marketingowych było stworzone na potrzeby przebadania przedsiębiorstw transportowych w województwie lubuskim. Taki dobór tych instrumentów dał podstawę do przestudiowania możliwości wykorzystywania ich przy realizacji działalności przedsiębiorstw. Z wyników badań można wywnioskować, iż są one przydatne dla województwa lubskiego, oraz że taki zestaw może być realizowany w skali całego kraju. Metody: Badania zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2014 roku, w 140 przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim. Na podstawie wyników badań, opracowano klasyfikacje wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych z podziałem na ich poziomy. Wyniki: Na podstawie wyników tych badań i obserwacji, autorzy opracowali analizę poziomów identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych na przykładzie badanych przedsiębiorstw. Na tej podstawie możliwa była identyfikacja wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych w tychże przedsiębiorstwach. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań przedsiębiorstw transportowych województwa lubuskiego stworzono dobór instrumentów logistyczno-marketingowych, utworzono klasyfikację wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych.
PL
Przedmiot badań stanowiła idea miasta zwartego, uważana za jedną z podstawowych koncepcji rozwoju współczesnych miast. W ramach artykułu opracowano przegląd dotychczasowych definicji miasta zwartego, łącznie z przedstawieniem genezy samego terminu. Następnie zostały opisane podstawowe założenia (cechy) idei miasta zwartego. Część teoretyczna pracy została uzupełniona charakterystyką wybranych instrumentów umożliwiających implementację idei miasta zwartego w wybranych państwach. Szczególna uwaga została zwrócona na ideę zielonych pierścieni (green belts). Kluczowe źródło informacji stanowił projekt „Compact City Policies. A Comparative Assessment”, który był realizowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 2009-2011.
XX
The subject of the research was the idea of the compact city, which is considered one of the basic concepts of the development of modern cities. In the article a review of current definitions of the compact city was drawn up, including the genesis of the term. Subsequently, the main assumptions of the compact city were described. The theoretical part of the work was broadened by the description of main instruments enabling the implementation of the compact city in the selected countries. Special attention was paid to the idea of green belts. The key source of information was the project “Compact City Policies: A Comparative Assessment”, which was implemented by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in the years 2009-2011.
4
Content available remote Integration of the Laboratory Instruments with e-Infrastructure
EN
A combination of networks, computational, storage infrastructure and the scientific instrumentation (equipped with sensor networks) composes a new kind of e-Infrastructure. The integration of scientific instruments into e-Infrastructure empowers possibilities in conducting experiments. The development of technologies that allow remote and shared access to laboratory instruments opens up new opportunities for researchers. This paper presents an approach to integrate the laboratory instruments with e-Infrastructure, focusing on the results of the EU FP7 DORII project.
PL
Wraz z przejęciem władzy nowa amerykańska administracja Obamy – Bidena przedstawiła spójny plan inwestowania w alternatywne i odnawialne źródła energii, zerwania z zależnością od importu ropy, przyczynienia się do zwalczenia globalnego kryzysu klimatycznego oraz wykreowania milionów nowych „zielonych” miejsc pracy. Budżet wspierający ten plan przewiduje środki przekraczające 150 mld USD w okresie 10 lat w zakresie czystej energii i efektywności energetycznej. Plan energetyczny jest świadectwem przekonania rządu, że inwestowanie w badania i rozwój dziś będzie skutkowało tworzeniem nowych miejsc pracy w przyszłości.
EN
Since taking over the reins of power, the new Obama–Biden administration proposed a comprehensive plan to invest in alternative and renewable energy, end with addiction to foreign oil, help fighting global climate crisis and create millions of new “green energy” jobs. Supporting the administrations goals, the President’s budget will include more than $150 billion to be spent over 10 years on clean energy and energy efficiency technologies. The energy plan is the evidence of government’s conviction, that investing in research and development today, will probably pay off in creating new jobs tomorrow
6
Content available remote Advances and generic problems in instrument design methodology
EN
The paper is based on a long-term programme of research on mathematical modelling and design of instruments and instrument elements in the Measurement and Instrumentation Centre of City University, London. It considers the principal generic problems of design methodology of instrument systems and aspects of the research agenda that arises from them. It describes, in particular, recent advances in the computer aided design of sensors and actuators.
7
Content available remote The changing North Sea: knowledge, speculation and new challenges
EN
Synthesis and New Conception of North Sea Research (SYCON) is the title of a German project carried out from 1998-2000 under the leadership of Hamburg University 1. It was accompanied by an international advisory board and covered North Sea issues as well as the general challenges to shelf sea research and sustainable management under global change. Particular emphasis was placed on the interdisciplinary analysis of comprehensive areas of knowledge: the data situation, understanding of processes, model development, instruments and methods, understanding of the system. Based on this, perspectives for future North Sea research were developed. The project produced a synthesis report, eleven monodisciplinary reports and an illustrated brochure for the general public (see Annex 1, this paper, p. 258).
EN
The paper contains the results of natural film experiments carried out on inland waters in the Dead Vistula (Martwa Wisła) catchment area during 1999-2002 using the integrated Langmuir trough-Wilhelmy plate system, which "cuts out" an undisturbed film-covered area without any physicochemical sample processing. The static film parameters result from the generalized scaling procedures applied to the surface pressure-area isotherms. They appear to correspond well to observations of the film composition Alim, MW, Eisoth, film solubility and the miscibility of its components (via R, ΔSc and y factors), and surface concentration Πeq, Γeq. A novel approach is presented for the adsorption dynamics on the basis of the mixed kinetic-diffusion model and analyses of the dynamic surface pressure plots, which leads to the determination of the effective relative diffusion coefficient Deff / D and activation energy barrier Ea / RT. There is reason to believe that certain classes of film-forming components or "end-members" may dominate the static and dynamic surface properties. Some of these substances can be used as source-specific surface-active biomarkers to trace temporal and spatial changes due to environmental factors or the production of biological matter. The concept was tested for the Dead Vistula river and its tributaries. The results demonstrate that natural films are a complex mixture of biopolymeric molecules covering a wide range of solubilities, surface activities and molecular masses with an apparent structural film architecture. Such studies could lead to the development of film structure parameters - indicators of ecosystem quality and the state of the environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.