Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric charge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The study of electrical properties of components of a winter rape seed mixture
EN
Having conducted the investigation of electrical properties on the example of winter rape (Brassika napus oleifera diennis metzg) and its difficult-to-separate weed – cleavers (Galium aparine), we revealed a significant difference in their dielectric permittivity and the angle of dielectric loss in the wide frequency range. The revealed regularities allowed us to determine the value of the electric charge that can accumulate on the seed material in the separation process, and thus the strength of the electrical interaction between seed and separation surface.
PL
W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości elektrycznych, które można wykorzystać do separacji nasion roślin produkcyjnych (Brassika napus oleifera diennis metzg) od nasion roślin niepożądanych (Galium aparine), których parametry geometryczne i masowe są bardzo zbliżone. Odnotowano różnice w przenikalności dielektrycznej oraz oszacowano wartość ładunku elektrycznego, który może gromadzić się w materiale.
EN
The tendency to increase the carrying capacity of the electric load in the supply networks can be done in two directions, namely: • the construction of several transmission and distribution lines linking the energy source to the consumer (current trend), having the effect of damaging the environment, or • limiting the construction of transport lines and, implicitly, the destruction of the environment by using technologies and materials capable of carrying a very large amount of electricity.
PL
Tendencja do zwiększania obciążenia elektrycznego w sieciach zasilających może być realizowana w dwóch kierunkach, a mianowicie: budowa kilku linii przesyłowych i dystrybucyjnych łączących źródło energii z konsumentem (obecny trend), powodujących uszkodzenie środowiska, lub ograniczenie budowy linii transportowych i w efekcie ograniczenia zniszczenia środowiska poprzez zastosowanie technologii i urządzeń zdolnych do przenoszenia bardzo dużej ilości energii elektrycznej.
PL
Każdy materiał, niezależnie od jego właściwości, gdy jest odizolowany, gromadzi ładunki elektryczności statycznej. Stosowanie materiałów antystatycznych ma sens tylko wtedy, gdy umożliwia się im właściwe i bezpieczne odprowadzenie do ziemi zgromadzonego ładunku. W artykule określono warunki, w których stosowanie materiałów jest bezpieczne. Wyrób uznawany jest za niegromadzący ładunków elektrostatycznych, jeżeli ma odpowiednie parametry rezystancyjne w celu rozproszenia ładunku elektrostatycznego i ma uziemienie elektrostatyczne do odprowadzenia zgromadzonego na nim ładunku.
EN
Any material, regardless of its properties, when it is isolated accumulates charges of static electricity. The use of anti-static materials only makes sense if it allows a proper and safe discharge of accumulated charge to the ground. The article specifies the conditions in which the use of materials is safe. The product is considered is the non-accumulating electrostatic charges, if i has appropriate resistance parameters to dissipate the electrostatic charge and has an electrostatic earthing for discharging of electrostatic charge accumulated in it.
4
PL
W referacie przedstawiono notę biograficzną związanego z Pomorzem Zachodnim niemieckiego uczonego Ewalda Jürgena von Kleista (ur. 10 czerwca 1700 w Wicewie koło Białogardu, zm. 10 grudnia 1748 w Koszalinie). Studiował on w Lipsku i Lejdzie, był prawnikiem i uczonym, twórcą „butelki Kleista”. W pracy omówiono wybrane rezultaty jego badań, które doprowadziły go 11 października 1745 r. do odkrycia urządzenia do gromadzenia ładunku elektrycznego, dziś nazywanego kondensatorem elektrycznym. Ówczesny świat nauki nie docenił od razu odkrycia von Kleista działającego z dala od centrów naukowych, natomiast przypisał prymat odkrycia Pieterowi van Musschenbroekowi z Uniwersytetu w Lejdzie, który efekt butelki naładowanej elektrycznie odkrył trzy miesiące później niż von Kleist, lecz od razu zawiadomił o tym społeczność naukową w Paryżu. Stało się to przyczyną późniejszych sporów o uznanie pierwszeństwa tego wynalazku. W pracy przedstawiono wybrane zastosowania i znaczenie kondensatora w rozwoju elektryki i przemysłu elektrotechnicznego. Omówiono wydarzenia upamiętniające postać i dzieło wybitnego elektryka wśród społeczności niemieckiej i polskiej.
EN
The paper presents a biographical note about German scientist Ewald Jürgen von Kleist (born 10 June 1700 in Wicewo near Białogard, deceased 10 December 1748 in Koszalin). He studied in Leipzig and Leiden, and was a jurist and scientist, the inventor of a Kleist jar. The selected results of his work are shown. They led him on November 11th 1745 to the invention of the device able to collect the electric charge, now known as electric capacitor. Von Kleist’s invention was not immediately acclaimed by the academic societies. It was then credited to Pieter van Musschenbroek from the University of Leiden, who the effect of electric jar discovered three month later than von Kleist, but reported it immediately to Paris scientific society. This was the cause of disputes about the recognition of the precedence of this invention. The selected applications of the capacitor and its impact on the development of the electrical engineering are described. Some events commemorating the distinguished individual and his work in German and Polish society are presented.
EN
The questions of application of nutrient solutions in an electric field, which contribute to the stimulation of plant growth, reduce electrical and raw losses.
6
Content available remote Pomiary prądu ładowania przy indukcyjnej elektryzacji cząstek
PL
W artykule przedstawiono koncepcję układu pomiarowego oraz wyniki pomiarów prądu ładowania płynącego przez elektrodę indukcyjną podczas ładowania ruchomego obiektu. Układ opracowano w celu doświadczalnej weryfikacji przesłanek dotyczących procesu elektryzacji kropel aerozoli. Jako obiekty ruchome zastosowano kulki stalowe, modelujące tworzone krople aerozolu. Stwierdzono, że maksymalne wartości ładunku indukowanego na kulce zależną od prędkości jej przemieszczania. Wartości ładunku wyznaczone z pomiarów maksymalnej wartości ładunku przejściowego były niższe od wartości ładunku zmierzonego przy użyciu klatki Faraday’a. Stwierdzono również, że składowa stała prądu pobieranego ze źródła napięcia stałego, polaryzującego elektrodę indukcyjną, jest równa prądowi upływu izolacji tej elektrody. Przedstawiono próbę ilościowego i jakościowego wyjaśnienia obserwowanych zjawisk.
EN
The paper presents a test set-up concept as well as results of measurements of the charging current supplying an induction electrode in case of a moving object electrostatic induction charging. The test set-up was developed in order to experimentally verify premises concerning a process of aerosol droplets electrification. Steel balls were used as model moving objects in order to simulate aerosol droplets being formed. It was verified that the maximal value of the charge induced on the balls depends on their movement velocity. The charge values determined in measurements of the maximal transient charge were lower than the values of the charge measured using Faraday’s cage. Moreover, it was also stated that the constant component of the current drawn from the HV DC power supply, polarizing the induction electrode, is equal to the leakage current of the electrode insulation. An approach to qualitatively and quantitatively explain observed phenomena is also presented.
PL
W pracy zbadano elektretowe włókniny polipropylenowe wytworzone metodą pneumotermiczną polegającą na rozdmuchu stopionego polimeru przez strumień sprężonego powietrza. Zmieniając parametry procesu wytwarzania włóknin, takie jak: temperatura nawiewanego powietrza, wydatek powietrza, czy odległość głowicy od bębna zbierającego włókninę, otrzymano próbki materiału filtracyjnego o różnej strukturze. Celem wykonanych badań było określenie wpływu parametrów procesu technologicznego na właściwości elektretowe włóknin polipropylenowych. Oceniono rozkład gęstości powierzchniowej ładunku oraz jego temperaturę półzaniku.
EN
Results of study of properties of polypropylene non-woven fabrics are presented. The tested samples were produced by the melt-blown method. The purpose of this research was to determination the influence of basic manufacturing process parameters on electrostatics properties of filter materials. The electrostatic charge distribution on the samples surface and charge decay temperature was measured as a function of blowing air temperature, head-drawing drum distance, and air delivery. It was found that all these parameters have significant effect on the structure and electret properties of polypropylene non-woven fabrics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.