Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podczerwień
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
According to the COVID-19 epidemic, the world has completely changed to new norm life. However, until 2022, people are still facing COVID-19 and its spreading and fast infection to the human body. Healthcare workers are on the front lines and are at higher risk of contracting COVID-19 than other occupations because they must be in close contact with the patient who risks virus diseases. The paper proposes the novel artificial intelligence (AI)-dynamic programming algorithm on infrared Thermometer based on the Internet of things (IoT) to support the medical personnel. The proposed novel thermometer is divided into three main sections, which are 1) Temperature sensing device, 2) Embedded dynamic programming algorithm, and 3) IoT communication platform. The innovation was designed using dynamic programming algorithm embedment, reducing complex and repetitive processing errors and fast computation. Moreover, it was tested according to the research methodology way. The temperatures were collected within the controlled condition test of time, environment condition, and same body organ of volunteer according to the various distances. The experimental results came out with three classified zones: best, moderate, and ineffective spaces. In addition, the discussions were also included about the complication factors about sensor's accuracy detection, such as angle detection, target distance, and focusing of wireless infrared Thermometer.
PL
Według epidemii COVID-19 świat całkowicie zmienił się w nowe, normalne życie. Jednak do 2022 r. ludzie nadal stoją w obliczu COVID-19 oraz jego rozprzestrzeniania się i szybkiej infekcji w ludzkim ciele. Pracownicy służby zdrowia znajdują się na pierwszej linii frontu i są bardziej narażeni na zarażenie się COVID-19 niż w innych zawodach, ponieważ muszą być w bliskim kontakcie z pacjentem zagrożonym chorobami wirusowymi. W artykule zaproponowano nowatorski algorytm sztucznej inteligencji (AI)-dynamicznego programowania termometru na podczerwień w oparciu o Internet rzeczy (IoT) w celu wsparcia personelu medycznego. Proponowany nowatorski termometr jest podzielony na trzy główne sekcje, którymi są 1) urządzenie do pomiaru temperatury, 2) wbudowany algorytm programowania dynamicznego oraz 3) platforma komunikacyjna IoT. Innowacja została zaprojektowana z wykorzystaniem dynamicznego osadzenia algorytmu programowania, redukującego złożone i powtarzalne błędy przetwarzania oraz szybkie obliczenia. Ponadto został przetestowany zgodnie z metodologią badawczą. Temperatury zbierano w ramach kontrolowanego testu warunków czasu, warunków środowiska i tego samego organu ciała ochotnika w zależności od różnych odległości. Wyniki eksperymentalne przyniosły trzy sklasyfikowane strefy: najlepsze, umiarkowane i nieefektywne przestrzenie. Ponadto dyskutowano również na temat czynników komplikacji związanych z wykrywaniem dokładności czujnika, takich jak wykrywanie kąta, odległość celu i ogniskowanie bezprzewodowego termometru na podczerwień.
2
Content available remote Wielkie oko – nowe okno na Wszechświat
PL
W momencie pisania tego tekstu świat z niecierpliwością spoglądał w niebo zastanawiając się, czy aby na pewno się uda? Lata opóźnień, problemy techniczne, nawet rozłożenie i ponowne złożenie całego urządzenia, aby upewnić się, że wszystko jest na miejscu i działa tak jak powinno. Kosmiczny teleskop im. Jamesa Webba przysporzył nam wiele problemów, nerwów oraz odpowiedzialny jest za niejeden siwy włos. W końcu nadszedł ten wielki dzień 25.12.2021
EN
At the moment of writing this article, the world was looking up nervously asking itself Will it’ll be all right?. Years of delay, technical issues. Even disassembly and assembly again and all this to make sure that everything will work as it should. James Webb Space Telescope is responsible for many sleepless nights and gray hairs. Yet, here we are, the big Day 25 December 2021.
3
Content available remote Charakterystyka termografii w podczerwieni
PL
Badania nieniszczące NDT są wykorzystywane do detekcji różnych nieciągłości w materiałach i oceny ich właściwości bez zmiany w strukturze materiału badanego elementu. Znalazły zastosowanie w przemyśle ze względu na stale wzrastające wymagania co do jakości na różnych etapach konstruowania oraz produkcji maszyn i urządzeń, jak i w diagnostyce. Termografia w podczerwieni jest jedną z najnowszych metod badań NDT, która rozwija się bardzo dynamicznie.
EN
Detection, identification, and quantification of greenhouse gases is essential to ensure compliance with regulatory guidelines and mitigate damage associated with anthropogenic climate change. Passive infrared hyperspectral imaging technology is among the solutions that can detect, identify and quantify multiple greenhouse gases simultaneously. The Telops Hyper-Cam Airborne Platform is an established system for aerial thermal infrared hyperspectral measurements for gas survey applications. In support of the Hypercam, is developing a suite of hyperspectral imaging data processing algorithms that allow for gas detection, identification, and quantification in real-time. In the Fall of 2020, the Hyper-Cam-LW Airborne platform was flown above a validated SF6 gas release system to collect hyperspectral data for gas quantification analysis. This measurement campaign was performed to document performance of the Hyper-Cam gas quantification capabilities against known quantities of released gas.
PL
Wykrywanie, identyfikacja i kwantyfikacja gazów cieplarnianych jest niezbędna do zapewnienia zgodności z wytycznymi regulacyjnymi i złagodzenia szkód związanych z antropogenicznymi zmianami klimatu. Technologia pasywnego obrazowania hiperspektralnego w podczerwieni należy do rozwiązań, które mogą wykrywać, identyfikować i kwantyfikować wiele gazów cieplarnianych jednocześnie. Platforma lotnicza Telops Hyper-Cam jest uznanym systemem do lotniczych pomiarów hiperspektralnych w termicznej podczerwieni do zastosowań związanych z badaniem gazów. W ramach wsparcia dla Hypercam, opracowywany jest zestaw algorytmów przetwarzania danych obrazowania hiperspektralnego, które pozwalają na wykrywanie, identyfikację i kwantyfikację gazów w czasie rzeczywistym. Jesienią 2020 r. platforma Hyper-Cam-LW Airborne została umieszczona nad zatwierdzonym systemem uwalniania gazu SF6 w celu zebrania danych hiperspektralnych do analizy kwantyfikacji gazu. Ta kampania pomiarowa została przeprowadzona w celu udokumentowania wydajności możliwości kwantyfikacji gazu Hyper-Cam w odniesieniu do znanych ilości uwolnionego gazu.
EN
The study aimed to analyse detection methods of ammonia leakage by various electrical methods. Rapid detection of the escape of hazardous technical gases is extremely important in large chemical plants. The basis of the research was the use of a specialized camera, model FLIR GF306, to detect a leak of selected gases in a narrow infrared band. In laboratory conditions, the controlled emission of gaseous ammonia at various concentrations was simulated and gas detection was performed: a) using a narrow infrared thermography method, b) by a portable electrochemical detector dedicated to detecting ammonia. The turbulent flow of gas into the environment and high thermal contrast between the expanding gas and the background are the conditions for effective gas detection with a thermal imaging camera operating in a narrow infrared band.
PL
Praca instalatora wymaga korzystania z odpowiednich narzędzi. Są wśród nich zarówno narzędzia z codziennego warsztatu, jak i dające szerokie możliwości diagnostyczne kamery termowizyjne oraz elementy ochrony osobistej, takie jak przenośne mierniki gazów, głównie toksycznych i wybuchowych.
PL
Przedstawiono możliwości oraz wybrane przykłady praktycznego wykorzystania techniki termowizyjnej w przemyśle hutniczym jako bezinwazyjnej metody badawczej do pomiarów rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Metoda ta może być wykorzystana we wszystkich etapach produkcji stali począwszy od przygotowania wsadu aż do gotowego wyrobu, jak również diagnostyki urządzeń technicznych. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań, który nie zakłóca cyklu produkcyjnego.
EN
The paper presents the possibilities and selected examples of practical use of the thermal imaging technique in the metallurgical industry as a non-invasive testing method for measuring temperature distribution on the surface of the examined object. This method can be used in all stages of steel production, from charge preparation to finished product, as well as diagnostics of technical devices. The paper emphasises the non-invasive nature of the examination, which does not disturb the production cycle.
EN
Multimedia laser-shooting training systems are more and more frequently used for trainings uniformed services and protective formations. One of the subsequent stages of the development of the “Śnieżnik” system is the possibility of training with weapon and combat ammunition, basing on dynamic scenarios and moving targets displayed on a screen. The paper presents application of IR for detection of the impact place of the projectile of combat or blank ammunition.
PL
Multimedialne laserowe strzeleckie systemy szkoleniowe coraz częściej są wykorzystywane w szkoleniu służb mundurowych i formacji ochronnych. Jednym z kolejnych etapów rozwoju systemu „Śnieżnik” jest umożliwienie treningu z użyciem broni i amunicji bojowej w oparciu o dynamiczne scenariusze oraz poruszające się cele wyświetlane na ekranie. W artykule przedstawiono zastosowanie podczerwieni do detekcji miejsca uderzenia pocisku amunicji bojowej i ćwiczebnej.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie niskokosztowej kamery podczerwieni termicznej o rozdzielczości 32x32 punkty do detekcji osób w pomieszczeniach dla zastosowania w systemach inteligentnego oświetlenia. Opisywane urządzenie złożone jest z kamery podczerwieni oraz mikrokontrolera realizującego algorytm obróbki obrazu w czasie rzeczywistym. Artykuł przedstawia kroki algorytmiczne niezbędne do detekcji obecności osoby w pomieszczeniu, przy jednoczesnym ignorowaniu innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
EN
This paper describes the application of a low-cost 32x32 pixel infrared camera for detection of people for application in smart lighting systems. The system is based on an infrared camera and a microcontroller implementing an image processing algorithm in real time. The developed detection method allows detection of people in enclosed spaces, at the same time ignoring other sources of heat, such as heaters.
PL
W drugiej części artykułu zaprezentowano kolejne techniki użyte do rekonstrukcji spłowiałego obrazu fotograficznego: ultrafiolet (zakresy: UV-C oraz UV-A), filtry świetlne: polaryzacyjny, interferencyjne (wąskopasmowe) oraz bliską podczerwień. Wykazano, że każda z metod ma ograniczone możliwości w osiągnięciu tego celu. Określono, że najbardziej przydatnymi technikami, które można zastosować do rekonstrukcji należy użycie ultrafioletu (UV-A w mniejszym stopniu UV-C) oraz filtry interferencyjne przepuszczające wybrane pasma światła niebieskiego. Światło ultrafioletowe jako jedyne skutecznie uczytelnia całkowicie spłowiałe (niewidoczne) fragmenty fotografii. Użycie filtrów wąsko-pasmowych jest najbardziej bezpieczne dla zabytkowych fotografii; dają one zadowalające efekty rekonstrukcji. Pozostałe techniki, polegające na zastosowaniu filtrów polaryzacyjnych oraz podczerwieni, sprawdzają się tylko w pewnych przypadkach. Za najmniej skuteczną technikę należy uznać użycie podczerwieni. Srebrowy obraz fotograficzny w promieniach IR jest mało czytelny, pogarsza się nawet w zestawieniu z obrazem w świetle widzialnym (VIS). Światło spolaryzowane jest mało skutecznym narzędziem w rekonstrukcji, jego zastosowanie jest natomiast bardzo przydatne do wygaszania refleksów świetlnych podczas fotografowania zabytkowych fotografii – oprawionych i nieoprawionych.
EN
The second part of the article presents other techniques used for re-construction of fading photographic image: ultraviolet (range: UV-C and UV-A), optical filters - polarizing, interferential (narrowband) and near-infrared. It was found that each method shows limited possibilities. It turned out that the most useful techniques which can be used for reconstruction are ultraviolet (UV-A and to lower extent UV-C) as well as interferential filters transmitting selected blue light bands. As the only method, ultraviolet light efficiently makes parts of the completely faded (invisible) photograph readable. Application of narrowband filters is the most safe method used for historic photographs giving satisfactory reconstruction effects. Other techniques involving application of polarizing filters and infrared work only in certain conditions. The less efficient technique is application of infrared. Silver photographic image in IR is hardly readable. It even deteriorates when compared with image in visible light (VIS). Polarized light is not very effective tool in reconstruction. Its application however is very useful in extinguishing light reflex during making a photograph of historic photographs (framed and unframed).
PL
W artykule przedstawiono koncepcję tarczy termicznej. Tarcza ta zapewnia prowadzenie strzelań z użyciem celowników noktowizyjnych i termowizyjnych w warunkach nocnych i dziennych bez wymiany tarczy. Obraz tarczy w celownikach nocnych jest widoczny dzięki owietleniu jej przez reflektor podczerwieni. Tarcza jest tak skonstruowana, aby odbity od tarczy strumień promieniowania podczerwonego był skierowany do obiektywu celownika. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami nowa tarcza termiczna ma wiele zalet: jest natychmiast gotowa do działania po oświetleniu przez reflektor bez konieczności dugotrwałego podgrzewania, zużywa znacznie mniej energii i cechuje ją większa żywotność. Projekt jest obecnie na etapie badań prototypu tarczy.
EN
A concept of a thermal target is presented in the paper. The same target may be used for firings with night-vision and thermo-vision sights at day and night conditions. A picture of the target is visible for it is lit by an infrared spotlight. The design of the target makes the beam of reflected infrared radiation hit the optics of a sight. The new thermal target has many advantages comparing to existing solution: it is ready to operate straightforwardly after lighting by the spotlight, without any need for a long time preheating, the consumption of energy is significantly reduced, and its life cycle is increased. The project is currently in the phase of testing the target’s prototype.
EN
Helicopters play an important role in air-to-ground fire covering and the short-distance air-to-air fights, as well as the anti-tank missions and battlefield force transferring. The detection and survivability of helicopters on a battlefield significantly depends on their infrared emissions level, as well as the methods, equipment and systems used by potential enemy. The automatic detection systems, recognition and identification of flying objects use among other the thermo-detection methods, which rely on detecting the infrared radiation emitted by the tracked object. Furthermore, due to low-altitude and relatively low flight speed, today’s combat assets like missile weapons equipped with infrared guidance systems are one of the most important threats to the helicopters performing combat missions. Especially meaningful in a helicopter aviation is infrared emission by exhaust gases, egressed to the surroundings. Due to high temperature, exhaust gases are a major factor in detectability of a helicopter performing air combat operations. In order to increase the combat effectiveness and survivability of military helicopters, several different types of the infrared suppressor (IRS) have been developed. This paper reviews contemporary developments in this discipline, with particular examples of the infrared signature suppression systems.
PL
Śmigłowce odgrywają niezwykle istotną rolę w krótkodystansowych walkach powietrznych jak również jako wsparcie ogniowe na cele naziemne, szczególnie w trakcie operacji przeciw pojazdom opancerzonym. Wykrywalność oraz żywotność śmigłowców na polu walki istotnie zależy od poziomu emisji podczerwieni emitowanej z ich pokładu jak również od metod, urządzeń i systemów detekcji wykorzystywanych przez przeciwnika. Współczesne systemy wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji obiektów latających wykorzystują szereg metod termolokacyjnych, które polegają na wykrywaniu promieniowania podczerwonego emitowanego przez śledzony obiekt. W śmigłowcowej technice lotniczej, szczególnie istotna jest emisja podczerwieni z gazów spalinowych odprowadzanych do otoczenia. Ze względu na ich wysoką temperaturę, gazy spalinowe stanowią główne źródło emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie co w połączeniu ze stosunkowo niską prędkością oraz wysokością wykonywanych manewrów, czyni śmigłowce łatwymi celami dla współczesnych rakiet wyposażonych w głowice samonaprowadzające się na podczerwień. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, efektywności oraz żywotności śmigłowców wojskowych wykonujących lotne zadania bojowe, opracowany został szereg metod redukcji poziomu emisji promieniowania podczerwonego. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd współczesnych osiągnięć w tej dziedzinie wraz z prezentacją systemów maskowania podczerwieni stosowanych we współczesnych śmigłowcach wojskowych.
EN
The vegetation blanket is the most common choice for soil and water preservation. This is a feasible method that protects the land and environment according to basic agriculture and engineering theories. This study manufactured eco-friendly nonwoven vegetation blankets by using cotton fibers, far-infrared fibers, PLA fibers, and low melting-point fibers at a 1:1:7:1 ratio. This ratio yielded from the pilot study provides the resulting vegetation blankets’ optimum air permeability and water absorption. This study further finds that a needle-punching density of 30 needles/cm2 allows fibers to lie in a loose structure, and therefore yielding the optimum air permeability and water absorption. In plant growth evaluation, for nonwoven vegetation blankets that contain 50 wt% far-infrared fibers, the plant growth length is 1.3 times greater than that of blankets with 10 wt% far-infrared fibers. This result proves that far-infrared fibers have usually been applied to plant growth.
PL
Mata wegetacyjna jest najczęściej wybieraną formą ochrony zbocza dla zapewnienia odpowiedniego nawodnienia w celu wzrostu roślin. Jest to metoda, która chroni ziemię i środowisko naturalne zgodnie z zaleceniami nauk rolniczych. W artykule opisano otrzymywanie ekologicznej włókninowej maty wegetacyjnej z włókien bawełnianych, włókien ultraczułych na podczerwień, włókien polilaktydowych oraz włókien o niskiej temperaturze topnienia w stosunku 1:1:1:7. Wskaźnik ten, uzyskany z badania pilotażowego, zapewnia optymalną przepuszczalność powietrza i wchłanianie wody. Stwierdzono ponadto, że gęstość igłowania 30 igieł/cm2 umożliwia luźne ułożenie włókien, a więc pozwala na uzyskanie optymalnej przepuszczalności powietrza i absorpcji wody. W ocenie wzrostu roślin, na włókninowych matach wegetacyjnych, które zawierają 50% wagowych włókien ultraczułych na podczerwień, długość wzrostu roślin jest 1,3 razy większa, niż mat z 10% wagowymi włókien ultraczułych na podczerwień. Użycie włókien ultraczułych na podczerwień jest korzystne dla produkcji eko-włóknin zabezpieczających zbocza.
EN
The paper presents possibilities of using the so-called „finger-print“ identification method and artificial neural network (ANN) for diagnosis of chemical compounds. The construction of a tool specifically developed for this purpose and the ANN, as well as the required conditions for its proper functioning were described. The identification of chemical compounds was tested in two different ways for proving correctness of the assumptions. First of all, initial studies were carried out with the objective to verify the proper functioning of the developed procedure for IR spectrum interpretation. The second research stage was to find out how the properties of artificial neural networks will satisfy identification or differentiation in case of spectra with very similar structures or for mixtures consisting of several chemical compounds. Interpretation of infrared spectra of mono-constituent substances was successfully performed for both - the training and test data. Interpretation process of infrared spectra of bi-component substances, based on the example of structurally related compounds obstructing identification process, should also be described as positive. The model was able to interpret spectra of mixtures, which were previously registered into the database. Unfortunately, the program is not always able to determine which chemical substances reflect their presence in the infrared spectrum of ternary mixtures. During the research tests, it was also noted that the more complex the structure of a substance being present in the mixture was, the more difficult the interpretation of the spectra to be carry out properly by the program was. On the other hand, positive results were obtained for mixtures of compounds with not so complex structure. It must be emphasized that the results so far are promising and more attention should be paid to them in further studies.
EN
Electrooptical properties of conventional Polymer-Dispersed Liquid Crystals (PDLC) composites were compared in visual and near-IR ranges for the electrically-induced light transmission effect. It was confirmed that the most important for the optical contrast value is the matching of refractive indices of the polymer matrix and dispersed droplets of liquid crystal, as well as matching droplet size and wavelength of incident radiation. The optimization of electrooptical parameters of such materials needs new liquid-crystalline mixtures dedicated for near-IR range. The studied effect can be applied for manufacturing window glasses with electrically adjusted transmission of infrared radiation.
PL
Porównano właściwości elektrooptyczne konwencjonalnych kompozytów typu PDLC (Polymer-Dispersed Liquid Crystals) w obszarze widzialnym i bliskiej podczerwieni dla przypadku efektu elektrooptycznego elektrycznie indukowanej transmisji światła. Potwierdzono, że na wartość współczynnika kontrastu optycznego najbardziej wpływa dopasowanie współczynników załamania matrycy polimerowej i zawieszonych w niej kropel ciekłego kryształu, jak również dopasowanie przeciętnego rozmiaru kropel i długości fali padającego promieniowania. Optymalizacja parametrów elektrooptycznych takich materiałów wymaga opracowania nowych mieszanin ciekłokrystalicznych przeznaczonych na zakres bliskiej podczerwieni. Badany efekt może być wykorzystany do wytwarzania szyb okiennych o elektrycznie regulowanej transmisji promieniowania podczerwonego.
16
Content available remote Termografia w ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń
PL
Termografia w podczerwieni jest jednym z kluczowych narzędzi służb utrzymania ruchu. Dzięki możliwości bezkontaktowego obrazowania rozkładu i pomiaru temperatury termografia może być stosowana wszędzie tam, gdzie zmiana w rozkładzie temperatury na powierzchni obiektu może świadczyć o istnieniu nieprawidłowości. Przykłady skutecznego stosowania termografii można znaleźć w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, wydobywczym, szklarskim, motoryzacyjnym, lotniczym, papierniczym, w energetyce, budownictwie, badaniach nieniszczących oraz wielu innych.
17
Content available remote Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill
EN
The article presents the method of technical condition control for electromagnetic mill by means of thermal imaging camera. The principal areas of high temperature occurrence and the reasons of its presence have been determined. Furthermore the methods of interpretation of obtained results have been described. Thanks to the analysis of obtained results, it was possible to develop the thermal model using the equivalent thermal diagrams method. Presented research makes it possible to qualify the electromagnetic mill for operation in continuous or ad hoc mode as well as to determine its operation parameter in terms of obtained temperature increments for individual structure elements.
PL
W artykule przedstawiono metodę kontroli stanu technicznego młyna elektromagnetycznego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Określono główne miejsca występowania wysokiej temperatury oraz przyczyny jej powstawania. Zaprezentowano także sposoby interpretacji uzyskanych wyników. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na opracowanie modelu cieplnego wykorzystującego metodę zastępczych schematów cieplnych. Przedstawione badania dają możliwość zakwalifikowania młyna elektromagnetycznego do pracy ciągłej lub dorywczej, a także określenia parametrów jego pracy z punktu widzenia uzyskiwanych przyrostów temperatury poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
18
Content available remote Zimno - ciepło... mierzone elektronicznie
PL
Innowacyjna technika pomiarowa wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowych technologii. Aktualna oferta rynkowa jest bardzo bogata i należy się spodziewać coraz doskonalszych, przyjaznych użytkownikowi rozwiązań. Zwłaszcza techniki pomiaru temperatury oparte na podczerwieni wydają się szczególnie obiecujące. Ich rozwój oparty jest nie na przebłysku geniuszu jednego człowieka, lecz na pracy wyspecjalizowanych zespołów badawczych, umotywowanych potrzebami rynku stymulowanymi przez rozwój technologii przemysłowych.
PL
Jednym z podstawowych parametrów opisujących metodę obrazowania jest jej rozdzielczość. W pracy podjęto próbę wyznaczenia rozdzielczości i kontrastu proponowanej metody. W tym celu do przygotowanego fantomu jednorodnego wprowadzano zaburzenie absorpcyjne w postaci stalowych prętów o różnych średnicach. Przeszkody umieszczano w określonych konfiguracjach przestrzennych względem siebie. Pomiary powtarzano odtwarzając ułożenie prętów dla różnych grubości warstwy badanej (różnych poziomów cieczy).
EN
The resolution is one of the basic parameters describing the imaging method. This paper attempts to determine the resolution and contrast for the proposed method. Steel rods of various diameters were placed in the homogeneous phantom. The barriers were placed relatively to each other, in a specific spatial configuration. The measurements were repeated for different thickness of the tested layer (different levels of liquid).
20
Content available Technologie interaktywne w dydaktyce
PL
W niniejszej pracy przedstawiono rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi komputera na sterowanie kursorem bezpośrednio na ekranie, niezależnie czy jest to ekran projektora czy ekran LCD. Sterowanie opiera się na wykrywaniu światła podczerwieni specjalnego pióra świetlnego przez kamerę. Takie rozwiązanie przypomina tablicę interaktywną, która jest ciekawym i efektywnym sposobem wspomagania prezentacji np. w obszarze dydaktycznym. Tradycyjna tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który w zależności od technologii w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą palca (technologia optyczna, pozycjonowania w podczerwieni, pojemnościowa) lub specjalnego pisaka (technologia elektromagnetyczna). Tablice interaktywne umożliwiają wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. plików Microsoft Office, stron WWW, zdjęć czy filmów w dowolnym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Uczestnik prezentacji stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie, naniesione na tablicę notatki można zapisać, rozesłać pocztą e-mail, umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować. Tradycyjna tablica interaktywna jest sama w sobie jedynie dużym ekranem dotykowym i do pełni działania niezbędny jest komputer odpowiedzialny za zawartość oraz projektor, który wspomnianą zawartość wyświetli [1].
EN
An example of the construction of the interactive whiteboard using a USB camera, infrared radiation and OpenCV library. The proposed solution allows a user to control a computer cursor directly on the display screen, whether it is a projector screen or LCD screen. Interactive whiteboard is an interesting and effective way to support the presentation eg. in teaching. The proposed solution is cheaper than commercial products.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.