Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość życia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Przestrzeń mieszkaniowa. Moje sacrum
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjału środowiska zamieszkania seniorów, które często jest przestrzenią schyłku życia, w zakresie wykorzystania nowych technologii wspierających kreowanie go jako strefy sacrum. Podmiotem niniejszych rozważań są osoby starsze, dla których, według dostępnych danych GUS, duchowość oraz środowisko domowe mają zasadnicze znaczenie. W dotychczasowych badaniach wielokrotnie wykazywano, że w porównaniu z jakimikolwiek instytucjonalnymi formami to właśnie dom czy mieszkanie jest najkorzystniejsze i najlepiej postrzegane w kontekście przestrzeni starzenia się. Potencjał stworzenia w mieszkaniu dogodnych warunków wspierających zdrowie oraz pozwalających seniorom na zachowanie niezależności jest możliwy dzięki nowym technologiom i wpływa na projektowanie przestrzeni mieszkaniowych „odpornych na wiek”, co w konsekwencji daje szansę na intymną i godną egzystencję w miejscu zamieszkania (aging in place), która pozwala na rozwój, a także zachowanie balansu nie tylko w wymiarze psychofizycznym, ale również duchowym.
EN
This article aims to present the potential posed by new technologies in designing housing environment for the seniors, often at advanced age of their lives. This potential if properly harnessed can transform the living space into the sacrum zone. The studied group were the seniors who - as per the data in the statistics kept by the Central Statistical Office - cherished the domestic peace and the household environment most. It has been many times highlighted in the previous research that the space in the house or flat was the most friendly and best perceived option in the context of the senior housing, in particular institutional care for the elderly. New technologies pose a chance for creating health supporting conditions for the seniors to be able to live independently, and thus, for designing “age- friendly housing”. This in turn, entails a chance for private and respectful “ageing in place” that can be respectively adjusted to maintain the balance between psychomotor abilities and the ability to live independently in the domestic peace.
EN
Purpose: To establish underlying issues that have hindered the implementation of smart mobility systems in Cape Town. Design/methodology/approach: This article review is based on a theoretical literature review on the idea of mobility and smart City in Cape Town, South Africa. The theoretical approach was based on published journals, government sources, and other sources. Findings: Smart mobility is one of the developmental strategies of this City with a focus on enhancing the existing transport system. This will help improve commuter transfer speed and the overall quality of life. However, the current transport systems have greatly undermined commuter experience, leading to traffic congestion, high transport costs, air and noise pollution, and generally low quality of life. This has had a significant negative impact on the local inhabitants' economic, social, and psychological. The government has also lost revenue due to frequent maintenance, vandalism, and an underutilized transport system. Originality/value: the presented review paper provides a realistic overview of the issues affecting the local government and residents of Cape Town. These issues directly affect the national government and, therefore, there is a need to change the underlying transport structures to ensure that Cape Town meets its smart mobility goals.
EN
Purpose: The aim of this study is to collect information on students' perception of their life quality during a pandemic. It aimed at gaining information on how quality of life changed before and during the pandemic. Design/methodology/approach: The research method used was a questionnaire survey. For this purpose, Google Form was used. The survey contained 22 multiple choice questions. Findings: The pandemic had a negative impact on the perception of life quality. Using a categorization into 8 areas in the hierarchy of values in the students' lives, the most important were found to be family, mental and physical health and friends. Research limitations/implications The major limitation was the number of votes collected in the survey. The next research should be extended to include the issue of hierarchy of values in relation to the perception of life quality and a larger research group, for example, students from different universities in different provinces. Social implications: This study will provide insight into the issues and changes in the perception of life quality that affect students during a global pandemic. The article presented here is a voice in the discussion of students' perception of life quality during a pandemic. Originality/value: The research presents changes in the perception of life quality by students of the Silesian University of Technology during a global pandemic.
EN
The essence of urban design is the transformation of the environment in a way that maximizes the quality of human life. The tools to achieve this goal must cope with the complexity of natural and urbanized spaces, and designers use them to anticipate future environmental states. The article presents theoretical considerations, supplemented by the practical implementation of the area in the Swarzędz community, on the relationship between the organization of urban design in the context of multi-level integration (planning, design) and the emergence of a high-quality urban environment. This process requires controlling many parallel threads between which there are dynamic changes in the relationship - the holarchy.
PL
Istotą projektowania urbanistycznego jest transformacja środowiska w sposób zapewniający maksymalizację jakości życia człowieka. Narzędzia służące do osiągania tego celu muszą mierzyć się ze złożonością przestrzeni naturalnej i zurbanizowanej, a projektanci używają je do antycypowania przyszłych stanów środowiska. Artykuł prezentuje teoretyczne rozważania, uzupełnione praktyczną implementacją terenu w Gminie Swarzędz, na temat relacji między organizacją projektowania urbanistycznego w kontekście integracji wielopoziomowej (planowanie, projektowanie), a powstawaniem środowiska zurbanizowanego o wysokiej jakości. Proces ten wymaga kontrolowania wielu paralelnych wątków, między którymi zachodzą dynamiczne zmiany relacji - holarchii.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie zaufania i ufności jako kolejnych (szóstej i siódmej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule, podobnie jak w poprzednich publikacjach z tego cyklu, jego treść będzie zawierać odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest zaufanie i ufność? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne zaufaniu i ufności? (inne uczucia wspierające zaufanie i ufność oraz kulturę zaufania/ufności); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony zaufania i ufności? (główni „usypiacze” tych stanów uczuciowych, wzmacniające „kulturę” nieufności) i czwarte – dlaczego powinniśmy być ufni i okazywać zaufanie? (to kolejna odsłona naszego człowieczeństwa). Jak widać, zestaw pytań badawczych tego artykułu nawiązuje w dużym stopniu do pięciu poprzednich prac (nr 3, 6, 7–8 i 11–12 z 2021 oraz nr 1 z 2022 roku), opublikowanych w „Problemach Jakości” [10, 11, 12, 13, 14]. Podjęto w nich próbę rozpoznania takich komponentów modułu uczuciowego jakości życia, jak: nadzieja, wdzięczność, empatia, współczucie i cierpliwość. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Ze względu na konieczność zapewnienia spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu publikacji, i w tym artykule przyjęto strukturę analizy podobną do tej, którą wykorzystano w publikacjach [13, 14]. Ten celowy zabieg daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury, zawartych w dotychczasowych pracach tego cyklu. Rozpoznanie zaufania i ufności, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tych kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – zaufanie, jak i ufność mają swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli obie wartości spełniają wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [10]); po drugie – zaufanie jest energią, która ma trzy strumienie (rodzaje zaufania): zaufanie do siebie, zaufanie do innych ludzi i zaufanie okazywane nam przez innych. Dwa ostatnie strumienie tej energii uczuciowej tworzą w konkluzji zaufanie wzajemne; po trzecie – w artykule zawarta jest odpowiedź na ważne pytanie: czy można mieć zaufanie do obiektów pozaludzkich, zarówno materialnych (np. technologii, samochodu itp.), jak i niematerialnych (usługi, idei itp.)? W odpowiedzi zwrócono uwagę, że obiekty te są tylko pośrednikami naszego zawierzenia dobrej (etycznej) intencji ich twórców, opartego na mądrym rozpoznaniu wiarygodności tych ludzi – ich kompetencji. Bez takiego rozpoznania zaufanie staje się iluzją – emocją naiwności. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w: zaprezentowanym podejściu do kategorii zaufania i ufności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji; w interdyscyplinarnym podejściu do tej wartości; zaproponowaniu podejścia do definiowania zaufania na podstawie kategorii dobrej (etycznej) intencji, wiarygodności oraz kompetencji. W artykule zaproponowano też definicję ufności jako skłonności (gotowości) do okazywania zaufania.
EN
Purpose: The aim of the article is to recognize trust and confidence as the next (sixth and seventh) component of the feelings module of the quality of life. And in this article, as in previous publications in this series, the content will answer the following four important questions: first – what is trust and confidence? (that feelings or emotions); second – what are the feelings related to trust and confidence? (other feelings that support trust and confidence and a culture of trust/confidence); third – what are the emotional curtains of trust and confidence? (its most important “sleepers” enhancing the culture of distrust) and fourth – why should we be confident and show trust? (this is another version of our humanity). As you can see, the set of research questions in this article refers to a large extent to the five previous papers (No. 3, 6, 7–8 and 11–12 from 2021 and No. 1 from 2022), published in „Problems of Quality” [10, 11, 12, 13, 14]. They attempt to identify such components of the feelings module of the quality of life as: hope, gratitude, empathy, compassion and patience. Design/methodology/approach: Due to the need to ensure the consistency of the approach to the analysis of the concepts considered in this publication cycle, this article adopts an analysis structure similar to that used in the publications [13, 14]. This deliberate procedure makes it possible to compare the individual elements of this structure contained in the works of this series to date. The recognition of trust and confidence according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of these categories. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – both trust and confidence have their source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, both values meet the three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [10]); secondly – trust is an energy that has three streams, types of trust: trust in yourself, trust in other people, and trust shown to us by others. The last two streams of this feelings energy create mutual trust; third – the article contains a concise answer to an important question: is it possible to trust non-human objects, both tangible (e.g. technology, car, etc.) and intangible (services, ideas, etc.)? In response, it should be remembered that these objects are only intermediaries of our trust – through these objects – to the ethical intention of their creators, based on wise recognition of the credibility of these people and their competences. Without such recognition, trust becomes an illusion – an emotion of naivety. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in: the presented approach to the category of trust and confidence, based on a clear distinction between feelings and emotions; in an interdisciplinary approach to this value; proposing an approach to defining trust based on the categories of good (ethical) intention, trustworthiness and competence. The article also proposes definition of confidence as the tendency (readiness) to show trust.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie cierpliwości jako kolejnej, piątej już składowej modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest cierpliwość? (to uczucie czy emocja; siła czy słabość); drugie – jakie są uczucia pokrewne cierpliwości? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony cierpliwości? (jej najważniejsze "usypiacze”) i czwarte – dlaczego powinniśmy być cierpliwi? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do czterech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8, 11-12/2021 „Problemy Jakości”) [3, 4, 5, 6], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano cztery pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano strukturę analizy przyjętą w publikacjach [4, 5], odnoszących się do nadziei i wdzięczności, oraz – po pewnej koniecznej modyfikacji – w publikacji [6], traktującej o istocie i różnicach między empatią i współczuciem. Ten celowy zabieg zapewnia niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie cierpliwości, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – cierpliwość ma swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli spełnia wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [3]); po drugie – jest podstawową formą samoobrony przed masowo atakującymi nas impulsami do budzenia różnego rodzajów lęków, obaw i rosnącego zniecierpliwienia, trwającymi – w powszechnej opinii – zbyt długo zagrożeniami, po trzecie – ujawnia się coraz bardziej konfrontacja z obecnymi zagrożeniami ludzi "wyrosłych” i żyjących w czasach cywilizacji niecierpliwości. Ta konfrontacja ludzi nieprzygotowanych do obecnej sytuacji wymaga – jak nigdy dotąd – właśnie "obudzenia” w sobie i praktykowania uczuciowej cierpliwości. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii cierpliwości, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, oraz na wyraźnym oddzieleniu sfery psychicznej od uczuciowej jako reprezentanta sfery duchowej – istoty człowieczeństwa.
EN
Purpose: The purpose of the article is to recognize patience as the next, fifth component of the feelings module of the quality of life. And this article will answer the following four important questions: first – what is patience? (that feeling or emotion; strength or weakness;); second – what are the feelings related to patience? (mutually supporting energies); third – what are the emotional curtains of patience? (its most important “sleepers”) and fourth – why should we be patient? (recognizing our humanity). This article, in its content and form, refers to the four previous publications (No. 3, 6, 7-8, 11-12/2021 “Problems of Quality”) [3, 4, 5, 6], in which an attempt was made to define the feelings module and the first four components of this module. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in publications [4, 5] relating to hope and gratitude and after some necessary modification in the publication [6] dealing with the essence and differences between empathy and compassion. This ensures the necessary consistency in the approach to the analysis of the concepts considered in this cycle and the possibility of comparing the different elements of this structure. The identification of patience according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – patience has its source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, it meets all three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [3]); secondly – it is a basic form of selfdefense against the massively attacking impulses to arouse various kinds of fears, anxieties and …growing impatience, threats lasting – in common opinion – too long; thirdly – the confrontation with the current threats of people “grown up” and living in the times of the civilization of impatience is revealed more and more. This confrontation of people unprepared for the present situation requires, as never before, just „awakening” in oneself and practicing feelings patience. Originality/value: Features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of patience, based on a clear distinction between feelings and emotions, and on a clear separation of the psychic and feelings spheres as a representative of the spiritual sphere – the essence of humanity.
EN
This work focuses on the origin, the history and milestones that led to the conceptualization of sustainable development (SD). Not only is the concept of SD broad, but it is often used interchangeably with the more general (but sometimes also more specific) concept of sustainability. The concept of SD is analysed based on its development and relationships with sustainability and related scientific (theoretical) and practical concepts. The rationale behind this work lies in clarifying the meaning of SD, including the concept of sustainability, and, on the basis of this, identifying the main ways of moving closer towards the aims of SD, including quality of life and wellbeing. The limitations of the concept are identified and summarized, as are the alternatives to SD and sustainability. The rationale behind this work lies not only in the clarifying of the SD concept, but also in the normative evaluation of this concept in relation to the wellbeing and quality of life of the Earth’s population for an infinite time period, while maintaining the supply of ecosystem services which the planet provides, taking into account that these resources are not only a source of people’s wellbeing, but are essential for people’s survival in general. Hence this work includes an in-depth sophisticated consideration of the SD concept based on its historical development, with a focus on the most crucial milestones, as well as normative assessments of the concept resulting from this knowledge.
EN
Purpose: The reason for writing the article was the desire to learn about the recently popular topic of smart city and the activities undertaken by cities that strive to become a modern city. Design/methodology/approach: The article reviews the theoretical literature on the concept of a smart city. The diagnosis was based on available articles, literature and other sources. The main topic of the article was to present the concept of a smart city and examples of activities implemented in this area. Findings: The concept of a smart city is currently one of the key aspect implemented as part of the city’s strategy. The idea is related to improving the lives of the inhabitants of a given local community by carrying out many innovative activities aimed at the continuous development of the city. Technological development causes, that local governments effectively carry out public utility tasks. The idea of a smart city fits perfectly with the concept of sustainable development, because it aims to maintain a balance between economic, ecological and social aspects, and also helps to improve the quality of life of the inhabitants of local communities. The idea of a smart city brings benefits such as economic and technological development. It also brings risks such as a cyber attack. One of the examples of cities that have been successfully implementing tasks in line with the smart city concept is Gliwice. Originality/value: The idea of a smart city is based on a modern approach to city management. It also allows for the effective use of available technical resources, which contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants.
EN
Purpose: Is to clarify the content of the category “quality of life”, identify its indicators, as well as to explain the level of quality of life of population, including Ukrainian pensioners and the state of the pension system as its basic financial basis, and also to determine social and economic, value and normative factors that form the quality of life of the elderly people. Design/methodology/approach: The paper uses theoretical methods: analysis and synthesis, formalization, hypothetical-deductive, systematization and generalization, as well as empirical: observation, description, comparison. Findings: The content of the category "quality of life" is specified; the Ukrainian method of determining indicators of quality of life is presented. The socio-economic condition and quality of life of Ukrainians, in particular pensioners, as well as the state of the pension system as a basic factor that forms the basis of their life opportunities are analyzed. Insufficient efficiency of the pension system in Ukraine, absence of effectiveness of private pension funds are substantiated, which limits the ability of retirees to implement such vital values as proper recreation, medical services, cultural and educational development, travel, assistance and support of children and grandchildren. Ways to improve the pension system in Ukraine, including the second (mandatory funded system) and third levels (voluntary private pension provision) are proposed. Research limitations/implications: Perspective areas of further research are the search for ways to implement the elements of the best standards of pension systems of foreign countries, in particular Poland, in the pension system of Ukraine. Practical implications: The results of the research can be used by state institutions to improve the pension system in Ukraine, and thus bring the lives of Ukrainian pensioners closer to European standards. Social implications: The results of the research are of great social importance, as they identify trends in improving the lives of the most vulnerable people in Ukraine - pensioners, most of whom live below the poverty line. Originality/value: The originality of research paper is to determine the socio-economic and value-normative factors that form the quality of life of modern Ukrainian pensioners; in particular, it has been proved that the pension system in Ukraine is imperfect, does not meet European standards, as a result of which almost 60% of pensioners live below the poverty line, as they cannot provide the minimum material and socio-cultural needs; ways to improve pension provision in Ukraine are outlined.
EN
Purspose: The aim of the article is to present the influence of isolation associated with coronavirus on the quality of life, including the quality of studying, of students of selected faculties of Silesian University of Technology.Design/methodology/approach: The study was conducted remotely using a web-based survey questionnaire. A diagnostic survey method was used to survey students. The research topics are related to the quality of life of students, based on the current epidemiological situation and other studies conducted related to aspects of quality of life.Findings: The study found that the epidemic had a significant impact on the functioning of students in their personal and academic lives. The study revealed that there are many problems related to the quality of life of students during the study period.Social implications: This study will help to notice students' problems during remote learning, deterioration of interpersonal contacts and deterioration of well-being and life satisfaction, as well as a decline in the level of teaching.Originality/value: The study indicates that distance learning is not a good form of education, and isolation at home has a negative impact on proper functioning in the modern world.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania i umieszczenia modułu uczuciowego w typologii jakości życia. W części wstępnej pracy określono uniwersalną istotę pojęcia „jakość życia”, a następnie wyróżniono dwie grupy kryteriów i klasyfikacji tego pojęcia, z wyeksponowaną i utajoną aksjologią, czyli sferą odczuciową (emocjonalną i uczuciową). Umożliwiło to ukazanie tak charakterystycznego dla obecnej cywilizacji zjawiska „gubienia” modułu uczuciowego (jako części sfery odczuciowej) w wizji człowieka „sztucznego” (egocentryka), a jednocześnie możliwość odnalezienie tego modułu w wizji człowieka „rzeczywistego” (z ujawnionym człowieczeństwem). Te skuteczne poszukiwania modułu uczuciowego nie byłyby możliwe bez jasnego odróżnienia dwóch fundamentalnych pojęć „odczuciowych” – uczuć i emocji. Dokonane w tym artykule trzy powiązane ze sobą próby rozpoznania modułu uczuciowego jakości życia mogą, lecz nie muszą, zapoczątkować w czasopiśmie „Problemy Jakości” cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu.
EN
The article attempts to define and place the feelings module in the typology of quality of life (QoL). In the introductory part of the work, the universal essence of the concept of “quality of life” was defined, and then two groups of criteria and classification of QoL were distinguished – with exposed and latent axiology. This made it possible to show the kind of “losing” the feelings module of the vision of an “artificial” man (egocentric), so characteristic of the current civilization, and at the same time the possibility of finding this module of the vision of a “real” man (with revealed humanity). This search and finding of the feelings module would not be possible without a clear distinction between two fundamental concepts: feelings and emotions. The recognition of QoL feelings module made in this article may, but does not have to, initiate a series of works devoted to the most important components of this module in the journal “Problems of Quality”.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie dwóch pokrewnych uczuć empatii i współczucia jako kolejnych (trzeciej i czwartej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. Te dwa pojęcia w praktyce komunikacji międzyludzkiej są często uznawane za synonimy, co – jak zostanie w tej pracy udowodnione – nie jest uzasadnione. W tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest empatia i czym się różni od współczucia? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne empatii i współczuciu? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są ich emocjonalne zasłony? ("usypiacze” empatii i współczucia) i czwarte – dlaczego mamy być empatyczni i współczujący? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do trzech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8 /2021 "Problemy Jakości”) [6, 7, 8], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano dwa pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacjach [7, 8], odnoszących się do nadziei i wdzięczności. Zapewnia to niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie empatii i współczucia oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej obu kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – źródło empatii i współczucia tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej; po drugie – konteksty znaczeniowe uczuć empatii i współczucia mają charakter komplementarny; po trzecie – odnoszenie empatii do przeżywanych negatywnych emocji innych ludzi nie ma uzasadnienia, ponieważ jest sprzeczne z cechami konstytutywnymi sfery uczuciowej i samego uczucia (por. [6]). Wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii empatii i współczucia, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji oraz na wyraźnym oddzieleniu sfery psychicznej od uczuciowej jako reprezentanta (pełnomocnika) sfery duchowej – istoty człowieczeństwa.
EN
Purpose: The purpose of the article is to identify two related feelings of empathy and compassion as successive (third and fourth) components of the feelings module of the quality of life. These two concepts in the practice of inter-human communication are often considered synonyms, which – as it will be proved in this work – is not justified. And this article will answer the following four important questions: first – what is empathy and how is it different from compassion? (that feeling or emotion); second – what are the feelings related to empathy and compassion? (mutually supporting energies); third – what are their emotional curtains? ("sleepers" of empathy and compassion) and fourth – why should we be empathetic and compassionate? (recognizing our humanity). This article, in its content and form, refers to the three previous publications (No. 3, 6, 7-8/2021 "Problems of Quality") [6, 7, 8], in which an attempt was made to define the feelings module and the first two components of this module. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in publications [7, 8] relating to hope and gratitude. This ensures the necessary consistency in the approach to the analysis of the concepts considered in this cycle and the possibility of comparing the different elements of this structure. The diagnosis of empathy and compassion was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – the source of empathy and compassion lies in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic; secondly – the semantic contexts of feelings of empathy and compassion are complementary; thirdly – relating empathy to the experienced negative emotions of other people has no justification, because it is contrary to the constitutive features of the feelings sphere and the feeling itself (cf. [6]). Originality/value: Features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of empathy and compassion, based on a clear distinction between feelings and emotions, and on a clear separation of the psychic and feelings spheres as a representative of the spirituals sphere – the essence of humanity.
PL
Artykuł ten (a może bardziej esej) w swej treści i formie nawiązuje do poprzedniej publikacji (nr 3’2021 „Problemy Jakości”) [3], w której podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego jakości życia oraz zapowiedziano, że trwające rozpoznawanie komponentów tego modułu może zapoczątkować w tym czasopiśmie cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu. To opracowanie jest pierwsze z tego cyklu i dotyczy nadziei, czyli jednej z tych wartości (cnót), która towarzyszy człowiekowi w jego codziennych odniesieniach do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Autor tej pracy podjął próbę odpowiedzi na następujące pytania: co to jest nadzieja? (między prawdą i iluzją); co jest naprawdę nadzieją? (prawdziwa nadzieja matką mądrych); jak aktywizować nadzieję? (ona nigdy nie umiera); jakie są uczucia pokrewne nadziei? (wzajemnie wspierające się energie) i jakie są emocjonalne zasłony nadziei? (iluzja nadziei matką głupich).
EN
This article (or perhaps more an essay) refers in its content and form to the previous publication (No. 3’2021 „Problems of Quality”). It attempts to define the feelings module of the quality of life and announces that the ongoing recognition of the components of this module may initiate a series of works in this journal devoted to the most important components of this module. This study is the first in this cycle and concerns hope, i.e. one of those values (virtues) that accompanies man in his daily relations with himself and the surrounding reality. The author of this work attempted to answer the following questions: what is hope? (between truth and illusion); what is really hope? (true hope is the mother of the wise); how to activate hope? (she never dies); what are the feelings related to hope? (mutually supportive energies) and what are the emotional veils of hope? (the illusion of hope is the mother of fools).
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie wdzięczności jako kolejnej składowej modułu uczuciowego jakości życia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: co to jest wdzięczność? (to uczucie czy emocja); jakie są uczucia pokrewne wdzięczności? (wzajemnie wspierające się energie); jakie są emocjonalne zasłony wdzięczności? („usypiacze” wdzięczności) i dlaczego mamy być wdzięczni? (nic bardziej opłacalnego). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje zatem do dwóch poprzednich publikacji (nr 3 i 6 /2021 „Problemy Jakości”) [1, 2], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz zapowiedziano rozpoznawanie jego kolejnych komponentów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacji [2] dotyczącej nadziei. Podnosi to istotnie wartość komparatystyczną tego artykułu. Jest to ważne dla zapewnienia niezbędnej spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu. Rozpoznanie kategorii wdzięczności oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że źródło wdzięczności tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, a najczęściej wymieniane w psychologii trzy formy emocjonalne (cecha afektywna, nastrój i emocja) mogą być i na ogół są kolorytami (emocjonalnym obrazowaniem się) tego uczucia. Zatem sfera psychiczna ma tu też swój ważny udział, ale wdzięcznością prawdziwą, czyli źródłem możliwych pozytywnych stanów emocjonalnych (jako psychicznych stanów pochodnych), jest uczucie wdzięczności, a nie samodzielny, odczuwany w autonomii, stan emocjonalny. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii wdzięczności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, i konstatacji, że mimo zaawansowania badań w obszarze psychologii nadal brakuje wyraźnego oddzielenia sfery psychicznej od sfery uczuciowej. To z tego powodu w dużej części tych badań brakuje jasnych inspiracji w dotarciu do istoty człowieczeństwa, czyli sfery uczuć, i w konsekwencji uznania wdzięczności za kategorię uczuciową.
EN
Purpose: The purpose of this article is to identify gratitude as another component of the feelings module of the quality of life by seeking answers to the following four important questions: what is gratitude? (that feeling or emotion); what are the related feelings of gratitude? (mutually supportive energies); what are the emotional curtains of gratitude? ("sleepers" of gratitude) and why should we be grateful? (nothing more profitable). This article, in its content and form, refers to the two previous publications (No. 3 and 6/2021 "Problems of Quality") [1, 2], in which an attempt was made to define the feelings module and the recognition of subsequent its components was announced. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in the publication [2] on hope. This significantly increases the comparative value of this article. This is important to ensure the necessary consistency in the approach to concept analysis under consideration in this cycle. The recognition of the gratitude category was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to the statement that the source of gratitude lies in the emotional (spiritual) sphere and emotional logic, and the three most frequently mentioned emotional forms (affective trait, mood and emotion) can be and generally are colors (emotional imaging) this feeling. Thus, the psychic sphere also plays an important role here, but true gratitude, i.e. the source of possible positive emotional states (as psychological derivative states), is the feeling of gratitude, and not the independent, felt in autonomy, emotional state. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of gratitude, based on a clear distinction between feelings and emotions and the conclusion that despite the advancement of research in the field of psychology, there is still no clear separation between the psychic and feelings spheres. It is for this reason that a large part of this research lacks clear inspiration in reaching the essence of humanity, i.e. the sphere of feelings and, consequently, recognizing gratitude as a feelings category.
EN
Sociology and sustainable development share many interesting areas of inquiry that offer the potential for closer cooperation between these two disciplines. The aim of the article is to examine the connections between them. The article considers the most promising areas; i.e, environmental issues (environmental sociology), quality of life (which is the key issue for the social pillar of sustainable development), and poverty (poverty eradication is the primary goal of the UN sustainable development agenda). It seems, however, that the cooperation between sociology and sustainable development has stopped at the stage of potential interdisciplinarity.
PL
Między socjologią i zrównoważonym rozwojem istnieje wiele ciekawych wspólnych obszarów badań potencjalnie nadających się do ściślejszej współpracy. Celem artykułu jest pokazanie tych powiązań. W tekście wzięto pod uwagę obszary najbardziej obiecujące: sprawy związane ze środowiskiem (socjologię środowiskową), problematykę jakości życia (kluczowe zagadnienie dla społecznego filaru zrównoważonego rozwoju) i problematykę ubóstwa (likwidacja ubóstwa to podstawowy cel ONZ-owskich planów zrównoważonego rozwoju). Wydaje się jednak, że jak do tej pory współpraca między socjologią i zrównoważonym rozwojem zatrzymała się na stadium potencjalnej interdyscyplinarności.
EN
This work focuses on the evaluation of the factors of quality of life in a sample of 26 countries. Quality of life is a complex, multidimensional concept, which includes various social, cultural, economic, political, demographic and environmental aspects. Regarding this, principal component analysis and regression analysis were chosen as relevant methods to analyse relationships among twenty-five variables related to quality of life, and their rela-tionships with three composite indices reflecting crucial aspects of quality of life, wellbeing and sustainability. These indices, applied as the response variables in the regression analysis, include the inequality-adjusted alter-native of the Human Development Index (IHDI), the Happy Planet Index (HPI), and Healthy Life Years (HLY). The IHDI represents an objective indicator of human development and wellbeing. HLY reflects quality of life in terms of health. The HPI combines the ecological efficiency with which human wellbeing is delivered, while it also includes a subjective measure of wellbeing. Since each of these indices represent different aspects of quality of life to a certain extent, some of the factors (represented by selected indicators) affected them in different ways. After applying a Lasso regression, nine of the 25 indicators – representing crucial factors of quality of life – were identified. Homicide rate (representing the factor of safety) affected all three indices in a negative way, whereas Years in education (representing the factor of education) and Life satisfaction – a subjective indicator of wellbeing representing the dimension of the same name, affected them positively.
PL
Niniejsza praca koncentruje się na ocenie czynników jakości życia na próbie 26 krajów. Jakość życia to złożone, wielowymiarowe pojęcie, które obejmuje różne aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne, demograficzne i środowiskowe. W związku z tym wybrano analizę głównych składowych i analizę regresji jako odpowiednie metody analizy relacji między 25 zmiennymi odnoszącymi się do jakości życia oraz ich związków z trzema złożonymi wskaźnikami odzwierciedlającymi kluczowe aspekty jakości życia, dobrostanu i zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te, stosowane jako zmienne odpowiedzi w analizie regresji, obejmują skorygowaną o nierówności alternatywę wskaźnika rozwoju społecznego (IHDI), wskaźnika szczęśliwej planety (HPI) i wskaźnika lat zdrowego życia (HLY). IHDI stanowi obiektywny wskaźnik rozwoju człowieka i dobrobytu. HLY odzwierciedla jakość życia w kategoriach zdrowia. HPI łączy w sobie efektywność ekologiczną, z jaką zapewnia dobrostan człowieka, a także subiektywną miarę dobrostanu. Ponieważ każdy z tych wskaźników w pewnym stopniu reprezentuje różne aspekty jakości życia, niektóre czynniki (reprezentowane przez wybrane wskaźniki) wpływały na nie w różny sposób. Po zastosowaniu regresji Lasso zidentyfikowano dziewięć z 25 wskaźników – reprezentujących kluczowe czynniki jakości życia. Wskaźnik zabójstw (będący czynnikiem bezpieczeństwa) wpłynął negatywnie na wszystkie trzy wskaźniki, natomiast lata nauki (będące czynnikiem wykształcenia) i zadowolenie z życia – subiektywny wskaźnik dobrostanu reprezentujący wymiar o tej samej nazwie – wpłynęły na nie pozytywnie.
EN
The purpose of this study was to evaluate the impact of a country’s resource management on the level of its inclusive growth in the context of environmental agreements, green growth and sustainable development concepts as well as resource use intensification. The work used the scenario modeling method. The study object was represented by the Russian Federation. The proposed methodological approach to evaluating the inclusive growth provided the opportunity for a comprehensive analysis of its level. It was confirmed that positive changes in sustainable development and resource use intensification indicators contribute to subsequent improvements in the country’s inclusive growth by 3% and 6%, respectively. This quite strong correlation emphasized the need for Russia to introduce effective resource management solutions in the sustainable development field. The advantage of the proposed approach lies in the possibility of a detailed assessment of the level of the country’s inclusive growth, evaluation of its relationship with sustainable development and resource use, and specification of the degree of this influence. This study results and conclusions may be beneficial for those involved in developing a strategy focused on the country’s economic and sustainable development and increasing its inclusive growth based on effective resource management. The findings obtained may provide a good starting point for discussion and further research in the context of supplementing the methodological tools for assessing inclusive growth.
PL
Celem pracy była ocena wpływu gospodarowania zasobami kraju na poziom jego inkluzywnego rozwoju w kontekście porozumień środowiskowych, koncepcji zielonego wzrostu i zrównoważonego rozwoju oraz intensyfikacji wykorzystania zasobów. W pracy wykorzystano metodę modelowania scenariuszowego. Obiekt badań reprezentowała Federacja Rosyjska. Zaproponowane podejście metodologiczne do oceny wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu dało możliwość kompleksowej analizy jego poziomu. Potwierdzono, że pozytywne zmiany wskaźników zrównoważonego rozwoju i intensyfikacji wykorzystania zasobów przyczyniają się do dalszej poprawy inkluzywnego wzrostu w kraju odpowiednio o 3% i 6%. Ta dość silna korelacja podkreślała potrzebę wprowadzenia przez Rosję efektywnych rozwiązań zarządzania zasobami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zaletą proponowanego podejścia jest możliwość szczegółowej oceny poziomu inkluzywnego rozwoju kraju, oceny jego związku ze zrównoważonym rozwojem i wykorzystaniem zasobów oraz określenie stopnia tego wpływu. Wyniki i wnioski z tego badania mogą być korzystne dla osób zaangażowanych w opracowanie strategii ukierunkowanej na ekonomiczny i zrównoważony rozwój kraju oraz zwiększenie jego inkluzywnego wzrostu opartego na efektywnym zarządzaniu zasobami. Uzyskane wyniki mogą stanowić dobry punkt wyjścia do dyskusji i dalszych badań w kontekście uzupełnienia narzędzi metodologicznych do oceny wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
EN
In recent deliberations on the quality of life, the air quality that man breathes plays a significant role. It is beyond dispute that since 1990, Poland has been a period of making up for many years of neglect of the natural environment. The study aimed to check whether the measures taken to reduce pollutants’ emissions into the atmosphere were effective and to what extent it was possible to improve its condition and improve the environmental quality of life of Polish society in this area. The index of emission of the main air pollutants was used (this group includes: sulphur dioxide, nitrogen oxide, carbon oxide and dioxide, non-metallic volatile organic compounds, ammonia and particulates) to achieve the assumed objective. Using the statistical data available in the yearbooks Environment, an analysis of these compounds’ emissions was carried out. The study used the descriptive, statistical and analytical method. The analysis showed that over the period analysed, emissions of the main air pollutants had decreased significantly in most cases, which has undoubtedly contributed to improving the environmental quality of life.
PL
We współczesnych rozważaniach na temat jakości życia, jakość powietrza, którym oddycha człowiek odgrywa bardzo ważną rolę. Nie podlega dyskusji, że w Polsce okres od roku 1990 to czas nadrabiania wieloletnich zaniedbań dotyczących środowiska przyrodniczego. Celem podjętego badania było sprawdzenie czy podjęte działania służące zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego były skuteczne i na ile udało się poprawić jego stan i podnieść środowiskową jakość życia społeczeństwa polskiego w tym zakresie. Dla realizacji założonego celu użyto wskaźnika emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (do tej grupy zaliczany jest: dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek i dwutlenek węgla, niemetalowe lotne związki organiczna, amoniak oraz pyły). Wykorzystując dane statystyczne dostępne w rocznikach Ochrona Środowiska przeprowadzono analizę zmian emisji tych związków. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową, statystyczną i analityczną. Wykazano, że w analizowanym okresie w większości przypadków znacznie zmniejszyła się emisja głównych zanieczyszczeń powietrza, co bez wątpienia przyczyniło się do poprawy środowiskowej jakości życia.
PL
Przedmiotem artykułu są działania rewitalizacyjne podejmowane na zdegradowanych obszarach miast należących do rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wybrane przykłady obejmują działania prowadzone w kierunku rozwoju: przedsiębiorczości, usług, kultury, zabudowy mieszkaniowej, sportu, rekreacji. Celem badań jest identyfikacja, a także rozmieszczenie zrealizowanych i planowanych projektów rewitalizacji obiektów, obszarów zdegradowanych, a ponadto ocena ich wpływu na zmianę wizerunku miast poprzemysłowej metropolii oraz poprawę warunków życia społeczności miejskich.
EN
The subject of the paper are revitalization activities undertaken in degraded areas of cities belonging to the core of the Metropolis GZM. The selected examples include activities undertaken for the development of entrepreneurship, services, cultures, housing, sports and recreation. The aim of the study is to identify and locate completed and planned projects for the revitalisation of buildings and degraded areas, and to assess their impact on changing the image of the cities of the post-industrial metropolis, and improving the living conditions of urban communities.
PL
Kampusy akademickie kojarzą się z tętniącymi życiem przestrzeniami wypełnionymi mieszanką interakcji interpersonalnych, których użytkownikiem jest społeczność akademicka. Ze względu na zaangażowanie samych zainteresowanych, partycypację jednostek uczelni, możliwość interdyscyplinarnej współpracy, styczność z realnymi zadaniami i problemami - studenckie projekty architektoniczne różnych obszarów kampusu są interesującym oraz badawczym materiałem dydaktycznym, szczególnie w zakresie kreacji przestrzeni elastycznej i wielofunkcyjnej, dostępności oraz zrównoważonego rozwoju. Podnoszą także jakość życia, jego różnorodność oraz kreują wizerunek uczelni. Niniejszy artykuł opisuje przykład współpracy projektowej odpowiadającej na realne zapotrzebowanie - projekt wnętrz pomieszczeń Działu Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej - wyniku pracy zespołów projektowych studentek i studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod kierunkiem autorów artykułu.
EN
Academic campuses are associated with vivid spaces, filled with a mix of social activity and interaction, whose users are the academic community – students in particular. Due to the involvement of users themselves, participation of university units, the possibility of interdisciplinary cooperation, contact with real tasks and problems - student’s architectural projects of various areas of the campus are both an interesting didactic and research topic, especially in terms of creating a flexible and multifunctional space, accessibility, sustainable development - in particular, improving the quality of life and diversity, or creating the image of the University. This article describes an example of design cooperation responding to real demand - interior design of the International Cooperation Department of the Silesian University of Technology - the result of the work of design teams of students of the Silesian University of Technology in Gliwice, Faculty of Architecture and Interior Design, under the supervision of the authors of the article.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.