Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lampa wyładowcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Druga rewolucja w konstrukcji lamp rentgenowskich
PL
W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia w konstrukcji lamp rentgenowskich, które można określić drugą rewolucją. Mianowicie podstawowy problem jaki stwarzają dotychczasowe rozwiązania wynikające ze stosowania termicznego źródła elektronów (m.in. problem chłodzenia, sterowania pracą lampy) został rozwiązany poprzez wykorzystanie nanotechnologii do konstrukcji innowacyjnych źródeł elektronów w oparciu o emisję polową (nanorurki węglowe czy mikro-ostrza).
EN
The article presents the latest achievements in the design of X-ray tubes, which can be described as the second revolution. Namely, the basic problem posed by the current solutions resulting from the use of a thermal electron source (including the problem of cooling, tubes control) has been solved by using nanotechnology to construct innovative electron sources based on field emission (carbon nanotubes or micro-tips).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian temperatury otoczenia na emisję promieniowania poszczególnych luminoforów stosowanych w produkcji niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych. Przeprowadzone badania wykazały, że warunki otoczenia wpływają zarówno na intensywność jak i temperaturę barwową emitowanego światła.
EN
The results of studies on the impact of changes in ambient temperature on the emission of phosphors radiation of individual phosphors used in the production of low-pressure mercury discharge lamps have been presented in this paper. It has been established that the colour temperature of light emitted by low-pressure lamps depends on ambient temperature.
EN
The results of studies on the impact of changes in ambient temperature on the emission of phosphors radiation of individual phosphors used in the production of low-pressure mercury discharge lamps have been presented in this paper. It has been established that the colour temperature of light emitted by low-pressure lamps depends on ambient temperature.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian temperatury otoczenia na emisję promieniowania poszczególnych luminoforów stosowanych w produkcji niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych. Przeprowadzone badania wykazały, że warunki otoczenia wpływają zarówno na intensywność jak i temperaturę barwową emitowanego światła.
PL
Oświetlenie uliczne oparte na lampach wyładowczych, głównie sodowych, jest serwisowane zazwyczaj na podstawie opisu wymaganych parametrów obsługi (takich jak: procent opraw nieświecących, czas usunięcia usterki, zastosowane materiały itd.) oraz ryczałtowej ceny za punkt oświetleniowy. W przeszłości prowadzenie utrzymania oświetlenia ulicznego było raczej proste – wystarczyło posiadać odpowiednią liczbę kilku typów źródeł światła, zapłonników, innych drobnych materiałów oraz podnośnik. Ofertę na takie rozwiązanie można było w łatwy sposób pozyskać z rynku w trybie przetargu. Ponieważ jest już widoczny kres stosowania lamp wyładowczych, nie warto skupiać się nad oceną oraz poprawą tego typu systemu serwisu.
PL
Przedstawiono główne zalety stosowania elektronicznych układów zasilających lampy wyładowcze w porównaniu z tradycyjnymi układami zasilającymi.
EN
The paper presents principal advantages of electronic supplies for discharge lamps when compared with traditional supply systems.
6
EN
The article describes, a prototype of electronic ballast for discharge lamps operated at high frequency. Results of investigations into luminous flux values and luminous flux pulsation for a high pressure sodium lamp and metal-halide lamp, powered by electronic and traditional ballasts are presented.
PL
W artykule przestawiono opis prototypowego statecznika do lamp wyładowczych pracującego przy wysokiej częstotliwości. Zawarto wyniki badań wartości energii promieniowania świetlnego oraz pulsacji strumienia świetlnego dla wysokoprężnej lampy sodowej oraz lampy metalohalogenkowej zasilanych z opracowanego statecznika elektronicznego oraz klasycznego statecznika dławikowego.
PL
Pomiary i analiza olśnienia przykrego w warunkach terenowych są stosunkowo skomplikowanym zadaniem. Po pojawieniu się na rynku Matrycowych Mierników Luminancji (MML), pomiary te stały się pozornie technicznie możliwe do wykonania. Rzeczywistość zweryfikowała wiele mitów i poglądów na ten tema]. W artykule przedstawione zostaną wstępne analizy dotyczące możliwości wykorzystania MML w pomiarach olśnienia (oprawy ze źródłami wyładowczymi oraz LED) oraz w pomiarach luminancji wieloźródłowych opraw oświetleniowych, wykonanych w technologii LED.
EN
Measurement and analysis of discomfort glare under field conditions are relatively complicated task. Using the digital luminance measuring cameras (LMC) in measurements, make these measurements technically feasible seemingly. But the reality has verified many myths and views on the subject. In the article will be presented preliminary analysis and problems related to the potential use of LMC in the glare measurement (with discharge and LED sources luminaires) and on luminance measurements of multisource LED luminaires also.
PL
Możliwości przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów luminancji, a co za tym idzie, również olśnienia, stały się technicznie możliwe po pojawieniu się na rynku matrycowych mierników luminancji. Obiegowe opinie, dotyczące opraw oświetlenia ulicznego, wykonanych w technologii LED, mówią, iż oprawy te cechuje wysokie olśnienie. Niestety żaden ze znanych autorowi, wiodących ośrodków naukowych na świecie, nie pokusił się o przeprowadzenie szczegółowej analizy luminancyjnej dla istniejących konstrukcji diodowych opraw ulicznych w zestawieniu z oprawami „tradycyjnymi”, zawierającymi wyładowcze źródła światła, które również cechuje bardzo wysoka luminancja elementów wytwarzających strumień świetlny. W artykule przedstawione zostaną laboratoryjne pomiary luminancji wysokoprężnych opraw sodowych oraz opraw LED, poddane wstępnej analizie pod kątem określenia olśnienia w odniesieniu do opraw oświetlenia ulicznego.
EN
Possibility of a precise measurement of luminance, and glare have become technically possible after luminance measuring cameras invention. Circulation opinions concerning street lighting LED luminaries, say that these devices are characterized by high glare. Unfortunately, none of the known to the author, the leading research centers in the world did not carry out a detailed luminance analysis of existing new LED street luminaries in relation to the lamps with gas-discharge light sources, which are also characterized by a very high luminance of arc-tube. This paper will present preliminary luminance measurements, connected with high pressure sodium and LED lamp for glare determining for street lighting luminaries.
PL
Współczesny rynek oświetleniowy koncentruje się na produkcji opraw LED. Wykorzystuje się je do oświetlania hal produkcyjnych, sklepów, mieszkań, biur, placów, ulic parkingów czy obiektów architektonicznych. Niezaprzeczalnym atutem tego typu opraw jest niskie zużycie energii, jednak czy innowacyjna technologia i niskie koszty eksploatacyjne są w stanie poradzić sobie z estetycznym i wizualnym wymaganiom obserwatora? Czy wymiana lamp wyładowczych na LEDowe będzie wystarczająca aby uzyskać ten sam efekt świetlny i estetyczny? W artykule przedstawione zostaną porównania lamp wyładowczych i ich odpowiedników LEDowych zarówno pod względem rozkładu widmowego źródeł światła jak i zużycia energii.
EN
Modern lighting industry is mainly focused on LED luminaries. Those luminaries are used for all kinds of ilumination like; production halls, shops, housing and architectural. The undeniable advantage LED luminaries has, is very low power consumption. However, do the innovative technology and low operating costs are able to meet the demands of aesthetic and visual observer? Is the replacement of the high pressure discharge lamps for LED will be sufficient enough to achieve the same light and aesthetic effects? All those question are rised and answered in this article. In addition, the comparisons of high pressure discharge lamps and LED counterparts both in terms of the spectral distribution of light sources and energy efficiency, will be presented.
PL
Przy projektowaniu układów pracy niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych (lampa, układ stabilizacyjno zapłonowy) konieczna jest dobra znajomość charakterystyk prądowo napięciowych lampy oraz ich opis matematyczny. Opracowany model matematyczny o dużej wiarygodności odwzorowania pozwoli na szczegółową analizę układu pracy lampy, jest to bardzo ważne w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej układu. Do budowy modelu wykorzystano wyniki pomiarów na grupie lamp wyładowczych oraz wyniki symulacji komputerowych. Weryfikacja wyników symulacji potwierdziła wysoką zgodność z danymi pomiarowymi.
EN
Knowledge of voltage-current characteristics and their mathematical model description is needed to correct design of low pressure mercury discharge lamp systems (lamp, stabilizing and ignition system). Mathematical model showed in this paper causes possibility to optimal design of work lamp systems. It is very important in aspect of increasing system energy efficiency. Measurements on group of discharge lamps together with computer simulations are used to preparation of mathematical model. Conformity with measurements data is confirmed by verification of simulation results.
PL
Dla prawidłowego projektowania układów pracy niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych (lampa, układ stabilizacyjno- zapłonowy) konieczna jest dobra znajomość charakterystyk prądowo-napięciowych lampy oraz ich opis matematyczny. Opracowany model matematyczny o dużej wiarygodności odwzorowania, jak pokazano wyżej, pozwoli na optymalne projektowanie układu pracy lampy, jest to bardzo ważne w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej układu. Do opracowania modelu wykorzystano wyniki pomiarów na grupie lamp wyładowczych oraz wyniki symulacji komputerowych. Weryfikacja wyników symulacji potwierdziła wysoką zgodność z danymi pomiarowymi. Oznacza to, że przedstawiony model może zostać użyty w trakcie projektowania układów zasilania lamp.
EN
Knowledge of voltage-current characteristics and their mathematical model description is needed to correct design of low pressure mercury discharge lamp systems (lamp, stabilizing and ignition system). Mathematical model showed in this paper causes possibility to optimal design of work lamp systems. It is very important in aspect of increasing system energy efficiency. Measurements on group of discharge lamps together with computer simulations are used to preparation of mathematical model. Conformity with measurements data is confirmed by verification of simulation results. It indicate that mathematical model showed in this paper can be used during design of low pressure mercury discharge lamp systems.
12
Content available remote Przegląd typów żródeł światła
PL
Obecnie najczęściej stosowanymi źródłami światła są lampy fluorescencyjne. Parametry techniczne tych lamp zależne są od cech charakterystycznych związanych z luminoforem a mianowicie: rodzaju, składu granulacji, sposobu nałożenia i temperatury barwowej, oraz od układów zasilania lampy. Większość badań prowadzonych w tej dziedzinie objęte jest ścisłą tajemnicą technologiczną, a udostępniane dane mają charakter marketingowy i wybiórczy. W artykule przedstawiono analizę rozkładów widm luminoforów w funkcji wzbudzenia.
EN
Fluorescent lamps are most often used as sources of light at present time. Technical parameters of these lamps depends on characteristics bounded up with luminophor: kind of luminophor, composition of granulation, solution of luminophor apply, colour temperature and power supply systems. Most scientific researches are technical secret. Partly showed data are only marketing informations. In this paper analisys of distributions of visible radiation eimited by luminophor in function of induce radiation are showed.
PL
Obecnie częściej niż kiedykolwiek dotąd spotkamy się z coraz nowszymi rozwiązaniami urządzeń oświetleniowych. Skupiając się na niskociśnieniowych lampach wyładowczych to zmieniają się one zarówno w rozwiązaniach technologicznych lampy wyładowczej jak i układów stabilizacyjnozapłonowych. Wszystkie te rozwiązania różnią się zasadniczo układem sprzężenia lampy z zasilaniem oraz częstotliwością prądu w obwodzie lampy, co w sposób istotny wpływa zarówno na parametry świetlne, jak i rodzaj generowanych zakłóceń. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych widma prądu pobieranego z sieci przez układy lamp fluorescencyjnych.
EN
More often than ever much new solutions of lighting systems are used at present time. Be focused on low pressure mercury discharge lamps. They are changed in scope of technological solutions of discharge lamp and together in scope of stabilize-ignition systems. Differences are located in coupling between lamp and power source and in frequency of current in the lamp circuit. It depends on lighting parameters and kind of generated disturbances. In this paper are showed results of theoretical and experimental observations of current spectrum in fluorescent lamp systems.
PL
Dla prawidłowego projektowania układów pracy niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych (lampa, układ stabilizacyjno zapłonowy) konieczna jest dobra znajomość charakterystyk prądowo napięciowych lampy oraz ich opis matematyczny. Opracowany model matematyczny o dużej wiarygodności odwzorowania jak pokazano wyżej pozwoli na optymalne projektowanie układu pracy lampy, jest to bardzo ważne w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej układu. Do opracowania modelu wykorzystano wyniki pomiarów na grupie lamp wyładowczych oraz wyniki symulacji komputerowych. Weryfikacja wyników symulacji potwierdziła wysoką zgodność z danymi pomiarowymi. Oznacza to, że przedstawiony model może zostać użyty w trakcie projektowania układów zasilania lamp.
EN
Knowledge of voltage-current characteristics and their mathematical model description is needed to correct design of low pressure mercury discharge lamp systems (lamp, stabilizing and ignition system). Mathematical model showed in this paper causes possibility to optimal design of work lamp systems. It is very important in aspect of increasing system energy efficiency. Measurements on group of discharge lamps together with computer simulations are used to preparation of mathematical model. Conformity with measurements data is confirmed by verification of simulation results. It indicate that mathematical model showed in this paper can be used during design of low pressure mercury discharge lamp systems.
PL
W referacie przedstawiono model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową. Do opracowania modelu wykorzystano wyniki pomiarów na grupie lamp wyładowczych oraz wyniki symulacji komputerowych. Weryfikacja wyników symulacji potwierdziła wysoką zgodność z danymi pomiarowymi. Oznacza to, że przedstawiony model może zostać użyty w trakcie projektowania układów zasilania lamp.
EN
In this paper, mathematical model of low pressure mercury lamp at the mains frequency is showed. It can be concluded from experimental and simulation results that the proposed model is adequate to simulate the behaviour of the lamp. This model can be used to design of lamp power systems.
PL
W Instytucie Elektrotechniki w Warszawie od kilku lat prowadzi się prace naukowo – badawcze stawiające sobie za cel uzyskanie symulatora światła dziennego D65 jak najwyższej kategorii wg oceny CIE. W artykule zaprezentowano wyniki tych prac. Przedstawiono konstrukcję urządzenia oświetleniowego – symulatora światła dziennego D65 wykorzystującego jako element emitujący promieniowanie, wysokoprężną lampę wyładowczą metalohalogenkową o mocy 400 W.
EN
For several years research work has been conducted in the Electrotechnical Institute, to obtain the D65 daylight (the highest category acc. to CIE) from discharge lamps. The paper presents results of this work. It discusses the design of the D65 daylight simulator which makes use of a 400W high-pressure metal halide discharge lamp as the radiation element.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dwóch metod diagnozowania parametrów plazmy w jarzniku lampy wyładowczej, w oparciu o badanie radialnego rozkładu temperatury.
EN
Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
PL
Oświetlenie żarowe (popularne żarówki) stanowi obecnie zaledwie 30% sztucznego światła. Na pozostałe 70% składaja sie lampy wyładowcze, takie jak świetlówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe i metalohalogenowe oraz promienniki ultrafioletu. Wprowadzenie ich do użycia na tak szeroką skalę na początku lat 60. ubiegłego stulecia podyktowane było przede wszystkim względami ekonomicznymi.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.