Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Tire wear and damage tests have been carried out on a sample of 45 trucks in Warsaw. The aim of the research was to assess the damageability and to determine the qualitative characteristics of typical operational damage to the truck tires. A linear measurement of the tread height and organoleptic assessment of the form of damage were used. Three groups of vehicles were analysed: trucks with an integrated body, used in severe conditions on short routes - category I; tractor-semi-trailer combinations, used in conditions of heavy loads on intercity routes - category II; truck-trailer combinations, used with moderate load on intercity routes, long - category III. It has been shown that the most common types of damage are: excessive tread wear, mechanical cut of the tread and uneven tread wear (35%, 30%, 24% of all tested tires, respectively). It was shown that tires in vehicles of categories I and II are distinguished by high damageability (30.5% and 28.6%, respectively), with tread cut damage prevailing in the first group, and excessive tread wear in the second group. The damageability of vehicles in the third group was more than two times lower.
PL
Przeprowadzono badania zużycia i uszkodzeń eksploatacyjnych opon na próbie 45 samochodów ciężarowych na terenie Warszawy. Celem badań była ocena uszkadzalności i określenie jakościowej charakterystyki typowych uszkodzeń eksploatacyjnych opon samochodów ciężarowych. Zastosowano liniowy pomiar wysokości bieżnika oraz organoleptyczną ocenę postaci uszkodzeń. Analizowano trzy grupy pojazdów: samochody ciężarowe z nadwoziem zintegrowanym, użytkowane w warunkach ciężkich na krótkich trasach – kategoria I; zestawy ciągnik siodłowy – naczepa, użytkowane w warunkach dużych obciążeń na trasach międzymiastowych – kategoria II; zestawy samochód ciężarowy – przyczepa, użytkowane przy umiarkowanym obciążeniu na trasach międzymiastowych, długich – kategoria III. Wykazano, że najczęściej występującymi rodzajami uszkodzeń są: nadmierne zużycie ścierne bieżnika, przecięcie mechaniczne bieżnika i nierównomierne zużycie ścierne bieżnika (odpowiednio 35%, 30 %, 24% wszystkich badanych opon). Wykazano, że opony w pojazdach kategorii I i II wyróżniają się dużą uszkadzalnością (odpowiednio 30,5% i 28,6%) przy czym w pierwszej grupie dominują uszkodzenia cięte bieżnika, a w drugiej – nadmierne zużycie ścierne bieżnika. Uszkadzalność pojazdów w trzeciej grupie była ponad dwukrotnie mniejsza.
EN
The present work investigated the water absorption of thermoplastic matrix composites and their effect on tribological behaviour. Four thermoplastic composites were researched based on Polyamide 6 and Polyamide 66 matrix reinforced with glass fibres. The composites fabricated using the injection moulding technique were immersed in distilled water at room temperature for a water absorption test for 14 days. Dry sliding wear was conducted using a pin-on-disc trbiotester. The coefficient of friction (COF) and the wear rate (K) was determined. The sliding trace was analyzed using a scanning electron microscope (SEM) to reveal the sliding wear mechanism of composites. Studies have shown that polyamide PA6 based composites are less prone to absorb water than PA66 matrix. In addition, the composites richer in fibreglass exhibit lower water absorption. Tribological results indicated that polymer composites showed higher COF and K after water absorption testing. Mean COF and K were in the range of 0.071÷0.321 and 2.51∙10-6÷1.81∙10-4 mm3N-1m-1, respectively. Wear traces SEM analysis revealed that untreated samples are characterized by less intense abrasive and adhesive wear mode than the hydrated polymers. Besides, the degradation process took place primarily at the polymer matrix-fibreglass interfaces.
3
Content available remote Analiza występowania poważnych awarii przemysłowych w Polsce
PL
Bezpieczeństwo obiektów przemysłowych jest związane nie tylko z ochroną zakładu, ale też możliwym ryzykiem wystąpienia poważnej awarii i oddziaływaniem na środowisko. Przeprowadzono analizę porównawczą zakładów produkcyjnych zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej w Polsce w latach 2010 - 2018. Ukazano specyfikę bezpieczeństwa w zakładach o dużym (ZDR) i o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii, uwzględniono również zakłady niesevesowskie.
EN
A comparative anal. of the no. of production plants threatened by a major industrial accident in Poland at the turn of 2010-2018 was carried out. Despite the increase in the no. of industrial plants, the no. of industrial accidents decreased.
PL
Zaprezentowano wyniki badań użytkowych właściwości powierzchni trzech wybranych popularnych tworzyw stosowanych w technologii druku 3D DLP LCD. Zbadano twardość indentacyjną, moduł sprężystości powierzchni, odporność na zarysowanie i zużycie w warunkach tarcia ślizgowego suchego. Wykazano istotne różnice we właściwościach użytkowych badanych materiałów.
EN
Three com. resins used in printing technol. were studied for the indentation hardness, surface elasticity modulus as well as scratch and wear resistance under conditions of dry sliding friction. Significant differences in the functional properties of the tested materials were demonstrated.
EN
The paper presents laboratory tests results of wear in the abrasive mass of cultivator coulters subjected to coated electrode pad welding. In the first stage of the test, one type of electrode was used and a padding weld was applied to the coulter surface in three different shape variants (perpendicular, parallel to the abrasive mass stream and V-shaped). The lowest abrasive wear was obtained for samples with a padding weld deposited perpendicularly to the abrasive mass stream. Therefore, in the second stage of the research, this padding weld shape was selected and made using three different electrodes. Tests of abrasive wear both in the first and the second stage of the experiment were carried out at a distance of 100 km by the "rotating bowl unit" method. Both the direction of the application of the padding weld (shape) and the chemical composition of the electrode used in the pad welding process significantly increased the resistance to abrasive wear compared to coulters whose surface has not been welded.
PL
W pracy zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań zużycia w masie ściernej redlic kultywatora poddanych napawaniu elektrodą otuloną. W pierwszym etapie badań, używając jednego rodzaju elektrody, na powierzchnię redlic nałożono napoinę w trzech różnych wariantach kształtu (prostopadle lub równolegle do naporu strumienia masy ściernej oraz w kształcie litery „V”). Najmniejsze zużycie ścierne uzyskano dla próbek z napoiną nałożoną w kierunku prostopadłym do naporu strumienia masy ściernej. Dlatego w drugim etapie badań wybrano ten kształt napoiny i wykonano ją za pomocą trzech różnych elektrod. Badania zużycia ściernego zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie prowadzono na dystansie 100 km metodą „wirującej misy”. Kierunek (kształt) nałożenia napoiny i skład chemiczny elektrody wykorzystywanej w procesie napawania istotnie zwiększyły odporność na zużycie ścierne w stosunku do redlic, których powierzchnia nie została obrobiona nawet o 400%.
EN
The aim of the study was to determinate the fracture mechanism of firefighters' helmets caused by the impact load in simulated operational conditions. Moreover the aim of the study was to assess the reliability of the personal protective equipment. Tests were conducted with the use of the drop tower system. On each type of helmet 5 impact tests were performed. The active force corresponding to impact energy of 60 J and the passive force (force in the place of the neck spine) was registered. Based on the results, it can be statement that helmets' structure influences their reliability and values of the active and passive forces. Additionally, the majority of tested helmets exceeded the acceptable threshold values of passive force.
PL
Celem badań było określenie mechanizmu niszczenia hełmów strażackich spowodowanego obciążeniem udarowym w symulowanych warunkach narażeni operacyjnych, a także ocena niezawodności sprzętu ochrony indywidualnej. Testy przeprowadzono z wykorzystaniem młota udarowego opadowego. Na każdym typie hełmu przeprowadzono po 5 testów udarowych. Rejestrowano siłę czynną odpowiadająca energii uderzenia 60 J oraz siłę bierną (siłę w miejscu kręgosłupa szyjnego). Na podstawie wyników można stwierdzić, że konstrukcja hełmów i ich stan wpływają na ich niezawodność i wartości sił czynnych i biernych. W przypadku większości badanych hełmów przekroczono dopuszczalne wartości progowe sił biernych.
EN
The paper presents the studies and results of the Shore hardness and scratch test of polymer materials used in medical devices. Polymers of organic PMMA (poly(methyl methacrylate)) origin for the manufacture of orthodontic appliances were tested. Samples of test materials differed in manufacturing technology. The surface functional properties of four materials were compared. Hardness tests were performed with the Shore D hardness test method. The scratch test was done with a Rockwell diamond cone indenter. The hardness was also calculated from the scratch test. Shore’s highest hardness was demonstrated in 1A material. But the differences in Shore’s hardness were small. Larger differences between the tested materials were shown in the scratch test than in the Shore hardness test. The lowest residual scratch depth (Rd) was obtained for 1A material. 3A material had the highest scratch hardness.
EN
The biomaterials, which are the subject of this work, are the dental restorative materials classified as light cured polymer matrix ceramic composites or resin based composites. The dental composite materials are needed for the repairment of human teeth. Fillings and other dental applications are exposed to the biomechanical loading in the chewing process. The wear resistance and hardness are important functional properties. Currently, nanofiller composites play an important role among dental composites. The objective of this paper was to study and analyze the friction, mechanical and wear properties of the surface of polymer matrix ceramic filed nanocomposites. Three material groups were used, one commercial composite Filek Z550 (3M ESPE, USA) and two experimental composites Ex-nano(G) and Ex-flow(G). The microindentation tests were conducted on the Micro Combi Tester device (Anton Paar GmbH, Germany). Rotating sliding ball-on-disc friction tests were performed against an alumina ball on 5 N load at 1 Hz in the bath of artificial saliva at 37°C. The linear wear and friction coefficients were evaluated. In the light of the obtained results of contact and friction strength tests, it was found that the performance depends on the production technology of the polymer-ceramic composites. The test results indicate that the share of filler nanoparticles the in experimental composites is advantageous due to the tribological wear.
EN
One of the functions of engine fuels is the lubrication of engine injection equipment components. The elements of the injection system are lubricated only with the fuel used to power the engine; therefore, the lubricity and its impact on the elements of the engine injection system are an important issue. The share of biofuels to power internal combustion engines is constantly increasing, because EU Member States are required to use fuel with the addition of biocomponents to power vehicle engines. These fuels are more ecological compared to petroleum fuels. Therefore, it is also necessary to identify the lubricating properties of these fuels, which can significantly affect wear processes. In order to identify wear indicators, laboratory tests were carried out to determine the lubricating properties of biofuels based on vegetable oils in relation to diesel fuel. Tribological tests were carried out for the ball-disc friction node of 100Cr6 material, which is most often used in the construction of precision pairs of injection equipment. Comparative tests were carried out for samples immersed in a fuel bath on a CSM tribometer. The friction coefficient waveforms as a function of friction distance and sample load were determined. The measured force values indicate a significant impact of the fuel used on the operating conditions and consumption in the kinematic pair being the subject of the work.
PL
Jedną z funkcji paliw silnikowych jest smarowanie elementów aparatury wtryskowej silnika. Elementy układu wtryskowego są smarowane jedynie paliwem służącym do zasilania silnika, dlatego ważną kwestią jest smarność paliwa i jej wpływ na elementy układu wtryskowego silnika. Udział biopaliw do zasilania silników spalinowych ciągle wzrasta, ponieważ państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek stosowania do zasilania silników samochodowych paliwa z dodatkiem biokomponentów. Paliwa te są bardziej ekologiczne w porównaniu z paliwami ropopochodnymi. Wobec tego też istnieje konieczność identyfikacji właściwości smarnych tych paliw, które istotnie mogą wpłynąć na procesy zużycia. W celu identyfikacji wskaźników zużycia wykonano własne badania laboratoryjne, których celem było określenie właściwości smarnych biopaliwa na bazie olejów roślinnych w odniesieniu do oleju napędowego. Wykonano testy tribologiczne dla skojarzenia węzła tarcia kula–tarcza materiału 100Cr6, który najczęściej wykorzystywany jest w konstrukcji elementów par precyzyjnych aparatury wtryskowej. Badania porównawcze przeprowadzono dla próbek zanurzonych w kąpieli paliw na tribometrze CSM. Określono przebiegi współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia i obciążenia próbek. Zmierzone wielkości siły wskazują na istotny wpływ stosowanego paliwa na warunki pracy i zużycie w parze kinematycznej będącej przedmiotem pracy.
PL
Celem badań było określenie cech użytkowych i jakościowych oraz właściwości tribologicznych czterech nowo opracowanych przez autorów laminatów o osnowie polimerowej wzmacnianych włóknami węglowymi (CFRP – Carbon Fiber Reinforced Polymer) i wskazanie struktur o najkorzystniejszych właściwościach użytkowych. Opracowane próbki materiałów oparte były na dwóch typach prepregu: Kord Carbon (Fiberpreg GmbH) o splocie twill oraz włókien węglowych (UD) producenta (G. Angeloni S.R.L) o jednokierunkowym układzie. W strukturze połowy ogólnej liczby próbek zastosowano warstwę epoksydowego filmu klejowego (AF) producenta (NTPT). Wykonano badania twardości indentacyjnej (uniwersalnej) wg metody Olivera-Pharra. Badania odporności na zużycie ścierne prowadzono w warunkach tarcia ślizgowego suchego, metodą kula–tarcza. W skojarzeniu jako przeciwpróbkę wykorzystano kulkę wykonaną z tlenku glinu (Al2O3). Wyniki badań wskazują na istotny wpływ struktury badanych materiałów na wzrost wytrzymałości stykowej oraz polepszenie właściwości tribologicznych, które wynikają z zastosowania warstwy AF.
EN
The aim of the study was to determine the usable and quality features and tribological properties of four Carbon Fibre Reinforced Polymer laminates (CFRP) newly developed by the authors and to indicate the structures with the most advantageous functional properties. The developed material samples were based on two types of prepreg, Kord Carbon (Fiberpreg GmbH) with twill weave and carbon fibres (UD) by the manufacturer (G. Angeloni S.R.L) with a unidirectional system. In the structure of half of the total number of samples, a manufacturer's (NTPT) epoxy adhesive film (AF) layer was used. Tests of indentation hardness (universal) were carried out according to the Oliver-Pharr method. Tests of resistance to abrasive wear were carried out in dry sliding friction conditions, using the ball-disc method. In combination, a ball made of aluminium oxide (Al2O3) was used as a cooperating element. The test results indicate a significant impact of the structure of the tested materials on the increase in contact strength and the improvement of the tribological properties that result from the application of the AF layer.
EN
The paper addresses the problem of assessing the operational quality of the surface layer (SL) of polymerceramic composites. These materials are used in conservative dentistry to reproduce geometrical features of human lateral teeth carrying the largest biomechanical loads. The chewing process causes that applications of these materials partly work in sliding friction conditions. Their durability in the biotribological node depends on the mechanical contact loads and is related to the influence of oral environment factors. In this study, we assessed the impact of cyclical hydro-thermal shocks, among others, related to the consumption of hot and cold food, on the condition of SL polymer-ceramic composites. In our own research, cyclic hydro-thermal shocks with cycle temperatures of 5–55°C were simulated. Evaluation of the remaining surface strength (after implementation of the hydro-thermal cycles) was made on the basis of microhardness measurements using the Vickers method. Calculations of the damage function value were made. It has been demonstrated that the durability curves depend on the number of fatigue cycles and the structure of the material. In addition, it has been shown that the phenomenological measure of SL damage, assuming accumulation of damage, is useful in the assessment of the operational quality of polymer-ceramic composites.
PL
W pracy podjęto problem oceny jakości eksploatacyjnej warstwy wierzchniej (WW) kompozytów polimerowoceramicznych. Tworzywa te są stosowane w stomatologii zachowawczej do odtwarzania cech geometrycznych zębów ludzkich bocznych, przenoszących największe obciążenia biomechaniczne. Proces żucia pokarmów powoduje, że aplikacje z tych tworzyw pracują częściowo w warunkach tarcia ślizgowego. Ich trwałość w węźle biotribologicznym zależy od obciążeń mechanicznych kontaktowych oraz związana jest z oddziaływaniem czynników środowiska jamy ustnej. W przedmiotowej pracy oceniono wpływ cyklicznych wstrząsów hydrotermicznych, związanych m.in. ze spożywaniem gorących i zimnych pokarmów, na stan WW kompozytów polimerowo-ceramicznych. W badaniach własnych symulowano cykliczne wstrząsy hydrocieplne o temperaturach cyklu 5–55°C. Oceny pozostałej wytrzymałości powierzchniowej (po realizacji cykli hydrotermicznych) dokonano na podstawie pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa. Wykonano obliczenia wartości funkcji uszkodzenia. Wykazano, że krzywe trwałości zależą od liczby cykli zmęczeniowych oraz od struktury tworzywa. Ponadto wykazano, że fenomenologiczna miara uszkodzenia WW, zakładająca kumulację uszkodzeń, jest przydatna w ocenie jakości eksploatacyjnej kompozytów polimerowo-ceramicznych.
PL
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 133 strażaków stwierdzono, że częstą przyczyną uszkodzeń hełmów są zarysowania i odpryski lakieru. W badaniach własnych porównawczych określono odporność na uszkodzenia w formie zarysowania powierzchni skorup hełmów strażackich wykorzystywanych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej. Przeanalizowano również przydatność miar opisujących ilościowo uszkodzenia w formie zarysowań.
EN
An indenter subjected to a pressure force up to 5 N on 5 mm scratch distance was used to det. the scratch resistance of 4 surfaces obtained by lamination or injection molding. The damage sizes were detd. by measuring the scratch width using a microscope as well as a profilometer. The results were compared with the results obtained by the ref. method based on the measurement of the surface area of the scratch cross-section. A strong linear correlation of the results was obsd. esp. for the laminated helmet surfaces.
PL
Powierzchnię próbek kompozytów wykonanych z impregnowanego włókna węglowego oczyszczono trzema środkami czyszczącymi (aceton, Priomat i Mould Cleaner), a następnie naniesiono na nie dwie warstwy lakieru poliuretanowego i suszono w 20°C. Ocenę właściwości mechanicznych powłok przeprowadzono, stosując test zarysowania diamentowym wgłębnikiem Rockwella. Badanie otrzymanych zarysowań przeprowadzono za pomocą mikroskopu optycznego i przez pomiar emisji akustycznej. Zastosowane 3 sposoby przygotowania powierzchni podłoża pozwoliły na uzyskanie podobnej odporności mechanicznej i adhezji powłki. Nieco lepsze wyniki uzyskano dla specjalistycznych środków czyszczących Priomat i Mould Cleaner niż dla acetonu.
EN
Me₂CO, a polyvinylbutyrate-based cleaner (Priomat) and a com. mold cleaner were used for cleaning the impregnated C fiber-reinforced composites, covered then with 2 layers of polyurethane varnish and dried at 20°C. The mech. properties of the coatings were assessed by a scratch test using a Rockwell diamond indenter. The obtained scratches were examd. by using an optical microscope and by measuring the acoustic emission. Slightly better results were obtained for the Priomat cleaner and mold cleaner than for Me₂CO.
PL
W pracy przedstawiono projekt wizualizacji wnętrza obiektu budowlanego z wykorzystaniem możliwości programu AutoCAD. Jest to autorski projekt modelu 3D auli uniwersyteckiej, jej wyposażenia oraz architektury wnętrza. Utworzona wizualizacja auli w systemie AutoCAD może być alternatywą dla profesjonalnych programów w przypadku ich braku. Wykazano, że możliwości programu AutoCAD są wystarczające do modelowania wizualizacyjnego, a przestrzenne modele cyfrowe mogą służyć do pokazania rzeczywistego wyglądu wnętrza auli oraz do wydruku 3D w zmniejszonej skali prototypu obiektu budowlanego.
EN
The paper presents the design visualization interior of a building using the capabilities of AutoCAD. This is an original project 3D model auditorium of the university, its equipment and interior. Created visualization auditorium in the AutoCAD system can be an alternative for dedicated professional programs in their absence. It has been shown that the capabilities of AutoCAD are sufficient for visualization modeling, and spatial digital models can be used to show the actual appearance of the interior of the auditorium and to print 3D in a reduced scale of the prototype building object.
PL
Obecnie w działania ratowniczych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wykorzystują hełmy strażackie chroniące głowę ratownika. W większości przypadków wykorzystywane są tzw. hełmy typu B wg normy technicznej PN EN 433. Osłony twarzy hełmów strażackich wykonywane są zazwyczaj z przezroczystego poliwęglanu. Na powierzchnię osłony często nanoszone są jednowarstwowe powłoki metalizowane, najczęściej wykonywane w technologii PVD. Niekiedy stosowane są powłoki wielowarstwowe także gradientowe. Powierzchnia wizjera może ulegać uszkodzeniom. Uszkodzenia powierzchni ograniczają pole widzenia ratownika wpływają również niekorzystnie na właściwości barierowe powłoki. Jednym z kryteriów użytkowych osłon twarzy i okularów hełmów strażackich jest odporność na zarysowanie. Wykonano badania porównawcze odporności na zarysowanie powierzchni. Próbę przeprowadzono za pomocą diamentowego stożka Rockwella. Wykazano niewielkie różnice w odporności na zarysowanie. Mechanizm niszczenia powierzchni przez zarysowanie badanych osłon był odmienny. Najwyższy opór przeciwko wgłębnikowi uzyskano w przypadku powierzchni osłony hełmu Kontekst. Najmniejsze uszkodzenie powierzchni wykazano dla hełmu z osłona twarzy pokrytą powłoką metaliczną - Gallet. Osłony twarzy hełmów bez powłoki cechowały się większymi uszkodzeniami. Największe uszkodzenie uzyskano dla osłony hełmy Kontekst.
EN
Nowadays, in rescue operations firefighters of the State Fire Service use firefighting helmets which protect their head. Type B helmets in accordance with PN EN 433 technical norm are most often used. The face shields of firefighting helmets are usually made of transparent polycarbonate. One layer of metalized coatings, usually made in PVD technology are often applied on the shield surface. Sometimes multilayer and gradient coatings are also applied. The surface of a visor may get damaged. Surface damages limit the field of rescuer view, and also adversely influence on barrier properties of the shield. One of the utility criterion for face shields and glasses of firefighting helmets is scratch resistance. Comparative studies on scratch resistance of surface were performed. The test was conducted with the use of Rockwell diamond cone. Small differences in scratch resistance were shown. The mechanizm of surface degradation due to scratch of studied shields were varied. The highest resistance against the indenter was obtained in case of the shield surface of the Kontekst helmet. The lowest surface degradation was observed for the helmet with the shield face covered by metalized coating - Gallet. The face shields of helmets without coating were characterized by higher damages. The highest damage was obtained in case of the Kontekst helmet.
PL
Trolejbusy są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób w systemach komunikacji zbiorowej. Integralną częścią systemu komunikacji trolejbusowej jest sieć trakcyjna, która służy do zasilania trolejbusów energią elektryczną o określonych parametrach w zmiennych warunkach eksploatacji. Istotnym elementem dla funkcjonowania sieci trolejbusowej są przewody trakcyjne, które tworzą tor jezdny. Przewody służą do zasilania trolejbusu energia elektryczną. W niniejszej pracy dokonano oceny eksploatacyjnego zużywania się wybranych przewodów trakcyjnych Djp 100, wykorzystywanych w trakcji trolejbusowej w Lublinie. Analizowano zmiany geometrii przewodów w wyniku zużywania. Określono pozostałą wytrzymałość mechaniczną przewodów zużytych. Ponadto wykonano badania chropowatości przewodów i badania mikroskopowe stanu warstwy wierzchniej przewodów. Badania miały charakter porównawczy, próbę referencyjna stanowiły przewody nowe – nieużywane.
EN
Trolleybuses are vehicles used for transport people in public transport systems. A traction network is an integral part of the trolleybus communication system. The traction network is used to supply trolleybuses with electricity with specified parameters in changing operating conditions. Important elements for the functioning of the trolleybus network are traction wires that form the roadway. The wires are used to supply the trolleybus with electricity. In the paper, operating wear of selected traction wires Djp 100 used in trolleybus traction in Lublin was evaluated. Changes in wires geometry as a result of wear were analyzed. Residual mechanical strength of used wires was determined. In addition, roughness measurements and microscopic studies of the condition of the wires surface were conducted. Studies were comparative nature, the reference specimens were new - unused.
18
Content available Working time of a Polish professional driver
EN
According to the Central Statistical Office in Poland, for the last 10 years (2009 - 2018), the number of trucks has increased by as much as 25%. More than 6 million trucks drive in the European Union, and Poland, followed by Italy, boasts of the largest fleet (over one million trucks) . For some time, freight transportation companies have been signaling the problem of lack of staff. The Polish Road Transport Inspectorate and the National Labor Inspectorate supervise the transportation sector. All issues related to drivers’ working time are law-regulated. The main objective of introducing regulations on drivers’ working time is to improve road safety and drivers’ working conditions. The top-down imposition of break and rest periods prevents drivers’ fatigue and serves to regenerate forces. Fatigue reduces psychomotor skills, and the speed of reaction is particularly important in this profession. The practical goal of this article is to show how drivers perceive these problems, this scientific problem but in a different approach was also presented in the works. The analyzed results come from research conducted by the authors of the article. The research was conducted in the form of a multidirectional survey, 100 people (professional trucks drivers) answered each question. Each of them declared that they are a driver and work in Poland. The study was conducted in December 2018.
PL
W artykule przedstawiono analizę niezawodności wytrzymałościowej drewna litego w symulowanych warunkach termicznych pożaru. Uszkodzenie struktury drewna w warunkach pożaru najczęściej związane jest ze spadkiem wytrzymałości. Ponadto zmniejsza się nośność, w związku ze zmianą przekroju materiału. W przedmiotowych badaniach zakres temperatury i sposób obróbki termicznej zbliżony był do występującego w niezwęglonej części elementu konstrukcyjnego. Nie analizowano wpływu zwęglania. Analizę niezawodności przeprowadzono na podstawie wartości wytrzymałości uzyskanych w próbie zginania trójpunktowego drewna litego, w warunkach jednoczesnego działania czynnika termicznego. Niezawodność wytrzymałościowa rozumiana była jako prawdopodobieństwo nieosiągnięcia przez drewniany element konstrukcyjny wartości wytrzymałości przekraczających przyjęte dopuszczalne granice. W pracy oszacowano prawdopodobieństwo zniszczenia drewna litego w zależności od wartości naprężenia i temperatury. Na podstawie parametru rozkładu Weibulla, określono niepewność zachowania nośności.
EN
The paper presents an analysis of solid wood strength reliability in simulated fire conditions. The damage to the wood structure caused by fire heat is usually related to 183 decreasing strength. Additionally, carrying capacity is reduced due to the change of the cross–section of the material. In the research, the temperature ranges and the manner of thermal processing were similar to those found in the uncharred structural element. The influence of charring was not analysed. The reliability analysis was based on the strength values obtained in solid wood three-point bending tests carried out in a high temperature. The strength reliability was construed as the likelihood of the strength values not exceeding the adopted and admissible limits. In the paper, the likelihood of solid wood failure depending on stress values and temperature was estimated. Based on the Weibull distribution parameter, uncertainty of carrying capacity was determined.
20
Content available remote Wybrane problemy rozwoju komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Lublin
PL
W artykule przedstawiono analizę i ocenę perspektyw rozwoju systemu komunikacji miejskiej w Lublinie. Opisano możliwości rozwojowe miasta. Szczególną uwagę zwrócono na zasady dostosowania taboru do wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, a także na wpływ czynników demograficzno – społecznych. Uwzględniono infrastrukturę techniczną komunikacji w Lublinie (zajezdnie, obiekty użytkowe przedsiębiorstwa i przystanki, trakcje trolejbusowe) oraz układ linii komunikacji autobusowej oraz trolejbusowej. Przedstawiono również konkretne propozycje rozwiązań rozwojowych: rozwój trakcji trolejbusowej, budowę dworców przesiadkowych, rozwój komunikacji autobusowej oraz propozycje wprowadzenia nowych ekologicznych źródeł zasilania autobusów komunikacji miejskiej.
EN
The paper presents analysis and evaluation of development prospects for public transport system in Lublin. The possibilities of the city's development were desribed. Particular attention was paid to the rules of adjustment of rolling stock to the EU requirements in the field of environmental protection, as well as the influence of demographic and social factors. The analysis takes into account the technical infrastructure of public transport in Lublin (depots, utility buildings, bus stops, and trolleybus traction) and bus and trolleybus line system. Some proposals of development solutions were also presented: development of trolleybus traction, construction of transfer stations, development of bus services and introduction of new environmentally friendly drivetrains of urban buses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.