Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametrów gazów pirometalurgicznych na emisyjność zapylonych spalin. Emisyjność zapylonych spalin została wyznaczona w oparciu o różne metody obliczeń. Analizowano wpływ następujących parametrów dopalanych gazów procesowych: temperaturę spalin, zawartość dwutlenku węgla w spalinach, zapylenie, wilgotność spalin. Po przeprowadzeniu obliczeń stwierdzono, że emisyjność zapylonych spalin wzrastała wraz z zawartością CO2 (wzrost 7% dla zawartości CO2 od 10,57 do 15,17%), zapyleniem (wzrost 3% dla zakresu 7–70 g/Nm3) i wilgotnością spalin (wzrost 11% dla wilgotności od 7,27 do 11,27%). Wraz ze wzrostem temperatury spalin emisyjność zapylonych spalin malała. Spadek emisyjności o 12% stwierdzono przy wzroście temperatury spalin od 900 do 1200oC.
EN
In the work, an analysis of the influence of selected pyrometallurgical gases parameters on the emissivity of dusty combustion gases was investigated. The emissivity of dusty combustion gases was determined based on various calculation methods. The influence of the following parameters of afterburned gases was analysed: combustion gases temperature, carbon dioxide content in combustion gases, humidity. After the calculations it was claimed that the emissivity of dusty combustion gases increased with content of CO2, (7% increase for CO2 contents from 10.57 to 15.17%), dustiness (3% increase for the range 7–70 g/Nm3) and humidity of combustion gases ( 11% increase for humidity from 7.27 to 11.27%). As the temperature of the combustion gases increased, the emissivity of dusty combustion gases decreased. A 12% reduction in emissivity was found when the combustion gases temperature increased from 900 to 1200oC.
PL
W artykule zaprezentowano analizę możliwości zastosowania instalacji odzysku ciepła odpadowego za pomocą organicznego cyklu Rankine'a (ORCj w wybranych procesach hutniczych. Przeanalizowano odzysk ciepła z gazów z pieca zawiesinowego po ich oczyszczeniu w elektrofiltrze oraz gazów z pieców obrotowych służących do przerobu materiałów cynkonośnych. Określono parametry gazu będącego źródłem ciepła odpadowego, zaproponowano układ służący do odbioru i przetwarzania energii, dobrano czynnik roboczy o parametrach pozwalających na wykorzystanie w obiegu odbierającym ciepło z czynnika o stosunkowo wysokiej, jak na tego typu instalacje temperaturze. Wyznaczono parametry odzysku ciepła w układzie oraz oszacowano koszty instalacji, prosty czas zwrotu nakładów i efekt ekologiczny proponowanego przedsięwzięcia.
EN
The article includes the analysis of possibilities of waste heat recovery from the selected pyrometallurgical processes using the Organic Rankine Cycle (ORC). The analysis includes waste heat recovery from the gases from the flash smelting furnace after being cleaned in the electrostatic pre¬cipitator and the gases from the rotary furnaces used to process the zinc-bearing materials. The paper includes the description of the parameters of the gases used as a waste heat source, the selection of the system used to process the waste heat energy, the selection of the working fluid which can be utilized in the cycle characterized by relatively high input temperature, determination of the waste heat parameters and the costs associated with the construction and operation as well as economical parameters and the ecological effect.
EN
Process of heat exchange in a rotary furnace during converter slag reduction was modelled.Temperature distribution in the furnace and temperature of the charge (slag) only were examined. Influence of modification of the process gas supply method by changing the number of nozzles on the course of the reduction process was analyzed. It has been found out that application of a nozzle as a submerged flame burner provides possibilities to reach higher charge temperature. Application of more nozzles in the process of converter slag reduction can increase temperature of reduced slag and provide better uniformity of charge heating.
PL
Wykonano bilans cieplny procesu przerobu żużli poołowiowych pochodzących z technologii stapiania materiałów ołowionośnych w piecach obrotowo- wahadłowych. Proces przerobu żużli poołowiowych prowadzono w instalacji doświadczalnej pieca TSL. Żużle poołowiowe są niebezpiecznym materiałem odpadowym. Przerabianie ich w reaktorze TSL metodą utleniająco-redukcyjną pozwala odzyskać miedź w postaci stopu, cynk i ołów w pyłach oraz bezpieczny dla środowiska żużel krzemianowy. Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że dominującym nośnikiem energii jest olej opałowy, który stanowi 79% energii dostarczonej do pieca, następnie żużel poołowiowy 11%. Najwięcej ciepła, aż 64% wyprowadzane było z pieca z gazami. Ze względu na małe gabaryty pieca dużą część energii stanowiły straty ciepła (27%).
EN
Heat balance of a treatment process of lead-bearing slags coming from technology of melting lead-bearing materials in rotary-rocking furnace was performed. The treatment process of lead-bearing slags was carried out in a pilot TSL furnace. Lead-bearing slags are dangerous waste materials. Treatment of them in the TSL reactor the using oxidation - reduction process allow to recover copper in a form of alloy, zinc and lead in form of dusts and environmentally safe silica slag. On the basis of performed calculations it was found that the main energy source is fuel oil, which represents 79% of energy supplied to the furnace, and lead-bearing slag 11%. Most heat, i.e. 64% was derived from the furnace gases. Due to the small size of the furnace large part of energy was accounted for heat loss (27%).
EN
Copper reduction represents one of the steps in the process of fire refining of blister copper. Process of copper reduction with natural gas as performed in the anode furnace was modeled. Numerical analysis was conducted using the IPSA (Inter- Phase-Slip Algorithm) module of PHOENICS package and standard turbulent model k - ε. The model takes into account the liquid phase - slag and phase of natural gas which is supplied through the tuyere from the bottom of the charge. Calculations were made for two different diameters of tuyeres for supply of reducer. Based on the calculations and analysis, it was found out that the gas flow which causes strong movement in the bath guarantees homogeneous composition of the liquid copper in each process stage. Application of a tuyere with a larger diameter results in a greater intensity of the reduction process and better use of the reducer.
EN
In this study influence of selected parameters on the process of reduction of converter slag from refining of Cu-Pb-Fe alloy was numerically examined. The process of the slag reduction is carried out in Q 80 converters of Hoboken type for copper removal. Converter slags show high concentration of lead therefore they can be seen as an important component for further processing in rotary-rocking furnaces together with other lead-bearing materials. Three-dimensional simulation was performed using the IPSA (Inter Phase Slip Algorithm) module of two-phase flow from PHOENICS package. Numerical simulations have forecasted influence of changes in the slag chemical composition and the process time on the process course.
PL
Zawartość miedzi w chalkozynowo-bornitowych koncentratach KGHM Polska Miedź S.A. jest podobna jak w koncentratach chalkopirytowych (20÷30 % mas.). Natomiast stężenia siarki i żelaza są kilkakrotnie niższe odpowiednio 9÷12 i 3÷6 % mas. Ponadto cechą charakterystyczną polskich koncentratów miedzi jest obecność w nich węgla organicznego (6÷9 % mas.) oraz zanieczyszczeń: ołowiu (1,5÷3,0 % mas.) i arsenu (0,05÷0,4 % mas.). Niskie zawartości siarki i żelaza oraz występowanie węgla organicznego sprawiły, że do stapiania tego rodzaju koncentratów w Polsce stosowane są dwa rodzaje technologii: proces szybowy (HM Głogów I i HM Legnica) oraz jednostadialny proces zawiesinowy (HM Głogów II). W obu tych procesach węgiel organiczny stanowi paliwo zapewniając wymaganą temperaturę produktów. Huty, w których stosowany jest proces szybowy, gdy w dwóch pierwszych operacjach pirometalurgicznych występują trwałe fazy siarczkowe (stapianie koncentratów, konwertorowanie kamienia miedziowego), cechuje wysoki stopień eliminacji Pb i As z cyklu produkcji miedzi. Odmienna sytuacja występuje w jednostadialnym procesie zawiesinowym, gdy siarczki w krótkim czasie utleniane są do metali i tlenków. Rozpoczęta modernizacja pirometalurgii w KGHM Polska Miedź S.A. polegająca na zastąpieniu pieców szybowych w HM Głogów I i w HM Legnica jednym piecem zawiesinowym wymagała rozwiązania m.in. problemu wyprowadzania z cyklu produkcji miedzi głównych zanieczyszczeń tj. ołowiu i arsenu. W artykule przedstawione jest zachowanie się ołowiu i arsenu oraz sposobu eliminacji tych zanieczyszczeń z cyklu produkcji miedzi obecnie, gdy funkcjonują dwie technologie, tj. proces szybowy i jednostadialny proces zawiesinowy. Dla sytuacji po modernizacji, gdy w KGHM Polska Miedź S.A. będą pracowały dwa piece zawiesinowe do produkcji miedzi blister bezpośrednio z koncentratów, opracowane są rozwiązania umożliwiające eliminację Pb i As w stopniu zapewniającym utrzymanie poziomu stężeń tych metali w półproduktach na wymaganym poziomie.
EN
The copper content in chalcosite-bornite concentrates produced by KGHM Polska Miedź SA is similar to that in chalcopyrite concentrates (20÷30 wt %). However, the concentration of sulfur and iron is much lower, respectively by 9÷12 and 3÷6 wt %. Furthermore, a characteristic of Polish concentrates is the presence of carbon (6÷9 wt %) and impurities: lead (1.5÷3.0 wt %) and arsenic (0.05÷0.4 wt %). Due to the low sulfur and iron content and the presence of organic carbon, two types of technology were chosen for the melting of the kinds of concentrates encountered in Poland: the shaft smelting process (Głogów I and Legnica) and the one-stage flash smelting process (Głogów II). In both processes the organic carbon constitutes a fuel to provide the desired temperature of the products. The smelters in which the shaft process is used are characterized by a high degree of elimination of Pb and As in the copper production cycle when, in the first two pyrometallurgical operations (concentrates melting, copper matte converting) stable sulfide phases occur. A different situation occurs in the one-stage flash smelting process, where the sulfides are oxidized quickly to the metal and oxides. The beginning of the process of pyrometallurgy modernization by KGHM Polska Miedź SA, involving replacement of the shaft furnaces at Głogów I and Legnica with a single flash smelting furnace, required solutions to such problems as how to remove major contaminants such as lead and arsenic from the copper production cycle. In this paper the behavior of lead and arsenic is presented, as well as the current means of removing these contaminants from the copper production cycle, when there are two technologies, i.e. the process of shaft furnace smelting and the one-stage flash smelting process. To deal with the situation after the upgrade, when KGHM Polish Copper SA will operate two flash smelting furnaces for the production of copper blister directly from concentrates, solutions are being developed to enable the elimination of Pb and As to the degree necessary to ensure that the concentration levels of these metals in the semi-finished products are maintained at the required level.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy wariantów opalania pieca anodowego obrotowego pod kątem minimalizacji zużycia paliwa z zastosowaniem palnika i dysz. Opracowano model matematyczny wymiany ciepła w piecu anodowym obrotowym. Opierając się na tym modelu wyznaczono średnie temperatury wsadu miedziowego oraz równomierność pola temperatur w piecu anodowym opalanym tradycyjnie i z zastosowaniem dysz. Na podstawie wykonanych obliczeń i analiz stwierdzono, że piec anodowy obrotowy opalany z użyciem wyłącznie palnika gazowego wymaga dostarczania większej ilości paliwa dla zapewnienia odpowiedniej temperatury kąpieli. Wykorzystanie do opalania pieca anodowego oprócz palnika gazowego zanurzonych dysz pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa oraz poprawia równomierność pola temperatur w kąpieli. Najwyższą efektywność opalania uzyskano dla sytuacji zastosowania palnika i dysz zasilanych gazem w ilościach 100 + 50 + 50 Nm3/h, dla której osiągnięto średnią temperaturę ciekłej miedzi 1219 [stopni]C z odchyleniem standardowym 18,2 [stopni]C.
EN
The paper presents analysis of variants of rotary anode furnace firing for minimization of fuel consumption by application of a burner and nozzles. A mathematical model of heat exchange in the rotary anode furnace was developed. The model was used for determination of average copper charge temperature and uniformity of thermal field in the anode furnace which was fired by traditional method and with application of nozzles. Based on the performed calculations and analyses it was established that the rotary anode furnace fired with application of a burner only requires higher volume of the fuel to provide appropriate temperature of the bath. Implementation of the submerged nozzles beside the gas burner in the firing of the anode furnace provides possibilities to reduce fuel consumption and improves uniformity of thermal field in the bath. The highest firing efficiency was produced with application of the burner and nozzles supplied with gas in the amount of 100 + 50 + 50 Nm3/h, where the average temperature of liquid copper of 1219 [degrees]C with standard deviation of 18.2 [degrees]C was reached.
PL
W artykule omówiono zjawisko tworzenia piany na powierzchni żużla w piecu zawiesinowym, szczególnie w sytuacji rozruchu pieca po remoncie. Wykorzystując obliczenia modelowe wykazano, że dla uniknięcia ryzyka intensywnego pienienia żużel zalewany do pieca zawiesinowego przed startem powinien zawierać nie mniej niż 4 % Cu2O.
EN
The paper deals with the phenomenon of foam formation on the slag surface in a flash furnace, taking place particularly at its start-up after overhaul. The model-based calculations were made showing that in order to avoid intensive foaming the slag poured into the flash furnace because its start should not contain less than 4 % Cu2O.
PL
W artykule wykorzystano model utleniania ziaren koncentratu chalkozynowo-bornitowego z zanikającym rdzeniem. Opracowano algorytm obliczeń ujmujący utlenianie całej populacji ziaren koncentratu w czasie przemieszczania się w przestrzeni reakcyjnej pieca zawiesinowego. Opierając się na algorytmie, wykonano program komputerowy realizujący stosowne obliczenia. Wykonano wariantowe obliczenia postępu reakcji i uzyskiwanych produktów szybu reakcyjnego dla różnych składów ziarnowych koncentratu miedziowego. Wykazano możliwość kompensowania zmian w składzie ziarnowym poprzez odpowiednie sterowanie ilością tlenu podawanego do procesu.
EN
A model describing oxidation of the grains of chalcocite-bornite concentrate with diminishing core has been applied in this study. The calculation algorithm has been developed, which reflects oxidation of the whole population of the concentrate grains during their displacement in the reaction space of the flash furnace. Based on this algorithm, a computer program performing suitable calculation has been written. Alternative calculations of the reaction progress and the products obtained from the reaction shaft have been made for different grain size compositions of the copper concentrate. The possibility of compensating the changes in grain size composition by means of the controlled supply of oxygen to the process has been demonstrated.
PL
Wykonano obliczenia modelowe rozkładu prędkości gazów w szybie reakcyjnym i wannie odstojowej pieca zawiesinowego, wyznaczono dystrybucję przereagowanych ziaren koncentratu pomiędzy kąpiel, ściany pieca i unoszonych z gazami. Stwierdzono, że zmniejszenie odległości pomiędzy poziomem lustra kąpieli i sklepieniem wanny odstojowej powoduje ograniczenie ilości pyłów wynoszonych z pieca zawiesinowego oraz w przypadku drobniejszych frakcji koncentratu skraca średni czas pobytu ziarna w przestrzeni reakcyjnej.
EN
The model-based simulations of a gas velocity distribution in a reaction shaft and in a settler of the flash furnace have been carried out. The distribution of converted grains of a concentrate between the bath, furnace walls and those carried out by the gases has been determined. It was found that the reduction in a distance between a bath surface and the roof of a settler results in a reduction of an amount of dusts expelled from the flash furnace, and in the case of finer concentrate fractions, an average stay time of a grain in the reaction space becomes shorter.
PL
Przedstawiono kierunki rozwojowe metalurgii miedzi w ostatnich latach oraz prognozy. Obecnie największym konsumentem miedzi jest gospodarka chińska i ta tendencja będzie utrzymywał się co najmniej do 2015 roku. Głównym dostawcą koncentratów miedzi nadal pozostanie Chile. Rozwój technologiczny metod produkcji miedzi obejmował będzie zarówno procesy piro-, jak i hydrometalurgiczne. Wśród metod pirometalurgicznych dominujący udział posiadać będzie technologia OUTOKUMPU.
EN
Directions for copper metallurgy development in recent years and the forecasts have been outlined. The greatest copper consumer is now China and this trend will be maintained at least by the year 2015. Chile will keep its position as the main supplier of copper concentrates. Technological progress in copper production methods will refer both to pyrometallurgical and hydrometallurgical processes. From among pyrometallurgical methods the predominant role will play OUTOKUMPU technology.
PL
Przedstawiono wyniki prób prowadzonych w instalacjach pilotowych i przemysłowych dwuetapowego odmiedziowania żużla zawiesinowego polegającego na częściowej redukcji miedzi do 3-5 % mas. i powolnym studzeniu, a następnie na flotacji tak przygotowanego materiału. W zależności od warunków prowadzenia badań uzyskano koncentraty zawierające 15-37 % mas. Cu i odpady, w których stężenie Cu zmieniało się od 0,28 do 1,2 % mas. Cu.
EN
Results of tests carried out on pilot and industrial installations with two-stage decopperisation of a flash slag, which is based on partial reduction of copper content down to 3-5 mass % followed by slow cooling and flotation of the material prepared in this way, have been presented. Depending on the conditions of tests, the concentrates containing 15-37 mass % Cu and wastes with Cu content varying from 0.28 to 1.2 mass % Cu were obtained.
PL
Przedstawiono model złożonego procesu utleniania pojedynczych ziaren koncentratu przetapianego w KGHM Polska Miedź S.A. Opis uwzględnia główne reakcje chemiczne, zjawiska wymiany ciepła i masy wewnątrz ziarna oraz pomiędzy ziarnem i otoczeniem. Na podstawie wyników prób laboratoryjnych ustalono współczynniki określające transport tlenu w głąb ziarna i współczynniki decydujące o postępie reakcji chemicznych. Model utleniania pojedynczego ziarna zastosowano do analizy w skali "makro" - procesu przetopu koncentratu miedziowego w piecu zawiesinowym.
EN
A model describing the complex process of oxidation of single grains of a concentrate smelted at KGHM S.A. has been presented. The model takes into account main chemical reactions, and heat and mass exchange phenomena inside the grains, and between grain and the environment. Based on the results of laboratory tests, the coefficients describing oxygen transport deep into the grain, and coefficients influencing the progress of chemical reactions, have been determined. The model describing oxidation of a single grain has been applied for macro-scale analysis of the process of copper concentrate smelting in a flash furnace. It has been demonstrated that productivity of a flash furnace operating at GŁOGÓW II Copper Smelter could be increased with no harm for the products quality. This requires, however, that higher oxygen consumption indices be used, which shall subsequently increase a volume of dusts directed from the furnace to the gas cooling and dedusting system.
PL
Koncentraty KGHM zawierają 5,5-7,8% węgla organicznego. Wysoka wartość opałowa koncentratów powoduje, że ilość generowanego w szybie reakcyjnym ciepła stanowi czynnik ograniczający wydajność procesu. Dla uniknięcia ograniczeń wynikających z bilansu energetycznego, w HM GŁOGÓW zastosowano w procesie zawiesinowym dodatek technologiczny w postaci pyłów zawierających około 50% CaO. Źródłem pyłów jest instalacja odsiarczająca gazy z elektrociepłowni huty. Przedstawiono charakterystykę wprowadzonego dodatku technologicznego. Zestawiono i porównano parametry procesu przy różnych ilościach przetapianego dodatku oraz jego wpływ na produkty pieca.
EN
The KGHM concentrates contain from 5.5 to 7.8 % of organic carbon. The high calorific value of the concentrates resulting in high amount of heat generated in the reaction shaft of the flash smelting furnace reduces process efficiency. To remove this limitation related to the process heat balance, dusts containing about 50 % CaO have been used as technological additive in the flash process applied at the Głogów Copper Smelter. The dusts come from the installation desulphurising gases from the heat and power generating plant of the Smelter. Summary and comparison of the process parameters for different amounts of the additive used are presented, and its effect on the furnace products is discussed.
PL
Omówiono sposób modernizacji pirometalurgicznego ciągu technologicznego w HM Legnica dla zwiększenia produkcji i obniżenia kosztów wytwarzania miedzi anodowej. Zamieszczono wyniki z okresu prób i pierwszych miesięcy przemysłowego stosowania zmodernizowanego procesu konwertorowania kamienia miedziowego, w którym realizowany jest przetop odpadów anodowych dzięki wzbogaceniu powietrza procesowego w tlen. Przedstawiono także wyniki modyfikacji procesu rafinacji ogniowej dla dostosowania opalania pieców do nowej struktury wsadowej.
EN
Modernization of technological line for anode copper fabrication by pyro-metallurgical methods, aimed to increase production volume and reduce the costs, has been described. The paper includes results obtained from the initial tests and in the first months of industrial application of a modernized copper matte converting process, in which oxygen-enriched process air enables anode scrap smelting. Results of the fire refining process modification, which was aimed to adapt heating parameters of the furnaces to a new charge composition, have been presented.
PL
Jednym z produktów zawiesinowego stapiania koncentratów miedzi w HM Głogów jest żużel, w którym stężenie miedzi wynosi od 10 do 16 % mas. Cu, co stanowi 25-30 % miedzi wprowadzanej z koncentratem. Miedź z żużla jest odzyskiwana w piecu elektrycznym 18 MVA przez redukcję tlenków metali; w wyniku procesu otrzymuje się stop CuPbFe, żużel odpadowy i pyły. Stop CuPbFe przerabiany jest w konwertorze celem uzyskania miedzi konwertorowej przydatnej do procesu rafinacji ogniowej. W artykule przedstawiony jest rozwój obu tych technologii od uruchomienia zakładu w 1978 roku do chwili obecnej.
EN
One of the products of a single-stage process of copper production in the fluidized-bed furnace, at GŁOGÓW II copper smelter, is slag containing from 10 to 16 mass. % Cu, with makes 25-30 % of copper introduced to the furnace with a concentrates. Copper is recovered from the slag in an electric furnace 18 MVA by reduction of the metal oxides, and the product of this process is CuPbFe alloy, waste slag and dusts. CuPbFe alloy is converted to blister copper containing under 0,3 mass % Pb. The paper outlines development of the technology for slag cleaning and CuPbFe alloy converting and of the design of an electric furnace from the start-up in 1978 till present.
PL
Przedstawiono główne trendy rozwoju firm przemysłu metali nieżelaznych. Informacje oparto na przykładach firm zagranicznych wyróżniających się we wprowadzaniu nowoczesnych technologii oraz działaniami o charakterze organizacyjno-ekonomicznym.
EN
The dominant trends in evolution of the firms of non-ferrous metals industry are presented. The information is based on examples of foreign firms, distinguished for introduction of modern technologies and for economic organizational activities.
PL
Przedstawiono teoretyczną analizę rozkładu masy koncentratu w górnej części szybu reakcyjnego. Przyjmując upraszczające założenia określono pole prędkości gazów w szybie. Trajektorie cząsteczek wyznaczono z ogólnych równań ruchu cząstek w strudze gazu. Z kolei dla określenia rozkładu masy posłużono się metodą Monte Carlo. Przeanalizowano wpływ natężenia dmuchu, strumienia powietrza do aeracji i składu ziarnowego koncentratu na rozkład masy w reaktorze.
EN
There is presented the theoretical analysis of the concentrate mass distribution in the upper part of the reaction-shaft. There is defined, at simplifying assumptions, the velocity-field of gases in the shaft. The trajectories of the molecules are derived from the general equations of the molecule motion in the gas-stream. The Monte Carlo method is used for the definition of the mass-distribution. There is analysed the influence of: the blast intensity, the air flux for aeration and the grain size of the concentrate on the mass distribution in reactor.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.