Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odśnieżanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
2
Content available Snowdrift extent on motorways with busy traffic
EN
The paper examines the problem of snow-drafts on roads and ways of mitigating them. The results of theoretical analyses of development of snow-drafts and experimental investigations with road models are presented. Authors examined low and high blowing snows with different wind velocities, roads with road bed at terrain elevation and situated on an embankment, with and without snow protective facilities and with variable amount of traffic. Based on the conducted analyses a set of recommendations for snow protection of roads are provided.
PL
W artykule dokonano analizy problemu występowania zaśnieżania dróg oraz opisano sposoby ich ochrony przed tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki analizy teoretycznej przyczyn zaśnieżania dróg oraz wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem modeli dróg. Badano wpływ małych i dużych opadów śniegu występujących przy różnej prędkości wiatru na drogę usytuowaną w poziomie terenu (zero niwelety) i na nasypie, z uwzględnieniem wpływu obecności zasłon przeciwśnieżnych oraz niewielkiego ruchu pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano zalecenia dotyczące ochrony drogi przed opadami śniegu.
3
Content available Odladzanie lotniskowe statków powietrznych
PL
Artykuł stanowi syntetyczne omówienie zagadnień związanych z odladzaniem różnych typów statków powietrznych przed lotem. Przypomina podstawowe zagrożenia, wynikające z oblodzenia statku powietrznego i czynniki, które wpływają na jego intensywność. Wskazuje na metody i sposoby odladzania oraz zabezpieczania przeciwoblodzeniowego małych statków powietrznych, w tym śmigłowców oraz dużych samolotów. Klasyfikuje stosowane do tych operacji płyny i inne, alternatywne metody, wskazując na ich właściwości i ograniczenia używania.
EN
This article provides a summary of the issues involved in de-icing several kinds of aircrafts before flight. The basic risks of an iced aircraft and the factors that can influence its intensity are stated. It discusses the methods for de-icing and protecting against ice formation on small aircrafts, helicopters, and large aircrafts. It also classifies the fluids and other methods used for these de-icing operations, and explains the characteristics and limitations of their use.
4
Content available remote Nachylenie połaci z pokryciem z blach profilowanych
PL
W artykule przeanalizowano koncepcję biernego systemu ogrzewania infrastruktury drogowej w celu topienia lodu, śniegu i odparowania wilgoci. System może pracować w miejscach szczególnie niebezpiecznych - na zakrętach, podjazdach, mostach, wiaduktach, pasach startowych a także w budownictwie jednorodzinnym. Przedstawiono model obliczeniowo- projektowy takiego systemu uwzględniający modyfikacje konstrukcyjne sekcji parowania i skraplania. Zaproponowano kilka czynników średniotemperaturowych, w tym nowych czynników syntetycznych R1234yf oraz R1234ze(E), a także mieszanin zeotropowych do wypełnienia termosyfonów. Analizie poddano wartości transportowanych strumieni ciepła oraz granicznych limitów pracy termosyfonów.
EN
The paper presents the proposal of passive heating system transporting heat from the ground to immediately under heated surface. Heating system is capable of deicing, snow melting, and moisture evaporation from critical surfaces of road infrastructure. It is the most suitable at potentially unsafe locations, such as curves, ramps, bridges, viaducts, but can be also implemented under sidewalks or driveways. Cal-culations are conducted with computational model that takes into account modifications of evaporation and condensation sections. Several medium temperature refrigerants, including new synthetic refrigerants R1234yf and R1234ze(E), but also zeotropic mixtures, are discussed. Performance, heat flows and operating limits are calculated and compared.
PL
Polskie przepisy wymagają usuwania śniegu z dachu tylko w wyjątkowych przypadkach: gdy zagraża to nośności jego konstrukcji (dachów płaskich o lekkiej konstrukcji). W artykule poznamy zasady, jakich należy przestrzegać przy wykonywaniu prac związanych z jego usuwaniem.
EN
Polish laws require removal of snow from the roof only in specific cases: when snow threatens the load capacity of the roof construction (flat roofs with a light construction). The article shows the rules that should be followed while removing snow from the roof.
PL
Świeży, sypki, suchy śnieg jest najłatwiejszy do usunięcia, natomiast trudniej uprzątnąć śnieg mokry oraz ubity przez przechodniów i pojazdy. Dlatego wskazane jest trafne przewidywanie oraz sprawne i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki atmosferyczne. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników (osób pieszych i kierowców) śnieg należy usunąć możliwie jak najszybciej, a pomocne w tym mogą być narzędzia i maszyny do odśnieżania.
PL
Prezentujemy refleksje płynące z analizy realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i w Niemczech. Autorka przytacza przykłady efektu uzyskanego po usunięciu pokrywy śnieżnej z powierzchni jezdni oraz prezentuje sposoby zapewnienia ochrony elementów wyposażenia dróg podczas przeprowadzania akcji odśnieżania.
EN
We present the reflections arising from the analysis of the tasks associated with winter maintenance of highways and expressways in Poland and Germany. The author cites examples of the effect obtained after the removal of snow from the road surface and presents ways to ensure the protection of items equipment when clearing the road.
PL
Instalacje cieplne służące do odladzania nawierzchni drogowych są kosztowne na etapie inwestycyjnym, ale przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli w pobliżu znajdują się kopalniane zakłady wodne to energię cieplną do odladzania można uzyskać niemal za darmo. W niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycje wykorzystania w kilku obiektach ciepła wód kopalnianych oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
EN
Heat instalments used for de-icing of roads are costly at the stage of investment but beneficial in terms of safety. If plants employing mine waters are close to roads, thermal energy for de-icing can be obtained at very little cost; this factor is crucial in the present study. A scheme for the use of mine waters and the waste heat from industrial instalments is described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.