Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certyfikat jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Publikacja poświęcona wymaganej jakości produktów żywnościowych, na którą składa się odpowiednia ich tekstura, cechy funkcjonalne i wartości odżywcze, a także ponoszenie udokumentowanej odpowiedzialności prawnej za wyprodukowany wyrób. Podstawowym wymaganiem w staraniach o certyfikat jakości w produkcji żywności jest konieczność ciągłego diagnozowania, monitorowania i archiwizowania zmian parametrów technologicznych i technicznych w dowolnym miejscu linii technologicznej oraz wszelkich zagrożeń jakości występujących na drodze od producenta do konsumenta.
EN
The paper deals with required quality of food products and documented law responsibility for it. The most important requirement in food certification is the need of constant diagnosing, monitoring and logging of any changes in technological and technical parameters at any point of production line as well as any threats for food quality in transport from the producer to the customer.
PL
Umieszczenie na opakowaniu certyfikatu jakości na wyroby, w tym także na opakowanie, wydanego przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, zapewnia konsumenta o wysokiej jakości produktu i bezpieczeństwie przechowywania. Certyfikat powoduje u odbiorcy pozytywną reakcję, jest gwarancją dobrze wydanych pieniędzy, ułatwia także rozpoznanie firmy jako gwarantującej określone standardy. Certyfikat odgrywa także ważną rolę w kształtowaniu wizerunku firmy, poprawy konkurencyjności oraz osiągnięciu stabilnej i dogodnej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym. Certyfikacja nabiera coraz większego znaczenia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, o czym świadczy coraz większe zainteresowanie firm zdobywaniem certyfikatów na własne wyroby opakowaniowe. Pozwala to uzyskać dodatkowe atuty i otworzyć drogę na rynki unijne polskim firmom.
EN
When the certificate for quality of food as well as its packaging, which is issued by the independent, accredited organization, is put on the packaging, then a consumer is assured about high quality and safety of this product. The certificate is evoked in a recipient positive reaction, is a guarantee of money well spent, simplify also recognize the company which guarantees settled standards. Certificate figures also in a process of a formation image of the company, upgrades a competitiveness and helps in achieving a stable and convenient position on the borne and international market. The certification is stayed more important now, when Poland joined the European Union. After this, companies are increasingly interested about gaining certificates of their own products. It opens a way on union markets for Polish companies.
PL
Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że kluczem do sukcesu firmy - także w branży szyb zespolonych - jest produkt o najwyższych walorach użytkowych i jakościowych. Aby można było temu sprostać, oprócz wiedzy i doświadczenia osób czuwających nad produkcją szyb niezbędna jest systematyczna kontrola procesu produkcyjnego, surowców a w końcu także samego produktu końcowego, nie tylko przez własne służby ale także instytucje zewnętrzne. Świadectwem ich działalności są certyfikaty jakości, honorowane na terenie danego kraju a niejednokrotnie także przez inne kraje.
PL
Produkcja i dostawa wody dla odbiorców z terenu miasta i gminy Kołobrzeg, odbiór i oczyszczanie ścieków czy obsługa procesów inwestycyjnych i wykonawstwo inwestycyjne związane z działalnością firmy to tylko niektóre z form działalności Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu (MWiK).
5
Content available remote ISO 9001 a biurokracja. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
PL
System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 jest chyba najbardziej znanym standardem. W ciągu kilku lat system zdołał nagromadzić wiele mitów na swój temat. Jednym z nich i chyba najbardziej znanym jest kwestia biurokracji związanej z posiadanym systemem. Spójrzmy, co norma mówi na temat ilości i zakresu dokumentacji. Aby wdrożyć skuteczny system zarządzania, oprócz wielu innych elementów niezbędna jest dokumentacja, która będzie regulować podstawowe procesy. Dokumentacja powinna być na tyle obszerna, na ile jest to potrzebne firmie, aby sprawnie zarządzać systemem.
PL
Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka tego cyklu artykułów poniżej omówiona zostanie dyrektywa 89/336/EEC (EMC – „kompatybilność elektromagnetyczna” – tekst jednolity). Przedstawione będzie również planowane funkcjonowanie systemu oceny zgodności w Polsce w tym m.in. instytucje nadzoru rynku, kary związane z naruszeniem przepisów o ocenie zgodności i problem jednostek notyfikowanych.
PL
Ostatni odcinek cyklu artykułów poświęconych problemom bezpieczeństwa produktów wynikającym z dyrektyw „nowego podejścia” zawiera omówienie dyrektywy 94/9/EC – ATEX, która dotyczy sprzętu przeznaczonego do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Pomimo że przyjęto ją już w 1994 r., to jednak weszła w życie dopiero z dniem 1 lipca 2003 r. Tak więc producenci z krajów Unii Europejskiej mieli aż 9 lat na dostosowanie swoich urządzeń do wymagań tej dyrektywy. Zupełnie inna była sytuacja producentów z krajów, które wstąpiły do Unii 1 maja br. W naszym przypadku czas dostosowania wynosił zaledwie 10 miesięcy i 20 dni, bo tyle dzieliło dzień 1 maja 2004 r. od ubiegłorocznego referendum akcesyjnego.
PL
W poprzednich artykułach poświęconych systemowi oceny zgodności produktów z wymaganiami dyrektyw "nowego podejścia" przedstawiono podstawy funkcjonowania systemu, omówiono moduły, czyli procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami, a także zaproponowano metodę analizy dyrektyw w kilku prostych krokach. Poniżej omówione zostanie dokumentowanie procesu oceny zgodności, a także w sposób bardziej szczegółowy zanalizowana będzie dyrektywa podstawowa dla przemysłu elektrotechnicznego, tzn. dyrektywa 73/23/EEC (niskie napięcie).
PL
Do dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej pozostały niecałe cztery miesiące. Tyle też czasu wciąż mają polscy producenci i importerzy, oferujący produkty objęte tzw. "nowym i globalnym podejściem" do spraw bezpieczeństwa wyrobów, na wdrożenie procedur umożliwiających oznaczanie tychże produktów znakiem "CE". W traktacie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej nie przewidziano w tym względzie żadnych okresów przejściowych, stąd od dnia 1 maja 2004 r. wyroby niespełniające wymagań bezpieczeństwa nie będą mogły być wprowadzone do obrotu. O to, aby ta reguła była przestrzegana, zadba system nadzoru rynku, powołany i upoważniony do działań kontrolnych na mocy Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami), zmodyfikowany w Ustawie z dn. 29 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 170, poz. 1652) i wspomagany przz podobne systemy nadzoru działające w pozostałych krajach unijnych.
PL
W poprzednim artykule podano podstawowe informacje na temat systemu bezpieczeństwa wyrobów stosowanego w Unii Europejskiej, który nakazuje oznaczać znakiem "CE" określone produkty, objęte dyrektywami "nowego podejścia". Istotnym elementem tego systemu są tzw. moduły oceny zgodności, czyli procedury, którymi powinni posługiwać się producenci w procesie oceny zgodności swoich wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa podanymi w dyrektywach.
PL
Historia HACCP jako systemu sięga początków prac nad żywnością dla programu kosmicznego w USA, które rozpoczęły się w latach 60. W wyniku tych prac i badań nad żywnością dla kosmonautów stało się jasne, że same badania i szczególna technologia nie doprowadzą do efektu powtarzalnej jakości wyrobów, które winny w ekstremalnych warunkach, poza wartościami odżywczymi, zachować przydatność do spożycia określony czas.
14
Content available remote Certificate of the quality of human potential
EN
The paper treats about a new direction in Human Resource Management Quality of the Human Potential. The idea, which is based on the British quality standards, mostly on the Investors in People Program. The authors are wandering how far the idea transfers quality management mechanisms and how far is it an independent idea - specific for human resources management.
PL
Artykuł traktuje o nowym nurcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi - jakości zasobów ludzkich. Kierunku, który wyrósł na bazie brytyjskich standardów jakości, w tym szczególnie programie "Inwestowanie w Ludzi". Autorki zastanawiają się w jakim stopniu, idea ta przenosi mechanizmy charakterystyczne dla programów zarządzania jakością np. TQM, a w jakim funkcjonuje jako samodzielna koncepcja charakterystyczna dla zarządzania zasobami ludzkimi.
PL
Problematyka jakości stała się ostatnio bardzo modna. Czy się nam to podoba, czy nie, jakość zdominowała nasze życie, w szczególności legislacyjne. Świadomość projakościowa i działania mające na celu promocję jakości nie są dziś sprawą drugorzędną w Polsce. Uwierzyliśmy, że jakość jest pojęciem obecnym we wszystkich przejawach naszej działalności, że jest motorem wszelkich poczynań mających na celu osiągnięcie poziomu doskonałości w zakresie zaspokojania naszych zdeklarowanych potrzeb. Zrozumieliśmy, że producent, którego wyroby czy usługi, nie posiadają wymaganego i oczekiwanego przez konsumenta poziomu jakości, traci prestiż i zaufanie, mówiąc brutalnie zaczyna powoli wypadać z 'rynkowej gry'. Nie chcąc się narażać na konsekwencje w postaci obniżenia wartości wyniku finansowego i konieczności poniesienia znacznych nakładów pieniężnych i organizacyjnych na odbudowę wizerunku firmy, polskie przedsiębiorstwa zaczęły wdrażać systemy zapewnienia jakości i 'walczyć' o przyznanie certyfikatów. Komisja Europejska uznała jednak, że obowiązujący w Polsce system badań i certyfikacji jest niezgodny z istniejącym w Unii Europejskiej. 'Problem jakości' stał się więc barierą w naszym procesie dostosowawczym do Unii Europejskiej.
16
Content available remote Analiza czynników produktywności w firmie posiadającej certyfikat jakości
PL
W artykule przedstawiono kształtowanie się produktywności linii montażowej, mierzonej jako iloraz dobrze wykonanych wyrobów do ogólnej wielkości produkcji w danym czasie. Stwierdzono, że bieżąca analiza braków i działanie korygujace kierownictwa doprowadziły do wzrostu produktywności z 94,2% do 98,0%.
EN
The article presents the origin of assembly line productivity measured as the quotient of good products against the total number of products in a period of time. Iot was noticed that current quality controls and management's corrective actions have resulted in the increase of productivity from 94,2% to 98%.
17
Content available remote Droga do certyfikatu jakości ISO 9001
PL
W artykule opisano etapy wprowadzania systemu jakości opartego na międzynarodowych normach ISO 9001. Normy te przedstawiono jako jeden z czynników, który decyduje o utrzymaniu się na rynku danego przedsiębiorstwa, podejmującego działania w kierunku certyfikacji swojego systemu jakości. Starano się podkreślić, że nowe podejście do jakości związane jest z przyjęciem istotnych wymagań, dotyczących kierowania ludźmi, zaangażowania całego kierownictwa i personelu, pracy zespołowej w przedsiębiorstwie. Szczególną uwagę zwrócono na rolę kierownictwa a także na potrzebę przeprowadzania wielu szkoleń. Omówiono także znaczenie prowadzenia auditów wewnętrznych i systematycznej, zgodnej z normą dokumentacji systemu. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z wprowadzenia systemu jakości ISO 900 l, nie zapominając o zagrożeniach i trudnościach z utrzymaniem wysokiej jakości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.