Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process capability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, the researchers presented the process control analysis of a Poultry Wastewater (PWW) treatment plant that was designed to comply with the Environmental Quality (Industrial Effluent) Regulations, 2009. In this pilot case study, the researchers highlighted the fact that owing to the existing global environmental challenges, a Six Sigma approach needs to be used for developing a new technique that helps in optimising process capability and assesses the treatment reliability. This would allow the effective treatment of different pollutants like pH, BOD5, TSS, COD, O&G and NH3-N before their discharge into the environment. The researchers used several quality control process tools like the I-MR control charts, treatment process capability analysis and treatment reliability assessment in the study. After analysing the data, the researchers concluded that the plant could effectively treat NH3-N, as well as fairly decrease the pH, BOD5, and COD values, whereas it displayed low ability in treating TSS and O&G within the research period. The researchers noted that the process showed low reliability in the treatment of TSS and O&G, i.e., 88.6% and 29.8% respectively, led to the discharge of fine colloids in the effluent. This was attributed to problematic processes in the PWW treatment procedure, such as malfunction of the DAF unit process, ineffective physical-chemical treatment, and tertiary filtration breakdown. The researchers concluded that this PWW plant required additional control and design improvement so that it released a low concentration of toxic compounds in the effluent discharge, and complied with the standards. This research could be used as a reference for additional studies that aimed to improve the quality of the wastewater treatment processes.
2
Content available Analiza i ocena jakości serka homogenizowanego
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania wybranych narzędzi jakości w celu analizy i oceny jakości serka homogenizowanego produkowanego przez badaną Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Zastosowano takie narzędzia jakości, jak: histogram, diagram Ishikawy, diagram relacji, oraz diagram systematyki w celu analizy i oceny danych liczbowych oraz problemów jakościowych i poszukiwania rozwiązań. Dokonano oceny stabilności masy netto badanego produktu, w tym celu użyto kart kontrolne, oraz oceny zdolności jakościowej procesu przy wykorzystaniu wskaźników Cp i Cpk. Wykazano, że proces dozowania jest statystycznie ustabilizowany, natomiast tego procesu nie można uznać jako zdolnego jakościowo. Wykazano także, że na jakość produktu mają wpływ różnorodne czynniki, które są związane z wystąpieniem niezgodności oraz posiadają wzajemne powiązania między sobą. Określono, aby udoskonalić proces produkcyjny oraz poprawić jakość produktu spożywczego należy zapewnić szkolenia dla pracowników, poprawę warunków ich pracy oraz odpowiednio ich motywować. Należy zwiększyć także częstotliwość dokonywania przeglądów linii produkcyjnej, a także jak najlepiej dopasować ustawienia maszyn wykorzystywanych przy produkcji.
EN
The article concerns the use of selected quality tools to analyze and evaluate the quality of homogenized cheese produced by the examined District Dairy Cooperative. Quality tools such as a histogram, Ishikawa diagram, interrelationship diagram, and tree diagram were used to analyze and evaluate numerical data and quality problems and search for solutions. The stability of the net mass of the tested product was assessed, for the purpose control cards were used, and the qualitative capability of the process was assessed with the use of Cp and Cpk indices. It has been shown that the dosing process is statistically stabilized, but this process cannot be considered qualitatively capable. It has also been shown that the quality of the product is influenced by various factors that are related to the occurrence of non-conformance and are related to each other. It was determined that in order to improve the production process and improve the quality of the food product, it is necessary to provide training for employees, to improve their working conditions and to motivate them accordingly. The frequency of inspections of the production line should also be increased, as well as the best adjustment of the settings of machines used in production.
EN
In times of innovation, rapid economic development and high competition, each producer tries to improve the condition of his company. Then the quality of services or products is improved, losses are minimized, production processes are optimized and costs associated with running a business are reduced. The Kaizen philosophy can be used to solve any problem and issue related to work in the organization. Its main value is to strive for the continuous company’s development through small ideas, which incrementally cause continuous improvement of the company. The paper presents how the functioning of the Kaizen philosophy in a company affects the initiatives of employees, which directly affect the optimization of processes. The presented research results show how innovative solutions consisting in limiting the use of masking tapes influence the improvement of product assembly process.
EN
Maintaining a stable carbon dioxide content in the process of producing breathing air is important both for the safety of divers performing underwater work and for avoiding financial losses resulting from poor product quality. This paper deals with the implementation of safety measurement systems for online control of the breathing air production process. On the basis of a qualified control system, the capability of the rationalised process was assessed, identifying both its current status and its potential for improvement in terms of eliminating defects caused by excessive carbon dioxide content. For process reasons, the effectiveness of online process monitoring was evaluated against the previously used periodic sample control by means of laboratory methods of instrumental analysis. The analysis was conducted at KTPP AMW1 for the compressed air supply system of the DGKN - 1201202 complex.
PL
Utrzymanie stabilnej zawartości ditlenku węgla w procesie otrzymywania powietrza oddechowego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych oraz kosztów strat wynikających z niskiej jakości produktu. W artykule podjęto tematykę związaną z implementacją zabezpieczających systemów pomiarowych do kontroli online procesu produkcji powietrza oddechowego. Na podstawie zakwalifikowanego systemu kontroli dokonano oceny zdolności racjonalizowanego procesu, ujawniono jego aktualny stan oraz potencjał poprawy w zakresie eliminacji wad spowodowanych nadmierną zawartością ditlenku węgla. Ze względów procesowych dokonano oceny skuteczności monitoringu procesu online względem dotychczas stosowanej kontroli okresowej próbek za pomocą laboratoryjnych metod analizy instrumentalnej. Analizę przeprowadzono w KTPP AMW1 dla systemu zasilania sprężonym powietrzem kompleksu DGKN - 1202.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wymagań normy IATF 16949:2016 oraz standardu VDA 6.1 w zakresie statystycznego sterowania procesami (SPC), stosowanych wobec dostawców w branży motoryzacyjnej oraz sposobów ich spełnienia przy użyciu nowoczesnych narzędzi komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości (CAQ) bazującego na programie LEAN-QS. Wykazano skuteczność zastosowania zaprezentowanego narzędzia, pozwalającego na spełnienie wymagań branżowych przy niewielkiej ilości zasobów koniecznych do nadzoru oraz prawidłowego realizowania kluczowego procesu systemu zarządzania jakością, jakim jest SPC. Przedstawione w opracowaniu wyniki analizy przypadków stanowią wyniki przeprowadzonych badań w firmie będącej dostawcą w branży motoryzacyjnej, w której wdrożono jeden z modułów programu LEAN-QS w celu spełnienia wymagań certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą IATF 16949:2016.
EN
The purpose of this article is to present the requirements of IATF 16949:2016 standard and VDA 6.1 standard in the field of statistical process control (SPC) for suppliers of the automotive industry, as well as ways to meet them using modern tools of an integrated computer aided quality systems (CAQ) based on the LEANQS program. The effectiveness of using the presented tool was demonstrated, allowing to meet industry requirements with a small amount of resources necessary for supervision and proper implementation of the key process of the quality management system such as SPC. The results of the case analysis presented in the paper are the results of the research carried out in a company being supplier in the automotive industry, in which one of the LEAN-QS modules was implemented to meet the requirements of a certified quality management system compliant with IATF 16949:2016.
EN
In the present paper, we describe a sample application of Statistical Process Control aimed at improving the manufacturing process and enhancing the quality of the manufactured product. The selected object of study included a high-density polyethylene (HDPE) film manufacturing system and mass-produced plastic bags. The examination carried out during technological tests confirmed process capability for manufacturing a oproduct of proper quality. The reexamination which followed the identification of non-conformance of the product indicated the loss of this capability. It resulted in detecting variations and their source and, consequently, any non-conformances arising in the manufacturing process were eliminated.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania Statystycznego Sterowania Procesem (SPC) w celu doskonalenia procesu produkcyjnego oraz poprawy jakości produkowanego wyrobu. Jako obiekt badawczy przyjęto system produkujący folię polietylenową wysokiej gęstości HDPE oraz torebki foliowe w warunkach produkcji masowej. Badania przeprowadzone w trakcie prób technologicznych potwierdziły zdolność procesu do produkcji wyrobu o odpowiedniej jakości. Powtórne badania przeprowadzone po wykryciu niezgodności wyrobów gotowych wskazały na utratę zdolności do produkcji odpowiedniej jakości wyrobów. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano nieprawidłowości występujące w procesie produkcyjnym, wskazano przyczyny ich występowania oraz zaproponowano rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie wykrytych niezgodności.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik statystycznej kontroli procesu w sektorze energetycznym. W każdym dużym systemie pojawia się zmienność, co wymaga podejścia statystycznego w celu zapobiegania jego dalszego rozregulowania. Narzędzia Statystycznego Sterowania Procesem pozwalają kontrolować poszczególne charakterystyki produktu/usługi, a zdobyte informacje wykorzystuje się do sterowania całym ciągiem wytwórczym. W szczególności, w niniejszym artykule zaprezentowano trzy najczęściej stosowane metody statystyczne w procesach produkcyjnych. Pierwszą z nich jest graficzna prezentacja danych pomiarowych w postaci histogramu. Kolejną – karty kontrolne Sewharta pozwalające na identyfikację czynników specjalnych. Trzecią – analiza zdolności procesu, która pozwala sprawdzić w jakim stopniu proces spełnia założone wymagania. Rekomenduje się wdrożenie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach energetycznych celem obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności.
EN
The main purpose of this paper is to present the possibilities of application of the Statistical Process Control techniques in the energy sector. In each large system variability occurs, which will require a statistical approach to prevent further deregulation. Statistical Process Control tools allow to control individual product/service characteristics, and the gained information is used to control the entire manufacturing process. Specifically, in this paper we present three statistical methods that are often applied in production processes. The first one is a graphical presentation of measurement data in the form of a histogram. The second one – the Sewhart control charts allow identification of special factors. The third one – the process capability analysis allows to assess how well the process meets the requirements. Implementation of such solutions in an energy company can lead to the decrease in operating costs and increase in profitability.
EN
This study focuses on ISO evaluation of process capability in the production of hydraulic components according to ISO 9001: 2008 Quality Management Systems requirements. Statistical process control is analysed on the basis of normality and stability of the process, and c cutting process capability indices Cp and Cpk are calculated. The values obtained for indices are Cp = 3.29 and Cpk = 0.73. Therefore, it can be considered the process is capable.
PL
Przedstawione badania dotyczą analizy zdolności jakościowej procesu produkcji elementów h hydraulicznych zgodnie z normą ISO 9001: 2008 (W Wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością). Statystyczna kontrola procesu cięcia jest analizowana na podstaw wie rozkładu normalnego i analizy zdolności jakościowej procesu w oparciu o współczynniki Cp i Cpk. Uzyskane wyniki współczynników wynoszą odpowiednio Cp = 3,29 i Cpk = 0,73. W oparciu o uzyskane wyniki możemy uznać, że proces jest statystycznie uregulowany, ale przesunięty względem wartości nominalne ej.
EN
All recent experiences confirm the fact that the main tasks of quality management are guaranteed only with the high skilled employees. Employees are responsible for the production plan and development, services and processes. The series of standards called ISO 9000 help to establish quality management in organization. Usage of the quality management with statistical process control is also very important for the company. Companies are spending all human, material and financial resources to improve quality management. The objective of the paper is to outline the statistical process control in production company Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
PL
Wszystkie ostatnie doświadczenia potwierdzają fakt, że główne zadania zarządzania jakością są gwarantowane tylko z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Pracownicy są odpowiedzialni za plan produkcji i rozwoju, usług i procesów. Seria norm ISO 9000 jest pomocna w celu ustalenia zarządzania jakością w organizacji. Korzystanie w zarządzaniu jakością ze statystycznej kontroli procesu jest również bardzo ważne dla firmy. Firmy wykorzystują wszystkie zasoby ludzkie, materialne i finansowe w celu poprawy jakości zarządzania. Celem pracy jest określenie statystycznego sterowania procesem w produkcji firmy Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
EN
The paper presents a quality study of the airbag gluing stage, especially the incorrect direction of the silicone cord on the airbag panel. A cortina type airbag is obtained by assembling two panels, which are overlapped and glued with a silicone bead. In the first step, all defects related to the silicon cord, i.e. wrong direction, were analysed based on data collected by the check points of the sewing lines using a QA010 check sheet, for the period of a week. At this point, five areas with a high defect frequency were detected. In the second step, for specified areas we examined the products in order to identify defect causes, respecting a sampling plan. On four random days, fifteen samples were inspected and measured, complying with ISO 9001:2000 and ISO/TS 16949. Then the production process’s ability to meet or exceed preset specifications was evaluated, by measuring the process capability. For problem solving, a “PEM – PEM” diagram was employed. The contributing factors, such as human operators, environment, methods, and materials, were investigated to look for the key areas. Based on a cause – effect analysis, the main nonconformities were underlined and assignable causes of variations detected. Finally a quality improvement plan was proposed taking into account the difficulty of the HSAB production process due to the large size of parts, as well as the cutting stage, silicone bead and pressing and sewing operations.
PL
Badano jakość klejenia poduszki powietrznej, zwłaszcza nieprawidłowego ułożenia silikonowego kordu na panelach poduszki. Poduszkę powietrzną typu cortina uzyskano przez połączenie dwóch paneli zachodzących na siebie i klejonych za pomocą pastylek sylikonowych. Zbadano strefy charakteryzujące się najczęstszym występowaniem defektów, a następnie opracowano plan poprawy uwzględniający wszystkie trudności procesu produkcyjnego, w tym takie jak duże wymiary części składowych oraz parametry technologiczne procesu docisku i zszywania poszczególnych części.
11
Content available remote Wyznaczanie zdolności procesu montażu części typu czop-tuleja
EN
The article presents the assurance problems with requiring the capacity of machine cylindrical parts in assembly process, which is realized on the robotizationed assembly position. In this article the most popular methods for fixing the capacity process coefficient C sub p are presented. The methods of fixing this index are proposed on this base. In the last part of the article the values of capacity process coefficient C sub p are compared with computer simulation results.
12
Content available remote Autonomous control of compressed air plant
EN
An automatic control system for the air compression plant, composed of seven compressors divided into two groups, was depicted in this paper. The system was designed to integrate the control, monitoring and diagnostic functions into one device and provide the system operator with a complete system control tool. The main purpose of the system was to enable the operator to prevent manual control and change his role into a system supervisor. The profits from the installation of the system were clearly visible as the machine failure rate dropped and all the critical process characteristics stabilized shortly after the system was implemented. The compressor plant could work autonomously for long periods of time and the performance of the entire plant has risen.
PL
Przedstawiono system automatycznego sterowania stacją wytwarzania sprężonego powietrza, złożoną z siedmiu wysokowydajnych sprężarek, podzielonych na dwie sekcje. Funkcje sterowania, monitorowania oraz diagnostyki zintegrowano w jednym urządzeniu, wspomagającym operatora w nadzorowaniu przebiegu procesu technologicznego. Głównym zadaniem opracowanego systemu było zautomatyzowanie działań sterujących realizowanych dotąd przez operatora oraz zamiana jego funkcji w nadzorcę procesu. Wdrożenie systemu automatycznego sterowania skutkowało wyraźnym zwiększeniem niezawodności pracy stacji oraz ustabilizowaniem wartości krytycznych charakterystyk jakości. Proces wytwarzania sprężonego powietrza przebiega z dużą wydajnością i w pełni automatycznie.
13
Content available remote Stabilność procesu COS na podstawie składu chemicznego stali
PL
W artykule przedstawiono proces technologiczny prowadzony w badanej hucie. Przeprowadzono badania składu chemicznego stali szynowej o gatunku R-260/1, celem określenia stabilności procesu jej otrzymywania. Na podstawie czterech wybranych pierwiastków za pomocą karty x-R dokonano oceny statystycznej regulacji procesu, a za pomocą wskaźników cp i cpk dokonano oceny zdolności jakościowej tego procesu.
EN
In this paper technological process, which exists in research steelworks, was presented. Analysis of the chemical constitution of the rail steel in grade of R-260/1 was made, in order to specifying the stabilization of casting of this steel. On the basis of four chosen chemical elements, with the aid of the control chart x_R the estimation of statistical regulation of the process was made, and with the aid of cp and cpk indexes the estimation of the process capability was made.
14
EN
Purpose: The aim of this paper is to show how it could utilize the statistical methods for the process management. Design/methodology/approach: The research methodology base on theoretical analysis and on empirical researches. It is presented a practical solution for estimation of process capability indices In case non-normal distribution. Findings: The Clements' method brings sufficiently correct results for the analyzed case. Research limitations/implications: The future research will contain analysis for other non-normal distributions. Practical implications: Described methodology and results can be employed in industrial practice. Originality/value: Comparative analysis of capability indices determination in case of distribution unlike the normal one.
PL
Statystyczne sterowanie procesem (SSP) jako metoda ogólna posługuje się głównie kartami kontrolnymi wartości znamionowych według Shewharta, odbiorczymi kartami kontrolnymi i obliczeniowymi kartami kontrolnymi. Procedura ta jest pracochłonna i nieopłacalna dla wielu przedsiębiorstw. Na dodatek wyniki uzyskiwane przy zastosowaniu jej do produkcji mało- lub średnioseryjnej są dużo słabsze od optymalnych. Brak jest jakichkolwiek wytycznych do stosowania jej w przypadku procesów, których wskaźnik wadliwości wynosi kilka części na milion. Wydaje się, że rozszerzona kontrola wstępna (RKW) - zorientowana na tolerancje rozszerzenia procedury sterowania procesem -jest dobrym oraz przyjaznym dla operatora alternatywnym rozwiązaniem.
EN
Statistical Process Control (SPC) as a general method is focused on rated value control charts according to Shewhart, acceptance control charts and count control charts. The procedure is intensive and does not pay for many companies. In addition, the procedurę turns out to perform far from optimal when applied on smali or medium lot production. There arę not even design guidelines for processes with defect rates of some ppm (parts per million). Extended Precontrol (EPreC), a tolerance oriented extension of the process control procedure Precontrol, appears to be an easy, powerful and workman convenient alternative.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.