Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  percepcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
PL
Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania ekspozycji flag przez młode pokolenie. Wykorzystano zarówno dotychczasowe badania autorki na temat współczesnych form, funkcji i zmienności eksponowania flag na przykładzie Gdyni, jak i dotąd nie upublicznione badania percepcji flag. Te ostatnie przeprowadzono przy pomocy ankiety audytoryjnej wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 i 2023 r. Zapytano o rodzaj i miejsce spotykania flag w codziennym życiu, jak i ocenę ilości flag czasowo wywieszanych podczas różnego rodzaju świąt oraz stale obecnych w przestrzeni. W opinii studentów więcej flag jest podczas świąt a mniej na stałe wiszących. Najbardziej powszechną jest flaga państwa polskiego a ulica i instytucja – to miejsca, gdzie flagi są najczęściej obserwowane.
EN
The purpose of the article is to present the younger generation’s perception of flag display. Both the author’s previous research on the contemporary forms, functions and variability of flag display based on the example of Gdynia and hitherto unpublished work on the perception of flags were used. The latter was conducted with the help of an auditorium survey of students at the University of Gdansk in 2015 and 2023. They were asked about the type and location of flags they encountered in everyday life, and they were asked to make an assessment of the number of flags temporarily displayed during various holidays and permanently present. In the students’ opinion, more flags are displayed during holidays and fewer hang permanently. The flag of the Polish state is the most common, and streets and institutions are the places where flags are observed most often.
EN
Many contemporary technical elements (such as railings, light switches, power sockets, security cameras, etc.) have a very different aesthetic from the historical interiors to which they are added. Their placement in historical architectural interiors raises the question of their visibility and their power to disrupt the visual unity of an indoor space. Using logical argumentation and knowledge from the psychology of perception, a phenomenon from the discipline of architecture - the phenomenon of the perception of these elements - was analysed. Logical analysis showed that these additions do not disturb the harmony of the interior and that it does not lose its historical character. The conclusion is that their presence in the field of vision is not a radical interference with the monument.
PL
Wiele współczesnych elementów technicznych (jak barierki, włączniki światła, kontakty, kamery wideo itp.) ma zupełnie inną estetykę niż historyczne wnętrza, do których są dodawane. Umieszczanie tego typu komponentów w historycznych budynkach stwarza pytanie o ich widoczność i siłę zaburzania wizualnej jedności pomieszczenia. Metodą logicznej argumentacji, z wykorzystaniem wiedzy z psychologii percepcji, dokonano analizy zjawiska z dyscypliny architektury - zjawiska postrzegania owych elementów. Za pomocą analizy logicznej wykazano, że tego typu dodatki nie zaburzają harmonii wnętrz, więc nie tracą one swojego historycznego charakteru. Pojawia się zatem wniosek, że ich obecność w polu widzenia nie jest radykalną ingerencją w zabytek.
EN
Great Britain is perceived as a traditional immigrant country. In relation to Poland, the process of immigration to the British Isles – especially for economic purposes – intensified after 2004, with the accession to the European Union. The perception of immigrants in the UK began to change in the first months after the referendum on Brexit, when there was an increase in hate crimes, mainly xenophobic crimes. The article presents the subject of Polish economic immigrants in the United Kingdom. Based on their own research conducted among Poles living in Leicester, the authors describe the perception of this group, taking into account positive and negative features of Poles, stereotypes associated therewith or the problem of discrimination (including language discrimination).
PL
Wielka Brytania jest postrzegana jako państwo tradycyjnie imigranckie. W odniesieniu do Polski proces imigracji na Wyspy Brytyjskie – zwłaszcza w celach zarobkowych – nasilił się po 2004 roku, wraz z akcesją do Unii Europejskiej. Postrzeganie imigrantów w Zjednoczonym Królestwie zaczęło ulegać zmianie już w pierwszych miesiącach po referendum w sprawie Brexitu, gdy odnotowano wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią, przede wszystkim o podłożu ksenofobicznym. Artykuł prezentuje tematykę polskich imigrantów zarobkowych w Zjednoczonym Królestwie. W oparciu o badania własne, prowadzone wśród Polaków zamieszkujących Leicester, autorki opisują sposób postrzegania tej grupy, uwzględniając pozytywne i negatywne cechy Polaków, związane z nimi stereotypy czy problem dyskryminacji (między innymi językowej).
4
Content available Zjawisko ciszy w edukacji geograficznej
PL
Współczesne czasy charakteryzują się narastającym zagrożeniem hałasem, który jest jednym z najważniejszych środowiskowych zagrożeń dla zdrowia ludzi. Dlatego ochrona przed hałasem stanowi jedno z wyzwań współczesnego świata. Celem pracy jest rozpoznanie znaczenia ciszy i możliwości wprowadzenia do edukacji geograficznej treści, które jej dotyczą. Zaprezentowane zostaną m.in. wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród lubelskich licealistów i studentów (200 osób) oraz wyniki analizy podręczników i podstawy programowej kształcenia z przedmiotu geografia w szkole ponadpodstawowej dotyczących tematyki ciszy. Na koniec przedstawione zostaną propozycje wprowadzenia nowych treści w edukacji geograficznej uwzględniających znaczenie ciszy dla społeczeństwa oraz ochronę przed hałasem.
EN
Modern times are characterized by the growing threat of noise, which is one of the most important environmental threats to human health. Therefore, noise protection is one of the challenges of the modern world. The aim of the work is to recognize the importance of silence and the possibility of introducing content concerning it in geographic education. Among other things, the results of a survey conducted among Lublin schoolchildren and students (200 people) and the results of an analysis of textbooks and the basic program of education in the subject of geography in secondary school will be presented. Finally, proposals will be presented for introducing new content in geography education that takes into account noise protection and the importance of silence for society.
EN
This study contributes to understanding early-career entry-level women's discrimination by analyzing the drivers of gender discrimination in entry-level jobs in the Malaysian retail sector. It uses vulnerability theory to explain the susceptibility of women and the conditions and perceptions that lead to their discrimination through a cross-lagged study. The study sample consisted of 349 women working in the Malaysian retail industry in Klang Valley. The findings reveal that several factors make women vulnerable in the Malaysian retail sector, including economic compulsion, organizational injustice, stereotyping and perceived social discrimination. Perceptions and practices become stronger over time. However, resilience can moderate vulnerabilities and, therefore, reduce women's discrimination. The significance of this study lies in its ability to understand vulnerability-enhancing discriminators and the utilization of resilience to address them.
PL
Niniejsze badanie przyczynia się do zrozumienia dyskryminacji kobiet na początku kariery zawodowej, analizując przyczyny dyskryminacji ze względu na płeć w początkowych pracach w malezyjskim sektorze detalicznym. Wykorzystuje teorię podatności, aby wyjaśnić podatność kobiet oraz warunki i percepcje, które prowadzą do ich dyskryminacji poprzez badanie cross-lagged. Próba badawcza składała się z 349 kobiet pracujących w malezyjskiej branży detalicznej w Klang Valley. Wyniki pokazują, że kilka czynników sprawia, że kobiety w malezyjskim sektorze handlu detalicznego są narażone, w tym przymus ekonomiczny, niesprawiedliwość organizacyjna, stereotypy i postrzegana dyskryminacja społeczna. Postrzeganie i praktyki stają się z czasem silniejsze. Jednak odporność może łagodzić podatność na zagrożenia, a tym samym zmniejszać dyskryminację kobiet. Znaczenie tego badania polega na jego zdolności do zrozumienia czynników dyskryminujących zwiększających podatność na zagrożenia i wykorzystania odporności do ich rozwiązania.
EN
Perception of architectural forms takes place in the processes of conscious and unconscious reception of architecture, during the observation or use of architectural spaces. Deepened perception as a result of sensory interpretation and reinterpretation may be of great importance in the processes of shaping the architectural environment, which is the context of our existence. The article discusses the problem of recognizing and categorizing architecture and the possibility of broadening the cognitive spectrum for the optimization of design processes. An architectural object perceived as an image remains a multi-format commentary also in its written form, accompanying people at every stage of their life, often having an impact on its quality. By careful observation and comparative analysis, based on selected examples from both the country and the world, referring to the author’s artistic interpretations and semantics, an attempt was made to indicate a new opening in the procedures of recognizing architecture. The aim is to confirm the thesis that the choice of observations, according to the existing, specific conditions of shaping architectural forms, relates to the sphere of sensory experience and may constitute another element facilitating the understanding and shaping of architecture. It is also important to show the relationship and links between the data obtained during the analysis and interpretation of images as well as their influence on the shaping of architectural spaces.
PL
Percepcja form architektonicznych zachodzi w procesach świadomego i nieświadomego jej odbioru, w trakcie obserwacji lub użytkowania przestrzeni architektonicznych. Pogłębiona percepcja, odbywająca się w wyniku sensorycznej interpretacji oraz reinterpretacji może mieć duże znaczenie w procesach kształtowania środowiska architektury, stanowiącego kontekst naszej egzystencji. W artykule poruszono problem rozpoznawania i kategoryzacji architektury oraz możliwości poszerzenia spektrum poznawczego dla optymalizacji procesów projektowych. Obiekt architektoniczny, postrzegany jako obraz, pozostaje wieloformatowym komentarzem także w zapisie słownym, towarzysząc człowiekowi na każdym etapie życia, mając często wpływ na jego jakość. Drogą wnikliwej obserwacji, analizy porównawczej, na podstawie wybranych przykładów z kraju i ze świata, odnosząc się do autorskich interpretacji plastycznych i semantyki, podjęto próbę wskazania nowego otwarcia w procedurach rozpoznawania architektury. Celem jest potwierdzenie tezy, że wybór spostrzeżeń według zastanych, określonych warunków kształtowania form architektonicznych odnosi się do sfery doznań zmysłowych i może stanowić kolejny element ułatwiający zrozumienie i kształtowanie architektury. Istotne jest także wykazanie zależności i związków zachodzących między danymi pozyskiwanymi w trakcie analizy i interpretacji obrazów oraz ich wpływem na rozumienie przestrzeni architektonicznych.
EN
Due to its low fares, public bus transportation as a means of urban road mobility is a popular choice, particularly among city inhabitants. However, owing to its high level of crowdedness, it poses a greater risk of security and safety, particularly during peak hours. Moreover, passengers have continued to voice their dissatisfaction about the services offered, as well as the criminality that occurs in the station and on the bus. The problem is exacerbated in developing countries due to increased travel demand and a lack of appropriate and integrated solutions. Consequently, the purpose of this study is to evaluate commuters' perceptions of their concerns about using public bus transportation in the city, with an emphasis on security and safety in bus operations. A questionnaire survey was used to obtain data from 500 users in the city for the study. Using the SPSS software, the data was analyzed. To find out what they think, a descriptive analysis was used. Overcrowding of buses, personal insecurity, and infrequent bus service are the three biggest concerns in using public bus transportation in the city, according to the results. Furthermore, most of the respondents were concerned about crime; specifically, pickpockets, inappropriate touching, and disrespectful language of drivers and conductors are the three top types of crime that concern passengers who use public bus transportation in the city. Additionally, most people felt more insecure while riding the bus and getting on/off the bus, particularly in the evening and between 9:00 and 12:00 p.m. local time. Thus, it is advised that the Addis Ababa City Transport Authority, the Public Bus Transport Enterprise, and other interested parties place a strong emphasis on security and safety when providing public transportation in the city. Furthermore, it is critical to perform regular victim surveys of passengers (as well as operators) to establish whether they have been criminally victimized on the bus system and by what type of crime. Equally important, regularly assess the likely usefulness of new crime prevention measures for reducing bus-related offenses and prepare an annual bus crime reduction strategy.
8
Content available remote Zapis przestrzeni. Architektura jako inspiracja dla formy w rysunku
PL
Artykuł oparty jest na poszukiwaniach relacji zapisu przestrzeni oraz architektury, która stanowi inspirację dla procesu kreacji formy plastycznej oraz doświadczania budowania przestrzeni w rysunku w kontekście wykorzystania potencjału środków ekspresji artystycznej w celu realizacji przyjętej koncepcji. Zakres badawczy artykułu na tle omawianych w nim tytułowych zagadnień - pojęć - tworzy płaszczyznę dla analizy porównawczej szerokiego spektrum możliwości kreacji formy plastycznej w kontekście poszukiwań koncepcji zapisu przestrzeni, gdzie architektura stanowi inspirację dla autorskich rozstrzygnięć rysunkowych realizowanych w ramach ćwiczeń z rysunku dla studentów II roku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Szeroki potencjał możliwości reinterpretacji przestrzeni na podstawie wykorzystania elementów architektury oraz analiza przyjętych przez studentów koncepcji plastycznych w kontekście poszukiwania formy w rysunku stanowią materiał badawczy służący poznaniu zależności budujących formę plastyczną w procesie kreacji przestrzeni inspirowanej architekturą. Badanie procesów kreacji plastycznej w aspekcie autorskich poszukiwań i wyboru motywu architektonicznego, rozwiązań warsztatowych i kompozycyjnych stanowi punkt odniesienia dla analizy porównawczej w ramach realizowanego przez studentów tematu. Celem przyjętego założenia badawczego, przy wykorzystaniu różnych koncepcji zapisu rysunkowego pt. Przestrzeń inspirowana architekturą, jest wykazanie istotności rozwiązywanych przez studentów problemów: poszukiwania najlepszego zapisu dla wyrażenia treści i emocji związanych z podejmowanym tematem, poddania wnikliwej analizie zagadnienia funkcjonowania motywu architektonicznego w kompozycji rysunkowej, poszukiwania relacji formy plastycznej i architektury jako źródła inspiracji.
EN
The article is based on a pursuit of the relationship between the record of space and architecture, which is an inspiration for the creation of an artistic form and for experiencing constructing of space in drawing in the context of using the potential of means of artistic expression in order to implement the adopted concept. The scope of research of the article against the background of the title issues - the discussed concepts, creates a platform for a comparative analysis of a wide spectrum of possibilities for creating an artistic form in the context of searching for the conception of space record, where architecture is an inspiration for original drawing solutions carried out as a part of drawing exercises for the second-year students of the Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology. The broad potential for space reinterpretation, based on the use of architectural elements and the analysis of artistic concepts adopted by students in the context of searching for a form in drawing, is the research material used to learn about the relationships that create artistic form in the process of creating space inspired by architecture. The study of the processes of artistic creation in the aspect of original search and selection of an architectural motive, technical and compositional solutions constitutes a point of reference for a comparative analysis within the framework of the topic implemented by students. The purpose of the adopted research assumption, using various concepts of a drawing record on the subject: “Space inspired by architecture”, is to demonstrate the importance of problems solved by students: searching for the best record for expressing content and emotions related to the considered topic, subjecting a thorough analysis of the functioning of an architectural motive in a drawing composition issue, searching for the relationship between artistic form and architecture as a source of inspiration.
EN
The article presents the results of research regarding the impact of the degree of distortion and noise of the logatom (nonsense word) on the listener's reaction time. The study aimed to determine the maximum reaction time of listeners, which will allow determining the time after which the logatom will be exposed in the speech quality assessment method with an alternative choice. The research was carried out with the participation of a group of ten students. A strong relationship between the results obtained and the concentration of the listeners was found, as well as the effect of fatigue, training, and the gender of the listener. The obtained results indicate that in the method with an alternative choice before the logatom emission should appear 1.1 s initial sequence, which will eliminate the situation when the listeners did not recognize the initial phoneme transmitted from the logatom.
10
Content available remote Percepcja i postrzeganie formy jako wytyczne dla kształtowania panoramy miasta
PL
Panorama miasta, podobnie jak każda przestrzeń, stanowi kompozycję, która jest złożona z wielu form. Per-cepcja panoramy miasta będzie więc postrzeganiem formy, kształtów, rytmów poszczególnych elementów i ich hierarchii. Przestrzeń architektoniczna wywołuje w obserwatorze wiele doznań. Jest ona dla człowieka zrozumiała i postrzegana jako czytelna, jeśli jest uformowana dobitnie i jednoznacznie. Dlatego zasady percepcji i postrzegania formy powinny być jedną z wytycznych kształtowania przestrzeni urbanistycznej miasta, a także jego widoków panoramicznych. Kształt sylwety miasta w widokach panoramicznych jest często elementem jego indywidualności stąd istotna jest dbałość o zachowanie zasad ist-niejącej kompozycji i hierarchii
EN
The panorama of the city, like any other space, is a composition composed of many forms. The perception of the city's panorama will therefore be the perception of the form, shapes, rhythms of elements and their hierarchy. Architectural space evokes many sensations in the observer. It is understandable for man and perceived as legible if it is clearly and unambiguously formed. Therefore, the principles of perception should be one of the guidelines for creating the city space, as well as its panoramic views. The shape of the city silhouette in panoramic views is often an element of its individuality, hence the importance of maintaining the principles of the existing composition and hierarchy.
EN
The purpose of this research article is to analyze the factors that affect the perception of happiness at work, through the measurement of workplace happiness, as a key factor for the strategic management in organizations in a group of 302 workers of a University in the city of Barranquilla, Colombia. The results have been obtained through the application of a questionnaire that has been adapted for the data collection process. The research has a positivist approach to measuring the perception of happiness at work; its scope corresponds to the quantitative type. Using a simple linear regression model, the research will allow us to know the validity of the model with respect to the variables analyzed. The findings contribute to the existing literature around the element of workplace happiness meaning, there is no evidence of negative results that affect workplace happiness. As for what the work means, respondents perceive it as positive and agree that the work is full of meaning and purpose and think that the organization has a great emotional meaning for themselves.
PL
Celem niniejszego artykułu badawczego jest analiza czynników wpływających na postrzeganie szczęścia w pracy, poprzez pomiar szczęścia w miejscu pracy, jako kluczowego czynnika zarządzania strategicznego w organizacjach w grupie 302 pracowników Uczelni w miasto Barranquilla, Kolumbia. Uzyskane wyniki uzyskano dzięki zastosowaniu kwestionariusza, który został dostosowany do procesu zbierania danych. Aby zmierzyć postrzeganie szczęścia w pracy, badanie ma podejście pozytywistyczne; jego zakres odpowiada rodzajowi ilościowemu. Za pomocą prostego modelu regresji liniowej badanie pozwoli poznać trafność modelu w odniesieniu do analizowanych zmiennych. Odkrycia przyczyniają się do istniejącej literatury, wokół elementu szczęścia w miejscu pracy nie ma dowodów na negatywne wyniki, które wpływają na szczęście w miejscu pracy. Jeśli chodzi o to, co oznacza praca, respondenci postrzegają ją jako pozytywną i zgadzają się, że praca jest pełna sensu i celu, oprócz myślenia, że organizacja ma dla nich wielkie znaczenie emocjonalne.
12
Content available remote Zieleń jako środek definiowania skali przestrzeni publicznej
PL
Zieleń w mieście odgrywa szereg pożytecznych ról, między innymi pomaga osiągnąć cele estetyczne i ekologiczne. Zbadanie licznych aspektów jej występowania w zespołach miejskich wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Poniższy artykuł ma na celu analizę możliwości wykorzystania zieleni w celu modyfikacji percepcji skali przestrzeni. Zastosowane metody to studium przypadku oraz kwerenda terenowa, wykonana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na obszarze powiatu poznańskiego w roku 2017. Główne rezultaty badań obejmują zdefiniowanie trzech stopni skali przestrzeni urbanistycznej występującej na terenie powiatu poznańskiego oraz wskazanie możliwości wpływania na ich percepcję poprzez wykorzystanie zieleni.
EN
Urban greenery fulfils a number of useful roles, helping, among others, to achieve aesthetic and ecological goals. Studying diverse aspects of its existence in urban areas requires an interdisciplinary approach. The presented paper aims to analyse the possibility of using greenery to modify the perception of the scale of urban spaces. The methods used are case study and a field query realised by architecture students at the Poznan University of Technology in the Poznan County in 2017. The main research results include defining the three degrees of urban space scale that occur in the Poznan County as well as indicating the possibilities to influence their perception through the use of greenery.
13
Content available Różne podejścia do modelu luk
PL
Codziennie korzystamy z różnego rodzaju usług. Przedsiębiorstwa usługowe szukają rozwiązań, jak oferować usługi jak najlepszej jakości oraz jak ta jakość oceniać. W przypadku oceny jakości usług wykorzystuje inne metody i narzędzia niż w przypadku wyrobów. Większość metod opartych jest na różnicy pomiędzy oczekiwaniami klientów oraz ich percepcją gotowej usługi. Różnica ta stanowi jedną z luk modelu jakości usług - modelu luk. Celem artykułu była zestawienie różnych wariantów najczęściej opisywanego w literaturze modelu jakości usług - modelu luk. Niniejszy artykuł stanowi opracowanie teoretyczne, a jego celem pobocznym jest zaznajomienie czytelników z podstawowymi elementami modelu luk.
EN
Every day we use various types of services. Service companies are looking for solutions on how to offer services with the best quality and how to assess this quality. When assessing the quality of services, different methods and tools than in case of products are used. Most methods are based on the difference between customers' expectations and their perception of the ready service. This difference is one of the gaps in the service quality model - the gap model. The aim of the paper was to compile various variants of the service quality model most frequently described in the literature - the gap model. This paper is a theoretical study and its secondary goal is to familiarize readers with the basic elements of the gap model.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie procesu ewolucji percepcji Chin w amerykańskich strategiach bezpieczeństwa (National Security Strategy) w latach 1987–2006 i wyjaśnienie głównych jego elementów. Analizie poddane zostały strategie publikowane od prezydentury Ronalda Reagana do administracji George’a W. Busha (1987–2006). Na podstawie przeprowadzonych badań autor argumentuje, iż przez większość analizowanego okresu (głównie lata 1987–2000) Chiny postrzegane były w pierwszej kolejności jako strategiczna szansa dla Stanów Zjednoczonych, której wykorzystanie pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i realizację interesów USA. W miarę wzrostu potęgi militarnej i gospodarczej państwa chińskiego percepcja Chin ulegała stopniowej zmianie, w większym stopniu akcentując wymiar potencjalnych zagrożeń. Zmiana ta stała się zauważalna w okresie prezydentury George’a W. Busha (2000–2006), jednak „światowa wojna z terroryzmem” doprowadziła do złagodzenia stanowiska względem Pekinu i odsunięcia strategicznej rywalizacji z tym państwem na późniejszy okres. Zmiany w postrzeganiu Chin nasilające się od kadencji George’a W. Busha stworzyły jednakże podłoże pod strategie kolejnych administracji Baracka Obamy i Donalda Trumpa, znacznie bardziej sceptycznie odnoszących się do wpływu Chin na bezpieczeństwo USA.
EN
This article aims to explore the evolution of China’s perception in American national security strategies during the 1987–2006 period and to explain primary elements of this process. The analysis includes strategies published since the presidency of Ronald Reagan to the administration of George W. Bush. On the basis of conducted research, it is being argued that through the most of the analysed period (1987–2000) in the first place China was perceived as a strategic opportunity for the United States, which, if taken, will improve the security of the United States and will help in asserting its interests. As the military and economic power of the Chinese state has been increasing, this perception has undergone a gradual change, resulting in greater emphasis on a potential array of challenges and threats. This awareness has become observable during the presidency of George W. Bush (2000–2006), however the „global war on terror” resulted in a softer stance towards China and the postponement of a strategic competition. Nevertheless, fast-growing changes in the perception of China that took place during the George W. Bush term have created a foundation for future strategies of Barack Obama and Donald Trump, much more sceptical toward China’s influence on the security of the U.S.
PL
Muzeum jest miejscem złożonym z licznych funkcjonalnych i estetycznych warstw, a zawiłość ich relacji wzrasta, gdy zapragnie się je zlokalizować w obiekcie zabytkowym. Ta myśl doprowadziła do rozpoczęcia poszukiwań metody umożliwiającej obiektywną i charakterystykę przestrzeni zabytkowych transformowanych dla współczesnych potrzeb. Narzędziem dającym taką szansę okazał się eye tracker. Z racji profesji inicjatorki badań, głównym celem prezentowanego testu stało się zbadanie sposobu funkcjonowania pozostałości wyposażenia technicznego w muzeach zlokalizowanych w obiektach poprzemysłowych. Badania przeprowadzone w Muzeum Powstania Warszawskiego przy pomocy okulografów mobilnych uzupełniono o ankietyzację wolontariuszy. Zbadano sposób postrzegania i zapamiętywania zachowanego we wnętrzu kotła grzewczego, nawęglających koszy zasypowych, kratownic dachu i podpierających go stalowych słupów. Poza odczytaniem sposobu wizualnego funkcjonowania artefaktów techniki nagrania stały się pretekstem do wykonania dodatkowych analiz innych eksponatów: gablot, modelu samolotu i projekcji multimedialnych. W ten sposób zdefiniowano podstawowe problemy badanej części ekspozycji.
EN
A museum is a place characterized by numerous functional and aesthetic aspects and their interrelations become even more complex when the design has to be assessed by conservators as it happens when such a place is organized in a post-industrial building. All of this has led to a search for a method that would make it possible to objectively analyse such areas that are meant to be adapted to contemporary needs. An eye tracker is the very device that offers such a possibility. This paper focuses on a survey whose aim was to study how the remains of technological equipment that was once used in a building function once the area has been turned into a museum. The research carried out by means of mobile eye trackers was complemented with a poll among the surveyed volunteers. What was studied was how the visitors perceived and how much they remembered of the technological remains kept in the room: the boiler, the coal receiving hoppers, the roof trusses and the steel posts supporting the roof. The recordings made with the eye trackers were used not only to analyze how such technological artefacts are perceived in their new surroundings, but also to study of the other exhibits: the display cabinets, the model of a transport plane, and the multimedia presentations. This allowed for pinpointing the most important flaws in the studied part of the exhibition and for showing what a useful tool an eye tracker may prove to be as far as arrangement of exhibitions in post-industrial areas in concerned.
16
Content available Percepcja bezpieczeństwa podmiotu
PL
W artykule dokonano analizy definicji bezpieczeństwa jako stanu rzeczy, w którym podmiot się znajduje. Skupiono uwagę na obiektywnym i subiektywnym postrzeganiu bezpieczeństwa. Na bazie przytoczonych poglądów podjęto próbę stworzenia aparatu pojęciowego umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanów bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa w korelacji z właściwą i niewłaściwą percepcją podmiotu postrzegania szans i zagrożeń w jego otoczeniu.
EN
The article analyzes the definition of security as the state of affairs in which the subject is located. Attention was focused on objective and subjective perception of security. On the basis of the quoted views, an attempt was made to create a conceptual apparatus enabling the assessment of safety states and danger in correlation with the right and wrong perception of the subject of perceiving opportunities and threats to its environment.
17
Content available Landscape and Health in Sustainable Development
EN
The article discusses the correlations between health, landscape, and sustainable development. In the first part, the basic concepts are defined. Attention is drawn to the therapeutic effect of landscape, and the subject of therapeutic parks and gardens is discussed. Based on the conducted analyses, characteristics of landscape with therapeutic properties are proposed, and the practical application of research on the landscape-health relationship is indicated. Perception is identified as the key to understanding the therapeutic properties of landscape. Taking care of the therapeutic values of landscape should be part of sustainable development.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zależności jakie zachodzą pomiędzy zdrowiem, krajobrazem i zrównoważonym rozwojem. W pierwszych rozdziałach zdefiniowano podstawowe pojęcia. Kolejno zwrócono uwagę na oddziaływanie terapeutyczne krajobrazu oraz omówiono tematykę parków terapeutycznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano cechy krajobrazów o właściwościach terapeutycznych oraz dostrzeżono przydatność badań nad relacjami krajobraz-zdrowie w praktyce. Wykazano, że kluczem do zrozumienia terapeutycznych właściwości krajobrazu jest percepcja. Dbałość o terapeutyczne wartości krajobrazu powinna być elementem zrównoważonego rozwoju.
PL
Ofensywa Armii Czerwonej w 1945 r. spowodowała ogromne zniszczenia miast mazurskich. W niektórych przypadkach, czasami bezpowrotnie, zatarty został powstający przez wieki krajobraz kulturowy. Odbudowa ze zgliszczy i późniejsza rozbudowa w duchu socjalistycznym trwały przez kolejne kilkadziesiąt lat. Celem artykułu było poznanie opinii mieszkańców na temat przemian przestrzennych wybranych miast mazurskich w okresie 1945-1989. Aby zgromadzić odpowiedni materiał do analiz, zastosowano metodę badań jakościowych. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z mieszkańcami sześciu wytypowanych miast o różnej skali zniszczeń wojennych. Respondenci w większości ocenili odbudowę powojenną pozytywnie. Późniejsze przemiany morfologiczne otrzymały gorsze noty. Równocześnie badane osoby potrafiły docenić skalę prowadzonej odbudowy, powstawanie miejsc pracy i rozwój ekonomiczny w tym okresie. Skutki zniszczeń wojennych oraz prowadzonych później prac porządkowych i budowalnych w miastach mazurskich, są odczuwane do dziś. Zarówno fizycznie, w krajobrazie miast, jak i w opiniach ich mieszkańców.
EN
The Red Army offensive in 1945 caused enormous damage to Masurian towns and cities. In some cases, the cultural landscape, which had been created over many centuries, was erased, sometimes irretrievably. Rebuilding from the ruins and the later expansion in the socialist spirit lasted for several decades. The aim of this article is to discover the opinions of inhabitants on the spatial transformations of selected Masurian towns in the period 1945-1989. In order to gather suitable material for analysis, a qualitative method was used. In-depth interviews were conducted with residents of six selected towns with different scales of war damage. Most of the respondents assessed the post-war reconstruction positively. Later morphological changes received worse marks. At the same time, those surveyed were able to appreciate the scale of the conducted reconstruction, the creation of jobs and the economic development in that period. The effects of war damage and the subsequent cleaning and construction works in Masurian towns are still being felt today. Both physically, in the urban landscape, and in the opinions of their inhabitants.
PL
W artykule przedstawiono narzędzie – rozmyte mapy kognitywne FCM, które może być wykorzystane do modelowania percepcji krajobrazu. Metodologia pozostawia szanse na wprowadzenie uzupełniających lub alternatywnych zasad oceny, źródeł danych i zastosowań. Narzędzie FCM nadaje się do określania różnych scenariuszy działań, w zależności od np.: przewidywanych trendów użytkowania gruntów lub celów przyjętych w strategii planowania przestrzennego. Zarządzanie krajobrazem kulturowym wymaga uczestnictwa społeczności (zwłaszcza lokalnych) w procesie kształtowania krajobrazu tak, aby możliwy był wzrost jego jakości i akceptacji przy jednoczesnym minimalizowaniu konfliktów przestrzennych. Włączenie budowy map kognitywnych FCM jako narzędzia wspomagającego proces podejmowania decyzji na jednym z etapów (np. partycypacji społeczności lokalnej) w planowaniu przestrzennym umożliwia spełnienie tych wymagań.
EN
The paper presents an instrument – fuzzy cognitive maps (FCM), which can be used to model landscape perception. The methodology provides the possibility of introducing complementary or alternative assessments, data sources and applications. The FCM instrument can be used to define different scenarios, depending on, for example, anticipated land use trends or objectives adopted in the spatial planning strategy. Managing a cultural landscape requires the participation of communities (especially local ones) in the process of landscape formation to increase the quality of the landscape and its acceptance while minimizing spatial conflicts. The incorporation of fuzzy cognitive maps (FCM) as an instrument facilitating the process of decision-making at one stage (e.g. local community participation) in spatial planning makes it possible to meet these requirements.
EN
This article presents the results of a simulation study of an augmented reality system and its influence on the user’s perception and reaction time. An automotive head-up display was chosen to conduct this research. It was assumed that the configuration of the GUI influences the perception and response time of the user of the augmented reality system. The perception of the driver was tested by using an eye-tracking device with accompanying software. The optimal graphical user interface (GUI) was developed as a result of the research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i symulacji wybrano wyświetlacz przezierny typu head-up stosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interfejsu graficznego systemu rzeczywistości rozszerzonej wpływa na percepcję i czas reakcji użytkownika systemu. Percepcję kierowcy zbadano, wykorzystując metodę śledzenia ruchu gałek ocznych i odpowiednie oprogramowanie. W wyniku badań opracowano optymalny interfejs graficzny systemu AR.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.