Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 196

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W pierwszej części artykułu zaprezentowano projekty inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej realizowane w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Oceniając pozytywnie zakres realizowanych inwestycji wskazano na opóźnienia w zakończeniu niektórych projektów. W drugiej części artykułu na podstawie istniejących dokumentów wskazano na planowane do realizacji liczne projekty modernizacji i rewitalizacji a także budowy nowych odcinków linii kolejowych na Pomorzu Zachodnim w perspektywie lat 2030 – 2040. Wskazano również na znaczenie geopolitycznego usytuowania infrastruktury transportowej Województwa Zachodniopomorskiego w systemie transportowym kraju.
EN
The first part of the article presents investment projects in the field of railway infrastructure implemented in the Zachodniopomorskie Voivodeship under the National Railway Program until 2023. While positively assessing the scope of the implemented investments, delays in the completion of some projects were pointed out. In the second part of the article, on the basis of existing documents, numerous modernization and revitalization projects, as well as construction of new sections of railway lines in Western Pomerania in the perspective of 2030-2040 are indicated. The importance of the geopolitical location of the transport infrastructure of the Zachodniopomorskie Voivodeship in the transport system of the country is also indicated.
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia rozwoju infrastruktury kolejowej Województwa Zachodniopomorskiego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Po wprowadzeniu zawierającym krótki rys historyczny wskazano na znaczący regres infrastruktury kolejowej na Pomorzu Zachodnim w pierwszej fazie okresu transformacji obejmującej lata 1990 – 2004. Następnie, omawiając drugą fazę transformacji kraju od 2005 r., omówiono nieudaną pierwszą próbę modernizacji linii E-59 w latach pierwszej unijnej perspektywy budżetowej 2007 – 2013 oraz zrealizowane w tym okresie inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wskazano również mapodstawowe dokumenty dotyczące polityki transportowej Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. i z 2010 r., które określiły potrzeby regionu w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. W podsumowaniu artykułu wskazano na zalety i mankamenty istniejącego układu sieci kolejowej na Pomorzu Zachodnim, przy czym mankamenty w oczywisty sposób wyznaczają kierunki przeszłego inwestowania w tym obszarze infrastruktury transportu.
EN
The subject of the article is the development of the railway infrastructure of the Zachodniopomorskie Voivodeship in the period of socio-economic transformation. After an introduction containing a short historical outline, a significant regression of the railway infrastructure in Western Pomerania in the first phase of the transformation period covering the years 1990 - 2004 was indicated. the EU budget perspective 2007-2013 and investments implemented in this period under the Regional Operational Programme. The basic documents concerning the transport policy of the Zachodniopomorskie Voivodship from 2002 and 2010, which defined the needs of the region in the development of railway infrastructure, were also indicated. In the summary of the article, the advantages and disadvantages of the existing railway network in Western Pomerania were pointed out, with the disadvantages clearly determining the directions of past investments in this area of transport infrastructure.
PL
Celem artykułu jest pokazanie, jak zamiany w suprastrukturze przewoźnika kolejowego przyczyniają się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, a tym samym do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Metoda badawcza łączy dwa wymiary – teoretyczny i empiryczny. W rozważaniach teoretycznych dokonano przeglądu literatury, przedstawiając teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Ponadto zaprezentowano zagadnienia polityki transportowej oraz wyzwania transportu kolejowego w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju. Wymiar empiryczny został przybliżony poprzez zaprezentowanie studium przypadku przewoźnika kolejowego, który dokonał zmian w swojej suprastrukturze. Zmiany te przyczyniły się do zmniejszenia tzw. masy martwej pociągów, co zwiększyło konkurencyjność przewoźnika, a także przyczyniło się do oszczędności środowiskowych, a tym samym do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zagadnienie implikuje szereg dalszych badań, których przedmiotem mogą być przeprowadzenie analizy procesu innowacyjnego wdrażanych zmian czy możliwości zastosowania podobnych modyfikacji w innych środkach transportu.
EN
The main purpose of this study is to demonstrate how modifications in the infrastructure of a railway carrier contribute to reducing the negative environmental impact, thus aligning with the principles of sustainable development. This study employs a combination of theoretical and empirical approaches. The theoretical aspect involves a literature review, which explores the theoretical aspects of sustainable development, as well as transport policy and the challenges of rail transport in Poland in relation to sustainable development. The empirical dimension is showcased through a case study of a railway carrier that has implemented changes to its infrastructure. The changes made have led to a reduction in the "dead weight" of trains. As a result, the carrier has increased its competitiveness while also generating environmental savings, thus supporting the implementation of sustainable development policies. The exploration of reducing the dead weight of trains in relation to the transported load highlights the need for further research. Future studies could focus on analyzing the innovative processes involved in implementing such changes or exploring the potential application of similar modifications in other modes of transportation.
4
Content available remote Deklaracje budowy nowych konwencjonalnych linii kolejowych w latach 1990 – 2020
PL
Przedmiotem artykułu są plany budowy konwencjonalnych linii kolejowych w polsce na przestrzeni trzech dekad 1990 – 2020. Część pierwsza zawiera skrótowe omówienie etapów rozwojowych polskiej sieci kolejowej po II wojnie światowej. Natomiast w części drugiej analizie poddano zgłaszane w dokumentach rządowych w latach 1990 – 2020 deklaracje lub zamiary budowy nowych linii konwencjonalnych. W ramach tej części szerzej omówiono zlokalizowany w Małpolsce i realizowany od 2016 r. projekt budowy nowej linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark wraz z modernizacją istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz. W dalszej części artykułu wskazano, że radykalny przełom w zakresie deklarowania potrzeb budowy nowych konwencjonalnych linii kolejowych miał miejsce w 2017 r. i w latach następnych kiedy to opublikowano całkowicie nową koncepcję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Baranowie pod Warszawą i rozpoczęto przygotowania do tej budowy. Łączna długość przewidywanych do wybudowania nowych konwecjonalnych odcinków linii kolejowych w ramach projektu budowy CPK w perspektywie do 2035 r. wynosi ponad 900 km. Odcinki te zostały wyszczególnione z podkreśleniem, że dalszych latach niezbędne są pogłebione analizy co do zasadności ich wybudowania.
EN
The subject of the paper are the plans to build conventional railway lines in Poland over the three decades 1990 - 2020. The first part contains a brief overview of the development stages of the Polish railway network after World War II. On the other hand, in the second part, the declarations or intentions to build new conventional lines reported in government documents in the years 1990-2020 were analyzed. In this part, the project of building a new line Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, along with the modernization of the existing Chabówka - Nowy Sącz line, is discussed in more detail. The further part of the paper indicates that a radical breakthrough in declaring the need to build new conventional railway lines took place in 2017 and in the following years, when a completely new concept for the construction of the Central Communication Port (CPK) in Baranów near Warsaw was published and preparations for this construction began. The total length of new, conventional sections of railway lines to be built as part of the STH construction project by 2035 is over 900 km. These sections have been specified with the emphasis on the fact that in the following years in-depth analyzes as to the legitimacy of their construction are necessary.
PL
Problematyka badania obejmuje rozwój mobilności współdzielonej w Polsce. Analizie poddano zarówno determinanty rozwoju polityk mobilnościowych w kraju, jak i za granicą. Wyznaczono również bariery oraz tendencje rozwojowe. W  opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i  krytyczną analizę literatury przedmiotu i  opracowań branżowych, analizę statystyczną oraz analizy GIS. Przeprowadzone analizy wskazują jednoznacznie na to, że transport współdzielony systematycznie zyskuje popularność. Uwarunkowane jest to m.in. zmianą podejścia decydentów do rozwoju ośrodków miejskich, obierając w swoich działaniach rozwojowych bardziej zrównoważony kierunek. Transformacja ta zachodzi również w  podejściu do rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego miast. Obejmuje ona odejście od tradycyjnego modelu projektowania z nastawieniem na użytkowanie samochodów do zwrócenia większej uwagi na potrzeby mieszkańców. Wynika to również ze zmiany postaw i świadomości użytkowników miejskich, którzy dostrzegają negatywny wpływ środowiskowy, wynikający z ich preferencji transportowych. Opracowano i poddano analizie zestawienia statystyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki wskazują na to, że Polska jest liderem w zakresie wolumenu zainteresowania użytkowników korzystaniem z transportu współdzielonego. Wykorzystano również studium przypadku Trójmiasta do zbadania atrakcyjności usług transportu współdzielonego na jego terenie. Wyznaczono zarówno obszary koncentracji usług współdzielonych, jak i obszary, w których transport publiczny jest niedostatecznie rozwinięty, a mobilność współdzielona może tę lukę uzupełnić.
EN
The problem of the study includes the development of shared mobility in Poland. The determinants of mobility policies development in the country and abroad were analyzed. Barriers and development tendencies were also determined. The study uses the following research methods: review and critical analysis of the literature on the subject and industry studies, statistical and GIS analysis. The conducted analyses clearly indicate that shared transport is systematically gaining popularity. It is conditioned, among others, by a change in the approach of decision makers to the development of urban centers, taking a more sustainable direction in their development activities. This transformation is also taking place in the approach to spatialfunctional development of cities. It includes a shift from the traditional design model of focusing on car use to paying more attention to the needs of residents. It also results from a change in attitudes and awareness of urban users who recognize the negative environmental impacts resulting from their use. Statistical summaries in Central and Eastern European countries have been compiled and analysed. The results show that Poland is the leader in terms of the volume of users’ interest in using shared transport. A case study of Tricity was also used to investigate the attractiveness of shared transport services in its area. Both areas of concentration of shared services and areas where public transport is underdeveloped were identified, where it was pointed out that shared mobility can fill this gap.
EN
Urban transport in countries of East-Central Europe, including the Czech Republic, Poland and Slovakia, played an important role in the residents’ daily mobility. The underdevelopment of individual motorisation contributed to the lasting significant role of public transport. Due to the operating characteristics of electric vehicles, as well as emerging fuel crises, electric public transport played a key role, especially in large cities. Differences in the development of economies in the electrotechnical segment influenced the structure of public transport in the analysed countries. The higher level of development of the Czechoslovak transport sector contributed to a greater share of trams and trolleybuses in total transport. Despite many development plans in Poland, the process of developing traditional means of electric transport slowed down with the political change in 1989. The situation was slightly different in the Czech Republic and Slovakia, where, despite financial difficulties, the development of tramway and trolleybus networks continued. Modernisation of public transport began after joining the European Union. Technological development has led to the emergence of a new means of transport –electric buses. The apparent ease of putting them into service revolutionised the situation in Poland, thus popularising electric transport. The situation was different in the Czech Republic and Slovakia, where the main focus was on the development of tramway and trolleybus transport. The article reconstructs the development of urban electric transport after 1989 in the analysed countries and identifies factors that differentiate contemporary transport development policies in the Czech Republic, Poland and Slovakia.
EN
This paper addresses the problem of transport systems in remote areas, defined by a set of constraints deriving from a sparse population, infrequent transportation location means stops and cost-effectiveness of the system. Remote areas attractive to tourists additionally require transportation services designed with respect to changeable demand and the necessity to provide transportation solutions limiting detrimental influence on the environment. This paper aims to identify and assess the perspectives for developing innovative mobility solutions for residents and tourists in remote areas in line with sustainable development and evaluate factors supporting or hindering the development of the selected perspectives. The results of a Delphi study with 23 experts from seven EU Member States, Rus-sia and Norway, enabled identification of factors shaping the future of mobility in peripheral areas, includ-ing IT-supported multimodal transport systems, demand-responsive transport and transport services tailored to the specific needs of different user groups.
PL
W artykule podjęto problematykę systemów transportowych na obszarach peryferyjnych, zdefiniowanych przez zbiór ograniczeń wynikających z rzadkiego zaludnienia, rozproszonej lokalizacji przystanków środków transportu oraz efektywności kosztowej systemu. Obszary peryferyjne atrakcyjne turystycznie wymagają szczególnego podejścia do planowania systemu transportowego z uwzględnieniem zmienności popytu oraz konieczności zapewnienia rozwiązań transportowych ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Celem pracy jest identyfikacja i ocena perspektyw rozwoju innowacyjnych rozwiązań mobilności dla mieszkańców i turystów obszarów peryferyjnych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ocena czynników wspierających lub utrudniających rozwój wybranych perspektyw. Wyniki badania Delphi przeprowadzonego wśród 23 ekspertów z siedmiu państw członkowskich UE, Rosji i Norwegii pozwoliły na identyfikację czynników kształtujących przyszłość mobilności na obszarach peryferyjnych, do których należą m.in. multimodalne systemy transportowe wspierane przez rozwiązania informatyczne, transport reagujący na zapotrzebowanie oraz usługi transportowe dostosowane do specyficznych potrzeb różnych grup użytkowników.
EN
The issue of organising efficient transport within Europe is one of the areas of a common policy of the European Union, shaped for over 30 years. Poland has been participating in this creative process since May 1, 2004. The intensity of the development of transport and the economy of individual countries that do not only belong to the Community but also have a significant impact on changes in the European Union's transport policy aimed at improving the course of pan-European transport corridors. In parallel with the creation of an effective European transport network, the rapid economic development of the regions belonging to the Union, including Poland, is becoming increasingly important. This article aims to discuss the issue of the development of the trans-European transport corridors, which also passes through the territory of Poland. In addition, this paper aims to present changes in EU policy concerning the shaping of transport infrastructure in Europe, following which a single transport network is to be created soon, meeting the communication and economic needs of the countries belonging to the Community.
EN
The aim of the article is to indicate the best practices used to limit individual transport in selected European cities. Due to the dynamically progressing urbanization processes and the related development of cities, the demand for transport services is increasing. Individual transport has become a significant problem, which contributes to an increase in road traffic in urban transport networks, causing congestion, increasing air pollution, noise emissions, and road accidents, and affects the health and quality of life of residents by limiting their mobility and transport accessibility. Increasingly local authorities are deciding to implement traffic restrictions in cities, thus contributing to reducing the negative effects of transport. The methods of source analysis, descriptive analysis and the method of deduction were used to carry out the analysis in this paper. The results reveal that the constant search for new solutions to tackle transport problems is a challenge for city managers in the era of rapidly advancing urbanization processes. The implemented transport policies and the pace of implementing changes seem to be key aspects discouraging citizens from using individual road vehicles in cities
EN
This article examines the link between logistics indicators and economic growth in Kazakhstan in the period 1995-2019. Factors and the causal relationship between the indicators of transport development and economic growth, using the models of total production, demand and vector error correction, are studied. The analysis established specifics of the relationship between indicators of various types of transport and economic growth and their mutual influence, both in terms of directions and the nature of the relationship. A bi-directional cause-and-effect relationship between railway transport infrastructure and economic growth has been identified according to the Granger test. It was found that in a small economy, road and sea transport in the long term will lead to a higher rate of economic growth, and vice versa, economic growth encourages the development of pipeline transport and this in turn, in a one-way direction, stimulates the development of all other types of transport. It was revealed that economic growth in Kazakhstan leads to an increase in demand for transport and logistics services and their infrastructure to a lesser extent than in countries with large economies. To improve the effectiveness of the economy, a differentiated approach to transport policy is recommended depending on the highlighted long-term relationship between the studied parameters. Our research indicates that conditions for road and sea transport in Kazakhstan should be improved to stimulate economic growth. The results of the study can be used as recommendations for developing a long-term transport policy.
11
Content available remote Optymalizacja parkowania na „kopertach” – przykłady holenderskie
PL
Artykuł niniejszy jest poświęcony poprawie efektywności wykorzystania przestrzeni parkingowej przeznaczonej na postój pojazdów osób niepełnosprawnych tzw. miejsc – „kopert”. Autorzy zauważają, że w obszarach o znacznym popycie na parkowanie wyznaczanie „kopert” o obecnie obowiązujących na nich zasadach postoju nie zapewnia ich optymalnego wykorzystywania. Opisują zatem kilka rodzajów rozwiązań podpatrzonych w Holandii – typów oznakowań uelastyczniających zasady parkowania na nich i które mogłyby być stosowane w Polsce.
EN
The paper discusses how to improve the efficiency of using parking areas reserved for handicapped drivers. The authors notice that by following the current regulations the use of the areas is not optimal if the demand for parking spaces is high. Thus a few examples from the Netherlands are presented.
PL
Artykuł stanowi omówienie koncepcji miasta piętnastominutowego. Immobilność i izolacja społeczna wywołana sytuacją pandemiczną była impulsem do poszukiwania nowych zasad organizacji przestrzeni i kierunków rozwoju miast. Jedną z odpowiedzi była koncepcja miasta piętnastominutowego, która zyskała dużą popularność dzięki wskazaniu jej przez władze Paryża. Miasto piętnastominutowe ma stanowić nie tylko najlepszą odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju, ale również w optymalny sposób zapewniać odporność. Artykuł prezentuje ewolucję od idei zaprezentowanej przez w debacie publicznej do koncepcji badawczej. Miasto piętnastominutowe prezentowane jest także w odniesieniu do innych koncepcji urbanistycznych.
EN
The paper discusses the concept of a 15-minute city. The immobility and social isolation caused by the pandemic situation was an impulse to search for new rules of space organization and directions of urban development. One of the answers was the concept of the fifteen-minute city, which gained great popularity due to being adopted by the Paris authorities. A 15-minute city has been seen not only to be the best response to the challenges of sustainable development, but also to be an optimal resilience. The paper presents the evolution of 15-minute city: from the idea presented in the public debate to the research concept. A 15-minute city is also presented in relation to other concepts of urban development.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja miejsca infrastruktury transportowej w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz analiza charakteru i roli tego czynnika w wybranych teoriach rozwoju regionalnego. Pierwsza część pracy opisuje metodę badań oraz wykorzystywane źródła. Część druga zawiera syntetyczny przegląd literatury z zakresu ekonomiki transportu i wskazuje na elementy kluczowe z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz, co za tym idzie, zainteresowania władz publicznych. W części trzeciej opisana jest dyskusja tocząca się wokół oczekiwanej roli inwestycji infrastrukturalnych oraz ich miejsca w wybranych koncepcjach rozwoju regionalnego. Koncentruje się ona wokół dylematu „wyprzedzającego”, bądź „wtórnego” modelu rozbudowy infrastruktury, a także roli tego zagadnienia na tle innych czynników rozwoju regionalnego. Całość zamyka podsumowanie, które zawiera wnioski na temat roli sfery transportu we wspieraniu rozwoju regionów oraz konkluzję, zgodnie z którą infrastruktura transportu stanowi element niezbędny do kreowania dostępności i równolegle wewnętrznego potencjału regionów.
EN
The aim of this paper is to present the place of transport infrastructure in socio-economic development programming and to analyse the nature and role of this factor in selected theories of regional development. The first part of the paper describes the research method and sources used. The second part contains a synthetic review of the literature on transport economics and indicates the key elements from the point of view of socio-economic development and, consequently, the interest of public authorities. The third part describes the discussion on the expected role of infrastructure investments and their place in selected concepts of regional development. It focuses on the dilemma of the “anticipatory” or “secondary” model of infrastructure development and the role of this issue against the background of other regional development factors. The book closes with a conclusion on the role of the transport sphere in supporting regional development and the conclusion that transport infrastructure is an indispensable element in creating accessibility and, in parallel, the internal potential of regions.
EN
The issue of organizing efficient transport with in Europe is one of the areas of the common policy of the European Union, shaped for over 30 years. Poland has been participating in this creative processsince May 1, 2004. The intensity of the development of transport and economy of individual countries that do not only belong to the Community has a significant impact on changes in the European Union's transport policy aimedatimproving the course of pan-European transport corridors. In parallel with the creation of an effective European transport network, the rapid economic development of the regions belonging to the Union, including Poland, is becoming in creasingly important. The aim of the article is to discuss the issue of the development of trans-European transport corridors, which also pass through the territory of Poland, and to present changes in EU policy concerning the shaping of transport infrastructure in Europe, as a result of which a single transport network is to be created in the near future, meeting the communication and economic needs of the countries belonging to the Community.
PL
W artykule wskazano na projekty budowy w Polsce nowych linii kolejowych dużych prędkości, które związane są z koncepcją budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Baranowie pod Warszawą oraz z międzynarodowym projektem linii dużych prędkości Rail Baltica łączącej Kraje Bałtyckie z Europą Zachodnią przez Polskę. Omówiono również genezę projektów kolei dużych prędkości w Polsce, mających swoje źródło w pierwszych pracach studialnych z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W końcowej części artykułu zawarte są uwagi krytyczne odnośnie aktualnych projektów polskiej polityki transportowej w zakresie kolei dużych prędkości związanych z planami budowy CPK.. W szczególności podkreślono zasadność budowy nowej linii KDP Y, zgłaszając jednocześnie kilka istotnych zastrzeżeń, miedzy innymi co do ograniczenia zasięgu nowej linii Y po stronie zachodniej do Pleszewa na kierunku poznańskim i do Wieruszowa na kierunku wrocławskim, zamiast konsekwentnego wprowadzenia tej linii do centrum Poznania i Wrocławia. Ponadto w przypadku podjęcia budowy nowej linii dużych prędkości CMK Północ zgłoszono postulat odmiennego wytrasowania jej przebiegu, ażeby linia ta nie omijała aglomeracji toruńsko - bydgoskiej. Ponadto zgłoszono szereg uwag krytycznych do projektowanych odcinkowo fragmentów linii dużych prędkości.
EN
The article indicates projects for the construction of new high-speed railway lines in Poland, which are related to the concept of building the Central Communication Port (CPK) in Baranów near Warsaw and the international project of the Rail Baltica high-speed line connecting the Baltic States with Western Europe via Poland. The genesis of high-speed rail projects in Poland, having their source in the first studies from the nineties of the last century, was also discussed. The final part of the article contains critical comments on the current projects of Polish transport policy in the field of high-speed rail related to the plans for the construction of the CPK. In particular, the legitimacy of the construction of the new HSR Y line was emphasized, while at the same time several important reservations, including the limitation of the range of the new Y line on the west side to Pleszew in the Poznań direction and to Wieruszów in the Wrocław direction, instead of the consistent introduction of this line to the center of Poznań and Wrocław was raised. Moreover, in the case of starting the construction of a new high-speed line CMK Północ, a postulate was made to route its route differently, so that the line would not bypass the Toruń-Bydgoszcz agglomeration. Additionally, a number of critical remarks were made to the sections of high-speed lines designed in sections.
EN
Purpose: This article discusses the current trends in transport in the European Union, paying special attention to the plan to create a single European transport area, striving to achieve a competitive and resource-efficient transport system. Design/methodology/approach: Using the methods of literature analysis and document analysis, the assumptions of the common transport policy, sustainable development of European transport, applicable legal regulations were analyzed. White Paper on transport in the European Union. Findings: It was agreed that a single European transport area should facilitate the movement of citizens and goods, reduce its costs and ensure the sustainable development of European transport, the main directions of transport policy include revitalization of the railway sector. Research limitations/implications: It has been shown that focusing on the following problems: increasing the competitiveness of railways, including modern technologies in the transport system, introducing a port policy, producing more biofuels, reducing urban traffic and introducing charges for the use of infrastructure are factors for achieving the competitiveness of the European transport system. Practical implications: The practical implications of the presented and analyzed issues are related to IT support for transport, logistics companies, internet technology, internet exchanges and support for IT systems of railway carriers. Trends in the transport of general cargo, road and bulk materials occurring in the EU were pointed out. Advantages and disadvantages of general cargo in transport were pointed out. Social implications: This article considers original that transport enables economic growth and job creation. The development of transport must be sustainable. As a global sector, effective action in this area requires close international cooperation. The Single European Transport Area should facilitate the movement of citizens and goods, reduce its costs and ensure the sustainable development of European transport. Originality/value: The article is addressed primarily to logistics and transport organizers
EN
The issues discussed in this article concern the basic assumptions for the sustainable development of public transport in cities. We discussed the need and direction of changes that occur in public transport that were referred to both users and transport organizers in cities. To this end, we characterized the activities which encourage urban residents to use forms of urban transport and the limitations of commuting via individual transport. The purpose of this article was to determine the main directions and areas of development of public transport in Szczecin. In addition, we also presented the solutions applied in the city transport system aimed at making it sustainable. In addition, an attempt was made to determine the impact of selected solutions on residents’ transport behaviors. The survey research method was used to examine societal opinions and expectations regarding public transport. We also approximated the basic investments that have been implemented to make transport more sustainable and the activities for the development of electromobility. Future research directions on the sustainability of transport in the city, and especially on limiting vehicular traffic, were also discussed.
18
Content available remote Integracyjna polityka transportowa – teoria i praktyka
PL
Dostępność usług transportowych jest jednym z podstawowych warunków realizacji potrzeb bytowych i aktywności społeczno-gospodarczej ludności. Brak dostępu do takich usług nazywane jest wykluczeniem komunikacyjnym. Analizy wskazują, że w Polsce systematycznie zmniejsza się zarówno liczba, jak i długość linii komunikacji autobusowej, głównie autobusowej komunikacji regionalnej. Niewielkie jest także zainteresowanie jednostek samorządów terytorialnych budowaniem wspólnej oferty komunikacji publicznej. Rośnie zarazem wskaźnik motoryzacji. Ważnym warunkiem kształtowania zintegrowanej sieci transportu publicznego jest współpraca: współpraca różnych ośrodków władzy na różnych szczeblach, współpraca władz z przewoźnikami, współpraca z mieszkańcami, umożliwiająca pozyskanie ich opinii. Ważną rolę mogą i powinny odegrać w tym organizacje pozarządowe, które w wielu miejscach w Polsce istnieją i działają, wskazując pożądane i oczekiwane przez ludzi rozwiązania w obszarze transportu, np. przebieg dróg rowerowych czy położenie punktów przesiadkowych, lub wskazując niedociągnięcia i braki infrastruktury.
EN
The availability of transport services is one of the basic conditions for meeting the living needs and socio-economic activity of the population. The lack of access to such services is called a communication exclusion. Analyzes indicate that in Poland, both the number and the length of bus lines, mainly regional bus lines, are systematically decreasing. There is also little interest of local government units in building a common public transport offer. At the same time, the automotive index is rising. An important condition for shaping an integrated public transport network is cooperation: cooperation of various authorities at different levels, cooperation of authorities with carriers, cooperation with residents, enabling them to obtain their opinions. An important role can and should be played by non-governmental organizations that exist and operate in many places in Poland, pointing to the desired and expected solutions in the area of transport, e.g. the course of bicycle routes or the location of transfer points, or pointing to shortcomings and deficiencies in infrastructure.
EN
Sustainable growth is now the foundation of economic growth, especially if the 2020 pandemic prompts the conclusion that the over-exploitation of planet’s goods is ultimately turning against humanity. Despite the climate crisis, Poles are reluctant to give up cars, and city authorities in Poland do not increase the quality and efficiency of public transport. Young people around the world are seen as hope for changing trends. The aim of the article is to verify the hypothesis about greater awareness of young people in Poland about climate change, manifested by mobility habits, compared to the older generation. The hypothesis was verified by a study conducted on a group of 67 students commuting to the university at the age of 21-23 and a group of 45 commuters aged 25-65. The Sustainable Mobility Indicator (SMI) was created for the purposes of the article. The SMI considers daily travels of residents of a large Polish city. With the use of the created indicator, the hypothesis was rejected.
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.