Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 252

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  airport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Air transport, like every economic branch, strives for development. Air traffic is growing dynamically, which means that the natural environment is increasingly being polluted each year. Therefore, entities operating in the air transport sector should care for the environment. One of these entities - airports - introduces many restrictions for aircraft with high CO2 (carbon dioxide) emissions. At the same time, they introduce many ecological activities. Every year, also at the largest Polish airports, managers carry out activities aimed at caring for the environment. The main goal of the article is to evaluate the implementation of ongoing projects related to environmental protection at selected Polish airports. For this purpose, a survey was conducted at Polish airports in March 2020. The main research thesis is that as a result of the development of air traffic, airports will start investing more in innovative solutions related to environmental protection, including solar panels. This issue is extremely important from the point of view of economic, environmental, and corporate social responsibility. The main problems of the environmental policy are areas related to waste, water, and energy management. Some airports take up challenges related to the implementation of innovative solutions, including sustainable energy management. Tasks related to reducing energy consumption and increasing the use of green energy at airports will be of key importance.
EN
This article presents the construction and technical concept for the use of an innovative repair of the airport pavement. It consists in embedding a prefabricated concrete slab in place of the excessively degraded surface of the existing slabs. In addition, the introduced technology of connecting adjacent panels together increases the spatial stiffness of the entire functional element and significantly increases the load-bearing capacity of the pavement. The results of laboratory and field tests presented in the article confirm the effectiveness of the technology used. As a result, the application of the reconstructing technology ensures the safety performance of aircraft operations at airports facilities.
PL
W niniejszym artykule przedstawiona została konstrukcyjno-techniczna koncepcja dotycząca zastosowania nowatorskiej naprawy nawierzchni lotniskowej. Polega ona na wbudowaniu prefabrykowanej płyty betonowej w miejscu nadmiernie zdegradowanej nawierzchni płyt istniejących. Ponadto wprowadzona technologia połączenia ze sobą płyt sąsiednich zwiększa przestrzenną sztywność całego elementu funkcjonalnego oraz znacząco wpływa na wzrost parametru nośności nawierzchni. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i poligonowych potwierdzają skuteczność zastosowanej technologii. W rezultacie stosowanie przedmiotowej technologii napraw zapewnia bezpieczne wykonywanie operacji statków powietrznych na obiektach lotniskowych.
3
Content available Re-use of the 20th century aviation infrastructure
EN
This article explores issues related to the adaptation of former aviation infrastructure. For research purposes, several adaptations of former airports and airplane hangars are selected and presented. Those examples show the importance of this infrastructure in today's urbanized landscape, as well as in history, and thus the social and cultural values it brings. The benefits of the redevelopment of former airport sites are also presented.
PL
W niniejszym artykule poruszone zostają kwestie związane z adaptacjami dawnej infrastruktury lotniskowej. W celach badawczych z grupy opuszczonych lotnisk wybrano i przeanalizowano kilka zaadaptowanych obiektów. Wyselekcjonowane przykłady pozwoliły na przedstawienie istotnej roli XX-wiecznej infrastruktury lotniskowej w dzisiejszym krajobrazie zurbanizowanym oraz jej wartości społeczne i kulturowe. Ukazano również zalety ponownego wykorzystania dawnych terenów lotniczych i znajdujących się tam obiektów.
EN
In the past, it was enough for the airport to have a runway and a modest terminal. The development of air traffic has also increased customer requirements (passengers, airlines, etc.), which has affected the need for airport infrastructure development. Throughout the world, passenger terminals have been built, many of which, according to architectural solutions, represent works of art. The design and functionality are tailored in such a way as to enable longer stay and meet the requirements of passengers and other users. Content and concept offer solutions that airport operators provide for additional revenue. One part of the content and service is offered in passenger terminal buildings, while the other part is provided outside them, whether in or outside the airport. Part of this content is offered by Airport City (AC). AC phenomenon represents the integration of infrastructure, superstructures, information and operations. It represents a part of the Supply Chain (SC) and usually includes facilities such as: passenger terminals, runways and other airport activities such as: ground handling, logistics, office space, shops, hotels, etc. In this paper, authors use a method of systems theory, a modeling method and a comparative method as a general and some specific scientific methods of cognition, to researching the problem to which different AC models and their structure can contribute to the optimal SC flow as its essential part and bring the results of the AC phenomenon as a part of the SC.
5
Content available remote Review of research methods for evaluating passenger level of service at airports
EN
The passenger level of service is a qualitative measure used to relate the quality of passenger services provided by the airport. We may perceive the level of service in correlation with both quantified and unquantified service characteristics. The global IATA Level of Service (LoS) standards are based on the maximum queuing time and space required per passenger for various terminal subsystems. The provided level of service by the airport influences passenger experience and therefore is an essential factor of airport attractiveness for airlines. The level of service is correlated with terminal facilities size, so it is necessary to consider when designing new airports. A decrease of the LoS below acceptable standard triggers operational and physical improvements of existing processes. Moreover, defining the target level of service is necessary to determine terminal capacity and set coordination parameters. This paper discusses the importance of the level of service at airport passenger terminals and presents methods for LoS assessment. Advantages and disadvantages were identified for each method: manual observation, automatic detection, calculation, and simulation. The paper includes recommendations for evaluating the level of service during the airport planning and operations phase.
PL
Poziom obsługi pasażerów w porcie lotniczym jest miarą jakościową usług świadczonych pasażerom przez lotnisko. Może być rozpatrywany w kategoriach kryteriów wymiernych wyrażonych liczbowo, lub niewymiernych będących przede wszystkim subiektywnym odczuciem. IATA wypracowała ogólnoświatowe standardy poziomu obsługi pasażerów w poszczególnych strefach procesowych terminala poprzez parametry maksymalnego czasu oczekiwania w kolejce oraz powierzchni przypadającej na jednego pasażera. Oferowany przez port lotniczy poziom obsługi pasażerów wpływa na zadowolenie podróżnych, a także na atrakcyjność lotniska dla linii lotniczych. Jest bezpośrednio powiązany z wielkością infrastruktury terminalowej, dlatego musi być uwzględniany na etapie projektowania portów lotniczych. Spadek poziomu obsługi sygnalizuje konieczność rozbudowy istniejących stref procesowych lub zmiany stosowanych procedur. Ponadto zdefiniowanie poziomu obsługi pasażerów jest niezbędne do prawidłowego określenia przepustowości terminala i parametrów koordynacyjnych. W artykule przedstawiono istotność zagadnienia poziomu obsługi pasażerów w porcie lotniczym oraz metody wyznaczania poziomu obsługi dla etapów projektowania i eksploatacji lotniska. Wyjaśnione zostały metody obserwacyjne, detekcyjne, kalkulacyjne oraz symulacyjne. Omówiono wady i zalety poszczególnych sposobów określania poziomu obsługi pasażerów w porcie lotniczym oraz sformułowano zalecenia dotyczące ich stosowania.
EN
At present, airports are one of the few transport infrastructure facilities where we can see significant passenger comfort restrictions. In addition to several legal acts regulating precisely the rules of using this form of communication, we also deal with a continuous process of passenger flow management, broadly understood logistics and investment works, which significantly affect the airport's operational readiness. One of the essential elements related to air transport is the need to ensure air operations safety. The requirements and limitations associated with the transporting specific objects and substances and the tools for their detection are quite precisely defined in the applicable legal acts. These activities serve one purpose: to prevent acts of unlawful interference. However, the work indicates another element, perhaps less visible in the entire security control process, but equally crucial for the proper functioning of the security system. It is access control. The work shows the method of access control management in the context of an airport's functioning with many thousands of users. Bearing in mind the need to verify people moving around the airport and immediately react to all kinds of staff and structural rotations that directly affect people's rights to stay in specific airport zones, we can assess airport security level. Notably, the work shows the dependence of the entire airport's safety on managing its single link, which is the airport pass. This article also shows the impact of the automation of the access control management process on work efficiency and the effectiveness in achieving its primary goal, which is to protect the airport against unauthorized entry into the protected area.
EN
Airports play a crucial role in mitigation of seismic-induced disasters, being key elements in rescue operations after an earthquake. Under earthquake loading, various airport compo- nents can be damaged because of the ground shaking. It is well known that seismic ampli- fication of ground motion at the surface is strongly influenced by geotechnical properties of the soil deposits. In this paper, the spatial variability of ground amplification is assessed with reference to an international airport in Northern Italy. Homogeneous zones from a seismic geotechnical viewpoint were identified at the airport and, for each zone, stochastic ground response analyses carried out.
8
Content available remote Reverse logistics as a burden in the context of airport
EN
From the perspective of management, reverse logistics constitutes a certain burden to the functioning of airports. In the light of the State Transport Policy for 2006-2025, the operation of such facilities in a manner that will enable the fulfillment of specific reverse logistics needs without causing threats becomes an important objective of airport security. The focus of reverse logistics is waste flows, and, in addition to returns, reverse logistics also takes into account the protection of natural resources and minimization of pollution. Reverse logistics is characterized by the fact that the direction of the flow of goods that have been partially utilized, but still have a certain value that can be recovered, is opposite to that in a traditional distribution channel. The article focuses on public security from the perspective of environmental threats, on the basis of the results of research studies in waste reverse logistics, at selected Polish civil airports, as a potential risk factor for ground operations in air transport.
PL
Z punktu widzenia zarządzania, logistyka zwrotna stanowi swoiste utrudnienie dla funkcjonowania portów lotniczych. Eksploatacja takich obiektów w sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb logistyki zwrotnej i niepowodujący zagrożeń, w świetle Polityki transportowej państwa na lata 2006–2025 staje się istotnym celem bezpieczeństwa portu lotniczego. Logistyka zwrotna, skupia się na przepływach odpadów, która obok problematyki zwrotów, uwzględnia również ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, które zostały w jakimś stopniu zużyte, lecz posiadają pewną wartość, którą można odzyskać. W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze czynności logistycznych związanych z logistyką zwrotną odpadów na wybranych polskich lotniskach cywilnych jako czynnika potencjalnego ryzyka dla operacji naziemnych transportu lotniczego.
9
Content available remote Analysis of the operation of the ground handling agent in the aspect of safety
EN
The role of the human factor in aviation is a critical element for the safety of flight operations. It is described by methods such as SHELL and BowTie, which propose solutions to minimize the risk of occurrence of aviation events. The work presents the development of these concepts by introducing the method of testing the predisposition of airport staff using a specialized system which is the Polipsychograph - a system dedicated to designing and carrying out psychological tasks testing human mental, cognitive and motor skills in connection with the assessment of his professional capabilities. The work contains the results of 40 tests performed on employees dealing with airport ground handling on a daily basis. Research has shown that the employee's predisposition depends on the quality of work entrusted to him. The paper presents a method of assessing the psychophysical predisposition of an employee allowing him to be directed to work corresponding to his qualifications.
PL
Rola czynnika ludzkiego w lotnictwie stanowi krytyczny element dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Opisują go takie metody jak SHELL oraz BowTie, które proponują rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka występowania zdarzeń lotniczych. Praca przedstawia rozwinięcie tych koncepcji poprzez wprowadzenie metody badania predyspozycji personelu lotniskowego przy użyciu specjalistycznego sytemu, jakim jest Polipsychograf – przeznaczonego do projektowania i przeprowadzania psychologicznych zadań testujących sprawności umysłowe, poznawcze i motoryczne człowieka w związku z oceną jego możliwości zawodowych. Praca zawiera wyniki 40 testów wykonanych na pracownikach zajmujących się na co dzień obsługą naziemną portu lotniczego. Badania wykazały istnienie zależności predyspozycji pracownika od jakości wykonania powierzonej mu pracy. W pracy przedstawiono metodę oceny predyspozycji psychofizycznych pracownika pozwalającą na skierowania go do pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom.
PL
Infrastruktura lotniskowa wpływa na właściwe funkcjonowanie lotniska. Szczególną rolę odgrywa infrastruktura na lotniskach wojskowych. Jest to spowodowane innym, szerszym zakresem funkcji jakie spełnia. Wiele lotnisk wojskowych pomimo gruntownej przebudowy infrastruktury zachowało jej podstawowe rozmieszczenie nie w pełni dostosowane do współczesnych funkcji i zadań logistycznych. W artykule dokonano analizy wpływu rozmieszczenia wybranych elementów infrastruktury lotniskowej na bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu lotniskowego. Analizą objęto również charakterystykę emisji spalin, jaką posiada sprzęt lotniskowy wybranej wojskowej bazy lotniczej. W ramach sformułowanych wniosków podjęto próbę poprawy poziomu emisji spalin eksploatowanego w wojsku sprzętu lotniskowego.
EN
Airport infrastructure affects on proper functioning of the airport. A special role is played by the infrastructure at military airport. This is due to the other wider range of functions it performs. Many military airports despite a thorough reconstruction of infrastructure, have kept its basic layout not fully adapted to modern logistics functions and tasks. This article analyzes the impact of the distribution of selected elements of airport infrastructure on the safety of operation of airport equipment. The analysis also covered the exhaust emission characteristics of the airport equipment of a selected military air base. As a part of the formulated conclusions, an attempt was made to improve the level of exhaust emissions of airport equipment used in the army.
EN
Recently the aviation industry is growing faster than it was forecasted. Polish airport mostly have their origins in early 20th Century, and most of them were constructed for military purposes. Over the time the airports were developed within the given area without anticipating limitations of urban space. Presently, spatial development of most airports is seriously hindered due to dynamic expansion of urban development. It has reached the point where both the airport and the city suffocate each other's territorial expansion. Cohabitation of urban space and airports creates a threat of the phenomenon of spatial disorientation. The present article discusses the problem faced by pilots experiencing spatial disorientation which is a threat to aviation operations safety. In fact, most cases regarding spatial disorientation are provoked by incoherent spatial management and the airport location within the physical space. Conclusions are drawn based on the research carried out where pilots with different backgrounds and levels of experience expressed their opinions on the causes of spatial disorientation related with the location of the airport in the urban area.
PL
Obecnie przemysł lotniczy rozwija się szybciej niż wcześniej prognozowano. Polskie lotniska najczęściej były budowane na początku XX wieku i większość z nich została stworzona do celów wojskowych. Plany lotnisk były opracowane na danym obszarze bez uwzględniania ograniczeń w przestrzeni miejskiej. Obecnie zagospodarowanie przestrzenne większości portów lotniczych jest poważnie utrudnione ze względu na dynamikę ekspansji rozwoju obszarów miejskich. Znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której zarówno lotniska, jak i miasta blokują sobie nawzajem możliwości rozwoju. Współistnienie przestrzeni miejskiej i lotnisk stwarza zagrożenie zjawiskiem dezorientacji przestrzennej. Artykuł omawia ten problem, z którym borykają się często piloci, ponieważ dezorientacja przestrzenna może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Wnioski wyciągane są na podstawie przeprowadzonych badań, w których piloci o różnym pochodzeniu i z różnym poziomem doświadczenia wyrazili swoje opinie na temat przyczyn przestrzennej dezorientacji związanych z lokalizacją lotnisk w obszarach miejskich.
PL
Rozwój lotnictwa wpływa na wzrost ilości pojazdów poruszających się w rejonie portu lotniczego co powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ich kolizji. Dodatkowy system monitorujący ruch naziemny umożliwi kontrolerowi ruchu lotniczego zwiększenie jego świadomości sytuacyjnej. W artykule przedstawiono demonstrator takiego podsystemu. Składa się on z Lokalizatorów - montowanych w każdym pojeździe naziemnym oraz Punktu Centralnego - umieszczonego w wieży kontroli lotów, który odpowiada za wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnego rozmieszczenia pojazdów oraz ich parametrów ruchu. Dane związane z ruchem monitorowanych obiektów pozyskiwane są z systemu GPS a komunikacja pomiędzy Lokalizatorami a Punktem Centralnym odbywa się za pośrednictwem specjalnie w tym celu stworzonej bezprzewodowej sieci lokalnej.
EN
Development of aviation affects the growth of vehicles moving around the airport what increased the likelihood of collisions between them. Additional ground traffic monitoring system will enable an air traffic controller to increase his situational awareness. The article presents the demonstrator of such subsystem, which consist of Locator - mounted on every vehicle moving in the vicinity of the airport and the Central Point - located in the flight control tower, which is responsible for displaying the current location of vehicles and their traffic parameters. Data related to the movement of monitored objects are obtained from the GPS system and communication between the Locators and the Central Point takes place via a specially created wireless local network.
PL
Rozwój lotnictwa wpływa na wzrost ilości pojazdów poruszających się w rejonie portu lotniczego co powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ich kolizji. Dodatkowy system monitorujący ruch naziemny umożliwi kontrolerowi ruchu lotniczego zwiększenie jego świadomości sytuacyjnej. W artykule przedstawiono demonstrator takiego podsystemu. Składa się on z Lokalizatorów – montowanych w każdym pojeździe naziemnym oraz Punktu Centralnego – umieszczonego w wieży kontroli lotów, który odpowiada za wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnego rozmieszczenia pojazdów oraz ich parametrów ruchu. Dane związane z ruchem monitorowanych obiektów pozyskiwane są z systemu GPS a komunikacja pomiędzy Lokalizatorami a Punktem Centralnym odbywa się za pośrednictwem specjalnie w tym celu stworzonej bezprzewodowej sieci lokalnej.
EN
Development of aviation affects the growth of vehicles moving around the airport what increased the likelihood of collisions between them. Additional ground traffic monitoring system will enable an air traffic controller to increase his situational awareness. The article presents the demonstrator of such subsystem, which consist of Locator - mounted on every vehicle moving in the vicinity of the airport and the Central Point - located in the flight control tower, which is responsible for displaying the current location of vehicles and their traffic parameters. Data related to the movement of monitored objects are obtained from the GPS system and communication between the Locators and the Central Point takes place via a specially created wireless local network.
PL
W artykule przedstawiono fazy rozwoju portu lotniczego w Krakowie-Balicach na podstawie wybranych dokumentów planistycznych oraz kolejnych etapów budowy terminali pasażerskich. Ponad 50-letnia historia Kraków Airport pokazuje dynamikę powstawania specyficznych form zabudowy generowanych przez współczesne lotniska, a także potencjał, jaki posiadają w zakresie kształtowania zespołów architektoniczno-urbanistycznych. Pozwala to sformułować pytania badawcze: w jakim kierunku i przy pomocy jakich narzędzi sterować rozwojem lotniska oraz strefy okołolotniskowej, aby właściwie wykorzystać wyraźnie widoczną i rosnącą miastotwórczą rolę Kraków Airport?
EN
The article presents the development phases of the Krakow-Balice airport based on selected planning documents and subsequent stages of construction of passenger terminals. Over 50-year history of Kraków Airport shows the dynamics of the creation of specific forms of buildings generated by modern airports as well as the potential they have in shaping architectural and urban complexes. This allows to formulate research questions: in what direction and with what tools to control the development of the airport and the airport zone in order to properly use the clearly visible and growing city-forming role of Kraków Airport.
16
Content available Operational statistics of Kosice Airport
EN
The main aim of the article is to bring the understanding of operational statistics of airports closer to readers. What is the essence of the execution and what belongs to them. For this article, we chose the Airport Kosice and present its operational statistics in a specific year. In the introduction are some business companies at the airport as well as the airport itself. The number of transported passengers as one of the most basic airport operation services is dealt with in the scheduled and non scheduled passenger transport for the chosen year. Finally, it is connected to the global overtaking operations of Kosice Airport. All of these indicators are graphically displayed for easier comprehension for the reader, the portions of the transported passengers for each selected transport segment.
PL
Jednym z ciekawszych rozwiązań skomunikowania miasta z portem lotniczym jest przykład Tallina, gdzie wykorzystano, oddaną w 2017 r. do eksploatacji, linię tramwajową. Linia ta jest elementem miejskiego systemu transportowego, zapewniając dogodne połączenie lotniska z miastem przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji i krótkim czasie jej realizacji. W artykule zaprezentowano parametry techniczne i eksplo-atacyjne linii tramwajowej łączącej centrum miasta z portem lotniczym.
EN
The article describes a tramway line connecting airport with the City Tal-linn. There is present history of the project, technical parameters of line, its cost and information about vehicles. The purpose of the article is giving the reader knowledge about not very expensive solution in the field of service an intermediate-sized airport located in a nearby distance from the city center.
18
Content available Porty lotnicze w Polsce i ich obsługa transportowa
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów obsługi transportowej portów lotniczych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na ich obsługę transportem kolejowym. Przedstawiono informacje szczegółowe dotyczące linii dojazdowych do portów, a także istniejące rozwiązania komunikacyjne z wykorzystaniem drogowych środków transportu publicznego. Dla każdego portu lotniczego obsługiwanego połączeniem kolejowym załączona jest mapa układu linii kolejowych.
EN
The purpose of this article is to present ways of transport service of airports in Poland. Special attention was paid to their service using the railway line. Detailed information on airport access were presented also including public bus transport. For each airport serviced by railway a map of the line layout was included.
19
Content available remote Abandoned heritage – the first European airports
EN
Due to the development of air transport and urban expansion, the locations of pre-war airports were often changed. The question of the fate of the abandoned airports and their entire infrastructure arose. This article looks at the issue of derelict, pre-war airfields. Examples of airports which were successfully adapted as well as the ones which were abandoned and closed yet but equally important in historical context are shown. In this paper, alternative possibilities for using the former civil airports which allowed memory of important, historical events to be honoured are shown as well as benefits of their preservation are presented.
PL
W związku z rozwojem transportu lotniczego oraz ekspansji urbanistycznej lokalizacja przedwojennych portów lotniczych często ulegała zmianie. Rodzi się pytanie: jaki los spotkał opuszczone lotniska i ich całą infrastrukturę? Niniejszy artykuł porusza kwestię opuszczonych przedwojennych lotnisk. Przedstawione zostają przykłady udanych adaptacji ww. portów lotniczych, jak również tych niszczejących, ale niemniej istotnych w kontekście historycznym. W artykule zostają ukazane alternatywne możliwości wykorzystania dawnych cywilnych lotnisk, dzięki którym stało się możliwe uhonorowanie pamięci po ważnych wydarzeniach historycznych. Przedstawione także zostały korzyści płynące z działań mających na celu zachowanie tych miejsc.
EN
Objectives: The authors determined the following aim of this article: identifying threats generated by air terrorism as well as characterizing the forms, methods, and manners. Methods: Authors used theoretical methods of research. The article presents research findings with regard to the organization and operation of security systems in civil air transport. At the article, the authors focused on air terrorism and security system in the airport. Results: The presented results of the study are not limited only to the theoretical aspects of terrorism. Authors also characterize organizational and technical undertakings that have already been implemented into security systems in aviation by national and intergovernmental institutions, responsible for its protection. Conclusions: Regardless of the form of air terrorism and applied means, an important issue is a fact that every attempt to intercept an aerial asset is attractive for terrorists, due to the fact that each time it causes not only damage or destruction of the machine itself and the death of passengers, but it is also a real threat to airport infrastructure, installations and urban residents. In addition, the events are accompanied by high-profile media coverage.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.