Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Magnetic field strength sensor
EN
In this paper a new kind of sensor for magnetic field strength measurement in soft materials by direct method has been presented. The sensor consists of induction coil and ferromagnetic electrodes. Its construction makes possible to measure the magnetic field strength directly at the sample surface. The principle of operation and construction of sensor were provided. Also, preliminary experimental study of the sensor was presented. The values of strength of magnetic field measured by the sensor were compared with the values obtained by means of Epstein frame. The obtained results showed that designed magnetic field strength sensor is adequate to test electrical steel.
PL
W artykule przedstawiono nowy rodzaj czujnika do pomiaru natężenia pola magnetycznego materiałów magnetycznie miękkich metodą bezpośrednią. Czujnik składa się z cewki indukcyjnej i elektrod ferromagnetycznych. Jego konstrukcja umożliwia pomiar natężenia pola magnetycznego bezpośrednio na powierzchni próbki. Przedstawiono zasadę działania i budowy czujnika oraz wyniki badań wstępnych. Wartości natężenia pola magnetycznego mierzone przez czujnik porównano z wartościami uzyskanymi za pomocą ramy Epsteina. Uzyskane wyniki wykazały, że zaprojektowany czujnik pola magnetycznego jest odpowiedni do badań blach elektrotechnicznych.
PL
W artykule, na podstawie dokonanego przeglądu literatury, przedstawiono istniejące problemy pomiaru natężenia pola magnetycznego metodą pośrednią i bezpośrednią w blachach elektrotech-nicznych oraz próby ich rozwiązania. Opisano czujniki składowej natężenia pola magnetycznego stosowane najczęściej do pomiaru natężenia pola magnetycznego w blachach elektrotechnicznych.
EN
The paper presents, based on a review of relevant literature, the existing problems of magnetic field strength measurements of electrical steel sheets by means of the indirect and direct methods. It also describes some attempts to solve these problems. The magnetic field strength sensors most widely used for testing electrical steel sheets are also discussed.
PL
Przedstawiono stan obecny i podstawowe trendy dotyczące polskiego przemysłu elektrotechnicznego oraz wyniki za ostatnie lata wraz z aktualnymi problemami rozwojowymi.
EN
The paper presents present state and basic trends in Polish electrotechnical industry, last years results and current problems of development.
4
Content available remote Local magnetisation of a grain-oriented electrical steel sheet
EN
In the paper, the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its was discussed. Also, experimental results of local magnetisation distribution of the grain-oriented electrical steel sheets area with different width magnetised asymmetrically from one of its surfaces were shown.
PL
W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych wykrojów blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiaru rozkładu indukcji na orientowanych blachach elektrotechnicznych o różnej szerokości.
PL
W artykule przedstawiono stan obecny i podstawowe trendy dotyczące polskiego przemysłu elektrotechnicznego, który został zapoczątkowany u schyłku XIX w., czyli jeszcze pod zaborami. Przedstawiono wyniki za ostatnie lata oraz aktualne problemy rozwojowe. Tę gałąź przemysłu można nazwać gałęzią sukcesu, bowiem elektrotechnika ma - jeśli nie bezpośredni to pośredni - wpływ na prawie wszystkie dziedziny życia i gospodarki i rozwija się nadal dynamicznie.
EN
In this paper we present some different types of ideal convergence/divergence and of ideal continuity for Riesz space-valued functions, and prove some basic properties and comparison results. We investigate the relations among different modes of ideal continuity and present a characterization of the (AP)-property for ideals of an abstract set Λ. Finally we pose some open problems.
7
Content available remote The study of magnetic domain development in shielding films using MFM technique
EN
In the article we’ve described results of the research aimed on recognition magnetic domain structures of thin magnetic film that can be used as a shield. By correlating magnetic domain structures with macroscopic properties of the film, we can implement a new approach, where the large group of small samples is used to select limited group of large samples in order to perform final tests and select the solution suitable for mass production.
PL
W artykule zostały opisane wyniki badań mających na celu wskazanie możliwości zastosowania mikroskopii sił magnetycznych w opisywaniu cienkich warstw magnetycznych, stosowanych w ekranowaniu pola elektromagnetycznego.
8
Content available remote Density topology generated by the convergence everywhere except for a finite set
EN
In this paper we shall study a density-type topology generated by the convergence everywhere except for a finite set similarly as the classical density topology is generated by the convergence in measure. Among others it is shown that the set of finite density points of a measurable set need not be measurable.
9
Content available Właściwości magnetyczne wybranych nanokompozytów
PL
W pracy scharakteryzowano właściwości magnetyczne rdzeni z nowoczesnych nanokompozytów. Aproksymowano zależność energii traconej podczas cyklu przemagnesowania w funkcji częstotliwości. Energia związana z prądami wirowymi generowanymi w różnych skalach czasowo-przestrzennych została opisana za pomocą prawa potęgowego o ułamkowym wykładniku.
EN
Magnetic properties of cores made of modern nanocomposites have been characterized in the paper. The dependence of energy dissipated per cycle as function of frequency has been approximated. Energy term related to eddy currents generated in different time-spatial scales has been described usin a power law with a fractional exponent.
PL
Cienkie warstwy NiFe są powszechnie wykorzystywane jako magnetyczne nośniki danych oraz czujniki. Szczególnie znany jest stop Ni83Fe17. Jedną z najpowszechniej wykorzystywanych metod otrzymywania cienkich warstw magnetycznych jest rozpylanie magnetronowe. Fizyczne i elektryczne właściwości cienkich warstw silnie zależą od wielu czynników, takich jak struktura krystalograficzna, orientacja, skład oraz rodzaj podłoża na którym warstwa została osadzona. Ponadto, w przypadku warstw magnetycznych, ich właściwości magnetyczne są określane poprzez magnetyczną strukturę domenową. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu poznanie korelacji pomiędzy grubością, a magnetyczną strukturą domenową cienkich warstw NiFe. W celu uzyskania ilościowego opisu uzyskanych wyników, z powodzeniem zastosowano algorytmy przeznaczone do analizy parametrów topografii.
EN
NiFe alloy thin films are commonly used in the area of memory devices for computers, magnetic recording media, sensor industry and microelectromechanical systems. In particular, Permalloy (Ni83Fe17) is well known group of thin films, because of its high magnetic saturation, low coercivity and low magnetization. One of the methods of providing high quality soft magnetic thin films is magnetron sputtering. Physical and electrical properties of thin films strongly depend on many parameters such as crystallographic structure, orientation, composition or the type of substrate. In addition, in the case of magnetic layers, their magnetic properties are determined by obtaining domain structure. In the article we’ve described results of the research aimed on recognition of correlation of film thickness and magnetic domain structures. In order to obtain quantitative description of obtained results, we’ve successfully applied algorithms designed for topography parameters determination.
EN
The influence of densification temperature and the size of powder particles on magnetization of remanence Jr, coercivity JHc of hot-densified Nd-Fe-B magnets made of MQP-A quenched ribbons was investigated. A connection between magnetic properties, parameters of production process and microstructure of the magnet was confirmed. It was found that the remanence of isotropic magnet depends on temperature of hot densification process but is practically independent of the size of powder particles. On the other hand, the temperature of hot densification process and the size of powder particles have a substantial influence on coercivity.
EN
The classical Lebesgue density theorem says that almost each point of a measurable set A is a density point of A. It is well known that the density point of a measurable set A can be described in terms of the convergence in measure of a sequence of characteristic functions of sets similar to A. In this note it is shown that in the Lebesgue density theorem the convergence in measure cannot be replaced by the convergence almost everywhere.
13
EN
The paper presents an anisotropy model of magnetic properties based on the concept of coenergy. The proposed model is veriffied for chosen grades of grain-oriented electrical steel. It is shown, that it is possible to predict magnetization curves for arbitrary values of angle ∝ on the basis of easurements, made in two directions of sample.
PL
W artykule przedstawiono model anizotropii właściwości magnetycznych oparty o koncepcję ko-energii. Zaproponowany model został zweryfikowany dla orientowanych blach elektrotechnicznych o wybranych grubościach. Wykazano możliwość uzyskania pętli histerezy dla dowolnego kąta a wycięcia próbki, w oparciu o pomiary wykonane wyłącznie w dwóch kierunkach.
14
Content available remote Instytut Elektrotechniki 1946-2011. 65 lat dla polskiej elektrotechniki
PL
65 lat działalności Instytutu Elektrotechniki, największej w Polsce bazy naukowo-badawczej w zakresie elektrotechniki. Zmieniające się w różnych etapach tego okresu stawiane przed Instytutem zadania i wyzwania wynikające z bieżących i perspektywicznych potrzeb gospodarki narodowej. Zmieniające się jednocześnie możliwości i uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne realizacji tych zadań. Ważniejsze prace naukowobadawcze i rozwojowe zrealizowane w Instytucie w kolejnych okresach jego działalności. Perspektywy dotyczące działalności Instytutu Elektrotechniki w nadchodzących latach w świetle m.in. nowych przepisów reformujących polską naukę.
EN
65 years of activity of the Electrotechnical Institute, the greatest in Poland scientific-research basis in the range of electrotechnics. The changing in the various stages of that period tasks and challenges posed before the Institute, resulting from the current and perspective needs of the national economy. Varying at the same time possibilities and internal and external realization conditions of those assignments. The more important scientific-research and development works realized at the Institute during the successive periods of its activity. Perspectives concerning the activity of the Electrotechnical Institute in the coming years in the light of among athers the new regulations reforming the Polish science.
15
EN
The paper presents a formula useful for prediction of loss density in soft magnetic materials, which takes into account multi-scale energy dissipation. A universal phenomenological P(Bm, f) relationship is used for loss prediction in chosen soft magnetic materials. A bootstrap method is used to generate additional data points, what makes it possible to increase the prediction accuracy. A substantial accuracy improvement for estimated model parameters is obtained in the case, when additional data points are taken into account. The proposed description could be useful both for device designers and researchers involved in computational electromagnetism.
16
Content available remote Wyznaczanie gęstości mocy czynnej metodą planimetrowania pętli histerezy
PL
Pokazano, że dla wyznaczenia gęstości mocy czynnej w próbce blachy elektrotechnicznej metodą planimetrowania pętli histerezy nie jest konieczny pomiar wartości chwilowych w równych odstępach fazowych. Nie jest również konieczne, aby odstępy fazowe dokładnie wypełniały okres. Te właściwości powodują, że metoda nadaje się do wyznaczania mocy próbek w zakresie dużych wartości chwilowych prądu magnesującego.
EN
It was shown that the measurement of instantaneous values in equal time intervals is not necessary to determine an active power density in electrical steel by means of hysteresis loop area planimetry. It is not also necessary accuracy filling of period by intervals between samples, These properties makes this method appropriate for determining of samples power in the range of high instantaneous values of magnetizing current.
17
Content available remote Statyczna metoda badania właściwości magnetycznych walcowych próbek magnesów
PL
Przedstawiono metodę badania właściwości magnetycznych próbek magnesów za pomocą zmierzonej indukcji pola zewnętrznego wytworzonego między biegunami elektromagnesu, zmierzonej indukcji w szczelinie nad powierzchnią próbki oraz obliczonych wartości natężenia pola odmagnesowującego. Pokazano, że tą metodą można badać również próbki magnesów o dużej koercji.
EN
A method of magnets characterization on the base of measurement of induction of external magnetic field generated between electromagnet poles and induction in the gap over sample surface and calculation of demagnetizing magnetic field strength was presented in this paper. It was shown that this method is also appropriate for magnets with high coercivity.
18
Content available remote Poprawa dokładności predykcji strat energii w materiałach magnetycznych
PL
W pracy przedstawiono statystyczny algorytm pozwalający na uzupełnienie danych pomiarowych, które są wykorzystywane w opisie zależności stratności w funkcji indukcji magnetycznej i częstotliwości. Zależności takie, podawane niekiedy przez producentów materiałów magnetycznych, są przydatne dla celów projektowych elementów indukcyjnych urządzeń elektrycznych. W pracy wykazano, że uzupełnienie danych pomiarowych o statystycznie wygenerowane dane pozwala na obniżenie błędu estymacji takiej zależności. Wielkość tego błędu przekłada się na przewymiarowanie rdzeni magnetycznych w urządzeniu elektrycznym, co pociąga za sobą niepotrzebne koszty Abstract. In the paper a statistical algorithm, which allows us to supplement the measurement data, used in the descriptions.
EN
In the paper a statistical algorithm, which allows us to supplement the measurement data, used in the descriptions of the dependencies of loss densities on flux density and frequency. These dependencies, given sometimes by the producers of electrical steel, are useful for purposes of design of inductive components in electric devices. In the paper it was proved, that supplementing of measurement data with statistically generated ones allows us to diminish the estimation error concerning the predicted dependence. The error quantity is relevant when over-dimensioning of magnetic cores in electric devices is concerned, which could incur unnecessary costs
PL
Cienkie warstwy NiFe otrzymano na szkle kwarcowym za pomocą impulsowego rozpylania magnetronowego. Proces nakładania prowadzono przy stałej mocy (550 W) i różnym ciśnieniu gazu roboczego (0,4, 1,0, 4,0 Pa). Zbadano strukturę domenową otrzymanych warstw za pomocą mikroskopii sił magnetycznych (MFM). Grubość powłok zawierała się w przedziale od 80 do 150 nm.
EN
NiFe thin films deposited onto Si substrate at room temperature via impulse magnetron sputtering. Magnetron deposition was carried out in sputtering power 550 W and different argon pressure (0.4, 1.0, 4.0 Pa). The ferromagnetic layers thicknesses were 80, 150 and 120 nm respectively. The samples were characterized by X-Ray diffraction. Effect of sputtering parameters on domain structure, as explored by magnetic force microscopy (MFM), was focused. The investigation showed a variety of magnetic domain microstructures
20
Content available remote Development of the Electrical Industry in Poland
EN
The paper presents the history, the present state and the basic trends of the Polish electrical industry which was initiated towards the close of the XIX century, i.e. still at the time of the partitions of Poland. In the period of over 100 years the industry was many times transformed, not only with respect of participation in the national industry but first of all with respect of its internal structure. All in all, this branch of industry can be called a success, because the electrical engineering influences – if not in a direct way then in an indirect way – almost all areas of life and economy.
PL
W artykule przedstawiono historię, stan obecny i podstawowe trendy dotyczące polskiego przemysłu elektrotechnicznego, który został zapoczątkowany u schyłku XIX w., czyli jeszcze pod zaborami. W okresie przeszło 100 lat dokonało się jego wielokrotne przeobrażenie nie tylko pod względem udziału w krajowym przemyśle, ale przede wszystkim pod względem jego wewnętrznej struktury. Summa summarum tę gałąź przemysłu można nazwać gałęzią sukcesu, bowiem elektrotechnika ma — jeśli nie bezpośredni to pośredni — wpływ na prawie wszystkie dziedziny życia i gospodarki.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.