Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza matematyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wspomnienia. Krzysztof Gawędzki (1947 - 2022)
EN
One of the most prominent mathematical physicists and my friend, Krzysztof Gawędzki, passed away 21 January 2022.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników weryfikacji efektów kształcenia w latach 2015-2021 w kontekście dyskusji na temat kierunków rozwoju dydaktyki matematyki na poziomie akademickim. Przedstawione wyniki dotyczą rozumienia przez studentów wybranych pojęć analizy matematycznej i ich użycia w analizie zjawisk ekonomiczno-społecznych. Przedstawione zostaną zastosowane metody i sformułowane wnioski związane z aktualnymi warunkami organizacyjno-dydaktycznymi oraz problemami wnikającymi z nauczania matematyki w szkołach średnich.
EN
The aim of the article is to present the results of the verification of the learning outcomes in 2015-2021 in the context of the discussion on the directions of development of mathematics didactics at the academic level. The presented results concern students' understanding of selected concepts of mathematical analysis and their use in the analysis of economic and social phenomena. The methods used and conclusions related to the current organizational and didactic conditions as well as problems related to teaching mathematics in secondary schools will be presented.
3
Content available remote Recenzja. Język, którym mówi Bóg
PL
Analiza matematyczna, czyli rachunek różniczkowy i całkowy (po angielsku po prostu calculus) jest naszym narzędziem na co dzień. Trudno byłoby znaleźć roboczy dzień w życiu fizyka teoretyka, w którym nie musiałby czegoś zróżniczkować albo scałkować. Wielu z nas przez lata wkładało innym do głowy zasady obliczania różniczek i całek. Czy można jeszcze z podręczników analizy wyczytać coś odświeżającego? Jeżeli mamy co do tego wątpliwości, to weźmy do ręki książkę Stevena Strogatza „Potęga nieskończoności.”
EN
The paper presents research in the field of underwater wet cutting with the use of flux-cored wires in order to improve the quality and performance. The research has resulted into the development of gas and slag systems for flux-cored wires and determination of , optimal parameters for cutting stability and quality. The underwater wet cutting mechanism is a cyclical process with the formation of periodic keyholes in metal, and it consists of operating and idle cycles. Efficiency of the cutting process can be determined by analyzing cycle times, welding current, voltage, power and a number of short circuits. To assess the stability and efficiency of the underwater wet cutting process, the authors have developed the method for analyzing oscillograms to calculate the probability density of current, voltage and power. To determine the quality of cutting, the authors have provided a criterion based on the ratio of the voltage probability density in the idle and operating cycles.
EN
The article presents a multiple model using the multiple correspondence analysis MCA in the task of intelligent transport management. It is an exploratory technique of quality data analysis which facilitates graphic presentation of variables in low dimensional space. The model using multiple correspondence analysis looms relatively easily interpretable results. The article will present a data reduction technique. MCA is the method of co-occurrence of categories of variables which are measurable on a nominal scale. Graphic development of variables and determination of the relations among them will also be presented. Thus making it possible to obtain a map of points using the multiple correspondence analysis and identification of occurring concentrations of categories of variables which support use of telematic tools in intelligent transport management.
EN
In the article the construction of a modular mobile overcrossing is offered. Calculation of its constructive elements is performed and the optimum length of one module is determined. The purpose is the development of the technique and calculation for the new construction of a mobile bridge overcrossing intended for reduction of traffic jams. Methods: The methods uses are mathematical analysis, method of finite elements, method of finite differences, and analytical method of relocation. Dependencies for determination of the optimum length of the module of bridge overcrossing are identified. The calculation of the constructive-orthotropic plate for the carriageway of the bridge overcrossing using numerical methods of finite differences and finite elements is performed; the reliability of results is confirmed with coincidence of deflection values. The solution matrix of the method of finite differences developed in this work allows calculation of arbitrary plates with a wide variety of geometrical sizes, and also for different values of flexural stiffness properties of the plate and reinforcing elements. The calculation of the spatial frame of the bridge overcrossing is performed by the precise analytical method of relocation taking into account the bend and torsion of its elements.
7
Content available remote Zarys dziejów recepcji i rozwoju analizy matematycznej w Polsce
EN
Mathematics in Poland had good names in medieval times and in the first two centuries of modern times, e.g. Vitello, Copernicus, Broscius, Kochanski. Since mid-XVII c., however, there begun a decline of the Polish-Lithuanian state and its culture which led to the loss of sovereignty and to partitions 1795–1918. On the other hand, it was a time of Newton and Leibniz who invented calculus and of their followers, the time of its fast development in XVIII and XIX centuries and the emergence of its many new branches, the totality of which is called mathematical analysis. That development was followed in Poland with a large delay and for a long time it resembled a pursuit after a fast running train. In spite of a long run, the pursuit eventually proved successful. The article traces its history since the translation of Bézout’s extensive manual by Jakubowski (1781), soon followed by other translations from French, accompanied by the emerging Polish terminology related to higher mathematics. In consequence, the level of authority of Polish mathematicians concerning the area of higher mathematics was gradually increasing. The first Polish manual of mathematical analysis appeared in 1822 (Buchowski), then there were other ones, and the number of research papers in the area, predominantly concerning differential equations, grew as well. Near the end of the XIXth century some of those papers gained a high status and became widely known, e.g. some by Sochocki (analytic functions), Zaremba (differential equations), Żorawski (Lie groups). The number of Polish mathematicians and books in Polish grew, and in the last decade of XIX c. there appeared Polish mathematical journals. In 1918 there was a wave of a common enthusiasm upon regaining independence. Polish mathematicians have used the opportunity and soon there appeared mathematical schools in Warsaw and in Lvov, centered upon “the theory of sets and its applications”. However, the choice of such a main area of interest meant a conscious neglect of mathematical analysis. Nevertheless, an interest in the latter, although for the time being in the shadow of flourishing schools, has not been altogether abandoned. And when, after War World II, the center of gravity of common mathematics has moved away from the main subjects of the Polish school, it was precisely mathematical analysis which allowed Polish mathematicians to keep abreast. Nowadays Polish mathematics has many areas of interest, including domains of modern mathematical analysis, and in most of them its high level is confirmed by an international cooperation.
EN
In this paper we intoduce a new integral operator as the convolution of the Noor and Salagean integral operators. With this integral operator we define the class CNS(α), where α ϵ [0,1) and we study some properties of this class.
PL
W artykule omówiono analizę matematyczną wpływu sygnału szerokopasmowego na poprawne funkcjonowanie odbiornika nawigacji satelitarnej GNSS znajdującego się na wyposażeniu bezzałogowego statku powietrznego BSP. Zaprezentowane w artykule modele matematyczne poddano badaniom symulacyjnym, a uzyskane na tym etapie wyniki zaprezentowano w postaci charakterystyk szumowych (BER). Jakkolwiek przedstawione w referacie wyniki odnoszą się do konkretnego odbiornika GNSS, stąd mogą się one różnić w zależności o rodzajów radiowych urządzeń nawigacyjnych.
EN
The article discusses the mathematical analysis of the impact of broadband signal on the proper functioning of the GNSS receiver located supplied unmanned aircraft BSP. Presented in this paper mathematical models were tested simulation, and from this step results presented in the form of noise characteristics (BER). Although the results presented in this paper relate to specific GNSS receiver, so they can vary depending on the type of radio navigation equipment.
10
Content available remote Badania teoretyczne i konstrukcja łożyskowania gazowego wrzeciona szlifierskiego
PL
W artykule zaprezentowano nową konstrukcję łożyska gazostatycznego. Łożysko powstało na podstawie analizy istniejących konstrukcji, jednak ma prostszą budowę. W drugiej części artykułu zaprezentowano metodę obliczeń i wyniki analizy matematycznej łożyska.
EN
The article presents a new gasostatic bearing design. Bearing was established on the basis of existing structures, but has a simpler design. In the second part of the article the calculation method and the results of mathematical analysis have been presented.
PL
Często w celu wyznaczenia amplitudy i fazy pewnej harmonicznej sygnału próbkowanego przetwornikiem A/C korzysta się z DFT. Dokładność pomiaru wyznacza się numerycznie stosując metodę Monte-Carlo przy założeniu, że próbki nie są skorelowane między sobą. Założenie to jest błędne, gdy próbkuje się sygnał sinusoidalny. W artykule zostanie wyznaczony zbioru sygnałów sinusoidalnych, na podstawie którego można wyznaczyć amplitudę i fazę sygnału mono-harmonicznego próbkowanego. Przeprowadzono badania dokładności transformaty DFT.
EN
Signals probed with finite resolution ADC's are affected by quantization errors. If we assume that value of each probe is uncorrelated with the value of each other probe then we may assess the accuracy of the first harmonic determined by DFT using Monte-Carlo method [1]. But if we probe a sinusoidal signal it is an incorrect assumption. In the paper we analyze the set of the sinusoidal signals that are inevitably connected with acquired single harmonic signal probes. In the Figure 1 we can see that the set of probes may be generated by a few different signals. We prove that set of signals that give the same set of the probes represents a non-fragmented surface on the amplitude and phase angle plane (Fig. 2). Secondly we determine the set of signals for the specified set of probes D3 acquired by the simulated ADC. We construct function F represented by equation (9) which consists of the function which block diagram is presented in the Fig. 3. This function F is discrete so statistical methods must be used to determine the set of signals (A, φ) which give the maximal value [2]. Final shape of the set is given on the Fig. 5. Some experiment was conducted to check the accuracy of the DFT algorithm. The Figure 6 represent values of amplitudes acquired by DFT (triangles), amplitudes from the computed sets (dots) against number of acquired probes of the 1 V sinusoidal signal. The error bars corresponds to the extreme amplitudes (Fig. 6) in the set. The results differ, because DFT computes parameters of the first harmonic of the probes which only approximately represents the input signal. This method with modifications may be applied to the multi-harmonic signals. Keywords: signal sampling, ADC, periodic signal, amplitude and phase angle, mathematical analysis, DFT.
PL
Inspiracją do napisania artykułu było zainteresowanie autorów szybkim rozwojem w ostatnich latach zastosowania rachunku róŜniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów w róŜnych dziedzinach nauki i techniki. Artykuł przedstawia historię rozwoju i obecny stanu wiedzy nt. stosowania tego rachunku. Podano definicję Riemanna-Liouville'a pochodnych rzędu ułamkowej, definicję Caputo pochodnej ułamkowej oraz definicję Grunwalda-Letnikova pochodnej rzędów niecałkowitych. Wskazano na zalety i wady rachunku niecałkowitego rzędu.
EN
An inspiration for this paper was its author’s interest in the latest rapid development of the use of fractional calculus in different areas of science. The paper outlines the history of the development and the present state of research concerning the use of fractional calculus in different sciences. Important definitions are given: the Riemann-Liouville definition of fractional order derivatives, the Caputo’s definition of the fractional derivative and the Grünwald-Letnikov definition of the derivative in fractional calculus as well as the notation of the operator, continuous fractional transmittance. The advantages and disadvantages of fractional calculus in modelling dynamic elements were also indicated. Dynamic development of recent research into the use of fractional calculus for the dynamic system analysis encouraged the authors of this paper to attempt the use of it for the analysis and modelling in dynamic measurements.
13
Content available Mathematical Analysis for a New Tennis Ball Launcher
EN
The paper presents the mathematical analysis for the design of a new tennis ball launcher in order to assess the possibilities for its technical implementation. First, traditional launchers are described. Next, several new requirements improving training possibilities of such machines are suggested. The motion equation of the flying tennis ball is formulated and numerically solved. This makes it possible to analyze the trajectories of the ball for different initial conditions: elevation and heading angles, as well as the rollers angle. Then, the mathematical analysis of the launcher with two counter rotating rollers is presented. Stiffness (Young's) modulus and friction coefficients for the typical tennis ball have been determined ex-perimentally. Based on these, initial conditions for the throw have been found: rotating speeds of the rollers and powers of the driving motors.
EN
Professor Igor Kluvánek had developed a unique course of calculus (mathematical analysis) to teach students the differential and integral calculus. In the present paper, this concept is briefly outlined. The notion of derivative is introduced via continuity. The definition of integral given in this article applies an idea of Archimedes.
EN
The article presents the results of the work of contactless fractional-horsepower motor (micromotor) with excitation from constant magnets, which can be used in MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). These MEMS are used in Medicine, flaw detection, military equipment and in microrobots of different usage. Also article presents the results of mathematics Simulation of magnetic field in work zone of micromotor and the analysis of the basic datas and characteristics of experimental Sample with electronic device System control. The Sample of micromotor is made in the form of glass body with the usage of technology of making slim multi capillary glass tubes. The rotor of micromotor is made in the form cylinderic constant magnet from FeNdBr material. Basic datas: lengt – 6 mm; outside diameter - 2,5 mm; the number of phase - 3; rotation rates - 9600 rpm; stress (voltage, tension) - 0,5 V. Electronic unit (block) with microprocessor device realizes the work of micromotor in sensorless regime and allows to control the rotation speed in the rotation speed in the range 1:1000. The results of theoretical research agree with experimental datas, received in the process of experimental micromotor Sample.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pracy dotyczącej bezstykowego silnika o mocy ułamkowej (mikrosilnika) ze wzbudzeniem od magnesów trwałych, który może być użyty w MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems). MEMSy stosowane są w medycynie, detekcji wad, wyposażeniu wojskowym i różnych mikrorobotach. Praca przedstawia również wyniki matematycznej symulacji pola magnetycznego w strefie pracy mikrosilnika i analizę podstawowych danych i charakterystyk eksperymentalnego egzemplarza próbnego ze sterowaniem elektronicznym. Próbny egzemplarz jest wykonany w postaci korpusu ze szkła z użyciem technologii cienkich, multi - kapilarnych rurek szklanych. Wirnik mikrosilnika jest wykonany w postaci cylindrycznego magnesu trwałego wykonanego z FeNdBr. Podstawowe dane: długość – 6 mm, średnica zewnętrzna - 2,5 mm, liczba faz - 3, prędkość obrotowa - 9600 obr/min, napięcie - 0,5 V. Jednostka elektroniczna (blok) z mikroprocesorem realizuje pracę mikrosilnika w reżymie bezczujnikowym i pozwala sterować prędkość obrotową w zakresie 1:1000. Wyniki badań teoretycznych zgadzają się z danymi doświadczalnymi uzyskanymi w pracy eksperymentalnej mikrosilnika próbnego.
PL
Poniższy referat przedstawia możliwość wykorzystania komputerowej analizy matematycznej do badania układów przepięciowych w sieciach niskiego napięcia. Autor przedstawia krótkie wprowadzenie w tematykę różnych układów zasilających i związanych z tym różnic w sposobie ochrony zasilanych urządzeń. Zaprezentowany został przykładowy model układu umożliwiającego przeprowadzenie analizy zagrożenia przepięciowego typowego zasilacza komputerowego.
EN
Presented below article contains information about possibility of using computer based mathematical analysis to investigate overvoltage protection systems mounted in low voltage installations. Author presented a short introduction into the subject of overvoltage protection in various types of low voltage power supply systems. Next, the practicable model used to analysis overvoltage hazard for typical computer feeder is presented.
EN
The notion of the least upper bound (the greatest lower bound) of a subset of real numbers is discussed from different points of view and some difficulties of this notion are presented.
18
Content available remote About definition of a periodic function
EN
In this paper we consider various definitions of a periodic function and establish connections between them, in particular, we prove equivalence of some of them. In papers and textbooks one can find different definitions of a periodic function. This raises the question which of them are equivalent.
19
Content available remote About definition of a periodic function
EN
In this paper we consider various definitions of a periodic function and establish connections between them, in particular, we prove equivalence of some of them. In papers and textbooks one can find different definitions of a periodic function. This raises the question which of them are equivalent.
20
Content available O wpływie zużycia na dynamikę tłumika drgań
PL
W pracy zaproponowano i dokonano analizy modelu matematycznego dynamicznego tłumika drgań z tarciem suchym z uwzględnieniem zjawiska zużycia materiału trących się, ciał. W szczególności oszacowano wpływ parametrów zużycia na charakter ruchu okresowego badanego układu w oparciu o rozwiązania analityczne i symulacje numeryczne.
EN
A novel mathematical model of a dynamic vibration damper taking into account wear of contacting bodies is proposed and studied. Both analytical and numerical approaches are applied to analyze die system behavior of various parameters. In particular, influence of wear on a periodic dynamics of the system is reported.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.