Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roller press
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The unit compacting pressure in the fine-grained material consolidation process in the roller press can reach >100 MPa and is a parameter that results, among other things, from the properties of the consolidated material and the compaction unit geometry. Achieving the right pressure during briquetting is one of the factors that guarantee the proper consolidation and quality of briquettes. The distribution of the temperature on the surface of the briquettes correlates with locally exerted pressure. The present work aimed to analyse the bri-quetting process of four fine-grained materials in a roller press equipped with saddle-shaped briquette-forming rollers based on images ob-tained from the thermography conducted immediately after their consolidation. The tests were carried out in a roller press that was equipped with forming rollers of 450-mm diameter and having a cavity with a volume of 4 cm3, as described by patent PL 222229 B1. Two mixtures of hydrated lime with 9.1 wt% and 13.0 wt% water, a mixture of scale and a mixture of electric arc furnace (EAF) dust were used for the tests. In most mixtures, the highest temperatures were achieved in the middle-upper part of the briquettes. The briquettes from the EAF dust mixture heated locally the most on the surface up to 37.7 °C. The difference between the maximum briquette temperature and the ambient temperature was 20.2 °C.
PL
W procesie przeróbki skały zeolitowej powstaje znaczna ilość drobnoziarnistego, wysokodyspersyjnego pyłu, który przed zagospodarowaniem wymaga scalenia do postaci większych aglomeratów. Problem w tym, że proces granulacji drobnoziarnistego zeolitu jest złożony i stwarza wiele trudności.
3
Content available remote Badania wytrzymałości mechanicznej brykietów ze stałych paliw kompozytowych
PL
Zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości na zrzut brykietów otrzymanych z mieszanek węgla brunatnego z odkrywki „Szczerców”, trocin drzewnych i/lub rozdrobnionej słomy owsa. Materiał scalano w prasie walcowej wyposażonej w pierścienie o niesymetrycznym układzie zagęszczania. Określono najkorzystniejszy, z punktu widzenia wytrzymałości mechanicznej brykietów, skład mieszanki oraz zakres wilgotności i gęstości nasypowej.
EN
Mixts. of open-pit mine lignite, sawdust and/or crushed oat straw were agglomerated in equipped with an asymmetrical layout system to briquettes studied then for drop strength, after 168 h long storing. The briquettes consisting of lignite (70%) and sawdust (30%) show the highest mech. strength.
4
Content available remote Badania porównawcze aglomeracji odpadowej zendry hutniczej w prasie walcowej
PL
Porównano efekty kompaktowania oraz brykietowania w prasie walcowej odpadowej zendry hutniczej, stosując dwa sposoby dozowania nadawy, grawitacyjny lub wymuszony (zasilacz ślimakowy). Uzyskanie trwałej i wytrzymałej wypraski (produkt kompaktowania) wymagało niskiej wilgotności i dozowania ślimakowego zendry do prasy walcowej. Brykiety otrzymane w procesie brykietowania, zarówno przy dozowaniu grawitacyjnym, jak i ślimakowym miały wysoką wytrzymałość mechaniczną zależną od wilgotności nadawy. Wymuszony sposób dozowania zendry do prasy umożliwił w kontrolowany sposób oddziaływać na nacisk jednostkowy, a tym samym na jakość aglomeratu.
EN
A steel mill scale was mixed with post-carbide lime (10%) and molasses (5%) binders and agglomerated in a roll press by using 2 systems (compacting or briquetting). Gravity and forced feed methods (screw feeder) were applied to feed the roll press. Relation between shatter index of agglomerated mill scale and H2O content was detd. It was necessary to compact mill scale contg. 1.5–1.7% of H2O by using a screw feeder and season the product for 24 h to obtain drop shatter test samples (>90%). On the other hand, briquettes made at moisture 2,9–6,9% by using both feeding systems for roll press had drop shatter test >95% after 24 h.
PL
Porównano efekty brykietowania w prasie walcowej, w której zastosowano elementy formujące o nowych kształtach powierzchni roboczej. Brykietowano mieszankę węgla brunatnego z biomasą oraz mieszankę węgla drzewnego z lepiszczem dwuskładnikowym. Stwierdzono, że (i) w obu nowych układach zagęszczania można otrzymać wytrzymałe mechanicznie i trwałe brykiety, (ii) o wyborze typu powierzchni formującej może decydować jednostkowe zapotrzebowanie energii na realizację procesu aglomeracji oraz (iii) intensywne i równomierne podawanie nadawy w strefę zagęszczania spowodowało ujednorodnienie gęstości brykietów w całej objętości oraz zwiększenie ich wytrzymałości mechanicznej.
EN
Blends of lignite with oat straw and cellulose fiber biomass and of charcoal with a 2-component binder were used sep. in various proportions of mass components (50/50, 70/30 and 80/20) to produce briquettes by using the roller press. Mech. strength of briquettes, their durability as well as unitary energy demand for their producing were detd. and then compared for changing press parameter and rotational speeds of rollers (4.25-16.96 rpm) to choose the best prodn. parameters.
EN
Mechanisms of fine-grained material flow in a roller press are a constant subject of research. The proper transfer of feed in the feeder has a significant influence on the correct course of the compaction and consolidation process, product quality, and the intensity of wear of the forming components. A few mathematical models of compaction process have been put forth, but they are focused mainly on loads in the compacting unit and consolidated material properties. During compaction the loose material properties including the Young module, the external and internal friction coefficient, and the side pressure coefficient change continuously. Therefore visualisation tests were carried out to survey the flow of material in a compaction unit equipped with rollers with a flat working surface and gravity feeder. Using the NI Vision Builder program, the recorded video observations were analyzed and the medium speed distribution of the material in the feeder was determined. The results were presented in the form of graphs and compared with one another, specifying the relationship between the material speed distribution and the press operation parameters.
EN
One of the essential aspects of the operation of roller presses is the proper transfer of feed in the feeder. It has a significant influence on the correct course of the compaction and consolidation process, the product quality, and the intensity of the wear of the moulding components. This article presents the current knowledge about the flow of material in a gravity feeder. It has been noted that the works being published are only related to symmetrical compaction unit designed for briquetting. Considering the dynamic development of the dry granulation process in which the shape of the consolidated product is not important, visualisation tests were carried out to survey the flow of material in a non-symmetrical compaction unit used to agglomerate the material. Different configurations of the drive system have been taken into account, and the results so obtained have been included in this study. They were used to acquire knowledge about the phenomena occurring on the surface of the material with the operating elements and can help to further improve the roller press non-symmetrical compaction unit and to operate these machines in a correct way.
PL
Jednym z podstawowych zagadnień eksploatacji pras walcowych jest właściwe przemieszczanie się nadawy w zasobniku. Ma ono znaczący wpływ na prawidłowy przebieg procesu zagęszczania i scalania, jakość produktu oraz intensywność zużywania elementów formujących. W niniejszym artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący przepływu materiału w zasilaczu grawitacyjnym. Zwrócono uwagę, że publikowane prace dotyczą jedynie układów symetrycznych przeznaczonych do brykietowania. Ze względu na prężnie rozwijający się proces granulacji dwustopniowej, w którym kształt scalonego produktu nie jest istotny, przeprowadzono badania wizualizacyjne przepływu materiału w niesymetrycznym układzie zagęszczania służącym do kawałkowania materiału. Uwzględniono różną konfigurację układu napędowego, a uzyskane wyniki zamieszczono w niniejszej pracy. Posłużyły one do uzyskania wiedzy o zjawiskach występujących na powierzchni materiału z elementami roboczymi i mogą być pomocne do dalszego doskonalenia niesymetrycznego układu zagęszczania prasy walcowej oraz prawidłowej eksploatacji tych maszyn.
EN
A volume and a shape of the briquettes agglomerated in a roller press depend largely on the material properties, the design features of a roller press, and it is a complicated issue. Correctly, selected geometric parameters of the briquettes determine the proper strength of the consolidated product. The paper presents the laboratory and simulation experiments conducted to obtain knowledge about volume and shape of the roller press briquettes. The main elements of the roller press compacting unit are the forming rollers. They are located horizontally in some roller presses of low efficiency they can be placed vertically. The shape of working surface, the volume of the melding cavities and the characteristics of the briquetted material have an important role in terms of the effects of the briquetting process especially the cost of operating of the roller press. The paper presents the description of the basic shapes of forming surfaces used in the roller presses and it systematises the knowledge of the shape and volume of briquettes produced in the roller presses on the basis of own laboratory and simulation researches. The information contained in the article can be very useful for designers of roller presses and their users. Further work should be continued to verify the results of tests on other materials and laboratory conditions.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań brykietowania komunalnych osadów ściekowych z wapnem palonym (jako sorbentem) i drobnoziarnistym węglem kamiennym. Dodawanie drobnoziarnistego węgla kamiennego do osadów miało na celu zwiększenie gęstości energetycznej paliwa powstałego w procesie scalania. Przeprowadzone badania obejmowały również analizę fizykochemiczną poddawanego brykietowaniu materiału. Ich wyniki umożliwiły ilościową i jakościową ocenę paliwa oraz dostarczyły informacji o mechanizmie jego rozkładu termicznego.
EN
Sewage sludge was utilized as a fuel by addn. of CaO as a drying agent and mixing with fine-grained coal for increasing the energy d. The products contained 50% or 67% of coal and 5% or 3.5% of CaO with respect to the dry mass and were briquetted in a lab. roll press. Their comprehensive strength and comparative for the sludge were detd. using a thermogravimetric method. The temp. of combustion, ash content and d. of the briquettes decreased with increasing coal content but did not depend on the rotational speed of the press. The combustion and pyrolysis curves were also detd. by thermogravimetry.
EN
The shape of the working surface of the roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating costs of briquetting. In the literature, there is no clear guidance on the selection, depending on the properties of the fine-grained material and purpose material after consolidation. This was the inspiration to develop a method that allows the selec­tion of a working elements of a roll press.
PL
Aglomeracja ciśnieniowa jest jedną z podstawowych metod scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych [6, 8]. Proces ten dla materiałów pochodzenia mineralnego oraz wybranych odpadów poprodukcyjnych jeżeli jest to tylko możliwe prowadzi się w prasach walcowych m.in.ze względu na zalety tych maszyn [4, 6]. Należą do nich przede wszystkim: uzyskanie wysokich wydajności przy stosunkowo niewielkich nakładach energetycznych na realizację procesu oraz dłuższa żywotność elementów formujących w porównaniu z innymi urządzeniami tego typu. Aglomeracja ciśnieniowa materiałów drobnoziarnistych realizowana w prasie walcowej występuje w szeroko pojętych procesach produkcyjnych. Wynika to z korzyści, jakie daje nadanie surowcowi bądź odpadowi postaci scalonej.Najczęściej produktem scalania prasy walcowej są brykiety. Występują 2 podstawowe kształty wgłębień formujących, które dobiera się w zależności od cech materiału i wymagań procesu. Pierwszy z nich, powszechnie stosowany, jest symetryczny i umożliwia wytwarzanie brykietów z płaszczyzną podziału. Posiadają one kształt kropli. Drugi rodzaj wgłębień formujących umożliwia wytwarzanie brykietów bez płaszczyzny podziału. Powstające w niej brykiety mają kształt siodła. W prasie walcowej oprócz brykietów coraz częściej wytwarza się również różnego rodzaju kształtki. Jest to spowodowane wzrostem zainteresowania specyficznym rodzajem aglomeracji ciśnieniowej [2, 3, 5, 7]. Polega ona na nadawaniu materiałom pylistym lub drobnoziarnistym postaci kawałkowej bez wymogu zachowania powtarzalności kształtu. Natomiast niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej kształtek oraz dążenie do minimalizacji kosztów takiej aglomeracji. Wiąże się to przede wszystkim z szybkim rozwojem granulacji dwu­stopniowej, w której scalanie materiałów sypkich jest pierwszą operacją. Uzyskane w niej kształtki rozdrabniania się w celu otrzymania materiału o określonej frakcji ziarnowej. Kształt powierzchni roboczej elementów formujących prasy walcowej ma duży wpływ na jakość produktu oraz koszty eksploatacji brykieciarki [1]. W literaturze nie ma jednoznacznych wskazówek dotyczących jego wyboru w zależności od cech materiału drobnoziarnistego i przeznaczenia po nadaniu mu formy scalonej. Dużą rolę w doborze kształtu powierzchni roboczej elementów formujących odgrywa doświadczenie i intuicja projektantów pras walcowych. Stanowiło to inspirację do opracowania metody umożliwiającej dobór odpowiedniego kształtu powierzchni roboczej walców zarówno w przypadku brykietowania, jak i kawałkowania materiału drobnoziarnistego.
PL
Powtórne wykorzystanie w procesach metalurgicznych odpadów zawierających tlenki żelaza z produkcji surówki i stali uzależnione jest od ich składu chemicznego oraz postaci fizycznej. Znaczna część tych odpadów ma postać drobnoziarnistą i wymaga przed ich zastosowaniem przetwarzania na postać kawałkową poprzez procesy grudkowania i brykietowania. W pracy opisano proces brykietowania mieszanek surowców odpadowych na bazie szlamów konwertorowych. Otrzymane w laboratorium brykiety poddano analizie, która stwierdza ich technologiczną przydatność do zastosowania w procesach metalurgicznych.
EN
Re-use of wastes, from pig iron and steel production, containing iron oxides in metallurgical processes is dependent on their chemical composition and physical form. A significant part of this waste is a fine-grained and requires processing before their use to form of lump through pelletising and briquetting. This paper describes the process of briquetting mixtures of waste materials on the basis of sludge converter. The resulting pellets were subjected to laboratory analysis, which finds the technological suitability for use in metallurgical processes.
12
Content available Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych
PL
W artykule opisano proces rozdrabniania w wysokociśnieniowych prasach walcowych. Szczególną uwagę poświęcono metodom określenia maksymalnego ciśnienia wywieranego na prasowany materiał. Przedstawiono teoretyczne rozważania zmierzające do określenia wielkości strefy, w której zgniatany materiał znajduje się pod największym ciśnieniem. Równocześnie zaprezentowano niektóre wyniki prób rozdrabniania przeprowadzonych w laboratoryjnej prasie walcowej i rezultaty przemysłowych badań pras walcowych. Dla kruszyw uzyskanych z prasy walcowej oznaczono skład ziarnowy, zawartość ziaren nieforemnych i odporność na rozdrabnianie. Prasy walcowe charakteryzują się niską energochłonnością procesu rozdrabniania i posiadają wiele zalet technologicznych. Wykorzystywane są szczególnie w procesach rozdrabniania surowców zwięzłych (rudy, klinkier) i w produkcji mączek wapiennych gruboziarnistych. W procesach produkcji kruszyw grubych prasy są jednak nieprzydatne, gdyż powodują one obniżenie odporności na rozdrabnianie uzyskiwanego kruszywa.
EN
The article discusses the comminution process in the high-pressure grinding roll devices. A particular attention was paid to the method of determining the real operating pressure existing in the layer of compacted material in press. Theoretical considerations aimed at determining the size of the zone in which the crushed material is under the highest pressure value, were presented. At the same time selected results of crushing tests in laboratory scale as well as plant grinding results were also presented. For aggregates obtained from the roller press a particle size composition, content of irregular particles and grindability were determined. Roller press units are characterized by low energy consumption of the grinding process and have a number of other technological advantages. They are beneficial especially in concise raw materials (like ores, clinker) comminution operations and the production of limestone coarse flours. They are, however, useless in the processes of coarse aggregate production, because they cause decreasing of grindability of the obtained aggregate.
PL
W artykule przedstawiono niektóre czynniki mające wpływ na profilowanie walcowej powierzchni roboczej narzędzi formujących brykieciarek walcowych. Narzędzia te stanowią zasadniczy element określający możliwości stosowania i eksploatacji tych urządzeń. Właściwy wybór rodzaju i kształtu wgłębień formujących oraz sposobu ich rozmieszczenia, czyli ukształtowanie powierzchni roboczej ma istotny wpływ na proces zagęszczania i scalania materiałów drobnoziarnistych. Wybór tworzywa konstrukcyjnego oraz odpowiednich metod jego obróbki, a także technika wykonywania wgłębień formujących decydują o eksploatacji i trwałości narzędzi i prasy oraz o prawidłowym przebiegu procesu brykietowania. Przedstawiono również podstawy geometrycznego kształtowania wgłębień formujących i ich rozmieszczenia na walcowej powierzchni elementu formującego, tzn. pierścienia, walca lub segmentu. Rozważono przypadek podstawowy, tzn. brykiet w kształcie "poduszki" z płaszczyzną podziału.
EN
Some of the factors affecting the shaping of the cylindrical working surface of tools (i.e. rings) used in roller-presses for briquetting are presented. These tools are an essential element in determining the applicability and operation of these devices. They often suffer heavy abrasive wear, and they are highly mechanically loaded. The appropriate choice of the type and shape of the mould cavities (pockets) and how they are deployed, that is the shaping the working surface, has a significant influence on the process of compaction and consolidation of fine-grained materials. Choosing material for forming rolls (rings, segments, or cylinder) and corresponding methods of treatment and exercise technique cavities forming operation determine the tool life and the press and smooth the process of briquetting. The article also presented a simplified method of shaping and placement of pockets on the cylindrical surface of the ring, cylinder, or a segment. Considered is the basic case, i.e. briquette plane of division.
14
Content available remote Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych
PL
Prasy walcowe są obecnie jednymi z najefektywniejszych urządzeń z punktu widzenia energochłonności procesu rozdrabniania oraz jakości uzyskiwanych produktów. Zastosowanie tych pras w układach rozdrabniania surowców mineralnych przynosi wymierne korzyści w postaci obniżenia zużywanej energii elektrycznej oraz podniesienia uzysku minerałów użytecznych we właściwych procesach wzbogacania (np. flotacji). W artykule zaprezentowano wybrane aspekty związane z pracą pras walcowych oraz niektóre problemy praktyczne dotyczące ich przemysłowego wdrożenia i osiąganych efektów.
EN
High-pressure grinding roll presses are nowadays the most efficient comminuting devices from the point of view the process energy-consuming. The application of HPGRs into industrial cushing circuits generally results in reduction of energy costs and improving of the comminution effects (finer grinding, more efficient liberation of useful minerals). World leaders in ore processing technology head towards the application of HPGR technology in comminution circuits. Benefits of such approach are noticeable from technological and economic point of view. Authors in the article present selected technical aspect concerning the HPGR performance as well as chosen practical issues of industrial application of the roller presses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.