Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aspekt ekologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Environmental Aspects of Abrasive Water Jet Cutting
EN
Traditional method of production has a negative impact on the environment by cutting and erosion products (chips and microchips), the used coolant (oils and emulsions, enriched aggressive chemicals) and high energy consumption. Modern systems for mechanical processing should be minimal this impact. This paper presented a study of advanced machining – Abrasive Water Jet (AWJ) technology in environmental aspects. Unlike traditional machining (grinding, milling) water jet cutting does not emit into the environment any dust or particles that are harmful if inhaled. Also presents an analysis of the fragmentation garnet – commonly used abrasive in this technology, ilmenite and olivine, and identified recycling potential of these abrasives.
PL
Tradycyjne metody produkcji mają negatywny wpływ na środowisko poprzez emisję produktów ubocznych procesu cięcia i erozji (wióry i mikrowióry), zużytej cieczy chłodząco-smarnej (oleje i emulsje, wzbogacone agresywnymi związkami chemicznymi) oraz wysokie zużycie energii. Nowoczesne systemy do obróbki mechanicznej powinny minimalizować ten wpływ. W artykule przedstawiono analizę zaawansowanej technologii produkcji – cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną w aspekcie ochrony środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnej obróbki skrawaniem (szlifowanie, frezowanie) cięciu strumieniem wody nie towarzyszy emisja do środowiska pyłu i cząsteczek materiałów, które są szkodliwe. W artykule przedstawiono także analizę rozdrobnienia granatu – ścierniwa najczęściej stosowanego w tej technologii oraz ilmenitu i oliwinu oraz określono ich potencjał recyklingu.
PL
Business Garden to kompleks biurowy stworzony na podstawie nowoczesnych koncepcji parków biznesowych, wdrożonych w kilku europejskich krajach. Składa się z 9 budynków biurowych oraz parkingu, zapewniając wyczekiwane połączenie wygodnych i ergonomicznych stanowisk pracy, wysokiej wydajności technicznej oraz nowoczesnej architektury. Budynki zaprojektowano zgodnie z zasadami propagowanymi przez system certyfikacji LEED, które koncentrują się głównie na ekologii, oszczędności energii oraz dobrze zagospodarowanych przestrzeniach. Celem inwestora było ponadto stworzenie wysoce wytrzymałych budynków, wzniesionych przy użyciu struktury z betonu prefabrykowanego, dobrze zaizolowanych elewacji oraz wysoce efektywnych systemów instalacji. Wszystkie prace konstrukcyjne zostały wykonane w oparciu o wysoki standard inwestycji zgodnie z zasadami przyjaznego dla środowiska procesu konstrukcyjnego.
EN
Business Garden is an office complex made based on modern concept of business parks developed in few European countries. It consists of 9 office buildings and parking house which will finally delivered comfortable and ergonomic working places with high technical performance and modern architecture. Buildings were designed in accordance with the rules promoted by LEED certification, which mostly are concentrated on ecology, energy savings and well-developed spaces. Investor aim was also to create highly durable buildings which has been built with precast concrete structure, well insulated facades and highly effective installation systems. All construction works were performed based on high investor standard in accordance to the rules of environmentally friendly construction process.
3
Content available Nie zawsze beton jest najlepszy
PL
W artykule przedstawiono daleki od standardów przyjętych aktualnie w Europie sposób budowy domu mieszkalnego. Okazuje się, że nie dysponując współczesną „europejską” technologią, można zbudować tanio i w sposób ekologiczny dom perfekcyjnie dostosowany do środowiska, w którym będzie on eksploatowany. Przedstawiono pozornie prymitywne, a jednocześnie nowoczesne rozwiązania stosowane przez afrykańskie plemię Masajów.
EN
The paper presents a method of building a dwelling house, which is far from the standards currently adopted in Europe. It turns out that without modern “European” technology it is possible to build a cheap and ecological house, perfectly adapted to the environment in which it will be used. In the paper seemingly primitive and at the same time fascinatingly modern solutions, used by the African tribe of Maasai, are presented.
4
Content available Beton – nowoczesność, funkcjonalność, estetyka
PL
Fenomen popularności betonu jako materiału budowlanego trwa, chociaż podstawowe zasady jego produkcji nie zmieniły się od ponad wieku. Wśród najważniejszych cech betonu wymienia się trwałość, wytrzymałość, inercję cieplną, duże walory akustyczne, ochronę przeciwpożarową i przeciwwodną oraz łatwość użycia. Beton spełnia także wymagania w zakresie trzech filarów zrównoważonego budownictwa – społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.
PL
W artykule zwrócono uwagę na nowoczesny, proekologiczny sposób utrzymania rzek i potoków górskich poprzez wprowadzenie do gamy obecnie stosowanych urządzeń hydrotechnicznych bystrz o zwiększonej szorstkości, zwanych też stopniami ramp. Budowle te, utrzymując koryta rzek i potoków górskich w stanie ekologicznym dobrym, powodują odtwarzanie struktur łach korytowych, tworząc stosowne warunki życia moakrobentosowi oraz umożliwiając swobodną wędrówkę ryb. Niniejsza praca spełnia oczekiwania wprowadzanej w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz odpowiada na argumenty organizacji ekologicznych, takich jak przykładowo „Gaja”, czy WWF.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemu gromadzenia wód opadowych oraz możliwości ich wtórnego wykorzystania. W opracowaniu zawarto opis specyfiki dachów bagiennych oraz przedstawiono koncepcyjny system kaskadowego odwodnienia w budynku wielorodzinnym.
EN
The aim of the study was present problems of gathering rainwater technology with possible solutions of secondary use. The study contains description of specific of mantle roof and concept of cascading system of dehydration in a multi-family building.
PL
W pracy omówiono zagadnienie ekologiczności cementów. Przedstawiono dwa główne czynniki wpływające na fakt, czy dane spoiwo może być uznane za ekologiczne. Na podstawie badań trwałościowych związanych z odpornością korozyjną zapraw na bazie spoiw cementowych oraz geopolimerowych przedstawiono zalety i wady danych rozwiązań. W porównaniu zestawiono trzy rodzaje materiałów. Były to zaprawy na bazie dwóch cementów: CEM I oraz CEM IV a także wysoko wyspecjalizowanych zapraw na bazie modyfikowanego spoiwa cementowego oraz spoiwa geopolimerowego.
PL
Producent może znacząco obniżyć negatywny wpływ procesu technologicznego produkcji betonowych prefabrykatów na środowisko naturalne poprzez stosowanie nowoczesnych instalacji oraz wykorzystanie w produkcji betonu surowców będących „odpadami” w innych gałęziach gospodarki: cementy zawierające różnego rodzaju dodatki, takie jak: mielony żużel wielkopiecowy, popioły lotne, itp.; kruszywa z recyklingu starego betonu; domieszki chemiczne poprawiające reologię mieszanki betonowej oraz wodę wykorzystywaną wcześniej do odkrywania kruszywa w tzw. instalacjach płukania betonowych powierzchni. Stosowanie specjalnych cementów pozwala dodatkowo na wytworzenie prefabrykatów oczyszczających środowisko naturalne ze szkodliwych związków chemicznych. Dodatkowo, co niezmiernie ważne, a rzadko poruszane, beton w środowisku naturalnym ulega naturalnemu procesowi karbonatyzacji w całym cyklu życia, który polega na wychwytywaniu z powietrza CO2.
EN
The manufacturer can significantly reduce the negative impact of the technological process of the concrete precasts production on the natural environment, through the use of modern installations and the use in the production of concrete of raw materials that are “waste” in other sectors of the economy: cements containing various types of additives, i.e. ground blast furnace slag, fly ash, etc.; Aggregates from recycling of old concrete; chemical admixtures improving the rheology of concrete mixture and water used previously to uncover aggregate in the so-called installations for washing concrete surfaces. The use of special cements allows, in addition, for the production of prefabricates that purify the natural environment from harmful chemical compounds. Additionally, one thing that is extremely important and rarely mentioned, concrete in the natural environment undergoes a natural carbonation process throughout the life cycle, which consists in capturing of CO2 from the air.
9
Content available remote The environmental analysis of semi-trailers carriage in the intermodal transport
EN
In the paper the environmental nuisance of transport of goods loaded in semi-trailers was analysed, using both road and rail transport. In the second case the transport of semi-trailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive was taken into account. The ecological aspects focused on such harmful compounds as: carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides.
PL
W artykule przeprowadzono analizę uciążliwości środowiskowej przewozu towarów naczepami, z wykorzystaniem zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego. W tym drugim przypadku uwzględniono transport naczep przy wykorzystaniu intermodalnych wagonów kolejowych ciągniętych przez lokomotywę spalinową. Aspekty ekologiczne koncentrowały się na takich szkodliwych związkach, jak: tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu.
10
Content available remote Rola kompozytów konopno-wapiennych w rozwoju budownictwa zrównoważonego
PL
W artykule zaprezentowano obszary zastosowania technologii kompozytów konopno-wapiennych, które wnoszą istotny wkład w rozwój budownictwa przyjaznego środowisku i człowiekowi. Ponadto wskazano możliwości jej zastosowania w polskich warunkach i szczegółowo omówiono ekologiczne właściwości materiałów. Jest to kontynuacja publikacji „Kompozyty konopno-wapienne (hempcrete)", opublikowanej w miesięczniku „Materiały Budowlane" nr 7/2016, w której scharakteryzowano omawianą technologię.
EN
The article identifies areas of hemp-lime composites technology, which have a significant potential for development of eco - and human - friendly construction and indicates the possibility of its application in polish conditions. The article focuses on ecological properties of the material. It is a continuation of the publication „Hemp - lime composites (hempcrere)" (Materiały Budowlane 07/2016), in which the discussed technology was characterized.
PL
Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej to myśl przewodnia 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W artykule omówiono wybrane zagadnienia wyznaczające uwarunkowania innowacji: użytkownik; środowisko; wymagania podstawowe; efektywność energetyczna. Wskazano inżynierię materiałów budowlanych oraz inżynierię przedsięwzięć budowlanych jako obszary o największym potencjale innowacyjnym w połączeniu z konstrukcjami budowlanymi i przegrodami jako szczególnym elementem budowlanym. Zwrócono uwagę na ciągłość rozwoju budownictwa z tendencją do występowania zmian skokowych. Podkreślono znaczenie zintegrowanego kształtowania obiektu budowlanego w celu zapewnienia dalszego rozwoju.
EN
Innovative challenges for construction technology are the keynote of the 63rd Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Scientific Committee of the Polish Association of Civil Engineers and Technicians. The selected issues (dwellers, fundamental requirements, environmental, energy effectiveness) conditioning construction innovations are described in the article. Building Material Engineering and Construction Industry Engineering are shown as fields of the greatest innovation potential. Building constructions and particular construction elements industrial building partitions are considered as the basic beneficiaries of future innovations. The attention is drawn on a continual development of construction industry with tendency to occur momentary jumping change. The significance of the integral building works realization for further progress is stressed.
EN
Cement production is a very energy-intensive process which is responsible for around 5-8% of global carbon dioxide emission caused by human activity. Thus, replacing it with other materials is very beneficial for the environment. The paper presents the research on the use of a waste concrete fines which partially replaced cement in concretes. The fines was obtained in the thermal and mechanical treatment of concrete rubble. Then the research experiment considered the impact of two factors on selected physical and mechanical properties of the fi ne-grained concretes. These factors included: contents of the recycled fines (10, 20, 30% of cement’s mass) and its grinding time (0, 30, 60min). The results confirmed that the right technology enables the recycled fines to substitute 20% of the cement’s weight. Such activity allows energy saving compared to clinker and will also cover part of the ever-increasing cement demand – while protecting raw material.
14
Content available remote Aspekty ekologiczne zastosowania pojazdów szynowo-drogowych w pracach manewrowych
PL
W artykule dokonano oceny korzystności zastosowania pojazdów szynowo-drogowych w prowadzeniu prac manewrowych na torach, zamiast stosowanych powszechnie, spalinowych lokomotyw manewrowych. Skupiono się głównie na aspektach ekologicznych – emisji toksycznych substancji w spalinach. Przedstawiono w nim mię- dzy innymi przykładowe wyniki badań emisji zanieczyszczeń z wybranych pojazdów transportu masowego, użytkowanych na polskich liniach kolejowych. W celu dokonania analizy uciążliwości środowiskowej tych pojazdów wykonano pomiary toksyczności spalin w warunkach testu badawczego (ISO 8178-F) oraz, co jest znacznie istotniejsze, podczas rzeczywistego użytkowania pojazdów – przy wykorzystaniu mobilnej aparatury naukowo-badawczej.
EN
The article assesses the advantages of utilizing road-rail vehicle in shunting operations on the tracks, instead of the commonly used shunting locomotives powered with a combustion engine. Ecological aspects were the main focus - the emission of toxic substances in exhaust gases. It presents, among others, an example of the emission results of pollutants from selected mass transit vehicles, operated on Polish railway lines. In order to analyze the environmental impact of these vehicles exhaust emissions measurements were performed in certification test conditions (ISO 8178-F) and, what is much more important, also the emissions during actual vehicle operation - using mobile measuring equipment.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się coraz popularniejsza, zajmując istotne miejsce w teorii zarządzania. Jawi się, jako długofalowy proces, którego zadaniem jest równoważenie trzech wymiarów: społecznego, ekologicznego i ekonomicznego, gdzie wymiar ekologiczny uwzględnia skutki działalności przedsiębiorstwa, mające wpływ na środowisko przyrodnicze. Celem artykułu jest ukazanie, jakie działania realizuje przedsiębiorstwo, aby wywierać na planetę Ziemię jak najmniejszy negatywny wpływ. Prowadzi ono biznes w sposób zrównoważony, a jego działalność warunkuje zrównoważone zarządzanie, którego nieodłącznym elementem jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Analiza omawianego przypadku ukazuje, iż zarządzanie i prowadzenie działalności w koncepcji zrównoważonej stanowi podstawy do wyeliminowania, w jak największym stopniu, negatywnego wpływu działalności firmy produkcyjnej na środowisko przyrodnicze. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, na podstawie kwerendy literatury, przedstawiono teorię z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, skupiając się w szczególności na aspekcie ekologicznym. Na drugą część składa się analiza przypadku - przedsiębiorstwa, które realizuje omówiony aspekt w swojej działalności biznesowej.
EN
The concept of sustainable development is becoming increasingly popular, occupying an important place in management theory. It seen as a long-term process, which aims is balancing the three dimensions: social, ecological and economic, where the environmental dimension takes into account the effects of business activity, having an impact on the natural environment. The aim of the author is to show what actions the company realizes to have on planet Earth as the least negative impact. It conducts business in a sustainable manner, and its activities determines the sustainable management, which it is an integral part of human resource management. The analysis of this case shows that management and business activities in the concept of sustainable constitute grounds for elimination as much as possible the negative impact of a production company on the natural environment. The article consists of two parts. First, based on the survey of the literature, presented theory in the field of sustainable development and sustainable business management, focusing in particular on the ecological aspect. The second part consists of a case study - the company that implements discussed aspect of its business activities.
16
Content available remote Dobór farb do ścian i sufitów
PL
W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru wewnętrznych farb do ścian i sufitów. Omówiono właściwości tych powłok określane przez europejskie normy. Zwrócono uwagę na aspekt ekologiczny zgodny z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE. Przedstawiono również nowoczesny rodzaj powłok dekoracyjno-ochronnych, jakimi są farby ceramiczne na przykładzie produktu SEMPRE CERAMICMAT.
EN
The article presents the basic criteria for the selection of paints for interior walls and ceilings. Properties of these coatings determined by European standards are discussed. Attention is paid to the ecological aspect compliant with the guidelines of the European Directive 2004/42/EC. It also presents a modern type of decorative and protective coatings, which are ceramic paints on the example of SEMPRE CERAMICMAT.
17
Content available remote Rola domieszek we współczesnej technologii betonu
PL
Modyfikacja za pomocą domieszek stanowi jeden z podstawowych elementów współczesnej technologii betonu. W artykule przedstawiono rolę domieszek w aspekcie technicznym, ekologicznym i ekonomicznym, zwracając uwagę na korzyści możliwe do uzyskania w tych obszarach. Domieszki do betonu tworzą obecnie jeden z najszybciej rozwijających się rynków w obszarze materiałów budowlanych, ale wykorzystanie ich potencjału wymaga właściwego doboru i sposobu użycia; koszt domieszek powinien być rekompensowany zaletami technicznymi rozwiązania.
EN
Modification by use of admixtures is one of the basic elements of the modern concrete technology. The role of admixtures was presented in the paper, taking into consideration the technological, ecological and economical aspects. The possible benefits in these areas were pointed out. Admixtures to concrete are now the most rapidly developing market among the building materials. However, utilization of their potential needs proper selection and method of using; the cost of admixtures use should be compensated by the technological advantages of the concrete.
18
Content available remote Carbonated concrete blocks for CO2 captation
EN
The CO2 captation process called carbonation, improves specific properties of the concrete during the conversion of carbon dioxide CO2 into calcium carbonate CaCO3. Current environmental concerns motivate the study of carbonation in order to maximize the absorption of carbon dioxide. Moreover, lightweight concrete with bio-based products knows an interesting development in the construction field, especially as thermal insulation panels for walls in buildings. Concrete blocks produced with miscanthus mineralized aggregates offer interesting mechanical properties and minimal environmental impact.
PL
Proces wiązania CO2 z powietrza zwany karbonatyzacją, poprawia wybrane właściwości betonu na skutek konwersji CO2 w CaCO3. Obecne analizy środowiskowe skłaniają do rozważania procesów karbonatyzacji jako sposobu zwiększenia absorpcji CO2. Ponadto wzrasta obecnie zainteresowanie stosowaniem betonu lekkiego z materiałami organicznymi pochodzenia roślinnego, szczególnie jako materiału termoizolacyjnego ścian zewnętrznych. Elementy betonowe z mineralizowanym kruszywem miskantowym wykazują korzystne właściwości mechaniczne i minimalny wpływ na środowisko.
PL
W artykule omówiono kluczowe zagadnienia odnoszące się do ekologii w transporcie samochodowym. Zwrócono uwagę, że niestety coraz więcej firm obawia się, że restrykcyjne przepisy unijne oraz oczekiwania rynku związane z ochroną środowiska, przyczynią się do istotnego wzrostu kosztów prowadzenia działalności transportowej. Wiąże się to także z koniecznością ograniczenia skali działalności sporej liczby przewoźników. W szczególności problem ten dotyczy przedsiębiorstw, które zajmują się transportem długodystansowym. Istotny jest tu także kontekst istniejących ograniczonych możliwości operatorów w pozyskiwaniu środków finansowych, które można by przeznaczyć na nowe, bardziej ekologiczne samochody. Przemyślenia autorów oparto na doświadczeniach własnych oraz na literaturze z zakresu ochrony środowiska w transporcie samochodowym.
EN
The paper discusses the key issues relating to ecology in road transport. It was pointed out that, unfortunately, more and more companies are concerned that the stringent EU rules and expectations of the market related to the protection of the environment, contribute to a significant increase in the cost of transport activities. It also involves the need to reduce the scale of a large number of carriers. In particular, this problem affects companies that deal with long-distance transport. This is also the context of the limited capacity of the existing operators in obtaining financial resources that could be used in new, greener cars. In this paper the authors thoughts based on their own experience and the literature in the field of environmental protection in road transport.
PL
Artykuł dotyczy analizy roli aspektów ekologicznych w rozwoju i projektowaniu opakowań jednostkowych oraz ich wpływu na podejmowanie decyzji konsumenckich. W kolejnych rozdziałach podkreślono ekonomiczne i społeczne znaczenie ekologicznych trendów rynkowych oraz omówiono uwarunkowania rozwoju proekologicznych opakowań jednostkowych. Dokonano również charakterystyki aspektów ekologicznych w logistycznym łańcuchu opakowań jednostkowych ze szczególnym uwzględnieniem ekoprojektowania. Wskazano metody wspomagające proces projektowania opakowań ekologicznych oraz przedstawiono zasady oceny przydatności opakowań do recyklingu. Bazując na wynikach prowadzonych w Europie badań naukowych omówiono również wpływ opakowań ekologicznych na wybór produktu przez klienta. W związku z tym, zwrócono także uwagę na znaczenie ekomarketingu, jako czynnika podnoszącego konkurencyjność produktów.
EN
The paper concerns the analysis of the role of environmental aspects in the development and design of unitary packages and their impact on consumers' decision making. In the following chapters, the economic and social importance of eco-innovation have been highlighted and the development conditions of pro-ecological unitary packages have been discussed. Ecological aspects in the logistic chain of unitary packages with special emphasis on eco-design have also been characterised. Methods supporting the ecological packaging design process have been indicated and the rules of assessment of the suitability of the packaging for recycling have also been presented. Basing on the results of ongoing European based research, the impact of the ecological packaging on the customers' product choice have also been discussed. Therefore, the importance of the eco-marketing as a factor of the product's competitiveness increase have also been highlighted.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.