Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł motoryzacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Narzędzia i metody wykorzystywane w tłoczeniu elementów karoserii
PL
Jakie metody wykorzystywane są przy produkcji elementów karoserii w przemyśle motoryzacyjnym? Na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę?
EN
Armoring civilian vehicles requires specialized knowledge and experience that many armoring companies lack as they are not direct or indirect suppliers of vehicle manufacturers. This limits their access to automotive quality and manufacturing certifications or detailed vehicle designs, which can result in loss or malfunctioning of automotive components during the armoring process. Therefore, this study aimed to investigate the challenges faced by Brazilian civilian armoring companies and identify opportunities for improvement in their production processes. Qualitative research was conducted using a questionnaire-based survey of eight specialized firms in Brazil, as well as literature related to DFMA, design for manufacturing and assembly, quality, automotive, and ballistic references. The study results in clude detailed armoring operation steps, qualitative survey reports, and helpful literature references for armoring practitioners to generate a standard armoring procedure for different vehicle models. Following best practices in automotive and armoring procedures collected in the survey responses can standardize and enhance ballistic protection operations while preserving the original vehicle systems’ functionalities and warranties. This work provides valuable information for armoring companies to improve their operations and interfaces with automotive systems and follow automotive and ballistic references.
EN
The article presents the most important causes of the unstable connection between cast iron ring inserts and the silumin casting of an engine piston. It is shown that manufacturing defects are mainly related to the alfin processing of inserts in Al-Si alloy (the so-called AS9 alloy). Exceeding the permissible iron content in AS9 alloy causes the crystallization of brittle -Al5FeSi phases. Their unfavorable morphology and large size are the main reasons for the weakening of the diffusion connection between the inserts and the piston, causing an unacceptable proportion of defective products. The study presented in this work was conducted under industrial conditions on a population of 10.000 pistons. Quality control data, production parameters, as well as the micro- and macro-structures of the cast iron inserts, and the interface area between the inserts and the silumin piston, were analyzed. Material and technological solutions have been proposed to reduce the occurrence of casting defects at the insert-piston joint. This includes the introduction of so-called "morphological correctors" of the -Al5FeSi phases, reducing the possibility of gaseous impurities in the AS9 alloy and optimizing the temperature of the alfin alloy.
EN
The subject of the study is to verify the impact of the SARS-COV2 virus pandemic on the functioning of the automotive industry in the context of the global economy. The conducted research is important due to the enormous change in the functioning of the automotive industry due to the covid pandemic as well as megatrends affecting the industry. The paper aims to verify the determinants influencing the functioning of the automotive industry. The conclusions resulting from the study will be used to better understand the current situation and to prepare the market's strategy for the coming years. The selected research method includes literature and industry research and the Exact Systems company case study. The case study relates to a survey of car and car parts manufacturers in 12 European countries. The author's contribution is an indication of many factors influencing the potential future of the automotive industry available in the literature. Then the author compares these data with the expectations and predictions of the car manufacturers' market participants to draw consistent conclusions.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemów jakościowych, jakie występują podczas procesu tłoczenia, a związane są one z wadami i defektami materiału. Już w trakcie wcześniejszych operacji produkcyjnych i technologicznych może dojść do problemów, które mają wpływ na jakość wytwarzanej blachy.
PL
Zarówno po dostarczeniu formatów stalowych na linię produkcyjną, które zostają poddane ogólnej kontroli, jak i po wykonaniu gotowych części należy je poddać kontroli, która odbywa się w kilku etapach.
7
Content available remote Surowce wtórne w wyrobach kompozytowych w branży automotive
PL
Od 2018 roku obserwuje się zapaść na rynku surowców objawiający się ograniczoną i niestabilną dostępnością oraz ogólnym wzrostem cen. Dodatkowo Dyrektywy Unii Europejskiej coraz bardziej restrykcyjnie formułują zasady gospodarki odpadami i udziału surowców wtórnych w produktach wprowadzanych na rynek. Odpowiedzią na oba zagadnienia jest zwiększenie udziału recyklingu w procesach produkcyjnych, co w przypadku materiałów niskocząsteczkowych, jak stal, szkło i papier jest już dobrze rozpoznane i wdrożone. Takie praktyki nie stanowią też problemu w przypadku tworzyw termoplastycznych, jak poliolefiny, poliamidy i in. W branży automotive, niezależnie od rodzaju napędu, duży udział w surowcach odpadowych mają też kompozyty i tekstylia. Takie materiały, nie są obecnie recyklowane na szeroką skalę, a odpady z ich zawartością są składowane w glebie lub spalane pirolitycznie z emisją spalin do atmosfery. W artykule przeprowadzono dyskusję o możliwości wdrożenia recyklingu materiałów kompozytowych i tekstylnych w branży automotive oraz przedstawiono próby laboratoryjne obróbki takich surowców odpadowych i wytwarzania kompozytów ze znacznym udziałem recyklatów.
EN
Since 2018, some collapse in the market of raw materials has been observed, which is manifested by limited and volatile availability of products and an overall increase in prices. In addition, European Union Directives more and more restrictively formulate the rules of waste management and the share of secondary raw materials in products placed on the market. The answer to both issues is to increase the share of recycling in production processes, which in the case of low-molecular materials such as steel, glass and paper is already well recognized and implemented. Such practices are also not a problem for thermoplastics such as polyolefins, polyamides, etc. In the automotive industry, regardless of the type of drive, composites and textiles also have a large share in waste materials. Such materials are currently not recycled on a large scale, and the waste with their content is deposited in the soil or pyrolytically burned with the emission of exhaust gases into the atmosphere.
8
Content available Innowacje w przemyśle oponiarskim
PL
W pracy przedstawiono innowacje w przemyśle oponiarskim. Największym odbiorcą wyrobów gumowych jest przemysł motoryzacyjny. Guma jest wykorzystywana do produkcji opon samochodowych i innych elementów znajdujących się w samochodach, tj.: elementy zawieszenia, wycieraczki, węże, uszczelki w kabinie, komorze silnikowej czy silnikach i skrzyni biegów. Rozwój nowoczesnych technologii oraz dbałość o środowisko naturalne spowodowały poszukiwanie nowych rozwiązań w technologii opon samochodowych, które stałyby się bardziej nowoczesne, innowacyjne i ekologiczne. Są to innowacje związane ze zdobywaniem nowych źródeł surowców do produkcji opon tj.: elastomerów z biomasy, zrębków drzewnych, kauczuk naturalny z mniszka kok‑sagiz (Taraxum kok‑saghyz) oraz stosowaniem surowców wtórnych. Nowymi rozwiązaniami mogą być także: opony wykorzystujące technologie druku 3D, wprowadzenie czujników połączonych z komputerem pokładowym lub smartfonem. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca będzie na bieżąco informowany o stanie dróg, jakości opon i będzie mógł kontaktować się z innymi użytkownikami dróg za pomocą nowych technologii. Prezentowane innowacje związane są z wpływem rozwoju nowych i proekologicznych technologii na przemysł oponiarski.
EN
The paper presents innovations in the tire industry. The largest consumer of rubber products is the automotive industry. Rubber is used in the production of car tyres and other components in cars, i.e.: suspension elements wipers, hoses, seals in the cabin, engine compartment or engines and transmission. The development of moderntechnologies and taking care of the natural environment caused the search for new solutions in car tire technology, which would become more modern, innovative and ecological. These are innovations connected with gaining new sources of raw materials for tire production, i.e: elastomers from biomass, or from wood chips, natural rubber of dandelion kok‑saghyz (Taraxum kok‑saghyz), use of recycled material. New solutions may also be: 3D‑printed tires, introducing sensors connected to the on‑board computer or smartphone. Thanks to this solution, the driver will be kept informed about the condition of the roads, the quality of tires and will be able to contact other road users with the help of new technologies. The innovations presented are related to the impact of the development of new and environmentally friendly technologies on the tire industry.
EN
The European Commission's ambitious plan to reduce CO2 emissions has a significant impact on the global automotive industry. Recent development of new diesel and petrol engines with direct injection is aimed at improving fuel efficiency while maintaining (or enhancing) engine performance. This naturally also increases the demands on the properties of the most stressed engine components (e.g., cylinder heads, engine blocks, pistons), which leads to the development of new materials. Presented work analysed the effect of different mold temperatures (60; 120; 180 °C) on mechanical, physical properties and microstructure of AlSi5Cu2Mg aluminium alloy. This alloy is currently being used for the production of cylinder head castings. The results showed that the changing mold temperature had an effect on mechanical properties (ultimate tensile strength and Young modulus values). SEM with EDX analysis of intermetallic phases revealed there were no size and morphology changes of Cu, Mg and Fe intermetallic phases when the mold temperature changed. No significant effect of different mold temperature on physical properties (thermal and electrical conductivity) and fracture mechanism occurred during experiment. Optimal combination of mechanical and physical properties of AlSi5Cu2Mg alloy was achieved using a permanent mold with temperature ranging from 120 to 180 °C.
EN
The coronavirus pandemic is a crisis that disrupts the global supply chain and slows down the world economy. A significant challenge for the companies in the manufacturing sector is to mitigate risks related to the COVID-19 outbreak. Grounded in the resilience theory, resilience (i.e., prepare, prevent, protect, respond, and recover processes) aims to manage risks and ensure business continuity. This research aims to identify the key factors for the resilient manufacturing management of Thai automotive industries during the COVID-19 outbreak. Three outstanding companies of tier 1 automotive suppliers have been selected as case studies in this work. This qualitative research was completed by using a semi-structured interview. The target interviewers were CEOs or general managers. The data analysis was divided into two phases. Phase one summarised the interview data of each company. Phase two used thematic analysis and cross-case analysis to identify resilience practices’ patterns, themes, and multi-factors. The findings indicate three key factors to enhance resilience: leadership, technology, and the firm’s experience in handling emerging events. Together, these factors help enterprises to prepare for Business Continuity Planning (BCP), improve supply chain management, and increase the firm’s ability to recover from disruption situations. This paper contributes to the literature on the supply chain resilience in the automotive industry by providing a guideline for firms to implement resilience practices, improve business operations, and increase firm’s capabilities, both as human skills and technologies, to deal with a novel crisis. Resilience practices response to the COVID-19 outbreak not only helps the companies minimise business disruption in the short-term but also includes the long-term response strategies for unknown events. For this purpose, the case study research was conducted to investigate the resilience strategies during the COVID-19 pandemic and determine the critical success factors of resilience implementation in the Thai automotive industry.
EN
Logistics activities are present in different business functions, which is why unified decision making in logistics has a significant effect on the organization of logistics processes in companies. Scientific literature highlights various aspects of logistics decision making, but so far, no survey has been conducted that can accurately illustrate the effect of centralized logistics and the effect of the level of Logistics knowledge of employees from other departments on unified decision making in the organization of logistics processes. For this purpose, a statistical analysis was carried out on a sample of companies from the Slovenian automotive industry, which is one of theleading high-tech industries in the world. The results of multiple linear regression show that the greater the knowledge of logistics among the employees from other departments, the more logistics costs are taken into account during the development of the product. This is an important finding for the automotive industry, as well as for other manufacturing industries, especially with respect to efficient planning of Logistics processes, starting from the early stages of product development. This enables better control over logistics costs, as all business functions within the company participate in the process. The results presented here highlight future guidelines for the organisation of logistics processes in the high-tech automotive industry. It was verified by multiple linear regression.
12
PL
Obecnie technologia druku 3D znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego i jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. W publikacji skupiono się na omówieniu wykorzystania technologii druku 3D w przemyśle, zarówno przy projektowaniu samego wyrobu czy elementu, jak i do produkcji konkretnych części m.in. w motoryzacji, w budownictwie czy w przemyśle lotniczym. Technika druku 3D rozszerza swoje wykorzystanie na coraz to nowe obszary, z założenia nieoczywiste, takie jak przemysł spożywczy czy tekstylny. Technologia druku 3D zyskuje na popularności, ze względu na łatwy dostęp do drukarek oraz samych materiałów, a na przestrzeni lat kolejne gałęzie przemysłu zaczynają korzystać z ogromnych możliwości tej technologii.
EN
Currently, 3D printing technology is used in many ways and is practiced in many industries. The publication focuses on the summary of the use of 3D printing technology in many different industries, during the design of the product or element itself, as well in production of parts results in automotive, construction and aviation. The 3D printing technique is expanding its use to newer and non-obvious areas, such as the food or textile industry. The technology of 3D is going more popular due to the easy access to printers and the materials themselves, and over the years, subsequent branches of industry benefit from the huge possibilities of this technology.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w warunkach przemysłowych. Badania dotyczą wieloparametrowej ocenę skuteczności działania mieszanin technicznych soli modyfikujących stop AISi7Mg - tzw. rozdrabniaczy ziaren. Mieszaniny soli są wytwarzane przez grupę producentów i stanowią ofertę przemysłową. Porównano skuteczność działania pięciu rożnych mieszanin soli barowych i tytanowych oraz zaprawy modyfikującej AITi5B. Sole wprowadzano do kąpieli metalowej metodą „na powierzchnie" po utworzeniu na niej leja, na skutek wysokich obrotów rotora rafinacji gazowej. Wszystkie sole zwiększają właściwości wytrzymałościowe stopu po obróbce cieplnej T6 (Rm.Rp02, A5, HB). Równolegle stwierdza się w badaniach, iż technika wprowadzania soli „na powierzchnię'' zwiększa liczbę wtrąceń niemetalowych w stopie. Wtrącenia, w przypadku wytwarzania obręczy kół samochodowych (felg), jeśli zostaną rozmieszczone na powierzchni odlewu, mogą stanowić przyczynę zabrakowania.
EN
The results of tests performed under industrial conditions are presented in the hereby paper. Investigations concern multi-parameter assessments of the efficiency of technological salts mixtures - the so-called grains crushers - modifying the AISi7Mg alloy. Mixtures of salts are produced by a group of producers and constitute the industrial offers. The efficiency of operations of five different mixtures of barium and titanium salts as well as of the AITi5B inoculant, were compared. Salts were introduced to the metal bath by the method: 'on the surface' after making a pouring cap in it, due to a high speed rotor of the gaseous refining. All salts increase strength properties of alloys after the heat treatment T6 (Rm.Rp02, A5, HH). It was also found in tests, that the salts introduction by means of 'on the surface' technique increases the number of non-metallic inclusions in the alloy. If such inclusions remain on the casting surface, they can constitute the reason of the casting rejection, in case of the production of wheel rims.
14
Content available Identification of disruptions in transport processes
EN
Introduction/background: The article presents an analysis of risk factors that may cause disruptions affecting the shipping of parts and components for the automotive industry. In this regard, based on literature research, the meaning of a disruption risk and its management in transport processes are discussed. Furthermore, the role of the transport and logistics companies in the provision of services for the automotive sector is presented. In the next section, the methodology of risk factor analysis and assessment is determined and the results of studies conducted on disruptions that may have a key impact on the transport process of the analysed company are presented. Aim of the paper: The aim of the article is to determine the influence of disruptions in the transport processes of parts and components for the automotive industry through the analysis and assessment of disruption risk factors. Materials and methods: The tools and methods proposed to assess the risk of disruptions affecting the order execution for the transport service of parts and components for the automotive industry by the company under examination were as follows: an indicative analysis, a disruption risk assessment form, an expert judges method, PHA method and a risk matrix. Results and conclusions: The analysis has allowed for the identification of risk factors, which, due to the potential consequences estimated by a group of experts as well as the probability of occurrence, may have a key impact on the transport process in the investigated company. Indicative analysis has shown that the timeliness of transport, which is associated with delivery time, is a major issue in a company. This formed the basis for the further analysis of process disruptions.
EN
The paper presents partial results of qualitative analyzes conducted on the production line in the automotive industry. The subject of analyzes is the safety element for motor vehicles and meeting the quality requirements. The quality requirements that the manufacturer must meet are based on customer guidelines (automotive concern) for components manufactured for first assembly. The presented analyzes relate to the identification of production discrepancies and the results of statistical analyzes for the cutting process and component control for one type of cable. This work contains basic issues in the field of production management for elements intended for the automotive market, detailing the basic applicable rules and standards in this field. It also contains the results of the analysis and evaluation of the production process of the company operating on this market. A preliminary analysis of the causes of production problems and statistical analysis for the indicated process was presented.
PL
Przemysł motoryzacyjny (sektory pojazdów osobowych – LDV i ciężarowych – HDV) znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją ze strony wielu czynników politycznych i społecznych, szczególnie pod względem negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez emisje związków szkodliwych spalin i emisję gazów cieplarnianych, szczególnie CO 2 /zużycie paliwa. Zmieniające się w ostatnich latach metody badań homologacyjnych i procedury testowe oraz limity emisji związków szkodliwych stają się coraz trudniejsze do spełnienia, co wymaga zmian w metodach badawczo-rozwojowych, konstrukcjach silników spalinowych, strategiach sterowania, paliwach i – co najważniejsze – konstrukcjach całych układów napędowych. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację w zakresie rozwoju legislacji dotyczącą regulacji metod badania pojazdów i limitów emisji związków szkodliwych spalin oraz ich wpływu na układy napędowe stosowane w nowych pojazdach samochodowych na świecie, przedstawiono również skrótowo trendy rozwojowe w tej dziedzinie na przyszłe lata.
EN
The automotive industry (LDV and HDV sectors) is currently under unprecedented pressure from a wide range of factors particularly in terms of environmental performance and fuel consumption. Long-established test procedures are changing and standards are becoming much harder to meet, necessitating changes in R&D methods, strategies and calibrations, fuels and – crucially – powertrains. This paper examines the current situation regarding regulation of emissions rules and the impact on powertrains used in new vehicles across the world. Powertrain technologies which can help to overcome challenges are mentioned and key trends are analysed. Finally, some brief comments are offered on what will bring the next few years.
PL
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. jest znanym w Polsce producentem odlewów, w tym precyzyjnych. Realizacja badań ujętych w harmonogramie projektu ma stworzyć możliwość znacznego poszerzenia zakresu możliwości wykonawczych zakładu o cienkościenne odlewy staliwne, o założonych własnościach mechanicznych dotychczas w Polsce nie produkowanych. Połączenie opracowanych w ramach projektu: innowacyjnego tworzywa modelu woskowego, składu i sposobu wykonania formy ceramicznej, składu chemicznego tworzywa odlewu z innowacyjną technologią odlewania precyzyjnego oraz obróbką cieplną wykonanych cienkościennych odlewów pozwoli na wykonanie z przebadanych stopów żelaza wyrobów o dużej dokładności wymiarowej, założonej wytrzymałości mechanicznej oraz wdrożenie tej technologii do własnej produkcji przemysłowej.
EN
PIO Specodlew Sp. z o.o. is a known manufacturer of castings in Poland, including precision ones. The implementation of the research included in the project's schedule aims to create the possibility of significantly broadening the scope of the plant's implementation capabilities, with thin-walled steel castings, procesing mechanical properties that are not yet produced in Poland. The combination of innovative wax-based material, composition and method of the ceramic mold making, chemical composition of a cast material with innovative precision casting technology and heat treatment of thin-walled castings developed within the framework of the project will allow us to manufacture products of high dimensional accuracy, mechanical strength assumed from tested iron alloys and implementing this technology for own industrial production.
18
Content available remote Nadążne sterowanie procesem sekwencjonowania karoserii na wydziale lakierni
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną metodę nadążnego sterowania produkcją, którą można wykorzystać w wielowersyjnym procesie sekwencjonowania karoserii na wydziale lakierni. Badano rzeczywistą strukturę lakierni wraz z buforem (Car Sequencing Problem 4.0). Głównymi celami badań były minimalizacja liczby przezbrojeń wynikających ze zmian kolorów oraz synchronizacja tych przezbrojeń z wymuszonym, okresowym czyszczeniem pistoletów malarskich.
EN
A modified method of follow-up production control that can be used in a multi-version car body sequencing process at the paint shop department is presented. The actual structure of the paint shop along with the buffer was subjected to tests (Car Sequencing Problem 4.0). The main goals of the research were to minimize the number of changeovers resulting from color changes and to synchronize these changeovers with forced, periodic cleaning of paint guns.
EN
The key demands on manufacturers in the modern-age markets globalisation are: (i) short development cycle, (ii) cost effectiveness, (iii) excellent product quality, and (iv) in-built product variability and upgradability. Development of new products under such dynamic market conditions necessitates an integrated approach to all stages of company operations, including product design, prototyping, productionising and manufacturing and extending it to the lifetime serviceability. Such competitive requirements cannot be dealt with by conventional, sequential model of product development and require switching to the modular approach, which additionally enables effective accommodation of growing needs of customers for products variety and their immediate or future customisation. This paper addresses modular product development, including design and assembly in application to building & construction industry. The focus is on paving the path for new generation high-quality/high durability products, such as modular cladding components for low- and high-rise residential and commercial buildings with the emphasis on product sustainability and longlasting aesthetics. It also considers: (i) identification of principal causes of diminishing market share of wood-based cladding of building facades, and (ii) highlights key aspects of development of a breakthrough technology providing high-quality, highdurability surface finish of painted exterior wood products offering a platform for reversal of decades-long decline of this important segment of the building products market.
PL
Kluczowe wymagania stawiane producentom na współczesnych zglobalizowanych rynkach to: (i) krótki cykl rozwoju, (ii) efektywność kosztowa, (iii) doskonała jakość produktu, oraz (iv) „wbudowana” zmienialność produktu i możliwość jego rozbudowy. Rozwój nowych produktów w tak dynamicznych warunkach rynkowych wymaga zintegrowanego podejścia do wszystkich etapów działalności firmy, w tym również projektowania produktu, prototypowania, produkcji, oraz rozszerzenia ww. również na okres użytkowania. Tak wysokie wymagania nie mogą być osiągnięte przez konwencjonalny, sekwencyjny model opracowania produktu i wymagają przejścia na podejście modułowe, co dodatkowo umożliwia efektywne dostosowanie rosnących potrzeb klientów do różnorodności produktów i ich natychmiastowej lub przyszłej personalizacji. Artykuł ten dotyczy rozwoju produktów modułowych, w tym projektowania i montażu w zastosowaniach w przemyśle samochodowym, budownictwie i przemyśle budowlanym. Nacisk kładziony jest na wytyczenie drogi dla produktów nowej generacji o wysokiej jakości/wysokiej trwałości, takich jak modułowe elementy fasad dla niskich i wysokich budynków mieszkalnych i komercyjnych z naciskiem na trwałość produktu i długotrwałą estetykę. Artykuł rozważa również: (i) identyfikację głównych przyczyn zmniejszającego się udziału rynkowego drewnopodobnych elewacji budynków oraz (ii) podkreśla kluczowe aspekty rozwoju przełomowej technologii zapewniającej wysoką jakość wykończenia powierzchni o wysokiej trwałości dla produktów z drewna, oferującej doskonałą platformę do odwrócenia trwającego od dziesięcioleci spadku udziału tego ważnego segmentu rynku wyrobów budowlanych.
EN
In this article, a magnesium matrix composite, reinforced with open-celled carbon foam and fabricated by pressure infiltration method, was examined. The main problem analysed was the usefulness of two commercial magnesium alloys RZ5 and ZRE1 as matrices in terms of composite tribological properties. Results of composite microstructure examinations by LM and SEM with EDS, porosity and hardness measurements were presented, and wear resistance in a dry friction conditions was characterized by a pin–on–disc method. The friction coefficient, the mass loss of sample and cast iron countersample, and wear trace depth were measured, as well as the mechanism of wear was examined by SEM observations of the wear traces. Obtained results show good infiltration of open-celled carbon foam and microstructural effects at an interface similar to the particulate and fibrous composites of C–Mg systems. Differences in wear resistance, dependent on applied matrix alloy, were revealed, and the ZRE1 magnesium alloy was indicated as more favourable, due to a composite lower friction coefficient, less mass lost, and wear trace depth. The wear of open-celled carbon foam was regular and without cracks in the reinforcement, fragmentation, or pulling out.
PL
Kompozyty z osnową ze stopów lekkich, głównie aluminium, zbrojone otwartokomórkowymi pianami ceramicznymi, najczęściej z Al2O3, są obecnie przedmiotem prac o charakterze technologicznym i poznawczym. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć segregacji zbrojenia, co może mieć miejsce w przypadku aplikacji w kompozytach metalowych cząstek bądź włókien. Jednak oprócz znanej kwestii oddziaływania fizykochemicznego metal–zbrojenie pojawia się nowy problem technologiczny — prawidłowa infiltracja piany metalem. Obydwa zagadnienia są bezpośrednio związane z doborem składu chemicznego stopu, gdyż stopy przydatne jako samodzielne tworzywo konstrukcyjne mogą być w kompozytach zupełnie nieużyteczne. W artykule zaprezentowano nowy materiał kompozytowy, w którym zbrojenie stanowiła otwartokomórkowa piana węglowa (Cof), a osnowę dwa konwencjonalne, odlewnicze stopy magnezu RZ5 i ZRE1 zawierające metale ziem rzadkich RE. Rolą komponentu węglowego w takim materiale, podobnie jak w przypadku aplikacji cząstek węgla szklistego i włókien węglowych krótkich, jest m.in. zmiana właściwości tribologicznych. Celem pracy była charakterystyka wytworzonego w Politechnice Śląskiej metodą infiltracji ciśnieniowej kompozytu zawierającego otwartokomórkową pianę węglową o takiej samej geometrii i dwa różne stopy osnowy z układu Mg–Zn–RE–Zr. Charakterystyka objęła głównie mikrostrukturę i badania tribologiczne w warunkach tarcia suchego. Na jej podstawie wskazano, który spośród zastosowanych stopów jest korzystniejszy z punktu widzenia zużycia kompozytu.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.