Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 512

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja stalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem jednociętych połączeń elementów giętych na zimno z zastosowaniem łączników jednostronnych. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, propozycje sposobu wyznaczania charakterystyki obciążenie-przemieszczenie oraz wzór do wyznaczania nośności łącznika na docisk. Aby uzasadniać racjonalność przyjętych rozwiązań, zaprezentowano wyniki obliczeń przykładowej ramy kratowej z takimi połączeniami.
EN
The paper concerns on issues related to the design of single-share blind bolted connections of cold-formed steel members. The results of experimental tests, proposals for the method of determining the load-displacement characteristics as well as the formula for determining the bearing capacity of the fastener were presented. To justify the rationality of the adopted solutions, the calculation results of an exemplary lattice frame with such connections are shown.
2
Content available remote Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej
PL
The subject of the paper are technical requirements for agricultural facilities with a steel structure. The author characterizes steel as a materiał for building similar structures. She characterizes the advantages of steel framing for shaping the mass of a hall. She pays attention to the issue of materiał corrosion and anti-corrosion protection, resistance of structures to fire hazard, thermal insulation. A separate place is given to the construction of steel hall roofs and the selection of materials for both roofing and walls.
PL
Autorzy niniejszego opracowania mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji jednych z największych krajowych i zagranicznych przedsięwzięć budowlanych, w których wykorzystano blachy fałdowe. Wśród wspomnianych realizacji należy wymienić takie obiekty, jak elektrociepłownia Bełchatów, terminale lotnicze we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce czy też Ferrari World w Abu Dhabi.
EN
The authors of this article had the opportunity to participate at various stages of design or creation of some of the largest domestic and foreign construction undertakings which made use of folded sheets. The projects mentioned include such facilities as the Bełchatow heat and power plant, air terminals in Wrocław, Łodź and Rzeszow-Jasionka or Ferrari World in Abu Dhabi.
PL
W artykule przedstawiono bardzo ogólnie przykłady współczesnych możliwości analizy konstrukcji stalowych w odniesieniu do komercyjnego oprogramowania inżynierskiego w aspekcie praktycznym. Prezentowane przykłady pochodzą z rzeczywistych analiz wykonanych na potrzeby prac badawczych, ekspertyz lub projektów zrealizowanych przez autora i jego współpracowników. Są więc one przykładem praktycznego wykorzystania procedur i teorii potocznie uważanych za akademickie.
EN
The paper presents generally examples of recent possibilities for analyzing steel structures in environment of commercial engineering software in a practical aspect. The examples presented come from real analyses carried out for research work, expertise or projects carried out by the author and his team. They are therefore an example of the practical use of procedures and theories colloquially known as academic.
EN
Selected problems of elastic and elastic-plastic stability of steel structure elements are presented. Numerical analyses are concerned with two types of bisymmetrical rolled I-section steel beams, namely beams with no discrete lateral and torsional restraints and with midspan lateral and torsional restraint. Numerical shell model built in ABAQUS software environment was used. Practical conclusions are drawn on the basis of results made available from numerical analyses carried out.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia stateczności sprężystej i sprężysto-plastycznej elementów stalowych. Dokonano analiz numerycznych stateczności dwóch typów belki dwuteowej walcowanej, mianowicie belki bez usztywnień bocznych i przeciwskrętnych w przęśle oraz belki z jednym usztywnieniem w środku rozpiętości. Wykorzystano powłokowy model zbudowany w programie ABAQUS. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano wnioski praktyczne.
PL
Trwałość zmęczeniowa elementów stalowych jest zazwyczaj wyznaczana z wykorzystaniem klasycznej metody naprężeń nominalnych. Przedstawiono jedną ze współczesnych metod oceny zmęczenia, bazującą na lokalnym stanie naprężenia uwzględniającym wpływ ich spiętrzenia. W tej metodzie stan naprężenia jest wyznaczany metodą elementów skończonych. W wielu przypadkach czyni to tę metodę bardziej wszechstronną.
EN
The fatigue life of steel elements is usually predicted by classical nominal stress method. The paper presents one of modern fatigue life approaches based on local state of stress, including stress raising effects. In this method the stress results are obtained from global analysis made by finite element. In many cases approach based on local method offers advantage of wider versatility.
PL
Przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego 50-letniej konstrukcji stalowej przęseł mostu drogowego przez Dunajec w Ostrowie koło Tarnowa. Stwierdzono liczne pęknięcia, deformacje i ubytki korozyjne konstrukcji. Wykorzystując model numeryczny przęseł, wykonano analizę statyczną, sprawdzenie wybranych stanów granicznych konstrukcji oraz analizę jej nośności normowej i użytkowej w stanie projektowym, jak również z uwzględnieniem zinwentaryzowanych uszkodzeń konstrukcji. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto decyzję o zamknięciu mostu dla ruchu i całkowitej wymianie uszkodzonej konstrukcji przęseł.
EN
The state-of-repair assessment results of the 50-years old road bridge over Dunajec river in Ostrów near Tarnów has been presented in the paper. The numerous welds' cracks, local deformations and corrosion losses have been discovered in steel structure of bridge spans. Using FE model of steel structure the static analysis, Eurocode code checking and carrying capacity evaluation have been carried out assuming actual service loads and deteriorated stare-of repair of structure. Based on the obtained numerical results the final decision of closing the bridge for service has been made and further replacement of existing steel structure has been advised.
PL
Na przykładzie awarii konstrukcji zadaszenia rampy załadowczej hali produkcyjno-magazynowej przedstawiono zagadnienie metodyki projektowania połączeń doczołowych w ujęciu normowym. Skoncentrowano się na podejściu do zagadnienia stosowanym w krajowej normalizacji przed wprowadzeniem eurokodów i na skutkach nadmiernych uproszczeń w wymiarowaniu niektórych typów takich połączeń.
EN
On the example of the roof structure failute of the loading ramp of the industrial building, the problem of methodology for designing tension connections in standard terms was presented. The focus was on the approach taken in national standardization before the introduction of Eurocodes and on the effects of excessive simplifications in the designing of certain types of such connections.
PL
Omówiono optymalizację czterech koncepcji konstrukcji o dwóch różnych schematach statycznych, z przekrojów otwartych oraz zamkniętych. Wykonano analizę pożarową dwóch wybranych koncepcji zabezpieczenia w postaci okładziny z płyt oraz natryskowej powłoki niereaktywnej. Zamieszczono analizę porównawczą kosztów przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
This article presents the optimization of four concepts with two different static scheme made from open and closed sections. Then, for two selceted concepts, a fire analysis was carried out using protection in the form of fire proof panel easing and a non-reactive fire protective coating. The article is summarized by a comparative analysis of the costs of fire protection applied.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie skaningu laserowego 3D jako uzupełniającego narzędzia oceny stanu technicznego złożonej stalowej konstrukcji szkieletowej modułu kotłowni elektrowni węglowej. W wyniku znacznego osiadania podłoża wystąpiły uszkodzenia konstrukcji obniżające jej poziom bezpieczeństwa. Do oceny stanu wytężenia i deformacji konstrukcji zastosowano ostatecznie analizę liniowo-sprężystą (LA) oraz analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową (GMNA). Wykonano skaning laserowy 3D obejmujący prawie w całości wszystkie elementy konstrukcyjne występujące w modelu numerycznym. W ten sposób uzyskano informację dotyczącą geometrii oraz rzeczywistego stanu deformacji konstrukcji. W pracy porównano teoretyczny kształt deformacji słupów nośnych kotłowni z kształtem ustalonym na podstawie skaningu laserowego. Wprowadzono miarę zróżnicowania obu kształtów pozwalającą na ocenę stopnia ich zgodności.
EN
The paper presents the use of 3D laser scanning as a complementary tool for quality assessment of the steel skeletal structure of a coal power plant module. As a result of significant soil subsidence, structural damage occurred that reduced its safety level. Linear elastic analysis (LA) as well as geometrically and materially non-linear analysis (GMNA) were used to assess the state of stresses and deformations of the structure. 3D laser scanning was performed covering almost all of the structural elements appearing in the numerical model. In this way, information on the current structure geometry was obtained, which allowed for a series of comparative analyses. The work summarizes the theoretical state of displacements of the columns with the state established by laser scanning. A measure of the dissimilarity of both shapes was introduced to assess the credibility of the analyzed data.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie dwóch przęseł mostowych, sposoby powtórnego użycia konstrukcji stalowych. Należy zwrócić uwagę, że już na etapie demontażu konstrukcji bardzo ważną decyzją jest to, czy konstrukcja będzie powtórnie użyta. Sposób podziału na elementy wysyłkowe, transport, składowanie – to wszystko jest zależne od tego, jaki będzie dalszy los konstrukcji i czy będzie się ona nadawała do powtórnego użycia. Czynników wpływających na możliwość ponownego wykorzystania konstrukcji jest bardzo wiele. Celem prowadzonych w ramach niniejszego artykułu rozważań jest wskazanie czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ponownym wykorzystaniu zdemontowanych konstrukcji stalowych oraz zwrócenie uwagi na korzystny wpływ takiego działania na środowisko naturalne.
EN
The paper presents the manners of re-using steel structures, based on the examples of two bridge spans. It should be noted that the decision, whether a structural element will be re-used is very important as early as at the stage of disassembling the structure. The manner of dividing the structure into shipping elements, transport and storage – all this depends on the intended future of the given element and on whether it will be suitable for reusing. There are numerous factors that influence the possibility to reuse a structure. The aim of the considerations presented in this article is to specify the factors that must be taken into account when making a decision on re-using disassembled steel structures and to emphasise the beneficial environmental impact of such actions.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z naprawami i remontami ponad 100-letnich konstrukcji stalowych infrastruktury kolejowej. Skorodowane, ale nadal użytkowane tego typu obiekty wymagają napraw i wzmocnień. Typowe wzmocnienia przez spawanie są zazwyczaj wykluczone z uwagi na trudne do wiarygodnego określenia parametry materiału konstrukcyjnego. To wpływa również na możliwe sposoby oceny nośności. Często pozostaje tylko dodatkowe i tymczasowe podparcie, co nie jest zadaniem oczywistym z uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzenia sił o przeciwnych znakach i wcześniejsze zniszczenie konstrukcji przez utratę stateczności.
EN
The article presents problems related to repairs and renovations of over 100-year-old steel structures of the railway infrastructure. Corroded objects still in use require repairs or reinforcements. Typical welding reinforcement is usually not an option due to the difficulty in reliable determining parameters of the structural material. That also affects possible ways of assessing load capacity. Often, all that remains is additional and temporary support what is not an obvious task due to the danger of introducing forces with opposite signs and earlier destruction of the structure by loss of stability.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mających na celu określenie wielkości i rozkłady naprężeń własnych w typowych słupach skrzynkowych spawanych z kształtowników profilowanych na zimno. Badania wykonano metodą trepanacyjną, rejestrując zmianę stanu odkształceń po rozcięciu na paski modelu krótkiego słupa. Wyniki badań porównano z rezultatami innych badaczy i mogą one stanowić podstawę do dalszych analiz stateczności ścian słupa skrzynkowego z uwzględnieniem naprężeń własnych.
EN
The paper presents the results of investigations aimed at determining the size and distribution of residual stresses in box columns welded from cold-formed sections. Trepanation method (strip cutting method) is used to determine the change in the state of deformation after cutting into strips of the short column model. The results were compared with the results of other researchers and may form the basis for further analyses of the stability of the walls of the box column, taking into account the natural stresses.
PL
Zastosowanie lin stalowych w budownictwie obejmuje między innymi cięgna i stężenia w konstrukcjach stalowych. Diagnostyka lin stalowych to głównie nieniszczące badania defektoskopowe zorientowane na wykrycie pęknięć drutów, deformacji, starć oraz korozji. Jako metody badań stosowane są najczęściej różnego rodzaju metody magnetyczne (aktywne i coraz częściej pasywne) oraz wizualne. W artykule przedstawiono charakterystykę stosowanych metod oraz wyniki diagnostyki lin stalowych na przykładzie wybranych realizacji. Omówiono sposób regulacji sił naciągu stężeń linowych konstrukcji zabytkowego hangaru oraz przebieg i wyniki kompleksowych badań stanu technicznego lin konstrukcji wsporczej gazociągu i odciągów linowych masztu radiowo-telewizyjnego.
EN
The use of steel ropes in construction includes, among others, tension members and bracing in steel structures. Steel rope diagnostics are mainly non-destructive flaw detection tests focused on detecting wire cracks, deformations, abrasions and corrosion. As research methods, various magnetic (active and increasingly passive) and visual methods are most often used. The article presents the characteristics of the methods used and the results of wire rope diagnostics on the example of selected implementations. The method of adjusting the tension forces of rope bracing of the historic hangar structure, as well as the course and results of comprehensive tests of the technical condition of ropes of the gas pipeline supporting structure and radio mast haul-offs are discussed.
PL
Do konstrukcji, które z reguły podlegają sprawdzeniu wytrzymałości na zmęczenie, należą: mosty (szczególnie kolejowe), belki podsuwnicowe, kominy wrażliwe na wzbudzenie wirowe oraz wieże i maszty. W tych konstrukcjach każdy cykl obciążenia zmęczeniowego może wywoływać zmniejszenie wytrzymałości materiału w miejscach szczególnie wrażliwych, w których występują nieregularności, np.: brzegi i granie spoin wykonanych łukowo, zakończenia żeber i blach węzłowych czy miejsca zmiany geometrii przekroju poprzecznego. Na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji ma wpływ wiele czynników. Do najbardziej istotnych należą wpływy: asymetrii cyklu i naprężeń średnich, koncentracji naprężeń, rodzaju obróbki i stanu warstwy wierzchniej, gatunku stali, spawania. Wpływy poszczególnych czynników odniesiono do rezultatów z badań doświadczalnych, jakie w ciągu ostatnich lat były wykonywane dla konstrukcji stalowych.
EN
Structures, such as bridges (especially railways), crane beams, chimneys susceptible to vibrations induced by vortex shedding, towers and masts are usually checked for fatigue strength. In these constructions, any fatigue load cycle can reduce the strength of the material in particularly sensitive areas with irregularity, such as: edges of welds, ribs and gusset endings, or places where the geometry of the cross-section is changed. The fatigue strength of a structure is affected by many factors. The most important are: cycle asymmetry and mean stress, stress concentration, type of machining and condition of the surface layer, steel grade, welding. The influence of particular factors were related to the results of experimental tests that were carried out for steel structures over the years.
EN
In order to investigate the progressive collapse performance of steel open-web sandwich plate structure, the sensitivity index and the importance coefficient of the bars are analyzed by the alternate path method. The condition that the model has perimeter supports with different parameters shows the result that: the redundancy index of structure increases at the structural edge, and the redundancy index will be reduced to changing degrees at the middle structure, when the stiffness of higher ribs increases. The redundancy index has little change, when the stiffness of lower ribs or shear keys increases. The sensitivity index of the shear keys dropped significantly, but the sensitivity index of the higher ribs and lower ribs increase, when the span to depth ratio increases. The sensitivity index of the higher ribs in L1 line increases significantly, when the span to depth ratio declines. So it is advisable to strengthen the higher ribs to avoid excessive sensitivity of ribs, when the span to depth ratio declines.
EN
The paper presents the results of research concerning the assessment of dynamic resistance of existing industrial hall structures located in areas with different seismic activity. The basis for analyses was a three-nave industrial hall with a steel structure. Numerical calculations were performed using the finite element method (FEM), using the response spectrum method in dynamic analysis. The calculations were carried out in variants, using standard accelerated response spectra according to Eurocode 8 and those determined for the Upper Silesian Coal Basin (USCB) and Legnica-Glogow Copper District (LGCD) area. Using the author's procedure for the assessment of the dynamic resistance, for each of the extortion analysed, the structure's response to the dynamic excitation was compared with the effects of load combinations adopted at the design stage, thus establishing the limit values of the design horizontal ground acceleration αmaxg,H understood as the structure's resistance to tremors. This allowed to assess the impact of seismic activity from a specific area on the dynamic resistance of the subjected object. The article also discusses the way of interpretation and the scope of application of the obtained results and proposed procedure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności dynamicznej istniejących konstrukcji hal przemysłowych zlokalizowanych na terenach o różnej aktywności sejsmicznej. Podstawą do analiz była trójnawowa hala przemysłowa o konstrukcji stalowej. Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES), wykorzystując w analizie dynamicznej metodę spektrum odpowiedzi. Obliczenia przeprowadzono wariantowo, stosując wzorcowe przyspieszeniowe spektra odpowiedzi według Eurokodu 8 oraz te, wyznaczone dla obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) i Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Stosując autorską procedurę oceny odporności dynamicznej, dla każdego analizowanego wymuszenia porównano reakcję konstrukcji na wzbudzenie dynamiczne z efektami od kombinacji obciążeń przyjętych na etapie projektowania, ustalając tym samym wartości graniczne projektowego przyspieszenia poziomego gruntu αmaxg,H rozumianego jako odporność konstrukcji na wstrząsy. Pozwoliło to na ocenę wpływu warunków sejsmicznych z określonego obszaru na odporność dynamiczną badanego obiektu. W artykule przedstawiono sposób interpretacji zaproponowanej procedury i wskazano potencjalne możliwości jej zastosowania.
PL
Przestrzeganie wymagań zawartych w zharmonizowanej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) PN-EN 1090 jest elementem niezbędnym do zgodnego z prawem wytworzenia i wprowadzenia na rynek konstrukcji budowlanych. W artykule przedstawiono przykłady zmian w wymaganiach podyktowanych opublikowaniem w grudniu 2018 nowego wydania PN-EN 1090-2. Wprowadzone zamiany dotyczą w różnym stopniu wszystkich punktów normy począwszy od zmian redakcyjnych i aktualizujących przywołane normy aż po wprowadzenie nowych wymagań i usunięcie niektórych. Z normy usunięto np. wymagania dotyczące elementów cienkościennych ze względu na ujęcie tych wymagań w PN-EN 1090-4. Zmieniono definicję klas wykonania EXC4. Wprowadzono wymagania np. dotyczące spawania stali zbrojeniowej ze stalą konstrukcyjną oraz dodatkowe wymagania dla stali nierdzewnych (austenitycznych, ferrytycznych i austenityczno-ferrytycznych). Zmianami objęto również załączniki do normy, i tak usunięto np. załączniki B i J, wprowadzono natomiast nowe załączniki D i I. Niezmiennie ważnym elementem pozostaje specyfikacja wyrobu, w której powinny zostać określone wszystkie wymagania dla wyrobu.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.