Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This two-part article reviews the current legal situation of professional personnel implementing hyperbaric procedures other than those used for diving. Numerous inconsistencies between the existing legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the State budget are shown. The first significant problem was the lack of mutual correlation of various regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric diseases, as well as incoherence with medical and nursing specialisation programs in force in Poland. The second problem is the lack of requirements in the documents of the Ministry of Health for medical staff other than doctors and nurses, including technical staff, necessary for the implementation of a safe oxybarotherapy procedure. The situation is clearer with respect to technical personnel than in relation to medical personnel. There are provisions which strictly define the qualifications of such staff for a very narrow group of technical personnel. Although they deal with issues related to the use of hyperbaric chambers in diving, to date no other separate regulations have been developed for medical applications of hyperbaric therapy. Unfortunately, both in centres financed by the National Health Fund and in private centres, no-one observes these regulations because there is no such formal requirement. The same applies to occupational research (occupational medicine) for all groups of personnel involved in hyperbaric oxygen therapy treatments. It was also found that medical hyperbaric centres not seeking funding from the budget (the National Health Fund) do not have even minimum qualification requirements for the medical staff working there. Furthermore, there is no knowledge of the requirements set out in other legal acts other than those concerning medicine.
PL
Przetrwały otwór owalny (PFO) jest występującym u około 25 % dorosłej populacji wariantem anatomicznym polegającym na utrzymywaniu się połączenia między prawym i lewym przedsionkiem serca. O ile w większości przypadków nie ma on znaczenia klinicznego, to u części ludzi może dochodzić do przecieku żylno tętniczego, prowokowanego wzrostem ciśnienia w klatce piersiowej (na przykład kaszel, kichanie, dźwiganie ciężarów). W takim przypadku dojść może do wystąpienia paradoksalnej zatorowości i przedostawania się z krążenia żylnego do tętniczego materiału zatorowego wywołującego udary niedokrwienne mózgu. Materiał ten mogą stanowić np. pęcherzyki gazu występujące w chorobie dekompresyjnej. Złotym standardem w wykrywaniu PFO jest przezprzełykowa echokardiografia z dożylnym podaniem kontrastu (TEE), której czułość i specyficzność w diagnostyce PFO sięga 94%-100%. TEE jest jednak badaniem inwazyjnym, które niesie ze sobą potencjalnie niebezpieczne działania niepożądane. Alternatywą dla TEE jest przezczaszkowa sonografia dopplerowska z kontrastem (c-TCD). Jako metoda znacznie mniej inwazyjna niż TEE, tania, bezpieczna oraz cechująca się bardzo wysoką czułością i specyficznością (odpowiednio 97% i 93%), może w znaczący sposób poprawić wykrywanie przypadków PFO z przeciekiem żylno – tętniczym oraz umożliwić przesiewowe badania nurków i kandydatów na nurków.
EN
Patent foramen ovale (PFO) is a condition present in 25% of the adult population. It is a remnant of fetal foramen ovale which allows blood to pass from the right to the left atrium, bypassing the fetal lungs. In majority adults it does not have any clinical significance, but in some people it may allow shunting of venous blood into the left atrium (right – left – shunt or RLS), circumventing the lung filter, especially during sneezing, cough, lifting heavy equipment. Is such case, PFO may be a route for venous emboli or gas bubbles from veins to the arterial system. It is known as a paradoxical embolism and may be cause of ischaemic stroke or neurologic decompression sickness (DCI), inner-ear DCI and cutis marmorata. Transesophageal echocardiography is considered as a reference standard in detection of intracardial shunts. Its sensitivity and specificity ranges between 94%-100%. However, TEE is an invasive examination with potentially serious side effects. An alternative examination in RLS detection is contrast enhanced Transcranial Doppler (the bubble study or c-TCD). In comparison to TEE, Transcranial Doppler is not invasive, relatively not expensive and save technique. With its high sensitivity and specificity in detection of PFO, 97% and 93% respectively, it may improve detection of RLS and allow to conduct screening examination for PFO in divers.
EN
The prerequisite of development of pulmonary barotrauma [PB] is retention of the breathing mix in the lungs during a sudden decrease in external pressure or its administration into the airways under increased pressure or in a volume exceeding the maximum lung capacity. In such cases, the pulmonary parenchyma ruptures and air enters both the pleural cavity and/or the lumen of ruptured blood vessels located in the alveolar septa. The result is permanent disruption of the pulmonary parenchyma. The aim of the study was to assess the influence of post-PB lesions on the heart muscle and the importance of hyperbaric treatment on the exacerbation of such lesions in the heart. The hearts of 35 rabbits were used in the study. In animals of the experimental group, PB was induced in the pressure chamber using the proprietary method described in previous publications. Part of the animals in this group were treated with air hyperbaria. The comparison group consisted of animals, which did not undergo PB during a simulated dive. All animals were weighed, observed for four weeks and then put to death following the experiment. In autopsy, among others, whole hearts were collected and weighed after fixation. Subsequently, the C/S ratio, i.e. the body to heart weight ratio, was calculated. The measurement results were subject to statistical analysis. A statistically significant increase in the C/S ratio was found, indicating an increase in the share of heart weight in the total body weight in the group of animals with PB not treated with air hyperbaria as compared to the control group.
4
Content available remote Research on the microbiological quality of air in naval facilities
EN
Harmful biological factors accumulated in the ambient atmosphere are a very important and increasingly recognised problem of both occupational medicine and public health. The quantitative and qualitative assessment of harmful biological agents in the working environment is a very important element of the exposure assessment and therefore of an assessment of workers' health risks. In 2018, a pilot study on the microbiological quality of air was carried out at two facilities of the Polish Navy.
PL
Celem artykułu jest przegląd piśmiennictwa psychologicznego odnoszącego się do problemu lęku u nurków, w którym podkreśla się stopień przystosowania psychicznego jednostki do podwodnego środowiska, eksponując głównie cechę leku i neurotyczność człowieka zaangażowanego w określony rodzaj nurkowania. W artykule przedstawiono wybrane raporty z całego świata dotyczące badania lęku u nurków. Traktowanie wysokiego wskaźnika lęku jako predyktora – lęku panicznego, wskazuje na ważność tej cechy w przewidywaniu zagrożeń –wypadków nurkowych w czasie funkcjonowania pod wodą. W prezentowanych w artykule badaniach własnych, uzyskane wyniki na temat poziomu lęku i stanu u nurków biorących udział w ekspozycjach hiperbarycznych wskazują na fakt występowania u większości badanych niskiego poziomu lęku oraz stanu, co najprawdopodobniej świadczy o dobrej kondycji psychicznej badanych płetwonurków.
EN
The aim of the article is a review of psychological literature relating to the problem of anxiety in divers, where an emphasis is placed on the degree of mental adaptation of the individual to the underwater environment, primarily highlighting the trait of anxiety and the neuroticism of a person involved in a specific type of diving. The article presents selected reports from all over the world regarding research on anxiety in divers. Treating a high level of the indicator of anxiety as a predictor of panic anxiety reveals the importance of this trait in predicting the risk of an occurrence of diving accidents during the operation under water. In the own research presented in the article, the results on the levels of anxiety as a trait and a state in divers taking part in hyperbaric exposures indicate the fact that the majority of the examined divers have low levels of anxiety both as a trait and a state, which most probably indicates the good psychological condition of the examined divers.
PL
W przypadku wystąpienia epidemii Legionelozy, szybkie i jednoznaczne określenie źródła infekcji, oraz natychmiastowe podjęcie czynności naprawczych jest warunkiem niezbędnym do ograniczenia i zminimalizowania skutków rozwijającej się epidemii. W klasycznej metodzie oznaczania poziomu bakterii z rodzaju Legionella w próbkach wody, skuteczność działania reparacyjnego (podwyższenia temperatury wody w instalacji wodociągowej do 600C, dodatkowe chlorowanie) może być potwierdzone dopiero po 14 dniach!!! Tylko metoda IMMS&FCM skraca czas oznaczenia bakterii Legionella do 2-4 godzin, co jest najważniejszym czynnikiem ograniczenia rozwoju epidemii.
EN
In the event of an epidemic of Legionnaires' disease, prompt and unambiguous identification of the source of infection and immediate undertaking of repair actions is a necessary condition to limit and minimise the effects of the developing epidemic. In the classical method for determining the level of Legionellabacteria in water samples, the effectiveness of the reparative action (increase of the water temperature in the water supply system to 600C, additional chlorination) can only be confirmed after 14 days!!! Only by using the IMMS&FCM method can Legionella's determination time be reduced to 2-4 hours, which is the most important factor in limiting the development of an epidemic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.