Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oleje jadalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ jakości surowca na właściwości odżywcze wybranych olejów jadalnych
PL
Przeanalizowano czynniki wpływające na jakość ziaren roślin oleistych z uwzględnieniem ich odmian znajdujących się na liście odmian roślin rolniczych, wpisanych do krajowego rejestru w 2017 r., uwarunkowań glebowych oraz magazynowania. Zestawiono profil kwasów tłuszczowych, których obecność w oleju jest ważna ze względów dietetycznych, ponieważ zmniejsza ryzyko występowania różnych schorzeń. Zanalizowano także parametry końcowego produktu procesu tłoczenia, mające wpływ na jego jakość i wartość odżywczą. Analizowano oleje rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, lniany, bawełniany, palmowy i oliwę z oliwek. Wykonana analiza pozwoliła na ustalenie, że największy wpływ surowca na jakość produktu końcowego występuje w przypadku oleju rzepakowego, sojowego i lnianego, które charakteryzują się największymi, wśród branych pod uwagę olejów, właściwościami odżywczymi.
EN
A review, with 85 refs., of factors affecting oilseed quality and nutritional properties. Rapeseed, soybean, sunflower, cotton, linseed, palm and olive oils were taken into consideration.
EN
Vegetable oils belong to a large group of substances consumed on a daily basis. World vegetable oil production is soaring, reducing the popularity of animal fats. Heavy metals pose a threat to human health. It is estimated that about 80% of the daily dose of heavy metals enters the human body through the consumption of food. Hence, it is necessary to monitor their concentrations in food products. Besides, the presence of heavy metals is thought to have possible negative influence on the quality of oils, especially on their taste and smell. Heavy metals may also accelerate the process of the rancidifiction of oils. Rapeseeds, soybean seeds and linseeds were selected for the analysis because they are one of the most popular oilseeds and at the same time they differ in terms of growing conditions. The analyses of different fractions and the ready-made product were also performed. The aim of the study was to determine the variation in concentrations of heavy metals, iron and manganese in different fractions during production. The significant concentrations of iron, manganese and zinc were observed in oilseeds. It was also shown that during different stages of oil refining the concentrations of metals decrease. The concentrations of metals are compared with those reported in literature.
PL
Oleje roślinne stanowią szeroką grupę produktów stosowanych w codziennej konsumpcji. Ich produkcja i spożycie rosną kosztem bardziej szkodliwych tłuszczów zwierzęcych. Metale ciężkie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Przyjmuje się, że około 80% codziennej dawki dostaje się do organizmu człowiek wraz z żywnością. Stąd istnieje konieczność monitorowania ich stężeń w produktach spożywczych. Ponadto uważa się, że obecność metali ma wpływ na właściwości smakowo-zapachowe olejów, a także może przyspieszyć procesy ich jełczenia. Do analizy wybrano ziarna lnu, rzepaku i soi, są to jedne z najpopularniejszych roślin oleistych, a zarazem różnią się warunkami uprawy. Analizie poddano także ich frakcje produkcyjne i gotowy do konsumpcji produkt. Celem pracy było poznanie zmian stężeń metali ciężkich, żelaza i manganu w toku produkcyjnym. Zaobserwowano znaczące stężenia żelaza, manganu i cynku w ziarnach roślin oleistych. Stwierdzono, że proces produkcji skutecznie obniża stężenia metali do bezpiecznego poziomu w ilościach śladowych. Poziom stężeń jest zbliżony do doniesień literaturowych.
EN
The aim of the review was to characterize and describe the physicochemical properties and methods for the determination of two types of compounds: 3-monochloropropane- 1,2-diol fatty acids esters (3-MCPD esters) and glycidyl fatty acids esters (GE) - new contaminants of food products, including vegetable fats. This paper describes their structure, several possible mechanisms of reactions occurring during the refining of edible oils, leading to an increase of their content in the final product. It is suggested that these compounds are formed from acylglycerols, under the influence of high temperature [9]. The emphasis was put on the toxicity of the products of their deesterification-free 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) and glycidol. Glycidol is genotoxic and has an effect on gene mutations and unscheduled DNA synthesis [17]. 3-MCPD is defined by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) as a genotoxic carcinogen [6, 19]. There are three transformation tracks leading to increased levels of 3-MCPD in foods: from 3-MCPD esters, GE and glycidol [14, 15]. The content of 3-MCPD esters and GE in food products was characterized and different processes involving their synthesis were described. Ways of reduction in food products regarding the aspects of raw materials as well as technology were discussed. Among refined vegetable oils, the largest quantities of 3-MCPD esters and GE were found in palm, corn and coconut oils [6, 25]. Finally, the direct and indirect methods of their determination in oils were described. There are new publications reporting on successive improvements of the existing methods for determination of 3-MCPD and its mono- and di-esters, as well as GE in edible oils [42, 43]. Unfortunately, there is still no universal determination method, which would be simple, affordable and accessible for a wider group, such as food producers, that would improve consumer safety.
PL
Ocenie poddano metodę oznaczania kwasów tłuszczowych w ściekach zaolejonych. Kwasy tłuszczowe wydzielano, stosując ekstrakcję ciecz-ciecz dichlorometanem, którą poprzedzono estryfikacją analitów w wodzie roztworem BF3 w metanolu. Do analizy jakościowo-ilościowej ekstraktu użyto GC-MS. Opracowana metoda umożliwia rozdział i identyfikację 12 kwasów tłuszczowych, w tym nasyconych: oktanowy (C8:0), dekanowy (C10:0), mirystynowy (C14:0), palmitynowy (C16:0), stearynowy (C18:0), arachidowy (C20:0), behenowy (C22:0) i lignocerynowy (C24:0), oraz nienasyconych: palmitoleinowy (C16:1), oleinowy (C18:1), linolowy (C18:2) i erukowy (C22:1). Granica oznaczenia metody była w zakresie od 6,3 do 35 µg/dm3 w zależności od badanego związku. Opisana metoda została z powodzeniem zastosowana do oznaczeń kwasów tłuszczowych w ściekach modelowych i komunalnych.
EN
A method for determination of fatty acids in oil wastewater, extracted with dichloromethane, was developed. In research lipid standards of following saturated acids were used: octanoic (C8:0), decanoic (C10:0), lauric myristic (C14:0), palmitic (C16:0), stearic (C18:0), arachidic (C20:0), behenic (C22:0), lignoceric (C24:0) and unsaturated acids: palmitoleic (C16:1), oleic (C18:1), linoleic (C18:2), erucic (C22:1). Fatty acids were esterified using BF3 methanolic solution and gas chromatography-mass spectrometry analysis was peformed. Limite of aqua nitrification was in range from 6.3 to 35 µg/dm3. The measurements characterized with the high degree of analytes recovery, which exceeded 69%. The precision of measurements below 15% was satisfied. The method was successfully applied to the wastewater containing eatable oils. 4 fatty acids (palmitic, stearic, oleic and linoleic) were analysed in the treated municipal watewaters collected in the mechanical-biological watewater treatment plant in Silesia (Poland). Their concentration varied from 0 to 1702 µg/dm3. The same acids were analysed in the symulated wastewaters with rape oil but in low concentrations form 0 to 250 µg/dm3.
PL
Obecność wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) w ściekach może być związana z doprowadzeniem zarówno ścieków przemysłowych, jak i komunalnych. W pierwszym przypadku głównym źródłem tych kwasów są ścieki z przemysłu spożywczego (tłuszczowego, mięsnego). W przypadku ścieków komunalnych źródłem są gospodarstwa domowe oraz zakłady gastronomiczne. W badaniach nad usuwaniem wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) ze ścieków metodą biologiczną zastosowano modelowe ścieki składające się z pożywki organiczno-mineralnej oraz zanieczyszczenia dodatkowego spożywczego oleju rzepakowego. Emulsję olejową przygotowywano w płuczce ultradźwiękowej InterSonic IS 5.5. Oznaczane w tak przygotowanych ściekach kwasy pochodziły z bulionu wzbogaconego, który jest wyciągiem mięsnym, oraz oleju roślinnego. Wstępna enzymatyczna hydroliza, prowadzona pozakomórkowo, umożliwia rozłożenie cząsteczki tłuszczu do glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych (WKT). Końcowym produktem w beztlenowym procesie jest dwutlenek węgla i metan, a tlenowym dwutlenek węgla i woda. Proces biodegradacji prowadzono w 3 dm3 bioreaktorach sekwencyjnych w zakresie niskich obciążeń osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń (od 0,13 do 17 gBZT5/g s.m.o. · d). Efektywność procesu określono na podstawie ubytku kwasów nasyconych C8:0 C22:0 oraz nienasyconych C16:1 C18:2. Największe zmiany w zawartości poszczególnych kwasów w pierwszych godzinach procesu stwierdzono dla kwasu mirystynowego, palmitynowego i stearynowego, a całkowite usunięcie dla oktanowego, dekanowego, behenowego oraz palmitoleinowego i linolowego. Zawartość kwasu oleinowego natomiast ulegała ciągłym wahaniom.
EN
The presence of High Fatty Acids (HFA) in wastewater can be connected with the supply of both, industrial and municipal wastewater. In the first case, the main source of those acids are wastewater coming from grocery industry (fatty and meat industry). In the case of municipal wastewater, the source of HFA are households and gastronomic facilities. Simulated wastewater composed from organic-mineral broth and rape oil were used in the study in order to remove of HFA from wastewater via biological treatment. Oil emulsion was prepared in an InterSonic IS 5.5 ultrasonic washer and lasted for 24 h (based TOC change). The source of HFA was the enriched bullion, which comprised of the meat extract and plant oil. Fats biodegradation may be limited by their physical and chemical properties e.g. insolubility in water. The process starts with the enzymatic hydrolysis which removes fatty acids from the glycerol molecules of triglycerides. The final products in the aerobic process are carbon and water, while in the anaerobic one carbon and methane. The biodegradation process was carried out in 31 sequential bioreactors under low activated sludge load condition (0,13 ÷ 0,17 gBOD5/gTS · d). The process was stopped after 2, 6, 24 and 72 h followed by activated sludge sedimentation and samples were taken for chemical analysis. The effectiveness of the treatment was established by the decrease of concentration of following saturated acids: octanoic (C8:0), decanoic (C10:0), myristic (C14:0), palmitic (C16:0), stearic (C18:0), behenic (C22:0) and unsaturated acids: palmitoleic (C16:1), oleic (C18:1), linoleic (C18:2). The highest changes in the concentration of investigated acids in the first several hours of the process were observed for myristic, palmitic and stearic acids whereas the total removal of octanoic, decanoic, behenic, palmitoleic and linoleic acid occurred. The concentration of oleic acid was constantly fluctuating.
PL
Obecność wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) w ściekach może być związana z doprowadzeniem ścieków przemysłowych, jak i komunalnych. W pierwszym przypadku głównym źródłem tych kwasów są ścieki z przemysłu spożywczego (tłuszczowego, mięsnego), a także w mniejszym stopniu kosmetycznego. W przypadku ścieków komunalnych źródłem są gospodarstwa domowe oraz zakłady gastronomiczne. W badaniach nad usuwaniem WKT ze ścieków metodą biologiczną zastosowano modelowe ścieki składające się z pożywki organiczno-mineralnej oraz oleju rzepakowego. Kwasy te pochodziły z bulionu wzbogaconego, który jest wyciągiem mięsnym oraz oleju roślinnego. Proces biodegradacji prowadzono w 3l bioreaktorach sekwencyjnych w zakresie niskich obciążeń osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń. Efektywność procesu określono na podstawie ubytku kwasów: palmitynowego (C;16:0), stearynowego (C18:0) oraz oleinowego (C18:1), linolowego (C18:2). W pierwszych godzinach procesu największe zmiany w zawartości poszczególnych kwasów stwierdzono w palmitynowym i stearynowym oraz całkowite usunięcie linolowego. Natomiast zawartość kwasu oleinowego ulegała ciągłym wahaniom.
EN
The presence of High Fatty Acids (HFA) in wastewaters can be connected with the supply of both, industrial and municipal wastewaters. In the first case, the main source of those acids are waste-waters from grocery industry (fatty and meat industry) and, in a smaller extent, cosmetic industry. In case of municipal wastewaters, the source of HFA are households and gastronomic facilities. Simulated wastewaters composed from organic-mineral broth and rape oil were used in the study of the removal of HFA from wastewater via biological treatment. The source of HFA was the enriched bullion, which comprised of the meat extract and plant oil. The biodegradation process was carried out in 31 sequential bioreactors under low activated sludge load conditions. The effectiveness of the treatment was established by the decrease of concentration of following acid: palmitic acid (C16:0) stearic acid (C18:0), oleic acid (C18:1) and linoleic acid (C18:2). The greatest change in concentration of investigated acids in the first several hours of the process run were observed for palmitic and stearic acids together with the total removal of linoleic acid. The concentration of oleic acid was constantly fluctuating.
EN
The research focused on the effect of edible oil, a commonly available food product which occurs in municipal wastewater in its unchanged form, on the biological activated sludge treatment. Biodégradation was carried under aerobic conditions at a low contaminant load. Two types of wastewater were assayed. Wl contained oil emulsion, NH4CI and KH2PO4. W2, apart from the oil emulsion, contained other sources of carbon, macro and microelements. COD and BOD reductions for Wl fell within the ranges of 63.5%-70.5% and 77.8%-81.8%, respectively. A higher effectiveness was found for W2 i.e. 71.9%-77.25 (COD) and 86.4%-95% (BOD). Despite the different COD reduction in Wl and W2, the COD that remained in the treated Wl and W2 was comparable. This indicates that the biodégradation of edible oil present in the wastewater using unadapted activated sludge still resulted in high COD which might have been caused by both the intermediate products of oil biodégradation and reduced effectiveness of biodégradation of other medium components caused by oil addition.
PL
Badania dotyczyły wpływu oleju jadalnego, powszechnie dostępnego produktu spożywczego, występującego w ściekach komunalnych w formie niezmienionej na biologiczne oczyszczanie metodą osadu czynnego. Biodegradację prowadzono w warunkach tlenowych przy niskim obciążeniu. Zastosowano dwa rodzaje ścieków. Wl zawierały emulsje olejową oraz NH4CI i KH2PO4. W2 oprócz emulsji olejowej zawierały też inne źródła węgla oraz makro i mikroelementy. Stosując Wl jako pożywkę uzyskano redukcję COD w granicach od 63.5 do 70.5 %, a BOD od 77.8 do 81.8 %. Dla W2 uzyskano wyższą efektywność biodegradacji tj. Od 71.9 do 77.2 % (COD) oraz od 86.4 do 95 % (BOD). Pomimo różnych stopni redukcji COD w ściekach Wl i W2, wielkość COD pozostałego w oczyszczonych ściekach Wl i W2 była porównywalna. Wynika stąd, że po biodegradacji oleju zawartego w ściekach przy użyciu nieadaptowanego osadu czynnego nadal pozostawało wysokie COD, które mogło być spowodowane zarówno półproduktami biodegradacji oleju, jak i pogorszeniem się efektywności biodegradacji pozostałych składników pożywki w wyniku wprowadzenia do niej dodatkowo olej.
8
Content available remote Substancje biologicznie aktywne w olejach jadalnych
EN
Recently, the food industry, the agricultural community and consumers have shown a growing interest in the so-called functional food [1–3]. Natural bioactive compounds in some dietary products are claimed to prevent various diseases such as inflammation, degenerative diseases and cancer [5]. This paper reviews molecular structures, nutritional importance and availability of natural bioactive compounds present in vegetable and fish oils. Chapter 1 includes general description of polyunsaturated fatty acids (PUFA's), their physiological role and metabolism in mammalian organisms ([7–20], Schemes 1 and 2, Figs. 1 and 2). There is a link between dietary PUFA intake, inflammation and immunity. A composition of fatty acids in mammalian cells is sensitive to change in the fatty acids diet. The n-6 PUFA’s are the precursors of prostaglandines and related compounds, which play an important role in inflammation and in regulation of immunity. On the contrary, the n-3 PUFA's abundant in fish oils and also present in some plant seed oils have antiinflammatory properties and are therapeutically useful in several diseases. DHA from this family may also exert beneficial effects on development of the nervous system. Irrespective of PUFA's, vegetable oils contain a variety of bioactive compounds, mainly lipid-soluble antioxidants. This class of antioxidants includes vitamin E ([21–37], Figs. 3 and 4), which is a generic term that constitutes a group of structurally related compounds comprising of tocopherols and tocotrienols. A presence of the phenolic hydroxyl group in these compounds is critical for their antioxidant activity and enables to scavenge freeradical species both in vitro and in vivo. Other bioactive compounds present in vegetable oils are plant lignans ( [38–64], Fig. 5). In a human body, the plant lignans are converted to the mammalian lignans enterodiol and enterolactone. In the literature cited, lignans are discussed as anticancer agents, especially against breast and prostate cancer. Apart from a weak estrogenic properties, their anticancer activity may be supported on the antioxidation capacity. Vegetable oils are also a good source of phytosterols ([65–80], Figs. 6 and 7). Despite their similar chemical structures, phytosterols and cholesterol differ markedly from each other in regard to their pharmacological characteristics including intestinal absorption and further metabolism. Phytosterols produce a wide spectrum of therapeutic effects in the human organism including anti-tumor properties. In addition, another compounds present in edible oils are described, e.g. carotens and coenzyme Q10, all of which have potent biological activity, and exert beneficial effects in regard to cardiovascular and cancer diseases ([81–101], Fig. 8). The majority of the bibliography included in the present review is selected from that published since 2000 by the year 2009.
PL
Doświadczenia przeprowadzono w układzie porcjowym, z użyciem mieszanej populacji osadu czynnego z oczyszczalni ścieków komunalnych. Skuteczność biodegradacji składników ścieków modelowych i rzeczywistych określono na podstawie zmian zawartości zanieczyszczeń specyficznych, tj. kwasów tłuszczowych nienasyconych (linolowego - C18:2 i oleinowego - C18:1) i nasyconych (palmitynowego - C16:0) oraz steroli (stigmasterolu, -sitosterolu i betuliny). Stwierdzono całkowite usunięcie kwasu linolowego z obu rodzajów ścieków. Pozostałe zanieczyszczenia były usuwane w różnym stopniu, np. kwas oleinowy w zakresie 68÷93% (ścieki modelowe) i 90÷91% (ścieki komunalne). Wyjątek stanowił kwas palmitynowy, który podczas biodegradacji ścieków modelowych bez dodatku oleju został usunięty tylko w 32÷44%. Różnica w skuteczności usuwania tych zanieczyszczeń może wynikać z faktu, iż nienasycone kwasy tłuszczowe łatwo ulegają utlenieniu (wraz ze wzrostem ilości wiązań podwójnych). Stwierdzono również, iż skuteczność biodegradacji była zależna od początkowej zawartości kwasów tłuszczowych oraz od obciążenia osadu czynnego ładunkiem tych zanieczyszczeń. W przypadku steroli, które występowały w znacznie mniejszych ilościach niż kwasy tłuszczowe, nie stwierdzono takiej zależności. Wydaje się, że głównym mechanizmem ich usuwania była adsorpcja i biokumulacja.
EN
The experiments were conducted in a batch system, with a mixed microbial population of the activated sludge obtained from a municipal sewage treatment plant. The extent of biodegradation for the polluting species occurring both in the model and real waste-waters was established taking into account the variations in the content of specific pollutants, i.e. unsaturated fatty acids (linoleic - C18:2 and oleinic - C18:1), saturated fatty acid (palmitic - C16:0) and sterols (stigmasterol, [beta]-sitosterol and betuline). The study produced the following findings. Removal of linoleic acid was complete with both types of wastewater. As for the other pollutants, differences were observed in the removal patterns between the two wastewater types: e.g., for oleinic acid the efficiency of removal varied from 68 to 93% in the case of the model wastewater, and from 90 to 91% in the case of the municipal sewage. Palmitic acid was an exception: its removal achieved during biodegradation of the model wastewater with no oil additive only varied between 32 and 44%. The difference in the efficiency of removal can be attributed to the readiness of unsaturated acids to undergo oxidation with the increase in the number of double bonds. The extent of biodegradation was also found to depend on the initial concentrations of the fatty acids and on the load of pollutants received by the activated sludge. In the case of sterols, whose concentrations were noticeably lower than those of fatty acids, no such relation was found to occur. Seemingly, the principal mechanism governing the removal of sterols involved adsorption and bio-accumulation.
PL
W zakładach produkujących tłuszcze jadalne (oleje i margarynę) powstają "trudne" ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń organicznych. Specyficzny skład ścieków wynika ze stosowanej technologii produkcji, używanych w tym procesie reagentów oraz przerabianego surowca. Technologia produkcji olejów roślinnych składa się z wielu procesów, w wyniku, których z nasion roślin oleistych otrzymuje się produkt o wysokim stopniu przetworzenia.
EN
Wastewater from the production of edible oils contains high concentration of phosphates, sulphates as well as organic compounds. Treatment of such wastewaters is relatively difficult and expensive. Phosphorus can be removed by chemical precipitation with iron or alum reagents, or biologically. Chemical treatment methods (usually chemical precipitation) enable the removal of phosphorus in high degree. Lime used for phosphorus removal from edible fats industrial wastewater leads only to removal of phosphates, leaving total phosphorus present as phospholipids in the wastewater. Oxidation of organie compounds is a necessary condition of removal phosphorus from the wastewater. The pretreatment of the wastewater based on calcium phosphates precipitation, generates well sedimenting sludge. However, a part of the sedimented sludge flotates to the surface of the settling tank. Sulphates can be removed by chemical precipitation. Effective chemical precipitation requires costly reagents and result in production of large sludge quantities. Biological processes are feasible however, the possible to achieve results are not always satisfactory. The biological processes can be affected by the presence of inhibitory or toxic substances to the microorganisms. For wastewaters containing high concentration of sulphates the process of desulfurication can be used. Microorganisms participating in the aforementioned process have the ability of sulphates reduction and also organie compounds. The sulfates can be reduced to sulfide.
PL
Opisano warunki jakie należy spełnić dla pozyskania na skalę przemysłową oleju z nasion wiesiołka. Przedstawione są zmiany konstrukcyjne w typowej prasie hydraulicznej, niezbędne do jej przystosowania do tłoczenia olejów z surowców niekonwencjonalnych. Opisano nieudane próby tłoczenia oleju z nasion wiesiołka na prasach ślimakowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.