Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artykuły spożywcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rynek ryb i owoców morza krajów UE28 jest coraz bardziej uzależniony od importu surowców, praktycznie co druga ryba na europejskim stole jest importowana. Coraz większa popularność żywności pochodzenia morskiego i z akwakultury, i to nie tylko w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, powoduje istotny wzrost cen tych surowców – przykładem może być łosoś atlantycki. Konieczne są znacznie większe niż obecnie wysiłki międzynarodowej społeczności, aby doprowadzić do znacznie lepszego gospodarowania żywymi zasobamimórz, tak aby utrzymać konsumpcję na dzisiejszym poziomie.
EN
The market of fish and other sea foodin the EU is constantly more dependent on the import of raw material making every second fish on the European table imported. The constantly growing popularity of sea and aquaculture food not only in the EU but also in the USA creates a significant price increase for those raw materials, i.e. the Atlantic Salmon. The international community is required to significantly increase its efforts to improve the management of the living resources of the sea in order to maintain their consumption at the current level.
PL
W pracy podjęto próbę pozyskania zmodyfikowanych struktur żelatynowych, z przeznaczeniem na opakowania żywności. Żele, po uprzednim przygotowaniu, poddano liofilizacji, a następnie zbadano ich właściwości termofizyczne. Dodatkiem modyfikującym strukturę były chrupki skrobiowe otrzymane w procesie ekstruzji. Jako materiału porównawczego w badaniach przewodności i dyfuzyjności cieplnej oraz wytrzymałości na rozciąganie użyto styropianu ekstrudowanego XPS, stosowanego obecnie m.in. w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego.
EN
In the paper, the attempts to obtain modified gelatin structures for food packaging were described. After previous preparation, gels were subjected to lyophilisation process and then, their thermo-physical properties were tested. Starch crisps, as being obtained during extrusion process, were the structure-modifying addictive. The extruded XPS polystyrene, which is currently used in production of packages for food industry, was employed as a comparative material in thermal conductivity and diffusivity tests and in the tensile strength test.
PL
W artykule przedstawiono techniki drukarskie wykorzystywane do zadrukowania opakowań dedykowanych artykułom spożywczym. Wobec tych właśnie opakowań stawiane są szczególnie wysokie wymagania. Mogą im sprostać następujące techniki drukowania: fleksograficzna, wklęsłodrukowa i offsetowa.
EN
The article presents the printing techniques used to print packaging dedicated to foodstuffs. In view of these particular packages, the particularly high demands are set. They can be satisfied by the following printing techniques: flexography, gravure and offset printing.
PL
Polska gospodarka paszowa zależy od importu soi. Interesującą alternatywą dla soi mogą stać się rośliny strączkowe hodowane na terenie Europy, takie jak łubin, zarówno ze względu na łatwość uprawy, jak i jego wartości odżywcze. Nasiona łubinu są bogate w cenne białka. Wskaźnik aminokwasów egzogennych jest oszacowany na ok. 70%, a zawartość białka w przypadku niektórych odmian przewyższa nawet 40%. W przypadku żywienia człowieka istotna jest także mała ilość skrobi, skład lipidów, zawartość przeciwutleniaczy i błonnika pokarmowego. Nasiona łubinu wykorzystywane są w piekarnictwie i cukiernictwie, a także jako zastępniki mleka i produktów mięsnych. Wykorzystywane są zwłaszcza do produkcji żywności dla sportowców, osób na diecie bezglutenowej, wegan i wegetarian. Zawartość interesujących składników pokarmowych sugeruje jednak możliwe wykorzystanie nasion łubinu w produkcji żywności prozdrowotnej, przeznaczonej nie tylko dla osób nietolerujących glutenu, ale także cierpiących na otyłość, cukrzycę, choroby układu krążenia a nawet nowotwory. Zainteresowanie polskiego przemysłu spożywczego łubinem jest jednak nadal małe.
EN
Polish feed economy is strongly dependent on soya bean imports. Native European legumes, such as lupine, can become an interesting alternative for soy, both due to ease of its cultivation as well as its nutritional value. Lupine seeds are rich in valuable protein. The essential amino acid index is evaluated on the level ~70% and the content of protein in case of some varieties is even higher than 40%. However, also the small quantity of starch, composition of lipids, the content of antioxidants and dietary fiber are significant in human nutrition. Lupine seeds are used in bakery, confectionary and as substitutes of milk and meat products. They may be found especially in the composition of the food for sportsmen, celiac persons, vegans and vegetarians. However, the content of interesting nutrients suggests the possible application of lupine seeds in the production of health-promoting food, not only for the gluten-not-tolerating people, but also for the people suffering from obesity, diabetes, cardiovascular disease and even cancer. Unfortunately, there is a small interest of the Polish food industry in lupine.
PL
W artykule dokonano charakterystyki sensoryki opakowań oraz podkreślono, jak ważny dla konsumenta jest wygląd i kształt opakowania oraz materiał wykorzystany do jego produkcji. Podkreślono, jak istotne jest wrażenie wywoływane przez opakowanie, oraz przedstawiono, jakie musi ono spełniać wymagania. Omówiono także zagadnienia związane z psychologią koloru oraz środki wyrazu stosowane przez grafików w celu uwypuklenia cech produktu. Dokonano także charakterystyki funkcji pełnionych przez opakowania inteligentne oraz sposobu, w jaki są one realizowane.
EN
The article touches upon the relationship between the packaging and the man, and explores the issue of sensory qualities of the packaging. It demonstrates the importance of the appearance of the packaging from the viewpoint of the consumer. The article emphasizes the importance of the impression made by the packaging and explains the requirements it should meet. It also characterizes the shapes used in the packaging industry and assesses their impact on the consumer. Subsequently, the article touches on the issues related to the psychology of colour, and discusses the means of expression that graphic designers use to emphasize the features of a product. In conclusion, the article describes intelligent packaging, its functions and the method of implementing them.
EN
In the publication the role of products for biological plant protection against noxious organisms is shown in structure formation and vegetable crops agrophytocenoses stabilization, their quantitative and qualitative composition. It is pointed out that application of biological pesticides with different mechanism of action exerts a positive effect on plant growth and development, facilitates the phytosanitary situation improvement in vegetable crops and decreases the negative influence on the environment.
PL
Przedstawiono rolę środków do biologicznej ochrony roślin przed szkodnikami w strukturze formowania i stabilizacji agrofitocenoz upraw warzywnych, ich skład ilościowy i jakościowy. Zauważono, że biologiczne pestycydy o różnej zasadzie działania zaprawy użytkowej mają pozytywny wpływ na wzrost i rozwój rośliny, ułatwiają poprawę sytuacji fitosanitarnej w uprawach warzywnych i zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
4374--4379, CD2
PL
Problemy dystrybucji oraz handlu stanowią ważny przedmiot analiz ekonomicznych. Szczególnie doniosłe znaczenie ma handel detaliczny, który obecnie na skutek zmian preferencji konsumentów, podlega istotnym przeobrażeniom zarówno strukturalnym jak i jakościowym. Specyfika produktów spożywczych, zwłaszcza ich powszechność i duża częstotliwość nabywania żywności determinuje dużą różnorodność form handlu. Celem pracy jest identyfikacja preferencji konsumentów dotyczących wyboru miejsc zakupu produktów spożywczych. Stwierdzono, że respondenci jako źródło zaopatrzenia w artykuły spożywcze najczęściej wybierali średni sklep samoobsługowy i hiper-/supermarket oraz sklepy dyskontowe. Niewielkim zainteresowaniem cieszyły się nowoczesne formy handlu detalicznego artykułami spożywczymi, takie jak zakupy przez Internet oraz sprzedaż bezpośrednia produktów żywnościowych przez rolników. Małe sklepy osiedlowe czy wiejskie oraz małe sklepy samoobsługowe najczęściej były wybierane przez osoby starsze, zwłaszcza w wieku powyżej 60 lat.
EN
The aim of this study is to identify the factors that determine consumer preferences regarding the choice of places to buy groceries. It has been stated that that consumers generally choose average self-service shop, super and hypermarket or discount shops. Consumers rarely chose modern forms of foodstuffs trade such as shopping on the Internet and direct product sales provided from farmers. Consumers over 60 years more often choses the traditional forms of retailing as a small local shops than super and hypermarket.
PL
Zamieszczono cele wdrażania systemów jakości w firmach zajmujących się transportem artykułów żywnościowych. Określono zagrożenia w transporcie, metody ich identyfikacji oraz eliminacji. Opisano system HACCAP oraz jego wpływ na poprawę jakości przewożonych towarów. Scharakteryzowano system RASFF pozwalający na przewidywanie zagrożeń w transporcie ATP, produktów roślinnych i pasz. Podano ramowe zalecenia dotyczące przewozu wybranych grup artykułów.
EN
Cells of implementing quality systems were placed in companies dealing with the transport of foodstuffs. Threatening in the transport, the method of their identification and preliminaries were determined. A HACCAP system and his influence on the improvement of the quality of transported goods were described. A RASFF system allowing for predicting threats in the transport of ATP, plant products and fodders was characterized. The general recommendations concerning the transport of chosen groups of articles were given.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje aspekty związane z bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. W początkowej części artykułu zdefiniowano pojęcia bezpieczeństwo żywności oraz łańcuch dostaw. Pokazano również jakie są główne cele funkcjonowania logistycznego łańcucha dostaw. Następnie ukazano dlaczego w przypadku żywności łańcuch dostaw staje się tak ważnym zagadnieniem. W kolejnej części artykułu pokazano jakie warunki muszą spełnić poszczególni uczestnicy łańcucha dostaw aby móc mieć kontakt z żywnością. Następnie ukazano z jakimi problemami borykają się producenci, firmy transportowe oraz dystrybutorzy. Zweryfikowano na podstawie badań i obserwacji jakie są główne obszary zagrożeń bezpieczeństwa żywności, oraz jakie są główne przyczyny konfliktów w łańcuchu dostaw. Ukazano słabe punkty funkcjonujących przepisów i rozwiązań. Na koniec przedstawiono jakie działania powinny zostać podjęte i na co powinni zwrócić szczególną uwagę uczestnicy łańcucha dostaw aby żywność, która dociera do końcowego odbiorcy była bezpieczna.
EN
This article presents aspects of food safety in the supply chain. The initial part of the article defines both the concept of food safety and the supply chain. There are also shown the main objectives of logistical functioning of the supply chain. The paper also shows why the supply chain is such an important issue for food. The next part of article demonstrates which conditions have to be meet by individual members of the supply chain so that they could have a contact with food. The next issue that article moves are problems of producers, transport firms and distributors. During researches and observations it was verified what are the main areas of food security risks and main conflict reasons in the supply chain. Next part of the paper shows weak points of current regulations and solutions. The end of the article presents what actions ought to be taken and for what the members of supply chain should call attention so that food reached by the last recipient is safe.
PL
Artykuł porusza role technologii informacyjnych w logistyce agrobiznesu i prezentuje dwa odmienne przykłady rozwiązań organizacji zarządzania łańcucha dostaw artykułów spożywczych i kwiatów, reprezentujących różniące się koncepcje scentralizowanego i zdecentralizowanego kształtowania łańcucha dostaw.
EN
The article brings up the role of information technology in agribusiness logistics and presents two disparate examples of solutions of organizing the supply chain management of supplying groceries and flowers, representing differing concepts of centralized and decentralized development of the supply chain.
PL
W artykule podjęto rozwiązania na temat trendów na rynku opakowań. Sprecyzowano, które z nich w sposób szczególny wpływają na procesy logistyczne i w jaki sposób. Opracowanie zilustrowano konkretnymi przykładami dotyczącymi nowości na rynku opakowalnictwa. W zakończeniu wskazano na konieczność przeprowadzenie wnikliwych badan dotyczących zarządzania opakowaniami w kontekście poszczególnych zadań logistycznych, a nie tylko w perspektywie wpływu opakowań na środowisko i ich odporności na uszkodzenia.
EN
The paper discusses the subject of trends in the packaging industry. The packaging which particularly influence logistic processes has been distinguished and the nature of this influence has been analyzed. The study is illustrated with concrete examples of novelties on the packaging market. The paper concludes that in-depth research on packaging management should be conducted, with respect to particular logistic tasks and not only to the influence of packaging on the environment or its abrasion resistance.
PL
Obecny stan zaawansowania prac nad przepisami nowelizującymi regulacje dotyczące stawek VAT pozwala sądzić, że zmiany te zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2011 r. Zmiany stawek będą dotyczyły wszystkich artykułów spożywczych, w tym np. z 22 do 23% wzrośnie stawka VAT na kawę, herbatę i słodycze, a z 3 do 5% wzrośnie stawka przy sprzedaży surowych warzyw, olei spożywczych i mięsa. Jeszcze w innych przypadkach stawka VAT spadnie o 2 punkty – z 7 do 5% (np. na wyroby mleczarskie, makaron, napoje owocowe i warzywne). Zmiany stawek VAT będą dotyczyć także produktów oferowanych przez branżę piekarniczo-cukierniczą, czyli pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich (kategoria 15.81.1 w stosowanej obecnie do celów VAT klasyfikacji PKWiU z 1997 r.).
PL
W artykule przedstawiono ogólne spojrzenie na umiejscowienie dystrybucji żywności w łańcuchu dostaw, opisano strukturę krajowego handlu spożywczego oraz usystematyzowano zakres stosowania i przeznaczenia chłodniczych mebli handlowych. Odniesiono się również do obowiązujących uregulowań prawnych i specyfikacji technicznych.
PL
Reklama stanowi powszechnie wykorzystywane narzędzie w promocji artykułów spożywczych. Celem artykułu jest ukazanie kolejnych etapów w procesie tworzenia kampanii reklamowej i zwrócenie uwagi na ważniejsze aspekty komunikacji na tym rynku. Wiodące znaczenie reklamy w strategii promocji artykułów spożywczych wymaga kreatywnego podejścia do budowania przekazów reklamowych oraz odpowiedniego doboru mediów. Przekazy reklamowe akcentują wpływ na zdrowie i naturalne pochodzenie produktów. Odwołują się też często do emocji i tradycji. Coraz większego znaczenia nabiera indywidualizacja form przekazu reklamowego oraz wykorzystanie niestandardowych mediów.
EN
Advertising is a pervasive tool applied in promotion of nutrition goods. The objectives of the paper are to show the sequence of stages in the process of creating an advertising campaign and to focus attention on important aspects of communication on this market. The major importance of advertising within promotion strategy of food products implies need for creative approach in building advertising messages and the appropriate selection of media. Commercial messages emphasize the impact on health and natural origins of the product. They often refer to emotions and tradition. Customization of advertising is growing in importance as well as the usage of non-standard media.
PL
Ocena zanieczyszczeń i pozostałości chemicznych w artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego nabiera istotnego znaczenia w wyniku coraz większej wiedzy i coraz bardziej krytycznego nastawienia konsumentów wobec stosowanych metod produkcji rolnej i skażenia środowiska naturalnego. Problematyka pozostałości chemicznych w żywności stała się obecnie w świadomości konsumentów także składnikiem pojęcia jakości i bezpieczeństwa produktów rolnych i żywności.
PL
Tempo i kierunki zmian w organizacji i zarządzaniu sprzedażą artykułów przemysłu spożywczego zależą od wielu uwarunkowań, spośród których na szczególną uwagę zasługują coraz silniejsze kontakty polskiej gospodarki z rynkiem światowym, wywołujące szereg następstw w otoczeniu krajowych przedsiębiorstw oraz przeobrażenia struktur podmiotowych i zasobów krajowego przemysłu i handlu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba oceny oddziaływania obu tych grup czynników na procesy racjonalizacji systemów sprzedaży artykułów przemysłu spożywczego. Między innymi zarysowano możliwość wykorzystania w kanałach sprzedaży nowoczesnych technologii informatycznych.
EN
The pace and directions of changes in he orgnnisation and management of sale of food industry products depend on many conditions, among which a particular attention deserves stronger and stronger contacts of the Polish economy with the world market. This will trigger a number of consequences in the environment of domestic businesses, and transformations in subjective structures and resources of the national industry and trade, being a result of the process of economic transition, which is still under way. The subject matter of this article is an attempt to assess an impact of both these groups of factors on the processes of rationalization of systems of sale of food industry products. Among other things, there are outlined the possibilities to use up-to-date computer technologies in sale channels.
PL
Największą grupę produktów o wzbogaconej wartości odżywczej stanowiły soki i napoje owocowe, a następnie koncentraty spożywcze i przetwory mleczarskie. Analizowane produkty najczęściej wzbogacano w witaminy, a następnie składniki mineralne i inne substancje, takie jak: l-karnityna, kofeina, błonnik, probiotyki.
EN
The biggest group of products of enchired nutritive value contained juices and fruit drinks, then there were instant food and dairy products. The analysed products were predominantly enchired in vitmains, mineral elements and other substances, such as L-carnitine, caffeine, fibre and probiotics.
19
Content available remote Odporność emalii kryjących na artykuły spożywcze.
PL
Przeprowadzono badania pięciu różnych emalii tytanowych i jednej amonowej stosowanych do wnętrza naczyń kuchennych. Do badań przygotowano specjalne naczynia segmentowe. Odporność na wrzącą herbatę była badana po 132 godz. (13 cykli x 12 godz.). Obserwację po korozji przeprowadzono za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego i stwierdzono, że emalie łatwo jest rozróżnić między sobą. Były obserwowane: 1. 'ubytki dziurkowe' w miejscach gdzie były pory, 2. duże spękania i 'pinholes' aż do emalii podstawowej ('korozja głęboka'), 3. duże złuszczenia, spękania i wżery aż do emalii podstawowej ('korozja strukturalna'). Większość emalii tytanowych nie jest odporna na artykuły spożywcze.
EN
Five different titanic enamels and one antimonic enamel suitable to the inside of kitchen vessels were investigated. The special segment vessels were prepared to the investigation. The resistance on the tea during 132 hours in the temperature 98 +-2 degree centigrade (13 cycles x 12 hours) has been determinated. The observation of the surface after corrosion has been carried out. It has been ascertained with scanning microscope (SEM) that tea allow to differentiate one enamel from another. It has been observed that: 1) 'loss pinholes' in the same place where has been pores, 2) large cracks and pinholes into basis enamels (the type 'deep corrosion'), 3) large peels, cracks and burns into basis enamels (the type - 'structural of corrosion'). The majority of titanic enamels are not enough resistant against foodstuffs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.