Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość użytkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę harmonizacji czynników warunkujących proekologiczny charakter nowoczesnych budynków, zwłaszcza mieszkalnych lub o zbliżonym przeznaczeniu. Usystematyzowano terminologię oraz wskazano priorytety wynikające z różnego spojrzenia na politykę ekoenergetyczną i socjalną. Zaproponowano gradację poziomu jakości użytkowej budynków oraz podręczny sposób jej orientacyjnej oceny.
EN
The article draws attention to the need to harmonize the factors conditioning the proecological nature of modern buildings, especially residential or similar. The terminology was systematized and the priorities resulting from different perspectives on the eco-energy and social policy were indicated. A gradation of the level of usable quality of buildings and a handy way of its approximate assessment were proposed.
EN
Quality in use, evaluated by the end user, is one of the attributes of software. It is not a directly measurable quantity. Its level, along with the emergence of new needs on the user’s part, will be subject to change, for example if the need to modify the interface, introduce new functions or improve the software’s flexibility occurs. This forces the company’s management to decide on a software upgrade. However, such actions are expensive, so the decisions have to be highly rational. The article examines software quality in use based on specified quality criteria. In the theoretical part, various models of software quality in use are presented based on a literature review, method of quantification of quality criteria was discussed and measures of quality were determined. Meanwhile, in the empirical part, the results of research surveys on the quality in use of CRM, class software conducted among its users are shown. Based on the results of these studies and statistical analysis, the criteria for the assessed software were categorised. The presented assessment algorithm allows rational decisions regarding further development work related to the adaptation of this software to the needs of users.
PL
Jednym z atrybutów oprogramowania jest jakość użytkowa, oceniana przez użytkownika końcowego. Nie jest ona wielkością bezpośrednio mierzalną. Jej poziom, wraz z pojawieniem się nowych potrzeb po stronie użytkownika, będzie ulegał zmianie, np. w przypadku konieczności zmiany interfejsu, wprowadzenia nowych funkcjonalności czy też poprawy elastyczności oprogramowania. Wymusza to na kierownictwie firmy podjęcie decyzji o upgradzie oprogramowania. Działania te są jednakże kosztowne, zatem podejmowane decyzje muszą cechować się wysoką racjonalnością. Celem artykułu jest badanie jakości użytkowej oprogramowania w oparciu o wyróżnione kryteria jakościowe. W części teoretycznej, na podstawie kwerendy literatury, zaprezentowano różne modele jakości użytkowej oprogramowania, przedstawiono metodę kwantyfikowania kryteriów jakościowych i określania miar jakości użytkowej. Natomiast w części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych jakości użytkowej oprogramowania klasy CRM, przeprowadzone wśród jego użytkowników. W oparciu o wyniki tych badań i analizę statystyczną dokonano kategoryzacji ważności kryteriów dla ocenianego oprogramowania. Zaprezentowany algorytm oceny pozwala na podjęcie racjonalnych decyzji w zakresie dalszych prac rozwojowych związanych z dostosowaniem tego oprogramowania do potrzeb użytkowników.
PL
Artykuł prezentuje potrzeby klientów w zakresie informacji dotyczącej transportu miejskiego, dostępnej z tradycyjnych serwisów WWW oraz urządzeń mobilnych. Na podstawie literatury oraz wcześniej prowadzonych badań wybrano badania heurystyczne oraz badania ankietowe w celu oceny zadowolenia klientów. Podstawą badań był trójstopniowy hierarchiczny model jakości użytkowej obejmujący: kryterium nadrzędne, kryteria grupowe i kryteria elementarne. Dla kryteriów grupowych stosunkowo dobre wyniki uzyskano dla estetyki, integralności i łatwości nauki użycia. Natomiast gorsze dla dostępności, szybkości użycia i tolerancji błędu. Stwierdzono, że autorzy serwisów, przeładowują serwisy informacjami, które dla klientów mają drugorzędne znaczenie, utrudniając im dostęp do istotnych dla nich informacji. Część zmian jest zorientowana przede wszystkim na poprawę estetyki oraz atrakcyjności wizualnej stron. Dodatkowo należy stwierdzić, że użytkownicy zauważają, że kolejne modyfikacje nie prowadzą do zwiększenia jakości użytkowej serwisów.
EN
The paper present information needs of public transport customers from traditional Websites, and via mobile devices. Used methods based on the literature and the experience gained during the earlier researches. There are heuristic methods and finally questionnaire surveys to evaluate customer satisfaction. The basis of the research was a three-level hierarchic model, which includes superordinated criterion, group criteria and elementary criteria. In the case of the grouping criteria relatively good results are obtained for aesthetic, integrity and ease learning of use. In contrast, poorer results are obtained for accessibility, using fastness and error tolerance. The studies conducted demonstrate that the authors of Website add to many data which has relatively low importance for customers, so finding information important to them getting difficult. Some of these changes are focused primarily on improving the aesthetics and visual attractiveness. In addition, it should be noted that users do not see that further modifications lead to an increase usability of websites.
PL
Zadania wykończeniowej obróbki ściernej w kształtowaniu części w stanie utwardzonym (HM). Integracja w jednym łańcuchu technologicznym obróbki HM i wykończeniowej obróbki ściernej. Możliwości polepszania właściwości TWW przez szlifowanie taśmowe, dogładzanie oscylacyjne i wygładzanie izotropowe. Przykłady uzyskiwanych efektów technologicznych i przemysłowych zastosowań różnych sposobów wykończeniowej obróbki ściernej.
EN
Described are the tasks to be coped with when grinding parts in hardened condition (HM). Integrating process is presented in the form of a single flow train including HM operation and finish grinding. Presented are opportunities to improve TWW properties by applying band grinding, oscillation superfinish and isotropic honing. Examples are offered of the effects obtained by the finish grinding methods in production process and in industry.
EN
Because of the peculiarity of software as a product, its quality is especially hard to measure. This is true particularly when quality is considered from the users' point of view - so called quality in use. In the paper, a tool for quantifying software quality in use is proposed. Then, the results of the research carried on the users of the ERP system are presented. These encompass the importance and assessment of the three dimensions of software quality in use.
6
Content available remote Metoda oceny budynku pod kątem zrównoważonego rozwoju
PL
Opracowano technologie wytwarzania części sprzętu gospodarstwa domowego o profilu otwartym i zamkniętym, takich jak: żarna zewnętrzne i wewnętrzne młynków czy sitka i nożyki do maszynek do mielenia. Wykorzystano alternatywne metody prasowania i odlewania. Na wykonanych egzemplarzach z serii próbnych przeprowadzono badania twardości oraz odporności na korozję w obecności środków spożywczych. Wyniki badań potwierdzono poprzez analizę metalograficzną.
EN
A technology was developed to manufacture parts of household equipment of open and closed profile, like external and internal quern in hand mills, or sieves and knives in meat grinders. Alternative techniques of pressing and casting were used. A pilot batch was manufactured to be used for measurements of hardness and investigation of corrosion resistance in contact with food products. The results of tests were confirmed by metallographic analysis.
8
Content available remote Zastosowanie metody QFD do doskonalenia jakości użytkowej serwisów WWW
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody QFD do doskonalenia jakości użytkowej serwisów WWW o charakterze handlowym. W omawianym podejściu zostają zidentyfikowane wymagania klienta-użytkownika oraz czynniki techniczne, które budują sukces serwisu WWW oraz związanego z nim przedsięwzięcia gospodarczego. Następnie w macierzy domu jakości zostaje wydzielony „rdzeń" serwisu, zawierający najważniejsze dla klienta funkcje, oraz „otoczenie", które zawiera funkcje dodatkowe. Pozwala to na identyfikację celów cząstkowych dla zarządzania jakością serwisu WWW oraz na określenie priorytetów realizacyjnych w przedsięwzięciu doskonalenia jakości użytkowej danego serwisu WWW.
EN
This paper presents a new application of QFD for improving usability of commercial websites. This approach identifies reąuirements of custorners-users and technical factors, which affect the success of the website and of the relevant business. By sorting customer reąuirements and technical factors, "the córę" and "the ring" of the website can be identi-fied, while "the córę" is the set of key functions of the website, and "the ring" is the set of additional, but important functions. In this way priorities can be identiried, important in in usability improvement of the website, and in ąuality management of the relevant business process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.