Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oxygen concentration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Mechanical biological treatment of waste is still one of the most popular methods for mixed municipal waste treatment. The result of mechanical processing of waste is sorting out: the undersized fraction from municipal solid waste (UFMSW) with granulation below 80 mm, rich in biodegradable organic waste (mainly including food waste, paper, wood, etc.). UFMSW is treated in biological processes in order to reduce the negative environmental effect of this waste. Unfortunately, the processing is not neutral to the environment. The correct course of the aerobic biostabilization process depends on the activity of microorganisms, the intensity of aeration, and the oxygen content in the processed waste. The aim of this paper was to analyze the effect of air-flow rate and biochar addition on the oxygen concentration in waste and in emitted gases during the intensive phase of UFMSW biostabilization. The study was performed under laboratory conditions. Six different variants of the process (without biochar addition and using 1.5; 3; 5; 10 and 20% of biochar addition) were applied. Subsequent replicates were conducted using an averaged air-flow rate of 0.1, 0.2, and 0.4 m3∙d-1∙kg dm.org-1. As a result of the conducted experiments, it was found that both the air-flow rate and the addition of biochar have a significant effect on the oxygen concentration in the treatment waste, as well as its content in the outlet air. Using the highest air-flow rate resulted in the oxygen content not decreasing below 14%, both in the free spaces between the waste and in the emitted gases, while the addition of biochar significantly reduced the oxygen concentration. In the case of lower air-flow rate values, the oxygen content decreased even below 5%. It was found that a high addition of biochar (10 and 20% by weight) at the lowest air-flow rate resulted in the occurrence of anaerobic zones in waste in the first days of the intensive process (between days 2 and 6 of the process), as well as absence of oxygen in the outlet air (between days 2 and 4 of the process). Despite this, no methane (biogas) emissions were found in any of the conducted experiments.
EN
This paper discusses the problem of atmosphere composition assessment related to entrance and inspection of a vessel cargo tank after washing, gas-freeing and ventilation. A correct assessment of the atmosphere before an entrance into the cargo tank or other enclosed spaces is a basic condition for the possibility of safe crew working. An assessment of the flammability hazard, presence of toxic or dangerous gases for human, and the oxygen concentration should be completed. In this regard, the ship-owner should prepare adequate procedures before an entrance, during work, and in emergency situations. The officers responsible should perform an assessment onboard the vessel their decisions are crucial for the safety of successive operations. A proper assessment of oxygen concentration in the air into the cargo tank or an enclosed space after the measurement is one of the primary problems which should be properly interpreted. This concerns such situations when the measured oxygen concentration into the tank reaches the value over 22% and below 20.6% of volume (mole) contribution (v/v). Air temperature in the 5–25°C range may create additional threats. This manuscript clarifies the controversial information included in manuals concerning the safety of entrance into enclosed spaces on vessels and the ship-owners procedures concerning the safety precautions for preparing, entrance, protection, and work inside the cargo tanks.
EN
The combined influence of silicon content and oxygen concentration on silicon-containing steels was investigated, via a heating route similar to that applied in the industrial reheating process, using a Simultaneous Thermal Analyzer (STA). Four different oxygen concentrations and three different isothermal holding times were designed. The results show that the effect of silicon on the mass gain depends on the oxygen concentration and the oxidation time. The mass gain of low-silicon steel is greater than that of high-silicon steel at 1260°C in the oxygen concentrations of 1.0 vol.% and 2.0 vol.%, even when the isothermal holding time is 90 minutes. However, there is a critical time point for mass gain in oxygen concentrations ≥3.0 vol.%. The mass gain of lowsilicon steel is greater before and smaller after this critical point. The critical time is deferred with decreasing oxygen concentration.
4
Content available remote Badania intensywności natleniania w kanale przepływowym
PL
Celem badań opisanych w artykule jest określenie współczynnika intensywności natlenienia wody w laboratoryjnym kanale przepływowym (z możliwością dowolnego sterowania zmianami prędkości przepływu wody) z zastosowaniem rurkowego mieszadła samozasysającego. W kanale zainstalowano aerator samozasysający, który wprowadza powietrze do przepływającej wody. Pomiary stężenia tlenu w wodzie zmierzono tlenomierzami umieszczonymi za i przed mieszadłem samozasysającym. Badania przeprowadzono dla różnej prędkości obrotowej mieszadła i różnej prędkości przepływu wody w kanale. Uzyskane wyniki badań wskazują na zasadność stosowania mieszadeł samozasysających do wprowadzania tlenu w przepływającej wodzie w kanałach o niewielkich polach przekroju przepływu.
EN
The aim of the study in the paper is to determine the intensity coefficient of water oxygenation in a laboratory flow channel (with the ability to freely control the velocity of water flow) using a self-priming tubular stirrer. A self-priming aerator, which delivers air into the flowing water is installed in the channel. Measurements of oxygen concentration in water were measured with oxygen meters placed behind and before the self-priming mixer. Tests were conducted for different agitator speed and different flow rate in the channel. The obtained results of tests indicate the necessity of using self-priming mixers to deliver oxygen in flowing water in channels with small flow cross sections.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania azotu amonowego na złożach tarczowych w warunkach deficytu tlenowego. Badania prowadzono z wykorzystaniem ścieków syntetycznych przy dwóch różnych stężeniach azotu amonowego (średnio 250 i 500 mg N-NH4 +/dm3) na złożach tarczowych. Utlenianie azotu amonowego zawartego w ściekach prowadzono w dwóch układach: pracującym w warunkach tlenowych (układ kontrolny) oraz w warunkach ograniczonego dostępu tlenu (układ badawczy). Wykazano, że w warunkach deficytu tlenowego efektywność usuwania azotu amonowego z oczyszczanych ścieków sięgała 85%.
EN
The article presents results of research on ammonia nitrogen removal efficiency under low oxygen concentration using rotating contractor. Synthetic wastewater with an increasing level of ammonium nitrogen (250 and 500 mg N-NH4 +/dm3) and rotating contactors inhabited by nitrifying bacteria were used during the study. Ammonium nitrogen oxidation was carried out in two simultaneously working laboratory installations: under aerobic conditions (control system) and under low oxygen concentration (research system). The experiment showed that despite the oxygen deficit it was possible to achieve more than 85% ammonium nitrogen removal from the treated wastewater.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2010–2013 w śródpolnym oczku wodnym Stare Czarnowo, w województwie zachodniopomorskim. Celem podjętych badań było określenie stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i jej temperatury w warunkach zróżnicowanej głębokości wody. Pomiary wykonywano w trzech pionach badawczych o zróżnicowanej głębokości wody. W okresie badań stwierdzono, że stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie oczka wodnego zależało od jej głębokości w badanych pionach pomiarowych. Największe średnie z lat 2010–2013 wartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w okresach wegetacyjnych (IV–X) zanotowano w trzecim pionie pomiarowym (III) w warunkach największej głębokości wody (3,00 g O2•m-3). Mniejsze wartości średniego stężenia tlenu stwierdzono w warunkach mniejszych głębokości wody: w pierwszym pionie badawczym (I) – 1,96 g O2•m-3, a w drugim (II) – 2,22 g O2•m-3.
EN
Studies were carried out in the years 2010–2013 in a mid-field pond Stare Czarnowo in Zachodniopomorskie Province. The aim of the study was to determine dissolved oxygen concentration and temperature at different water depths. Measurements were performed in three water profiles of different depth. The concentration of dissolved oxygen in water was found to depend on water depth. The highest mean (April to October 2010–2013) concentration (3.00 g O2 m-3) was noted in the third, deepest water profile. Lower mean concentrations of oxygen were recorded in the first (1.96 g O2 m-3) and second (2.22 g O2 m-3) water profile.
PL
Przeprowadzono numeryczną analizę obliczeniową pola stężenia tlenu w strudze plazmy niskotemperaturowej i w warstwie ochronnej strugi azotu. Struga plazmy służy do natryskiwania powłok ceramicznych na częściach maszyn, a struga azotu zabezpiecza proszek ceramiczny niesiony przez strugę plazmy przed utlenianiem. W pracy zaproponowano model fizyczny, sformułowano model matematyczny jako zagadnienie brzegowe ustalonej dwuwymiarowej dyfuzji z konwekcją wymuszoną w oparciu o dane dwuwymiarowe osiowo-symetryczne pole prędkości strugi plazmy pochodzące z programu Genjeta. Dokonano symulacji numerycznej pola stężenia tlenu w dwóch wariantach: struga plazmy wytwarzana jest w warunkach atmosferycznych i struga plazmy wraz z warstwą ochronną azotu jako gazu ochronnego także wytwarzana jest w warunkach atmosferycznych. Przeanalizowano wyniki obliczeń i sformułowano wnioski.
EN
Numerical anal. of O₂ concn. field in the stream of lowtemp. plasma and the protective layer stream of N₂ was carried out. The plasma spraying was used for prodn. of ceramic coatings on machine parts. The N₂ stream was used for protecting ceramic powder prior to oxidn. Phys. and math. models of fixed 2-dimensional diffusion with forced convection were developed on axially symmetric 2-dimensional velocity field of plasma jets.
EN
Several experiments were performed in the laboratory condition using an SBR bioreactor modelling the expected conditions, created by malfunction of certain bioreactor elements, thus the different oxygen condition. In the course of the experiments, the concentrations of ammonia nitrogen, nitrates(III), nitrates(V), TOC, and TC were systematically measured. Besides physico-chemical parameters, the structure of activated sludge community was analyzed. In the samples, the number and species composition of protozoa (ciliates) were determined. Each of the three measuring series conducted for various types of process conditions was repeated three times. The activated sludge used for inoculation of the bioreactor was sampled at Hajdow WWTP in Lublin. The results obtained are the average of three repetitions of every experimental series. On this ground, we may conclude that the number of ciliates shows a high correlation with the O2 concentration, pH and TOC.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w laboratoryjnym bioreaktorze SBR, symulującym warunki występujące w przypadku awarii urządzeń stanowiących wyposażenie bioreaktora (systemu mieszania i systemu napowietrzania). Analizowano skład chemiczny ścieków, w tym stężenia związków azotu (azot amonowy, azotany(III) i azotany(V)), a także stężenia związków organicznych wyrażanych jako ogólny węgiel organiczny (OWO) i węgiel całkowity. Oprócz wskaźników chemicznych analizowany był również zespół organizmów osadu czynnego. W pobieranych próbkach określano ilość pierwotniaków (orzęski) w wymienionej grupie. Każdą z trzech serii pomiarowych prowadzonych dla różnych warunków procesowych powtarzano trzykrotnie. W eksperymencie wykorzystano osad czynny pobierany z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że liczebności analizowanych zbiorowisk orzęsków wykazują związek ze stężeniem tlenu, pH oraz wartością OWO.
EN
The purpose of this work was to determine the impact of a operating conditions on the deNOx system efficiency.in a 966MWth supercritical circulating fluidized bed boiler. Experimental tests were carried out on a full-scale DeNOx system installed in the world’s largest once through supercritical circulating fluidized bed boiler. In this work, the effects of the following parameters were studied: flue gas temperature inside the separators between 636°C and 845°C, relative ammonia mass flow over the range 0.22-1.00 and three relative values of O2 concentration (i.e. 0.94, 1.0 and 1.13). The efficiency of deNOx system increases (ca. 53%) with increasing relative ammonia mass flow. A maximum DeNOx system efficiency (ca. 70%) was achieved at flue gas temperature in the range from 720°C to 790°C. In the case of all unit loads, deNOx system efficiency from 36% to 70% was observed and performs a standard emissions relate to permissible concentration of NOx in the flue gas.
PL
Praca przedstawia wyniki badań prowadzonych w laboratoryjnym bioreaktorze SBR, symulującym warunki występujące w przypadku awarii urządzeń stanowiących wyposażenie bioreaktora (systemu mieszania i systemu napowietrzania). Analizowano skład chemiczny ścieków, w tym stężenia związków azotu (azot amonowy, azotany(III) i azotany(V)), a także stężenia związków organicznych wyrażanych jako ogólny węgiel organiczny (OWO) i węgiel całkowity. Oprócz wskaźników chemicznych analizowany był również zespół organizmów osadu czynnego. W pobieranych próbkach określano ilość pierwotniaków (ameby nagie, ameby skorupkowe, wiciowce i orzęski) oraz sumaryczną ilość osobników w wymienionych grupach morfologiczno-funkcjonalnych. Każdą z trzech serii pomiarowych prowadzonych dla różnych warunków procesowych powtarzano trzykrotnie. W eksperymencie wykorzystano osad czynny pobierany z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że liczebności analizowanych zbiorowisk orzęsków oraz ameb nagich wykazują związek ze stężeniem tlenu, pH oraz wartością OWO. Jednakże reakcje poszczególnych grup morfologiczno-funkcjonalnych oraz gatunków wchodzących w skład badanych grup na te czynniki są różne, co przejawia się w dodatnim lub ujemnym związkiem.
EN
The several experiments in laboratory environment using SBR bioreactor modeling the conditions expected by certain bioreactor elements malfunction were performed. In the course of experiments the concentrations of ammonia nitrogen, nitrates(III), nitrates(V), TOC and TC were systematically measured. Besides physico-chemical parameters, the structure of activated sludge microorganisms was analyzed. In taken samples the number of protozoa groups (ciliates, flagellates, testate and naked amoebas) and total number of specimens in selected morphological-functional groups was calculated. Each one of the three measuring series, conducted for various types of process conditions, was repeated three times, activated sludge was sampled at Hajdów WWTP in Lublin. The obtained final results are the average of three repetitions of every experiments series. On this ground, we may conclude, that the number of ciliates and naked amoebas shows high correlation to O2 concentration, pH and TOC, however different species and morphological-functional groups of organisms present different reaction to these factors.
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki badań obecności kilku metali (pochodzących z takich materiałów jak: wolfram, molibden, chromel, wolfram-ren 20 w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Analizowano zmiany stężeń podstawowego pierwiastka metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed i po implantacji. Otrzymane wyniki badań wskazują na przechodzenie cząstek tlenu z powierzchni metalicznej do tkanki żywej dla niektórych metali. Można tu mówić o dyfuzji tlenu i absorpcji przez tkankę żywą np. dla wolframu. Natomiast dla pozostałych pierwiastków takich jak np. molibden dyfuzja i wsteczna dyfuzja tlenu w obszarze badanych tkanek była stabilna.
EN
Paper contains results of presence several metals (originating from the source metallic materials like wolfram, molybdenum, chromel wolfram – ren 20 in brain and subcutaneous tissue of rats. Authors analyzed changes of basic metallic elements concentration and oxygen in tested micro-areas before and after implantation. The obtained data indicate passing of oxygen particles from metallic surface to lively tissues in some cases. We can say about oxygen diffusion and absorption by lively tissue when wolfram is applied. Whereas, with reference to remaining elements, like e.g. molybdenum, the diffusion and backward diffusion of oxygen in investigated areas of tissue was stable.
12
Content available remote Experimental study of combustion improvement for small gasoline engine
EN
In practical gasoline engines it is necessary to achieve a low emissions and low fuel consumption with high load operation. Several techniques were developed for reducing the emissions and fuel consumption from gasoline engines, such as EGR (exhaust gas recirculation) and Ultra lean combustion. Nevertheless, there are only very few data available for reducing the fuel consumption in small gasoline engines (50-125cc). As the first step of this study, experiments have been carried out to examine the influence of oxygen concentration in intake air and fuel concentration on flame speed in small gasoline engine by using carburetor and EFI system. The flame front travel time was measured using ionization probes located at different point of cylinder head. The main conclusions are as follows: 1) the flame speed monotonically increases with increasing the engine rotation at any concentration in intake air; 2) Mean increasing rate of pressure is not affected by oxygen concentration in intake air and fuel concentration without load; 3) It is possible to improve the combustion behavior by using EFI system for small gasoline engine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.