Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cutting tool
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper presents the results of investigations on the tribological properties of cutting tools after ion implantation. The research focused on the inserts made out of nitride ceramics IS9 (Si3N4 with additives) and combined ceramics IN22 (Al2O3 + TiCN) available on the market. The inserts rake surfaces were covered with yttrium and rhenium coatings by means of ion implantation with different dozes. Both unimplanted and coated surfaces underwent tribological tests of the block-on ring type. The experiments demonstrated that, in general, ion implantation with rhenium (Re+) and yttrium (Y+) provided a decrease in surface friction forces. In the case of IN22 ceramics, both rhenium and yttrium ions improved wear resistance of cutting inserts. On the other hand, Re+ implantation provided the best wear resistance of the IS9 ceramics.
PL
Artykuł opisuje wyniki badań właściwości tribologicznych narzędzi skrawających po implantacji jonów. Badania dotyczyły narzędzi wykonanych z ceramiki azotkowej IS9 (Si3N4 + dodatki) i ceramiki mieszanej IN22 (Al2O3 + TiCN), dostępnych na rynku. Na powierzchnie natarcia naniesiono powłoki itru i renu metodą implantacji jonów o różnych dawkach. Pokryte i niepokryte powierzchnie zostały poddane testom tribologicznym w parach typu rolka–klocek. Badania wykazały, że generalnie implantacja jonów renu (Re+) i itru (Y+) zmniejsza siły tarcia na powierzchni. W przypadku ceramiki IN22 iony zarówno renu, jak i itru zwiększyły odporność płytek skrawających na zużycie. Z drugiej strony, najlepszą odporność na zużycie ceramiki IS9 zapewniły jony renu.
2
Content available Ofensywa marketingowa marki CERATIZIT
EN
In this paper the impressions of visits to four CERATIZIT Group plants: in Germany and Austria were presented. This international company specializes in the production of full sintered carbide cutting tools. Firm also conduct research activities, thanks to which CERATIZIT tools are characterized by innovation and excellent quality.
PL
W artykule przedstawiono wrażenia z odwiedzin w czterech zakładach firmy CERATIZIT Group: w Niemczech i w Austrii. Ta międzynarodowa firma specjalizuje się w produkcji pełno węglikowych narzędzi do obróbki skrawaniem. Prowadzi również działalność badawczą dzięki czemu narzędzia CERATIZIT cechuje innowacyjność, a także doskonała jakość.
PL
Nowa odmiana fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD (physical vapour deposition), polegająca na zastosowaniu filtrowanego łuku FAD (filtered arc deposition), umożliwia uzyskanie powłok o bardzo małej chropowatości, bez kropelek. Otrzymane warstwy wykazują bardzo dużą twardość i lepsze właściwości skrawne przy szybkościowym frezowaniu wstępnie hartowanej stali nierdzewnej.
EN
This article is devoted to nanoscale composite materials based on Cr2O3 obtained by the activated electric fields sintering procedure. In the paper, exploitative properties of the sintered system of Cr2O3 – AlN nanocomposite was examined. Mechanical properties of the material were examined, especially from the perspective of its performance in the cutting tools. In particular, its wear was tested at different cutting speeds, as well as for intermittent hard cutting, and the results were compared with other materials available in the market. Compared to other cutting tools of the same class, Bichromit-R performed the same lifetime for 3-5 times higher cutting speeds, or up to 45% longer lifetime for the same cutting speed. The results lead to the conclusion that composite nanostructure improves substantially exploitation characteristics of the cutting tools.
PL
Artykuł jest poświęcony właściwościom eksploatacyjnym materiałów kompozytowych na bazie Cr2O3 wytworzonych metodą spiekania w polu elektrycznym. W szczególności poświęcono uwagę nanokompozytowemu spiekowi Cr2O3 – AlN wykorzystywanemu do wytwarzania narzędzi skrawających. Zbadano właściwości mechaniczne materiału z uwzględnieniem trwałości ostrzy i powierzchni skrawających. Zbadano zużycie przy różnych prędkościach skrawania w warunkach ciągłych i przerywanych. W porównaniu do ostrzy podobnej klasy, np. Bichromit-R, badane płytki wykazywały podobną trwałość przy wyższych 3 do 5 razy prędkościach skrawania, albo pracowały ok. 45% dłużej przy tych samych prędkościach. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że nanostruktura materiału kompozytowego znacząco polepsza właściwości eksploatacyjne ostrzy skrawających.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu modyfikacji powierzchni metodą implantacji jonów itru (Y+) o różnej dawce natężenia na trwałość płytek wykonanych z węglików spiekanych WC-Co pokrytych powłoką TiN. W celu dokonania oceny wpływu implantacji jonów wykonano próby skrawania wałków ze stopu Ti-6Al-4V płytkami zwykłymi oraz poddanymi zabiegowi implantacji. W czasie toczenia mierzono składowe siły skrawającej, natomiast po zakończeniu oceniono zużycie ostrzy. Wyniki potwierdziły korzystny wpływ implantacji jonów itru na trwałość ostrzy, ale tylko w przypadku mniejszych dawek (1×1017 jon/cm2). Podwojona dawka jonów nie tylko nie polepszyła właściwości płytek, ale w niektórych przypadkach nawet pogorszyła.
EN
In the paper, the issue of the WC-Co cutting tools wear resistance was addressed. The cemented tungsten carbide with TiN coatings tool inserts were exposed to the ion implantation with yttrium ions Y+ of different dozes. In order to assess the impact of the ion implantation, the samples made out of the Ti-6Al-4V alloy were turned with the standard cutting tools and with the inserts after ion implantation. During the cutting, the forces were measured, and the wear of tools was evaluated afterwards. The results confirmed better wear resistance of the ion implanted inserts, but only in case of smaller dozes of yttrium ions (1×1017 ion/cm2). Doubled doze of implanted ions gave no improvement of the cutting tool performance, and even worsened some parameters.
EN
New identification and evaluation techniques for machining systems lead to an increase in the efficiency of a production system. This paper presents relationship between tool life, design features, fatigue strength and parameters of vibrations. To cope with this objective, vibration influence on tool wear is assessed, which considers the phase shift of vibration in different coordinates and forces on rake and rear faces of the tool. Tool life is predicted based on fatigue strength of tool material and parameters of tool vibrations. Static and dynamic characteristics of cutting tools during different machining conditions are analyzed using different cutting tools. Test results of cutting tools with different clamping types during static, dynamic and cutting processes, together with the simulation results suggest a relationship between the characteristics of the tool, the elastic system vibrations and tool life.
PL
Współczesna technologia dąży do maksymalnej efektywności wytwarzania z zachowaniem odpowiedniej dokładności wytwarzanych elementów. Załamywanie krawędzi realizowane standardowymi metodami może być czasochłonne. Fazowanie narzędziami samoczynnymi, dostępnymi na rynku, nie gwarantuje odpowiedniej dokładności wymiarów i właściwości fazek, szczególnie w produkcji seryjnej. W pracy przedstawiono ideę fazowania narzędziem posiadającym ostrze z płozą ślizgową, napinane sprężyną śrubową. Pokazano proces konstrukcji tego narzędzia. Zaprezentowano jego końcową wersję oraz wybrane wyniki fazowania tym narzędziem. Pokazano główne zalety takiego fazownika wraz z jego wadami, a także zasugerowano możliwe dalsze usprawnienia konstrukcji narzędzia, które mogą wady te wyeliminować.
EN
Modern technology strives to maximum productivity while maintaining the correct accuracy of manufactured components. Chamfering of the edges by standard methods increases the production time. Chamfering with self-acting tools available on the market does not guarantee the proper dimensions and properties of the chamfer, especially in mass production. This paper presents the idea of chamfering by the tool with a sliding blade and tensioned with helical spring. The construction processes of this tool have been shown. Its final version and selected chamfering results are presented. The main advantages of such a chamfer with its disadvantages are shown, and further possible improvements to the design of the tool, which can eliminate disadvantages, are suggested.
PL
Problemem, który może generować znaczne koszty oraz zwiększać czasochłonność procesów technologicznych, są czynności związane z fazowaniem i gratowaniem krawędzi obrobionych wcześniej przedmiotów. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obróbki masowej, kiedy ważne jest utrzymanie wysokiej efektywności wytwarzania. Dotychczas stosowane narzędzia do fazowania krawędzi, których konstrukcja opiera się na sprężyście umocowanych ostrzach, mają tę wadę, że wielkość i regularność wykonywanej fazy są uzależnione od zakłóceń losowych, np. zmiennych właściwości materiału półfabrykatu. Problem ten nasila się w przypadku kształtowania przedmiotów z materiałów plastycznych lub kompozytowych w obecności nieregularnych wypływek i zadziorów. W pracy omówiono proces konstrukcji i finalną wersję narzędzia do fazowania, wykonanego w wariancie z ostrzem ze zintegrowaną płozą ślizgową i napinanego sprężyną piórową. Omówiono wybrane wyniki fazowania tym narzędziem.
EN
One of the problems that generate significant costs and increase the time consuming process of the process is the chamfering and deburring the edges of previously machined objects. In the case of mass processing it is particularly important to maintain high efficiency of production. The size and regularity of the made phase subjected to random disturbances such as the variable properties of the material of the semi-finished product are indicated as disadvantages of existing tools for chamfering the edges which design is based on the elastically mounted blades. This problem arises when objects made from plastic or composite materials are machined in the presence of irregular spikes and burrs. This article discusses the construction process and presents the final version of the chamfering tool with a blade with integrated sliding skid tensioned by leaf spring. The selected chamfering results obtained with this tool are discussed.
PL
Jednym z problemów, które generują znaczne koszty oraz zwiększają czasochłonność procesów technologicznych, są czynności związane z fazowaniem krawędzi obrobionych wcześniej przedmiotów. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obróbki seryjnej i masowej. Dostępne na rynku rozwiązania konstrukcyjne narzędzi do fazowania z ostrzami sprężystymi nie dają możliwości regulowania wielkości wykonywanych fazek. W pracy zamieszczono nową konstrukcję fazownika, w którym płytka skrawająca jest zamocowana w kasetce napinanej sprężyną. W celu możliwości regulowania wielkości fazki w kasetce została zaprojektowana płoza ślizgowa. Omówiono również zalety i wady prezentowanej konstrukcji wraz z możliwościami dalszych usprawnień.
EN
The chamfering of the edges of previously machined parts is one of the problems that generates significant costs and increases the time consuming process. This problem is particularly important in lot and mass processing. The chamfering tools with resilient blades available on the market do not offer the ability to adjust the size of the chamfer. In this paper a new chamfering tool design, in which the cutting insert is fixed in a spring-loaded cassette is presented. In order to adjust the size of the chamfer, a sliding skid has been designed in the cassette. The advantages and disadvantages of the presented construction along with the possibilities of further improvements are also discussed.
EN
In this article is present drilling process in clad material. For this process was use and comparison two different catting tools. There are show too the results of force and surface quality in hole making.
PL
W artykule scharakteryzowano procesy gratowania krawędzi i polerowania powierzchni z wykorzystaniem narzędzi z materiałów ceramicznych bazujących na tlenku glinu. Opisano konstrukcje podstawowych typów narzędzi oraz praktyczne przykłady zastosowania w przemyśle. Oceniono wpływ parametrów obróbki na chropowatość powierzchni obrobionej.
EN
The paper describes edges deburring processes and polishing of the surface using ceramic tools based on aluminum oxide. The construction of basic types of tools and their practical industrial applications were described. The effect of machining parameters on surface roughness was evaluated.
EN
In this paper the results of researches of coatings TiCN morphology were presented. Tested coating were deposited by PVD technique on tool steel HS6-5-2C surface. Coating thickness were measured by means of compact device Calotest CATs and optical microscope. Coating structure and its chemical analysis were made with the aid of electron microscope JSM 7100F with analyzer EDS. Hardness of coating were measured with the aid of hardness tester INNOVATEST. On the base of investigations results it was found that morphology features of tested coating fulfil potential requirements, e.g. on cutting tool edges or on machine elements worked in rugged conditions (great load, high temperature).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących morfologii powłok węglikoazotku tytanu TiCN uzyskanych w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD na stali narzędziowej HS6-5-2C. Pomiaru grubości powłoki dokonano przy użyciu kompaktowego urządzenia Calotest CATc oraz mikroskopu optycznego. Obserwacje struktury i analizę składu chemicznego wykonano skaningowym mikroskopem elektronowym JSM 7100F wyposażonym w analizator EDS. Twardość zmierzono twardościomierzem INNOVATEST. Na podstawie rezultatów badań stwierdzono, że cechy morfologiczne badanych powłok spełniają potrzeby wynikające z ich potencjalnych zastosowań, a więc na ostrzach narzędzi skrawających i na elementach pracujących w trudnych warunkach (duże obciążenie, wysoka temperatura).
13
Content available remote Structures of diamond tool composites
EN
Presented are structures and examples of applications of diamond tool composites. They are widely used as cutting tools, bonded abrasive tools and dressing tools.
PL
Przedstawiono budowę i przykłady zastosowania diamentowych kompozytów narzędziowych. Są one szeroko używane w produkcji narzędzi skrawających, spojonych narzędzi ściernych i obciągaczy.
EN
Modern metal processing is characterized by high spindle speed machines causing high frequency vibrations. This significantly increases the requirements for stiffness and damping of cutting tool. The purpose of this study is to improve the quality of machined surface and the efficiency of hard turning using shim with high damping properties in the clamp set of insert. Five shims made of ceramic, epoxy granite, sandstone, granite and chlorite schist are proposed. Computer simulation and experimental investigation are provided to analysis the state of stress–strain in clamp set construction of insert. Static and dynamic characteristics of cutting tool with shim made of different materials are studied. In addition, the relationship between vibro-acoustic signal and material of the shim, wear of cutting edge, surface roughness and cutting conditions during hard turning are analyzed. It is concluded that using shim made of epoxy granite and sandstone improved damping capacity of the cutting tool and surface roughness by reducing vibration during machining process.
15
Content available Increasing durability of cutting tools
EN
The article evaluates durability of punches and cutting tools when cutting of the cut-outs. Durability of punches made of the same material without coating, with the TiCN-MP coating and with the TiN coating is compared. Durability is evaluated by the tolerance of the cut-outs. Border durability, which requires grinding of the tool, is a determined durability, at which the deviation of the tolerance of a cut-out is at the lowest border. By comparing the dependency of change of the holes’ dimensions on the number of strokes in the case of all three types of punches, it can be stated that the durability increased by 10–12 times in the case of the tools with coatings.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu procedur kompensacji sondy narzędziowej będącej na wyposażeniu tokarki CNC na dokładność wymiarową toczonych elementów. Porównano procedury zalecane przez producenta obrabiarki z opracowanymi we własnym zakresie, a uzyskiwane wyniki przedstawiono w postaci tablic.
XX
The paper investigates the effect of compensation of a CNC lathe probe on the dimensional accuracy of produced parts. The procedures recommended by the machines manufacturer are compared with the observations made by the author, and the results are given in tables.
PL
W artykule ukazano podstawowe typy zużycia narzędzia tnącego podczas obróbki jednego z różnorodnych trudnoobrabialnych materiałów – stopów na osnowie tytanu.
EN
The article shown wear processes during cutting of difficult materials, which are titanium alloys. also brought closer to the surface phenomena of friction contact surfaces of the cutting tool and the workpiece.
18
Content available remote Cutting performance of alumina-graphene oxide composites
EN
This paper discusses the influence of graphene oxide (GO) addition to alumina matrix and its impact on mechanical and cutting performance of obtained composites. The composites were prepared via powder metallurgy processing using the SPS method to consolidate powder mixtures. Applied method due to lowering the sintering temperature and time (in comparison to conventional sintering methods) leads to limiting the grain growth of alumina matrix. It has great impact on physical properties of produced sinters. Physical properties of Al2O3-GO composites such as density, hardness, Young’s modulus and fracture toughness were analyzed. The maximum value of KIC = 3.3 MPa*m0.5 was reached for Al2O3+1 wt. % GO and for that sinter dry machining tests (performed on hardened 145Cr6 steel) were made. The results show that produced cutting tools are characterized with good cutting performance comparable with commercial cutting tool.
PL
W artykule omówiono wpływ dodatku tlenku grafenu (GO) do osnowy Al2O3 na właściwości wytrzymałościowe i skrawne otrzymanych kompozytów. Materiały zostały wytworzone metodą metalurgii proszków, z wykorzystaniem do konsolidacji mieszanin proszkowych metody spiekania SPS. Zastosowana metoda pozwala na obniżenie temperatury oraz czasu spiekania (w porównaniu do konwencjonalnych metod spiekania), co prowadzi do ograniczenia rozrostu ziarna osnowy kompozytu. Ma to istotny wpływ na właściwości wytworzonych spieków. Właściwości fizyczne kompozytów Al2O3-GO, takie jak gęstość, twardość, moduł Younga i odporność na kruche pękanie zostały zbadane. Maksymalną wartość KIC = 3,3 MPa*m0.5 osiągnięto dla kompozytu Al2O3 + 1 wag.% GO i ten materiał został poddany próbom skrawania. Wyniki prób skrawania pokazują, że wytworzone kompozyty charakteryzują się właściwościami skrawnymi porównywalnymi z tymi otrzymanymi dla narzędzi komercyjnych.
EN
Circular saw blades are rolled in the shape of a ring by special roll tensioning machines to improve the static and dynamic behaviour of steel saw blades. Plastic deformation and strain hardening in the roller track area cause residual stresses in the circular saw blade, which influence the static stiffness and the natural frequencies of the circular saw blade. Roll tensioning is one of the important parts when producing circular saws, especially in the production of thin circular saw blades. Although the influence of the roll tensioning process on the static and dynamic properties is well-known, it is interesting to further investigate the parameters influencing the roll tensioning process. This paper presents the influence of various parameters on the roll tensioning process, such as material properties, rolling force, contact condition between roller wheels and circular saw blade. These investigations help to find the optimisation ability of this process and to gain a better understanding of the relationships between roll tensioning processes and improved static and dynamic properties of thin saw blades.
EN
Ni/Al2O3 composites were produced by using alumina nano- and micropowders, and 1.7 vol.% Ni nano-particles prepared by an oxalate method. Uniform mixtures of alumina and nano-nickel particles were consolidated by the SPS method for 7 min at 1400 °C in argon. Effects of second-phase nano-particles, MgO-dopant and particle size of alumina powder on the microstructure and, in turn on, the resultant density, hardness, fracture toughness and wear resistance of the composites were studied. XRD, SEM, EDS, image analysis, Vickers indenting and wear resistance testing were used to determine the microstructural and mechanical properties of the studied materials. The MgO-dopant controlled the microstructure of Al2O3 polycrystals limiting abnormal grain growth, but in case of the Ni/Al2O3 composites a pinning effect, coming from nickel nano-particles, was more pronounced in reducing alumina grain sizes than a solute drag mechanism incorporated by the MgO additive. The alumina matrix composite hardened with nickel nano-particles was produced which showed a hardness of 18.3 GPa and very high wear resistance, as a result of the Hall-Petch effect.
PL
Wytworzono kompozyty Ni/Al2O3, wykorzystując nano- i mikroproszki tlenku glinu oraz nanocząstki niklu w ilości 1.7% obj., które otrzymano metodą szczawianową. Jednorodne mieszaniny cząstek tlenku glinu nano-niklu konsolidowano metodą SPS przez 7 min w 1400 °C w argonie. Zbadano wpływ nanocząstek drugiej fazy, dodatku MgO i rozmiaru wyjściowego cząstek tlenku glinu na mikrostrukturę kompozytów i, jako skutek, na ich gęstość, twardość, odporność na pękanie i odporność na ścieranie. Wykorzystano metody XRD, SEM, EDS, analizę obrazu, metodę Vickersa i badania odporności na ścieranie, aby scharakteryzować mikrostrukturę i właściwości mechaniczne badanych materiałów. Dodatek MgO kontrolował mikrostrukturę polikryształów Al2O3, ograniczając nieciągły rozrost ziaren tlenku glinu, ale w przypadku kompozytów okazał sie mniej skuteczny niż dodatek nanocząstek niklu, które działały poprzez mechanizm kotwiczenia granic. Wytworzono kompozyt z osnową tlenku glinu utwardzony nanocząstkami niklu o twardości 18.3 GPa i bardzo dobrej odporności na ścieranie, jako wynik działania efektu Hall-Petcha.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.