Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machinability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
High manganese steel, also called Hadfield steel, is an alloy essentially made up of iron, carbon, and manganese. This type of steel occupies an important place in the industry. It possesses high impact toughness and high resistance against abrasive wear and hardens considerably during work hardening. The problem with this kind of steel is the generation of carbides at the grain boundaries after the casting. However, heat treatment at the high-temperature range between 950°C and 1150°C followed by rapid quenching in water is proposed as a solution to remove carbides and obtain a fully austenitic structure. Under the work hardening effects, the hardness of Hadfield steel increases greatly due to the transformation of the austenite γ to martensite ε or α and mechanical twinning, which acts as an obstacle for sliding dislocations. Hot machining is the only solution to machine Hadfield steel adequately without damage of tools or changing the mechanical characteristics of the steel. The choice of welding parameters is important to prevent the formation of carbides and obtain welded steel with great characteristics. This paper aims to give an overview about Hadfield steel, element addition effect, microstructure, heat treatments, work hardening, machinability and welding processes.
PL
Przedstawiono stanowisko badawcze do elektroerozyjnego obciągania elektrodą stacjonarną ściernic diamentowych ze spoiwem metalowym oraz wybrane wyniki badań porównawczych dotyczących oceny zdolności skrawnych ściernic po długotrwałych testach szlifowania i po obciąganiu elektroerozyjnym. Zdolności skrawne ściernic diamentowych oceniano na podstawie dwuparametrowej metody szlifowania wzorca zewnętrznego (termopary), którą określano temperaturę szlifowanego wzorca zewnętrznego oraz względną wydajność szlifowania wzorca. Przeprowadzone badania umożliwiły sprawdzenie przydatności elektroerozyjnego obciągania elektrodą stacjonarną do kształtowania zdolności skrawnych ściernic diamentowych ze spoiwem metalowym. Wyniki badań uzasadniają kontynuowanie prac nad doskonaleniem procesu tego sposobu obciągania ściernic, w szczególności nad ustaleniem racjonalnych warunków obciągania oraz adaptacji tego sposobu w warunkach przemysłowych.
EN
The paper presents a test stand for stationary electrode dressing of diamond grinding wheels with metal bond and selected results of comparative researches concerning estimation of cutting abilities of grinding wheels after long-lasting grinding tests and after electrode dressing. The cutting abilities of diamond grinding wheels were evaluated on the basis of the twoparameter method of external pattern grinding (thermocouple), which was used to determine the temperature of the external pattern being ground and the relative grinding efficiency of the pattern. The investigations made it possible to verify the usefulness of stationary electrode dressing for shaping the cutting capacity of metal-bonded diamond grinding wheels. The results of the research justify the continuation of work on the improvement of this method of dressing grinding wheels, in particular on the determination of rational dressing conditions and adaptation of this method in industrial conditions.
PL
Stale ferrytyczno-perlityczne (FP) są stosowane w wielu komponentach samochodowych. Mimo że należą do materiałów konwencjonalnych, nie są łatwe w obróbce, zwłaszcza przy niskiej prędkości skrawania. Niska odkształcalność i duża twardość przyczyniają się do zwiększenia sił skrawania i zużycia ściernego. Z drugiej strony zawartość perlitu korzystnie wpływa na kształtowanie się wiórów i poprawia jakość powierzchni. Tu przedstawiono wyniki badania wpływu struktury stali FP na kluczowe cechy jej skrawalności podczas przeciągania.
4
Content available A Study on Drilling Machinability of γ-TiAl Alloy
EN
Intermetallic γ-TiAl alloy has excellent properties at high temperatures and is thus attracting attention as a substitute for nickel-based superalloy parts for turbine engines. However, γ-TiAl alloy is reported to be a difficult material to be machined due to its low ductility at room temperature, tensile strength, and thermal conductivity. in this study, a system capable of measuring thrust force (Tf) and torque (Tc) during the drilling process was constructed, and drilling processability according to the heat treated microstructure of γ-TiAl alloy was compared. As a result, it was confirmed that the thrust and torque of the γ-TiAl alloy having a microstructure in which the grains were refined by the heat treatment process was relatively low and rapidly stabilized, which is advantageous for drilling.
5
Content available remote Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs
EN
Attempts to explain changes in the efficiency of nodular cast iron machining caused by the dispersion of its mechanical properties affecting on the intensity of tools wear (such as VHM drills) have been presented. It has been also assessed to what extent changes in mechanical properties of tools, within the limits of the standards, can change the machining efficiency in quite intensive machining conditions of the automotive industry.
PL
Podjęto próbę wyjaśnienia zmian efektywności obróbki żeliwa sferoidalnego; było to spowodowane rozrzutem jego właściwości mechanicznych, odbijającym się na intensywności zużywania się narzędzi (w tym wypadku wierteł z węglików spiekanych). Oceniono, na ile zmiany właściwości mechanicznych narzędzi – mieszczące się w granicach norm – mogą wpływać na efektywność obróbki w dość intensywnych warunkach skrawania w przemyśle motoryzacyjnym.
PL
Opisano próby określenia skrawalności elementów w związku z badaniami nad wytwarzaniem kompozytów o określonej strukturze umacniającej wykonywanej metodą selektywnego stapiania proszków metali wiązką lasera (SLM). Ponieważ struktury umacniające są wykonywane z materiałów o odmiennych właściwościach niż materiał wypełniający, istnieje problem z doborem narzędzi i parametrów skrawania dla całego elementu. Z tego powodu przeprowadzono wstępne próby określenia możliwości uzyskania dobrej jakości powierzchni przy skrawaniu wytworzonych próbek. Pomiary struktury powierzchni przeprowadzono z użyciem mikroskopu konfokalnego. Obserwowano granice między strukturą umacniającą a materiałem wypełniającym, aby sprawdzić, czy podczas obróbki materiały te nie są rozdzielane. Oceniano również zużycie narzędzi z różnych materiałów po próbach skrawania z różnymi parametrami.
EN
Attempts of defining of machinability of manufactured details relative to research aimed to create macro composites with defined strengthening structure made using selective laser melting (SLM technology) were presented. The structures are made of significant different materials than the filling and that causes a problem with choosing the right tools and parameters for the whole element. That is why there were manufactured preliminary tests of achieving similar surface structure while machining manufactured samples. Measurements of surface parameters were made using confocal microscope. Borders between strengthening structure and filler were observed in order to check if the materials were separated during machining. There was also observed wear of machining tools made of different materials after machining with different parameters.
7
Content available remote Analiza mechanizmów zużycia ostrzy piły tarczowej
PL
Przedstawiono wyniki badania zużycia ostrzy piły tarczowej w próbach przecinania różnych gatunków stali w warunkach przemysłowych. Próby przeprowadzono na centrum obróbkowym CNC BLM EM 80. Analizie poddano zużycie ostrza podczas przecinania stali C35EC, Pb-30, 16MnCrSPb5 i S355J2+C. Narzędzie (piłę tarczową) mierzono przed obróbką wybranych gatunków stali i po niej. Określono zużycie ostrzy oraz ich podatność na wyłamania.
EN
The work is devoted to the machinability problems of selected grades of steel in the conditions of cutting rods with a circular saw. Selected indicators of machinability of steels were tested in industrial conditions. Attempts to cut steel were carried out on a BLM EM 80 CNC machining center. The analysis covered the tool wear during cutting of C35EC, Pb-30, 16MnCrSPb5, S355J2+C. The tool (circular saw) was measured before and after machining of steel.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prób ściskania mosiądzów o zmodyfikowanym składzie chemicznym przeznaczonych na odkuwki elementów armatury. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na zmiany naprężenia uplastyczniającego. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w zakresie temperatury 650ºC-750ºC wartość naprężenia uplastyczniającego dla stopów normowanych CW617N i CW612N jest znacznie wyższa niż dla stopów doświadczalnych.
EN
This paper presents the results compression tests of brass with modified chemical composition designed for forged of fittings. The effect of the chemical composition and compression temperature on the changes of flow stress was investigated. The changes of microstructure due to plastic deformation were also analyzed. It was found that in the temperature range 650ºC-750ºC value of flow stress for normalized alloys is much higher than for experimental alloys.
9
Content available remote Cutting forces during precise turning of NiTi shape memory alloy
EN
The selected indicators of machinability of NiTi based shape memory alloys has been examined. The paper presents research of possibilities of shape memory alloy like low-temperature (austenitic) Ni53Ti47 (Nitinol) with a coated cemented carbide tool, cutting force components (Ff – the feed force, Fp – the passive force, Fc – the main cutting force). In the work, a special attention was paid on the main cutting force components at variable cutting speed (vc).
PL
Wybrane wskaźniki skrawalności stopu z pamięcią kształtu NiTi były przedmiotem badań. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił skrawania (Ff – siła posuwowa, Fp – siła odporowa, Fc – główna siła skrawania) podczas toczenia precyzyjnego stopu z pamięcią kształtu w fazie nisko temperaturowej (martenzyt) Ni53Ti47 (Nitinol) ostrzem z pokrywanych węglików spiekanych. Szczególną uwagę zwrócono na analizę składowych głównej siły skrawania dla zmiennej prędkości skrawania (vc).
EN
The paper presents an attempt to analyze comparative machinability of two different varieties of nitinol alloy type, or compare the susceptibility of these materials to change the volume, shape and dimension of adopted machining conditions. The machinability of the material can not be fully determined numerically by only one independent factor. Therefore multivariate analysis technique of weighted diagram radar was developed by authors. This technique allowed for the comprehensive identification machinability analyzed varieties of nitinol alloy exclusively on the basis of the specified in literature directional material properties and general recommendations tool manufacturers on the cutting conditions. In the paper the full usefulness of this technique to demonstrate the differences in machinability of different varieties of the same species alloy, without the need for lengthy and cost-intensive experimental trials was presented.
PL
W przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym w wielu przypadkach wykorzystuje się elementy kieszeniowe cienkościenne, podczas obróbki których występują problemy związane z obniżoną sztywnością. Przenalizowano wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności oraz dokładność wymiarowo-kształtową podczas frezowania przedmiotów o różnej grubości.
EN
In many cases, in the aerospace and automotive industries, there are pocket elements with thin walls, where, during machining, problems associated with reduced stiffness can occur. The article presents the influence of the workpiece rigidity on selected indicators of machinability and dimensional and shape accuracy during milling objects of variablethickness.
12
Content available remote Szybkościowe frezowanie stopu cyrkonu
13
Content available remote Fragmentowanie oraz frakcje wiórów podczas frezowania stopów magnezu
PL
Analizowano wpływ parametrów technologicznych (vc, fz, ap) oraz geometrii ostrza narzędzia (γ) na powstawanie frakcji wiórów. Przedstawiono wyniki badań masy dla frakcji wiodącej wiórów ze stopu magnezu AZ91HP. Stwierdzono istotny wpływ parametrów technologicznych na jednostkową masę frakcji wiodącej wiórów.
EN
The study investigated the impact of technological parameters (vc, fz, ap) and the end-mill geometry on the formation of chip fractions. The paper reports the results of the mass of a leading chip fraction made of AZ91HP alloy. The results show a significant influence of the technological parameters on the unit mass of the leading chip fraction.
EN
Automation of machining operations, being result of mass volume production of components, imposes more restrictive requirements concerning mechanical properties of starting materials, inclusive of machinability mainly. In stage of preparation of material, the machinability is influenced by such factors as chemical composition, structure, mechanical properties, plastic working and heat treatment, as well as a factors present during machining operations, as machining type, cutting parameters, material and geometry of cutting tools, stiffness of the system: workpiece – machine tool – fixture and cutting tool. In the paper are presented investigations concerning machinability of the EN AC-AlSi9Cu3(Fe) silumin put to refining, modification and heat treatment. As the parameter to describe starting condition of the alloy was used its tensile strength Rm. Measurement of the machining properties of the investigated alloy was performed using a reboring method with measurement of cutting force, cutting torque and cutting power. It has been determined an effect of the starting condition of the alloy on its machining properties in terms of the cutting power, being indication of machinability of the investigated alloy. The best machining properties (minimal cutting power - Pc=48,3W) were obtained for the refined alloy, without heat treatment, for which the tensile strength Rm=250 MPa. The worst machinability (maximal cutting power Pc=89,0W) was obtained for the alloy after refining, solutioning at temperature 510 oC for 1,5 hour and aged for 5 hours at temperature 175 oC. A further investigations should be connected with selection of optimal parameters of solutioning and ageing treatments, and with their effect on the starting condition of the alloy in terms of improvement of both mechanical properties of the alloy and its machining properties, taking into consideration obtained surface roughness.
EN
This study is an attempt to correlate the microstructure and mechanical properties of commercial 15Cr–5Ni precipitation-hardening stainless steel in different aging regimes such as solution treated (Condition A), over-aged (Condition H1150-M) and peak-aged (Condition H900) with their machinability behavior. Aging was done on 15Cr–5Ni precipitation-hardenable stainless steel samples in a temperature range of 480–760 °C. Over aging of the above material resulted in an improvement of ductility and a substantial reduction in tensile strength. Heat treated samples were machined in order to study the effects of machining parameters on machinability aspects such as cutting forces, surface roughness, chip morphology and tool wear. Experimental investigation revealed a strong correlation between the rate of cooling after aging and cutting forces. Air cooled samples exhibited higher cutting forces compared to furnace cooled samples. The surface finish is found to be improved for H900 air cooled sample, which has higher hardness than that of as received sample and H1150-M condition.
EN
The machinability and the process parameter optimization of turning operation for 15-5 Precipitation Hardening (PH) stainless steel have been investigated based on the Taguchi based grey approach and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). An L27 orthogonal array was selected for planning the experiment. Cutting speed, depth of cut and feed rate were considered as input process parameters. Cutting force (Fz ) and surface roughness (Ra) were considered as the performance measures. These performance measures were optimized for the improvement of machinability quality of product. A comparison is made between the multi-criteria decision making tools. Grey Relational Analysis (GRA) and TOPSIS are used to confirm and prove the similarity. To determine the influence of process parameters, Analysis of Variance (ANOVA) is employed. The end results of experimental investigation proved that the machining performance can be enhanced effectively with the assistance of the proposed approaches.
PL
Optymalizację parametrów procesu toczenia stali nierdzewnej typu 15-5 utwardzanej wydzieleniowo (PH) badano stosując „szarą” analizę relacyjną (GRA) opartą na metodzie Taguchi i metodę rozwiązywania problemów decyzyjnych TOPSIS. Układ planowanych eksperymentów przedstawiono w formie tablicy ortogonalnej L27. Miarami jakości procesu były siła skrawania (Fz ) i chropowatość powierzchni (Ra). Miary te zostały zoptymalizowane w celu poprawy skrawalności. Przeprowadzono porównanie pomiędzy różnymi wielokryterialnymi metodami decyzyjnymi. Zastosowano „szarą” analizę relacyjną (GRA) i metodę TOPSIS by potwierdzić i udowodnić podobieństwo wyników. Zastosowano analizę wariancji (ANOVA) by wyznaczyć wpływy parametrów procesu toczenia. Wyniki końcowe badań eksperymentalnych potwierdzają, że jakość skrawania może być efektywnie podwyższona przy zastosowaniu wspomnianych metod.
EN
The Faculty of Production Technology and Management is often asked by companies with a request to solve a specific technical task. One of these tasks was the analysis of aluminum alloy worsened machinability when the rods from this alloy exhibited against assumption significantly worse (longer) chips during machining. The alloy was complaint and, of course, it created economic damage. Obviously, the company was interested in the causes of this alloy behavior change that could possibly generate future complaints procedures to defend itself better, or to avoid mistakes in the production of the material. At the faculty analysis that could contribute to identifying the cause of the worsened machinability were done.
18
PL
W dzisiejszych czasach rosnące oczekiwania sprawiają, że cały czas poszukuje się coraz to nowszych technologii. Wiele firm produkcyjnych szuka oszczędności, które można uzyskać, polepszając procesy produkcyjne, np. obróbką skrawaniem, polegającą na zeskrawaniu warstwy materiału, który jest podatny na zmiany kształtu, objętości i wymiarów. Zagłębiając się w tę dziedzinę, można stwierdzić, że oprócz wysokiego stopnia innowacyjności możliwe jest także zmniejszenie kosztów bez pogarszania jakości wyrobu, co w dobie globalnego kryzysu finansowego ma coraz większe znaczenie. Celem niniejszego artykułu było określenie wpływu składu chemicznego stali na obrabialność przez ocenę chropowatości powierzchni.
EN
Nowadays, growing expectations make it all the time looking for a newer and newer technologies. Many manufacturing companies put savings that can be achieved by improving the manufacturing processes, for example. Machined, consisting of cutting layer of material which is susceptible to changes in shape, volume and dimensions. Delving into this field can be said that in addition to the high degree of innovation, it is possible to also reduce costs without compromising the quality of the product, as in the time of global financial crisis is increasingly important. The purpose of this study was to determine the effect of chemical composition on workability through the evaluation of the surface roughness.
19
Content available remote Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono cykl badań w zakresie opracowania technologii obróbki ubytkowej materiałów trudnoobrabialnych. Przedstawiono wyniki prac w zakresie optymalizacji toczenia zgrubnego Inconelu 625 oraz zastosowania narzędzi z płytkami obrotowymi do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, takich jak stale stopowe, stop tytanu oraz Inconel 625.
EN
This article presents a series of studies on the development of technology of machining of difficult to cut materials. The paper presents results for the optimization of rough turning Inconel 625 and for the application of the tools with rotating inserts for machining alloyed steels, titanium alloy and Inconel 625.
20
EN
Precise and reliable information on the machinability of a material before it enters the machining process is a necessity, and hypotheses must be tested through verification of actual methods. This article presents conclusions of machinability tests on austenitic stainless steels X2Cr18ni8and describes appropriate parameters for the cutting zone during the process of drilling. The article focuses on the analysis of selected domains through four basic some parameters of steel machinability.
PL
Przed wdrożeniem nowych tworzyw konstrukcyjnych do procesu obróbki skrawaniem niezbędne są precyzyjne i niezawodne informacje o ich obrabialności, przy czym powinny być one sprawdzone aktualnymi metodami. W artykule przedstawiono wnioski z badania obrabialności austenitycznej stali nierdzewnej X2Cr18Ni8, opisano także właściwe parametry strefy skrawania w procesie wiercenia. W artykule skupiono się na analizie czterech podstawowych parametrów obrabialności stali w wybranych zakresach.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.