Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania naukowe wskazują na obecność w ściekach związków cieniujących, które w diagnostyce medycznej wykorzystywane są do wizualizacji zmian w tkankach miękkich. Wykazano, że niezmetabolizowane leki, a także produkty ich przemian metabolicznych, trafiają do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. W konwencjonalnych procesach oczyszczania środki cieniujące nie ulegają pełnej mineralizacji i wraz ze ściekami oczyszczonymi przedostają się do wód powierzchniowych. Wykazano, że największą skuteczność usuwania substancji cieniujących (powyżej 80%) uzyskuje się w zaawansowanych procesach utleniania (O3/H2O2, reakcja Fentona, TiO2/H2O2). Skuteczność usuwania tych substancji w procesie osadu czynnego jest mniejsza niż w przypadku zaawansowanego utleniania i wynosi 40÷80%. Ponieważ żadna z obecnie wykorzystywanych technik oczyszczania ścieków nie jest w stanie usunąć wszystkich zanieczyszczeń farmaceutycznych, dlatego poszukuje się nowych rozwiązań (biologicznie produkowane tlenki manganu BioMnOx czy nanocząstki palladu Bio-Pd) oraz łączy się metody fizyczno-chemiczne i biologiczne w celu skuteczniejszego usuwania farmaceutyków ze ścieków.
EN
Scientific studies indicate presence of contrast agents, used for X-ray imaging of soft tissues, in wastewater. Unmetabolized drugs as well as their metabolites enter municipal sewage system and then are discharged into the wastewater treatment plant. Contrast agents are not fully mineralized in conventional treatment processes and enter surface waters with treated wastewater. It was demonstrated that the highest efficacy of contrast media removal (above 80%) was obtained in advanced oxidation processes (AOPs: O3/H2O2, Fenton’s reaction, TiO2/H2O2). The efficacy of contrast media removal using the activated sludge process is lower than in AOPs and ranges from 40 to 80%. As none of the treatment techniques currently used is sufficient to eliminate all the pharmaceutical contaminants, new solutions are tested (biologically produced nanoparticles of manganese oxide, BioMnOx or palladium, Bio-Pd) and a combined approach of physicochemical and biological methods for the effective removal of pharmaceuticals from wastewater is taken into consideration.
PL
Ze względu na znaczny ładunek azotu amonowego, którym charakteryzują się ścieki koksownicze, dostrzeżono możliwość wykorzystania procesu beztlenowego utleniania amoniaku (Anammox) w procesie biologicznego oczyszczania tych ścieków. W czasie 8-miesięcznego eksperymentu zbadano bioróżnorodność i zmienność mikroorganizmów błony biologicznej w złożu tarczowym oczyszczającym modelowe ścieki koksownicze, ze szczególnym uwzględnieniem grupy bakterii Anammox. Wykorzystując metodę PCR-DGGE wykazano, że w biofilmie złoża tarczowego funkcjonują bakterie z grupy Anammox. Możliwe, że w trakcie trwania eksperymentu nieznany czynnik środowiskowy (prawdopodobnie nagromadzenie azotanów(III)) spowodował znaczne zubożenie biocenozy bakterii Anammox, powodując jednocześnie zmianę jakościową w strukturze całości konsorcjum bakterii. Pomimo zmian jakościowych poziom bioróżnorodności bakterii w trakcie trwania eksperymentu był względnie stały. W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać, że polimerazy typu TAQ amplifikują cześć materiału DNA ze złoża tarczowego w sposób niespecyficzny, tj. nieulegający rozdziałowi w gradiencie czynnika denaturującego. Zakłada się konieczność wykorzystania innego typu polimerazy (np. proofreading) i/lub zmiany gradientu DGGE w celu rozwiązania tego problemu.
EN
High ammonia nitrogen load of coke plant wastewater provided an opportunity to use the Anammox (ANaerobic AMmonium OXidation) process for its biological treatment. Biodiversity and variability of microorganisms in rotating biological contactor (RBC) biofilm treating synthetic coke wastewater was analyzed in the eight-month experiment with the main focus on the Anammox bacteria. Using PCR-DGGE (polymerase chain reaction – denaturing gradient gel electrophoresis) it was shown that the RBC biofilm was populated by Anammox bacteria. Possibly, an unknown environmental factor (probably nitrate(III) build-up) caused significant decrease in Anammox bacteria number, leading to a qualitative change in the total bacterial community structure at the same time. However, despite qualitative changes the bacterial biodiversity level remained relatively constant during the course of the experiment. On the basis of the obtained results it may be assumed that TAQ polymerases amplify part of DNA material from the RBC in a non-specific manner and this material is not separated properly in denaturing gradient. Use of other type of polymerase (e.g. proofreading) and/or change of DGGE gradient is presumed necessary as a solution to this problem.
EN
Iodinated contrast media compounds (ICM) have been identified in wastewater within the last 20 years. In this study, the biodiversity of activated sludge in anaerobic membrane bioreactors dealing with synthetic hospital wastewater with addition of ICM was investigated, using fluorescent in situ hybridization (FISH) and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). During the adaptation of microorganisms to anaerobic growth conditions and to ICM presence, differences in the content of Alpha- and Betaproteobacteria were noted and bioreactors showed higher biological diversity (H = 2.9), suggesting that ICM were not toxic to the bacteria. The long sludge age had the strongest influence on the composition of activated sludge biocenosis.
EN
Coke is a highly combustible fuel derived from coal distillation, during which a large amount of wastewater, toxic to the environment, is produced. Except harmful compounds, the wastewater contains also high load of nitrogen so it seems to be interesting type of wastewater for Anammox (Anaerobic Ammonia Oxidation) – an ammonia nitrogen removal process cheaper and more effective than traditional combination of nitrification and denitrification. Anammox bacteria are present in technological systems and they are linked ecologically with the other prokaryotes, so the analysis on the bacterial communities performed in technological systems dedicated for Anammox bacteria is relevant. In this experiment we used two stage nitritation-Anammox MBRs treating synthetic coke wastewater. Thus, it is known that the wastewater treatment effectiveness depends on biodiversity level and activated sludge composition the aim of the work was to monitor the changeability and diversity of activated sludge biocenoses in both MBRs. The research revealed that the lab-scale activated sludge community composition differ from technological scale, which is linked with the bioreactors volume and type of feeding medium. GC-rich genotypes dominate in the system during adaptation phase in oxic MBR, while anoxic MBR biocenosis seemed to be less variable. Biodiversity index is slightly lower in oxic MBRA, probably due to its buffering role in the oxic-anoxic system, but it increased in the end of the experiment, most likely because of the nitrogen removal effectiveness increase. DNA fragment of 16S rRNA gene for precise identifications need to be at least 300 bp long.
PL
Koks jest wysokoenergetycznym paliwem, powstającym w procesach destylacji węgla kamiennego, podczas których produkowane są znaczne ilości wysoce niebezpiecznych dla środowiska ścieków. Poza substancjami niebezpiecznymi zawierają one również wysoki ładunek azotu, co powoduje, że są typem ścieków, w którym można wykorzystać proces Anammox (Anaerobic Ammonia Oxidation) – beztlenowe utlenianie amoniaku, tańsze i efektywniejsze od tradycyjnej kombinacji nitryfikacji i denitryfikacji. Proces ten prowadz ony jest przez bakterie obecne w systemach oczyszczania ścieków w ścisłym powiązaniu z innymi bakteriami osad czynnego, stąd analizy prowadzone na biocenozach bakteryjnych w układach technologicznych, w których wypracowuje się Anammox wydają się być słuszne. W tym eksperymencie wykorzystano dwustopniowy układ membranowy, pracujący w systemie skróconej nitryfikacji- Anammox, oczyszczający syntetyczne ścieki koksownicze. Ponieważ wiadomo, że efektywność oczyszczania ścieków w dużej mierze zależy od różnorodności biocenozy osadu czynnego, celem niniejszej pracy był monitoring zmienności i różnorodności zbiorowisk bakteryjnych dwóch reaktorów membranowych w tym układzie. Stwierdzono, że skład jakościowy biocenozy reaktorów laboratoryjnych różni się znacznie od składu biocenozy technologicznej, co zależy od objętości reaktorów i składu pożywki zasilającej. Bogate w pary GC genotypy dominują w reaktorze tlenowym w fazie adaptacji, a sama biocenoza jest bardziej zmienna, niż ta w reaktorze anoksycznym. Poziom bioróżnorodności jest nieco niższy w warunkach tlenowych, prawdopodobnie ze względu na zastosowanie reaktora tlenowego jako swoistego buforu chroniącego reaktor anoksyczny, w którym docelowo miała być wpracowana biocenoza Anammox. Wzrost bioróżnorodności w reaktorze tlenowym na końcu eksperymentu jest związany w głównej mierze ze wzrostem efektywności jego pracy. Wykazano, że do identyfikacji genotypów dominujących niezbędne są fragmenty genu kodującego 16S rRNA o długości przynajmniej 300 pz.
5
Content available remote Extracellular polymeric substances in the nitrifying activated sludge
EN
The aim of the study was to find out the amount and composition of extracellular polymeric substances (EPS) produced by activated sludge bacteria during nitrification of high ammonia concentrations. Treatment of synthetic leachate-imitated and real landfill leachate wastewater was performed in seven lab-scale membrane bioreactors during approx. 9 months and at different sludge age. Proteins, saccharides, humic substances were measured in an activated sludge extract. The obtained results showed that proportions of analyzed constituents were approximate in synthetically loaded reactors: proteins 40-65%, saccharides 26-45% and humic substances 7-17%, while in real leachate loaded reactor the main constituent were saccharides (50-62%) and the rest was divided equally between proteins and humus. The total EPS production (sum of proteins, saccharides and humic substances) seems to be dependent mostly on ammonia load, but a stress originated from toxic wastewater constituents or short sludge age can also have influence on final EPS concentration.
PL
Celem pracy było określenie ilości i składu substancji zewnątrzkomórkowych (ang. extracellular polymeric substances, EPS) produkowanych przez bakterie osadu czynnego podczas nitryfikacji wysokich stężeń azotu amonowego. Proces oczyszczania ścieków syntetycznych oraz rzeczywistych imitujących odcieki wysypiskowe prowadzono w siedmiu bioreaktorach membranowych przez okres ok. 9 miesięcy metodą osadu czynnego przy różnych wiekach osadu. W ekstrakcie osadu czynnego oznaczano białka, cukry oraz substancje humusowe. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że proporcje pomiędzy składnikami EPS są zbliżone dla reaktorów zasilanych ściekami syntetycznymi i wynosiły: białka 40-65%, cukry 26-45% i kwasy humusowe 7-17%, podczas gdy EPS osadu czynnego poddanego działaniu rzeczywistych odcieków wysypiskowych zawierało 50-62% cukrów a resztę w równych proporcjach stanowiły białka i kwasy humusowe. Całkowita ilość EPS (suma cukrów, białek i substancji humusowych) była zależna od obciążenia ładunkiem azotu amonowego, aczkolwiek stres wynikający z obecności substancji toksycznych zawartych w ściekach oraz krótki wiek osadu mogły również wpłynąć na ilość powstałego EPS.
6
Content available remote Fate of PPCPs in sequencing batch reactor (SBR)
EN
In this study, the main objective was to investigate the possibilities of the removal PPCPs (pharmaceuticals and personal care products) in the SBRs at the sludge ages of 20 and 10 days and at the two different temperatures 10°C and 20°C. The pharmaceuticals and personal care products can appear in the aquatic environment in several ways: via urine and faeces, by direct use of manure as fertilizer and also by inappropriate storage of the mentioned products. The obtained results showed, that the highest removal was gained for acidic compounds (ibuprofen, ketoprofen and naproxen). At the sludge age 20 d ibuprofen was degraded in above 90%, but at the sludge age 10 d, it was removed at the same level only at the temperature of 20°C. Moreover, it can be stated, that removal of some PPCPs shows strong correlation with sludge age. The following compounds showed higher removal at the longer sludge age: iopromide, DAMI, ibuprofen, bezafibrate, ketoprofen and pentoxifyllin. Furthermore, at the sludge age 10 d the emphatic correlation temperature – removal is observed for ibuprofen, ketoprofen and bezafibrate.
PL
Głównym celem pracy było przeprowadzenie badań dotyczących możliwości usuwania substancji farmaceutycznych ze ścieków przy użyciu reaktora typu SBR o różnych wiekach osadu czynnego (10 i 20 d) w temperaturze 10°C i 20°C. Największą podatność na degradację uzyskano dla ibuprofenu, ketoprofenu i naproxenu. Przy wieku osadu równym 20 d usunięcie ibuprofenu przekraczało 90% w obu badanych temperaturach, natomiast przy wieku osadu równym 10 d, ten sam poziom usunięcia otrzymano w temperaturze 20°C. Stwierdzono, że usunięcie niektórych badanych substancji farmaceutycznych (iopromid, DAMI, ibuprofen, bezafibrat, ketoprofen i pentoxifyllina) jest zależne od wieku osadu. Dodatkowo, przy wieku osadu 10 d wykazano zależność między eliminacją substancji farmaceutycznych (ibuprofen, ketoprofen, i bezafibrat) a temperaturą prowadzenia procesu.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury o zanieczyszczaniu środowiska farmaceutykami oraz sposobami ich usuwania ze ścieków. Przedstawiono dane liczbowe o skuteczności ich oczyszczania z wykorzystaniem osadu czynnego i zaawansowanych technologii. Ponieważ żadna z przedstawionych metod nie jest w stanie usunąć wszystkich zanieczyszczeń, bardzo istotne jest głębsze poznanie zachowania i wpływu tych substancji na środowisko.
EN
This article presents a review of available information of the occurrence, fate and effects of pharmaceuticals on the environment, as well as characterization of the main groups of PhACs and their removal rates during wastewater treatment: a) in technologies based on the activated sludge processes and b) in advanced technologies. Additionally, the comparison of the efficiency of pharmaceuticals removal in wastewater treatment processes was presented. However, there is no single technology which would be able to remove all emerging compounds, therefore further investigation is needful.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.